güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Güvenlik soruşturmanız aile bireylerinizden yani anne, baba, kardeş, amca, dayı, teyze ve hala gibi sebeplerden olumsuz gelebilir. Zira Devlet Memurları Kanunu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları Yönetmeliği ve son olarak ilgili ilanda bu hususlar belirtilmiştir. Üstte sayılan kan hısımlarınızdan biri; Fetö/Pyd, Pkk okullarına, dershanesine gitmiş, işyerlerinde çalışmış, ihraç edilmiş, açığa alınmış veya bu sebeplerden birinden dolayı yargılanıyorsa güvenlik soruşturmanız olumsuz gelecektir. Fakat İdare Mahkemesine güvenlik soruşturmanızın olumsuz sonuçlanmasına karşı açtığınız iptal davasında İdare Mahkemeleri; somut olayın özelliklerine, suça bulaşıp bulaşmadıkları ve suçun şahsiliği üzerine değerlendirme yapmaktadır. Doktor güvenlik soruşturması emsal niteliğinde karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verildi.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak; genel hukuk birikimimiz ve güvenlik soruşturmalarına yönelik İdare Mahkemeleri huzurunda açtığımız iptal davalarında edindiğimiz bilgi ve tecrübeler ışığında öncelikle size bildirilmeyen güvenlik soruşturmanızın olumsuz gelmesinin sebebini öğreniyor ve İdare mahkemesine açtığımız YD talepli İptal Davasında en hızlı ve doğru kararı almanızı sağlıyoruz. Bu tarz ince detay içeren ve hayati önem arz eden iptal davalarında avukatın konuya hakimiyeti, bilgi ve tecrübeleri çok önemlidir. Öğretmen, polis ve doktor güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananlar dava açma süresine dikkat etmelidirler.

Aşağıda; “kardeşinin Fetö okullarında okumasından dolayı tarafımızca alınan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına yönelik lehe emsal karar bulunmasına rağmen başka bir davacının idare mahkemesine açtığı iptal davasının reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi ‘ne taşıdığı davada mahkeme 24/01/2018 tarih 2014/16941 sayılı kararında aleyhe karar vermiştir.” Bu da üstte belirttiğimiz üzere İdare Mahkemelerinin her somut olaya göre farklı değerlendirme yaptığının ve avukatın önemini bir defa daha göstermektedir.

Memur Güvenlik Soruşturması Emsal Karar

Ankara BİM – 1. İdare Dava Dairesi
Esas No                      : 2017/36
Karar No                     : 2017/134
Karar Tarihi                :23.02.2017

İSTEMİN ÖZETİ      :Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen 2015 Yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş (Sivil Kaynaktan ve Silah Altından) Temini kapsamında gerçekleştirilen sınavda başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle sözleşmeli uzman erbaş olarak atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, Anayasanın 38. maddesindeki ceza sorumluluğunun şahsi olduğu ilkesi göz önünde alındığında, atanmak için aranılan genel ve özel şartları taşıdığı açık olan, kişisel bir olumsuzluğu bulunmayan, açılmış bir kamu davası sonucunda tespit edilmiş bir suçu da bulunmayan davacının, kardeşinin okuduğu üniversite nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmek suretiyle, uzman erbaşlığa kabul edilmemesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce verilen 14/11/2016 tarihli ve E:2015/3332, K:2016/4767 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü :

Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce verilen 14/11/2016 tarihli ve E:2015/3332, K:2016/4767 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf başvurusunun REDDİNE, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde ilgili tarafa iadesine, 23/02/2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656