banner

Ankara Ceza Avukatı

İdare Hukuku ve Bölge İdare Mahkemesi

Sıkça Sorulan Sorular

Avukat hukuk fakültesini başarı ile tamamlamış, avukatlık stajını tamamlayarak Baro yönetim kurulu, Türkiye Barolar yönetmeliği karaı ve Adalet bakanlığı onayını alarak Baro yönetimi önünde yemin ederek görev yapan kişidir. Yaşam içerisindeki ilişkileri düzenleyen kuralların tamamına Hukuk denmektedir. Hukuksal konuları çok iyi bilen ve kişilere yol gösteren, kişilerin hukuksal sorunlarında onları kanunlar içerisinde savunan, kişilerin adli mercilerde temsil eden, kişilere danışmanlık eden kişilere Avukat denmektedir.  Aynı zamanda avukat müvekkillerinin hak ve alacaklarını korumak adına gerekli olan tüm bilgilere sahip kişidir.

Avukat olmak isteyen kişiler Yükse öğretim kurulu tarafından eş kabul edilen üniversiteler de hukuk bölümlerini okuyarak bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olmaları gerekmektedir. Mezuniyet olduktan sonra yaşadıkları şehir de bulunan Baro Başkanlıklarına başvurarak okul sonrası zorunlu olarak yapılması gerek Avukatlık Stajlarını başarı ile sonuçlandırmaları gerekmektedir. Bu avukatlık stajının süresi 1 yıldır. Bu dönem içerisinde staj gören Stajer Avukatlar ekstra herhangi bir yerde çalışamazlar.  Tamamlanan staj sonrasında Baro tarafından kendilerine Staj sonu belgesi verilmektedir. Eğitim dönemi sona eren kişiler Hukuk fakültesi diplomaları ve Staj bitim belgeleri ile istedikleri Baroya müracaat ederek Avukatlık Ruhsatı başvurusunda bulunabilirler.Baro Yönetim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararı ve Adalet Bakanlığı onayından sonra avukatlık ruhsatnamesi düzenlenir. Kişinin baro yönetim kurulu önünde gerçekleştirdiği avukatlık yemini sonrasında avukatlık ruhsatnamesi kendisine takdim edilerek temsili cübbesi giydirilir ve kişi o andan itibaren resmi olarak Avukat sayılır.

Vekalet çıkarabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir notere giderek avukata vekalet vermek istediğini bildirir. Noter; vekalet verecek olan şahsın ve vekalet verilecek olan şahsın kimlik bilgilerini alır. Daha sonra vekaletin hangi hususta verileceği noter tarafından sorulur, buna istinaen düzenlenen vekalet şahsa imzalatılarak bir nüshası noterde kalmak üzere vekalet verilir.

Ceza avukatı savunduğu kişinin tahliye ve devamında beraatini sağlamaya yönelik savunma yapar. Avukat; tahliye veya beraat sağlanamadığı, suçun sabit olduğu durumlarda ise en az ceza ile davanın sonuçlandırılması için hukuki bilgi ve deneyimlerini ortaya koyan kişidir. Savcılık aşamasında ve mahkeme yani kovuşturma aşamasında sürecin mutlak suretle uzman ceza avukatı veya ağır ceza avukatı tarafından yürütülmesi sizlerin menfaatine olacaktır.

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku normlarının tamamıdır. İdare hukuku bu bakımından devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin yapısını ve işleyişini düzenler. Diğer bir değişle, idare hukuku, idare organını ve fonksiyonunu düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdari davaları yürüten avukata ise idare hukuku avukatı denir.
İdari dava ise devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından tesis edilen işlere karşı açılan davalara denir. İdari davalarda, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir. İdare mahkemeleri idarenin yerine geçip yerindelik denetimi yapamaz. İdari davalar idare mahkemesi, vergi mahkemesi veya Danıştay’da açılır. Bölge İdare Mahkemesi’nin ilk derece sıfatıyla baktığı tek dava soruşturma izninin verilememesi hususunda yapılan itirazı incelemektedir.
İdari davalar, idarenin işlem ve eylemlerinden olmak üzere 2 çeşittir. İdarenin işleminden kaynaklı idari davalarda işlemin iptali veya işlemin iptali ile birlikte oluşan zarar talep edilir. Bu tür davalara iptal davası denir. İdari eylemden kaynaklı idari davalar ise özel hukuktaki tazminat davalarına benzer. Burada idari eylemden kaynaklı zarar talep edilir. Bu davanın özel ismi tam yargı davasıdır.
İptal davası ile tam yargı davası birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar davanın yürütülmesi ve usulü bakımından önem arz etmektedir. Zira bu hususlar gözardı edilirse davanız usulden ret olabilir ve kaybedebilirsiniz.

Suçun işlenmesiyle bozulan askeri disiplinin kısa sürede sağlanıp sürdürülmesi ve askeri suçların önemli bir bölümünün genel suçlardan farklı özellikler taşıması nedeniyle, askeri suçlara ait davalara, öteden beri bu konuda ihtisas sahibi hakimlerden oluşan askeri mahkemeler bakmaktaydı. 16.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6771 sayılı kanunla Anayasa’ya eklenen geçici 21. madde uyarınca askeri mahkemeler ve askeri yüksek mahkemeler kaldırılmıştır. Askeri mahkemelerin görevleri sivil mahkemelere geçmiştir. Fakat Askeri Ceza Kanunu halen uygulanmaya devam edilmiştir. Dolayısıyla askeri ceza avukatı terimi halen insanlar arasında kullanılmaya devam etmektedir. Askeri ceza avukatı, askeri konularda davalarda uzmanlaşmış avukattır.

Avukat Vekalet Verme İşlemleri

vekalat nasıl verilir
vekalat nasıl verilir

En Güncel Makaleler

Başa dön tuşu