5 Aralık 2019
Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık Etkin Pişmanlık Nedir? Etkin pişmanlık kurumu, bir ceza hukuku kurumudur. Çoğu hukuk terimine nazaran, günlük dildeki kelime anlamlarını hukuki tanımında barındıran bir kurumdur. Etkin pişmanlık kurumu, failin suçu tüm unsurlarıyla işlemesinden sonra bir pişmanlık duyarak işlediği suçun olumsuz etkilerini, zararı ve tehlikeyi en aza indirmek için çaba sarf etmesi durumudur. Etkin pişmanlık, Türk Ceza Kanunu’ndaki her suça uygulanmamakla […]
28 Kasım 2019
kasten öldürme suçu ve cezası

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası İnsanlık tarihi boyunca daima suç olarak görülen kasten insan öldürme, insanın en temel ve en korunması gereken haklarından olan yaşam hakkını korumak adına hem tüm ülkelerin ceza kanunlarında hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir. Nitekim gerek Anayasa’nın 17/1 maddesi gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3-5 maddeleri gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin […]
27 Kasım 2019
Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası Tehdit suçu ve cezası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hürriyete karşı işlenen suçlar başlığı altında, 106. madde de; (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden […]
26 Kasım 2019
Dolandırıcılık suçu ve cezası

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Anayasal ve uluslararası sözleşmelerle korunan mülkiyet hakkı, kişinin eşya üzerindeki hakimiyetini ifade etmektedir. Anayasa madde 35’te temel hak ve ödevler başlığı altında mülkiyet hakkı “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” şeklinde düzenlemektedir.  Dolandırıcılık suçu ve cezası TCK 157-159 arasında düzenlenmiştir. Toplumsal […]
26 Kasım 2019
Ceza İstinaf Kanun Yolu

Ceza İstinaf Kanun Yolu

Ceza İstinaf Kanun Yolu İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlar her zaman için maddi gerçeklik ve hukuka uygunluk bakımlarından doğru olmayabilir. Mahkemelerin verdikleri kararların denetlenmesi ve bu kararların maddi gerçekliğinin ve hukuka uygunluğunun değerlendirilip kontrol edilmesi özellikle ceza yargılamalarında son derece önemlidir. Çünkü ceza yargılaması neticesinde davada sanık olan taraf için bir ceza verilmektedir. Bu nedenle ceza istinaf kanun yolu […]
24 Kasım 2019
Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık Suçu ve Cezası Mal varlığına karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu’nun 2. Kitabının 2. Kısmının 10. Bölümünde incelenmiştir. Hırsızlık suçu ve cezası TCK 141. madde de düzenlenmiştir. Ekonomik ve parasal değere sahip olan bütün unsurlar malvarlığı kavramı kapsamına girmektedir. Belirtmek gerekir ki, malvarlığı kapsamına giren unsurların çoğu ekonomik değerlere sahip olsa da bazen korunan değer manevi değere de sahip […]
24 Kasım 2019
haksız tahrik

Haksız Tahrik

Haksız Tahrik Haksız tahrik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 29.maddesinde hükme bağlanmış bir müessesedir. Söz konusu müessese, insan psikolojisinde bulunan “buhran” haline hukuki sonuçlar tanınmasını ifade eder ve genel nitelikte suça etki eden nedenler arasında yer almaktadır. Suça etki eden neden ifadesi ile anlatılmak istenilen, suçun ağırlığını etkileyen, yani suçun daha ağır veya daha hafif hale gelmesi ve dolayısıyla, suçun […]
24 Kasım 2019
Suça teşebbüs

Suça Teşebbüs

Suça Teşebbüs Suça teşebbüs, bir suç işleme kararını alan failin, suç yolunda ilerleyerek işlemeyi kastettiği suça ilişkin gerekli hazırlıkları yapıp icra hareketlerine başlamasına rağmen elinde olmayan nedenlerden ötürü, işlemek istediği suçu sonuçlandıramaması olarak tanımlanabilir. TCK madde 35’te “Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.” şeklinde suça […]
13 Kasım 2019
tutuklama kararına itiraz

Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama Kararına İtiraz Tutuklama kararının temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran bir karar olması nedeniyle tutuklama kararına itiraz yolunun her zaman açık olması gerekmektedir. Nitekim Anayasa’da da düzenlendiği üzere tutuklama kararının hukuka aykırılığına karşı her zaman yargı mercilerine başvurulabilir. Anayasa’nın 19. Maddesinin ilgili fıkrasında; “Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın […]