“Bank Asya’da hesabın olması” güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanması için bir kriterdir. Fakat Bank Asya hesabının olması tek başına güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandırmaya yeterli değildir. Yani Asya Katılım Bankası A.Ş. de hesabın bulunmasını, örgüt üyeliği için delil sayılamaz. Burada diğer kriterlere bakmak gereklidir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de gerçekleştirilen rutin hesap [...]

Güvenlik Soruşturması avukat aramalarınızda merak ettiklerinizi ve sizlerin güvenlik soruşturmaları hakkında merak ettiklerinizi yazımızda cevaplandırmak istiyoruz. Güvenlik soruşturmaları kişilerin kamu kurumlarına işe alınması veya iş başvuruları sırasında engel bir durumun bulunup bulunmadığı konularında yapılan araştırmalardır. Bu araştırmalar neticesinde kişilerin kamu kurumlarında çalışabilecekleri yada bu duruma uygun olmadıklarının tespitleri yapılmaktadır. Güvenlik soruşturmaları kişilerin kamu platformlarında çalışmalarına…

Görevden alınan daire başkanı nereye atanır? Son zamanlarda sıklıkla bu soru tarafımıza yöneltilmektedir. Makalemizde bu soruya cevap vereceğiz. Görevden alınan üst kademe memurlarının atanmasıyla ilgili hukuk düzenimizde iki düzenleme bulunmaktadır. 375 sayılı KHK’nın ek 35’inci maddesinde görevden alınan üst kademe kamu yöneticileri hakkında nasıl bir işlem yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle…

Devlet memurları ile ilgili disiplin hükümleri esas itibariyle 657 sayılı DMK m.124 ile m.135 arasında yer almaktadır. Ancak kamu kesimindeki bazı mesleklerin kendine has özellikleri olduğundan bu mesleklerin mensupları için özel yasalarında değişik cezalar öngörülmüştür. Bunu gözönünde tutan DMK m.126’da ” Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. ” denilmiştir. Emniyet…

Polis disiplin mevzuatı, polis amir ve memurlarının tabi olduğu disiplin hükümleri; bu kapsamda disiplin suç ve cezaları ile bunlara ilişkin usuller halihazırda Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü ile 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda düzenlenmiştir. Bu makalemizde anılan Tüzük ve Kanun çerçevesinde polis amir ve memurlarının tabi olduğu…

Pomem sağlık şartları hepatit b hastalığı taşıyan adaylar için engel mi? Bu soru sıkça sorulmaktadır. Kelime anlamı olarak, karaciğerde bir tür iltihap anlamına gelen Hepatitin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden biri olan Hepatit B virüsü nedeniyle ortaya çıkan Hepatit B hastalığı, karaciğeri etkileyen ciddi bir hastalıktır. Hepatit B polis okulu sağlık davalarında en çok karşılaşılan…

Disiplin cezaları kamu düzenini devam ettirmek onun verimli, süratli ve yararlı bir biçimde çalışmasını sağlamak amacıyla kamu personeli hakkında uygulanacak idari ceza yaptırımlarına verilen addır. Bu cezalar memur ve hizmet statüsüne yani objektif hukuk kaideleri ile tespit edilen hareket kaidelerine muhalefet edilmesi ve bunların ihlali karşısında tatbik edilen korkutucu ve uzaklaştırıcı müeyyidelerden ibaret olmaları bakımından…

Görevden Uzaklaştırma Nedir? Görevden uzaklaştırma ile ilgili temel düzenleme 657 Sayılı Kanunun 137.maddesinde ‘’Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.’’ şeklinde düzenlenmiştir. Görevden uzaklaştırılan personel, görevden uzaklaştırma işlemine karşı açılacak iptal davası sürecini bilmesi gereklidir. Görevden uzaklaştırma kanunda, bir disiplin cezası değil, önleyici…

Ankara, memur davalarına bakan avukat sıralamasında birinci sırada gelen illerimizden bir tanesi olmakla beraber avukat yoğunluğu bakımından ele alındığında avukat bulmanın kolay olduğu bir yer olarak düşünülmektedir. Ancak bu kolaylık idari avukatlık yapmanın gerektirdiği bilgi, birikim ve tecrübe nedeniyle bir bakıma kısıtlanmaktadır. İdari bir sisteme bağlı olacak şekilde kamu hizmeti yapmakla görevlendirilmiş memurlar, kamu görevlisi…

Mesleki hak ve menfaatleri doğrudan etkilemeleri nedeniyle rütbe terfi işlemleri sıklıkla idari dava konusu olmaktadır. Rütbe terfi mahkeme kararları aşağıda yer verilmektedir. Rütbe terfi mahkeme emsal kararı tek tek esas numarasıyla ele alınmıştır. Emniyet rütbe terfi davaları emsal kararları; Danıştay 5. Dairesinin 06.02.2019 tarihli ve 2016/7444 E.  ,  2019/757 K. sayılı kararından: Dava konusu istem:…