banner

Hakkımızda

Kadim Hukuk & Danışmanlık

2017 yılında faaliyete başlayan büromuz; müvekkillerimize verilecek hukuki yardımda öncelikle hak kaybına uğramamaları için tarafsız olmak gerektiğini düşünmekte ve aksi davranışın müvekkile yarar değil zarar vereceği kanısındadır. Bu bakımdan öncelikle kanunlar ve hukuk çerçevesinde başvurabilecekleri yolların neler olduğunu müvekkillerimize açıkça anlatmayı ilke olarak kabul etmektedir.

Ayrıca; büromuz avukatlığın sadece oluşmuş ihtilafları çözmek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğunu düşünmekte ve müvekkillerimize, gelecekte oluşabilecek sorunlardan koruma amacıyla yapacakları sözleşme ve anlaşmalarda da hukuki yardımda bulunmaktadır.

Umur Yıldırım

Bilgi ve Danışmanlık

Bize Email Gönderin  Hizmet Alanlarımız

  Faaliyet Alanları

  Kadim Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak tüm faaliyet alanlarımızda alanında uzman kişilerce destek sunmaktayız.

  Aile Hukuku

  Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir özel hukuk dalıdır.

  Ceza Hukuku

  Ceza hukuku, suçun unsurları şartları ve yaptırımlarını düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

  İş Hukuku

  İş hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen karma nitelikte bir hukuk dalıdır.

  İdare Hukuku

  İdare hukuku idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kamu hukuk dalıdır.

  Sıkça Sorulan Sorular

  Avukat hukuk fakültesini başarı ile tamamlamış, avukatlık stajını tamamlayarak Baro yönetim kurulu, Türkiye Barolar yönetmeliği kararı ve Adalet bakanlığı onayını alarak Baro yönetimi önünde yemin ederek görev yapan kişidir. Yaşam içerisindeki ilişkileri düzenleyen kuralların tamamına Hukuk denmektedir. Hukuksal konuları çok iyi bilen ve kişilere yol gösteren, kişilerin hukuksal sorunlarında onları kanunlar içerisinde savunan, kişilerin adli mercilerde temsil eden, kişilere danışmanlık eden kişilere Avukat denmektedir.  Aynı zamanda avukat müvekkillerinin hak ve alacaklarını korumak adına gerekli olan tüm bilgilere sahip kişidir.

  Hukuk toplumsal hayatı düzenleme amacıyla oluşturula kurallar bütünüdür. Hukuki konularda profesyonel destek veren, kişileri mahkemeler ve adli idari makamlar önünde vekaleten temsil eden hukuk fakültesi mezunları ve avukatlık ruhsatnamesine sahip kişilere avukat denir. Avukatlar hukuki açıdan hak ve menfaatleri ihlal edilen kişileri hukuki alanda korumak amacıyla vardır. Ankara en iyi avukat arayışı, sayısı çok fazla olan avukatlar arasında sizi en iyi şekilde temsil edecek olanı seçmeniz açısından önemlidir.

  Ankara avukat sayısı bakımından oldukça yoğun bir ildir. Avukatlar mesleklerini icra edebilmek için mutlaka bir baroya bağlı olmak zorundadırlar. Türkiye 80 baro bulunmaktadır. Baroların yanında birde Türkiye Barolar Birliği vardır. Türkiye Barolar Birliği, Türkiye’de bulunan tüm baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Ankara’da Ankara Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapan avukatlara Ankara avukat da denmektedir. Ankara baro levhası sorgulaması ile Ankara avukat ile ilgili adres ve telefon gibi bilgilere ulaşmak mümkündür.

  Hukuki uyuşmazlık yaşayan kişilerin Ankara avukat arayışına girmeleri kadar normal bir durum daha yoktur. Günlük hayatlarında hiçbir sorun yaşamayan kişiler pek tabi avukata başvurmazken, olası bir uyuşmazlık sonrasında Ankara en iyi ceza avukatı ya da Ankara avukat araması yapması normaldir. Hukuki uyuşmazlığının en etkin, kaliteli ve hızlı çözümü için Kadim Hukuk ve Danışmanlık sizlerle.

  Avukat olmak isteyen kişilerin Yükseköğretim kurulu tarafından eş kabul edilen üniversitelerde hukuk bölümlerini okuyarak bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olmaları gerekmektedir. Mezun olduktan sonra yaşadıkları şehirde bulunan baro başkanlıklarına başvurarak okul sonrası zorunlu olarak yapılması ve avukatlık stajlarını başarı ile sonuçlandırmaları gerekmektedir. Bu avukatlık stajının süresi 1 yıldır. Bu dönem içerisinde staj gören Stajyer Avukatlar herhangi bir yerde çalışamazlar. Tamamlanan staj sonrasında baro tarafından kendilerine Staj sonu belgesi verilmektedir. Eğitim dönemi sona eren kişiler hukuk fakültesi diplomaları ve staj bitim belgeleri ile istedikleri baroya müracaat ederek Avukatlık Ruhsatı başvurusunda bulunabilirler. Baro Yönetim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararı ve Adalet Bakanlığı onayından sonra kişi için avukatlık ruhsatnamesi düzenlenir. Kişinin baro yönetim kurulu önünde gerçekleştirdiği avukatlık yemini sonrasında avukatlık ruhsatnamesi kendisine takdim edilerek temsili olarak cübbesi giydirilir ve kişi o andan itibaren resmi olarak Avukat sayılır.

  Vekalet çıkarabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir yerdeki notere giderek avukata vekalet vermek istediğinizi bildirmeniz ve katiplere sizden istediği bilgileri vermeniz gerekmektedir. Bu bilgiler; vekalet verecek olan şahsın yani sizin ve vekalet verilecek olan avukatın kimlik bilgilerinden oluşmaktadır. Burada dikkat etmeniz gereken şey boşanmak için avukata başvuruyor iseniz “özel vekaletname” çıkaracak olmanız ve yanınızda fotoğraf bulundurmanız gerekliliğidir. Noter tarafından düzenlenen bu vekaletname şahsa imzalatılarak bir nüshası Noterlikte kalmak üzere tarafınıza verilecektir. Siz de bu vekaleti avukatınıza vererek dava sürecinizi sizin adınıza yürütebilmesi için kendisini yetkilendirmiş olursunuz.

  Ankara ceza avukatı savunduğu kişinin tahliyesini ve devamında beraatini sağlamaya yönelik savunma yapar. Avukat; tahliye veya beraat sağlanamadığı, suçun sabit olduğu durumlarda ise müvekkili adına en az ve en hakkaniyetli ceza ile davanın sonuçlandırılması için hukuki bilgi ve deneyimlerini ortaya koyan kişidir. Savcılık aşamasında ve mahkeme yani kovuşturma aşamasında sürecin mutlak suretle uzman ceza avukatı veya ağır ceza avukatı tarafından yürütülmesi sizlerin menfaatine olacaktır. Özellikle hürriyeti bağlayıcı nitelikteki suçların yargılama aşamasında Ankara en iyi ceza avukatı nedir, Ankara ceza avukatı nedir sorularınıza yönelik cevap sizler için büyük önem taşımaktadır. Birlikte çalışacağınız Ankara ceza avukatı sizi en iyi şekilde temsil edecek avukat olmalıdır.

  İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku normlarının tamamıdır. İdare hukuku bu bakımından devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin yapısını ve işleyişini düzenler. Diğer bir deyişle, idare hukuku, idare organını ve fonksiyonunu düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdari davaları yürüten avukata ise idare hukuku avukatı denir.

  İdari dava ise devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından tesis edilen işlere karşı açılan davalara denir. İdari davalarda, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir. İdare mahkemeleri idarenin yerine geçip yerindelik denetimi yapamaz. İdari davalar; idare mahkemesi, vergi mahkemesi veya Danıştay’da görülmektedir. Bölge İdare Mahkemesi’nin ilk derece sıfatıyla baktığı tek dava soruşturma izninin verilememesi hususunda yapılan itirazı incelemek ile sınırlıdır.

  İdari davalar, idarenin işlem ve eylemlerinden olmak üzere iki çeşittir. İdarenin işleminden kaynaklı idari davalarda işlemin iptali veya işlemin iptali ile birlikte oluşan zarar talep edilmektedir. Bu tür davalara iptal davası denir. İdari eylemden kaynaklı idari davalar ise özel hukuktaki tazminat davalarına benzemektedir. Burada idari eylemden kaynaklı zarar talep edilir. Bu davanın özel ismi ise tam yargı davasıdır.

  İptal davası ile tam yargı davası birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar davanın yürütülmesi ve usulü bakımından önem arz etmektedir. Zira bu hususların göz ardı edildiği takdirde davanız usulden reddedilebileceği gibi davanızı kaybedebilirsiniz.

  Suçun işlenmesiyle bozulan askeri disiplinin kısa sürede sağlanıp sürdürülmesi ve askeri suçların önemli bir bölümünün genel suçlardan farklı özellikler taşıması nedeniyle, askeri suçlara ait davalara, öteden beri bu konuda ihtisas sahibi hakimlerden oluşan askeri mahkemeler bakmaktaydı. 16.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6771 sayılı kanunla Anayasa’ya eklenen geçici 21.madde uyarınca askeri mahkemeler ve askeri yüksek mahkemeler kaldırılmıştır. Askeri mahkemelerin görevleri sivil mahkemelere geçmiştir. Fakat Askeri Ceza Kanunu halen uygulanmaya devam edilmiştir. Dolayısıyla askeri ceza avukatı terimi halen insanlar arasında kullanılmaya devam etmektedir. Askeri ceza avukatı, askeri konularda davalarda uzmanlaşmış avukattır. Askeri cezalar ile alakalı olarak en çok karıştırılan konu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kapatılması ile askeri cezaların da ortadan kalkmış olduğunu zannetmektir. Askeri ceza avukatı, Askeri Ceza Kanunu uyarınca suç olan bir fiili icra etmenizden kaynaklanan davanızı yürütecek avukattır

  Avukat Vekalet Verme İşlemleri

  vekalet süreci avukatlık

  En yukarı çık