slider 2
gorevden alinan daire baskani atama

Görevden Alınan Daire Başkanı Nereye Atanır? Görevden alınan daire başkanı nereye atanır? Son zamanlarda sıklıkla bu soru tarafımıza yöneltilmektedir. Makalemizde bu soruya cevap vereceğiz. Görevden alınan üst kademe memurlarının atanmasıyla ilgili hukuk düzenimizde iki düzenleme bulunmaktadır. 375 sayılı KHK'nın ek…

emniyet disiplin tuzugu kaldirildi mi

Emniyet Disiplin Tüzüğü Emniyet disiplin tüzüğü 40 yıla yakın bir süre emniyet personeli disiplin işlemlerinde uygulanan temel mevzuattı. Emniyet mensuplarının disipline dair işlemleri 23 Ocak 2017’ye kadar 1979 yılında çıkarılan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü ile yapılmaktaydı. Emniyet Teşkilatında çalışan her…

idari yargilama kanunu nedir

İYUK Nedir? İYUK nedir? En kısa şekilde tanımı, İdari Yargılama Usulü Kanunudur. İdari Yargılama Usulü Kanunu, idari yargıda açılacak davalarda yani Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü bu kanun çerçevesinde gerçekleştirilir. Özel hukuk…

intifa hakki nedir

İntifa Hakkı İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar ve mal varlığı üzerinde kurulabilen ve sahibine kullanma ve ondan yararlanma hakkı veren bir irtifak hakkıdır.  İntifa hakkı belirli bir gerçek veya tüzel kişiye, hakkın konusunu teşkil eden mülkiyeti bir başkasına ait bir…

ceza davalarinda istinaf

Ceza Muhakemesinde İstinaf Ceza muhakemesinde istinaf, ilk derece mahkemesinin ceza davası ile ilgili verdiği son kararın, üst dereceli bir mahkeme olan bölge adliye mahkemesi tarafından hem maddi vakıa yönünden hem de hukuka aykırılık yönünden yeniden incelenmesini sağlayan bir kanun yoludur.…

idarenin takdir yetkisi nedir

İdarenin Takdir Yetkisi İdarenin takdir yetkisi disiplin hukuku bakımından son derece önemlidir. İdarenin yargısal denetimi hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazlarındandır. Ancak idari yargı denetiminin de sınırları bulunmaktadır. Başka bir deyişle idari yargı denetimi keyfi ve sınırsız olmayıp, usul ve esasları…

İdari Dava ve İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku normlarının tamamıdır. İdare hukuku bu bakımından devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin yapısını ve işleyişini düzenler. Diğer bir değişle, idare hukuku, idare organını ve fonksiyonunu düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdari davaları yürüten avukata ise idare hukuku avukatı denir.
İdari dava ise devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından tesis edilen işlere karşı açılan davalara denir. İdari davalarda, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir. İdare mahkemeleri idarenin yerine geçip yerindelik denetimi yapamaz. İdari davalar idare mahkemesi, vergi mahkemesi veya Danıştay’da açılır. Bölge İdare Mahkemesi’nin ilk derece sıfatıyla baktığı tek dava soruşturma izninin verilememesi hususunda yapılan itirazı incelemektedir.
İdari davalar, idarenin işlem ve eylemlerinden olmak üzere 2 çeşittir. İdarenin işleminden kaynaklı idari davalarda işlemin iptali veya işlemin iptali ile birlikte oluşan zarar talep edilir. Bu tür davalara iptal davası denir. İdari eylemden kaynaklı idari davalar ise özel hukuktaki tazminat davalarına benzer. Burada idari eylemden kaynaklı zarar talep edilir. Bu davanın özel ismi tam yargı davasıdır.
İptal davası ile tam yargı davası birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar davanın yürütülmesi ve usulü bakımından önem arz etmektedir. Zira bu hususlar gözardı edilirse davanız usulden ret olabilir ve kaybedebilirsiniz.

Tam Yargı Davaları ile İptal Davaları Arasındaki Farkları

Kısaca iptal davası ile tam yargı davası arasındaki farktan bahsetmek gerekirse;
1-İptal davası kararın kişiye tebliğden itibaren 60 gün içinde açılır. Tam yargı davası ise eylemin gerçekleştiği zamandan itibaren. 1 yıl her halde 5 yıl içinde idareye başvuru yapıldığından itibaren verilen cevaptan sonra 60 gün içinde açılır.
2-İptal davasında işlemin iptali veya iptal ile birlikte tazminat talep edilir. Tam yargı davasında ise sadece tazminat talep edilir. Diğer bir anlatımla iptal davası ile sadece idari işlem iptal edilirken, tam yargı davasında davacının zararı giderilir.
3-İptal davasında yürütme durdurma talep edilir. Fakat tam yargı davasında yürütme durdurma diye bir kurum yoktur. Zira burada idarenin bir eylemi var ve bu eylemden kaynaklı zarar oluşmuştur.
4-İptal davasında idareye başvuru zorunluğu yoktur. Fakat tam yargı davasında idareye başvuru yapılması gereklidir. İdarenin yapılan başvuruya olumsuz cevap vermesi veya yasal süresi içerisinde cevapsız bırakması durumunda tam yargı davası açılabilir. Aksi takdirde direkt tam yargı davası açılır ise idari mercii tecavüzü kararı verilerek dosyanız ilgili idareye gönderilir.
İdari davalar; meslekten çıkarma, güvenlik soruşturması iptal davası, disiplin suçları, sağlık davaları, kamulaştırma iptali, imar, görevden uzaklaştırma gibi bir çok davayı kapsamaktadır. İdari davalar yapısı gereği zor ve karışıktır. Alan itibariyle çok spesifik olduğundan avukatlar tarafından çok tercih edilmez. Bu sebeple idare hukukunda uzman avukat bulmak bir hayli zordur. İdari davalarda uzman avukat arıyorsanız lütfen Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçiniz.

VEKALET NASIL ÇIKAR?

Vekalet çıkarabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir notere giderek avukata vekalet vermek istediğini bildirir. Noter; vekalet verecek olan şahsın ve vekalet verilecek olan şahsın kimlik bilgilerini alır. Daha sonra vekaletin hangi hususta verileceği noter tarafından sorulur, buna istinaen düzenlenen vekalet şahsa imzalatılarak bir nüshası noterde kalmak üzere vekalet verilir.

ANKARA DIŞINDAN NASIL VEKALET VEREBİLİRİM ?

Vekalet verebilmeniz için ANKARA’ya gelmenize gerek YOKTUR. Bulunduğunuz İl de vekalet çıkarıp bunu bize posta veya e-posta yoluyla göndermeniz yeterlidir.

VEKALETİ SİZE NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

Vekaleti noterden çıkardıktan sonra taratıp info@kadimhukuk.com.tr adresine email atabilir veya ofis adresimize posta yolu ile gönderebilirsiniz. Not: Vekaleti gönderdikten sonra kesinlikle telefonla veya mail ile bize bilgi veriniz.