Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kanunlarla suç ve cezanın belirlenmesi ve devlet gücü tarafından infazının uygulanmasını ifade eden hukuk dalıdır.

Ceza hukuku bir takım ilkelerden hareketle insanların temel hak ve özgürlüklerine sınırlar çizer. Devlet tarafından Ceza Hukuku kullanılarak Kamunun menfaatleri ve toplumsal düzenin korunması için kanunlarda yazılı ve belirli şekilde sınırlamalar ve cezalandırmalar gerçekleştirilir.

Ceza Hukuku Nedir ?

Cezalandırmanın amacı teorisyenlere göre:

 • Halkın adalet duygusunu tatmin etme,
 • Kişinin cezasını çekerek arınması ve toplumun arasına tekrar dönebilmesi,
 • Topluma ibret olması için kişiye ceza kesilmesi ve bu şekilde suçun artışının önlenmesi,
 • Suç işleyen kişinin toplumdan uzak tutularak zararsız hale getirilmesi,
 • Kişinin ceza ile ıslah edilmesi ve tekrar suç işlememesi için ceza ile korku verilmesi şeklinde özetlenebilir.

Türk Ceza Kanunu amacını ilk maddesinde açıklamıştır. Kanuna göre Ceza Hukukunun amacı: kamu düzen ve güvenliğini sağlamak, ,  hukuk devleti ilkesinin gereklerini yerine getirmek, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını, kişi hak ve özgürlüklerini korumak ve suç işlenmesini önlemektir.

Ancak önemli olan husus şudur ki kanunda da görüleceği üzere  Türk Ceza Kanununun amaçları arasında suçluları cezalandırmak şeklinde bir amaç yoktur. Suçlar ve bu suçların cezaları genel anlamda Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ancak Ceza Hukuku nun uygulama alanı Türk Ceza Kanunu ile sınırlı değildir.

Suç ve ceza belirleyen birçok kanunun yanı sıra ayrıca bazı kanunlar Türk Ceza Kanununa atıfta bulunmaktadır. Suçun iki farklı yaptırımı vardır: ceza, güvenlik tedbiri. Suç; toplum düzeninin devamlılığı için korunması gerekli olan hukuki değerlerin ihlal edilmesi niteliğinde haksızlık oluşturan insan davranışlarıdır. Suç bir haksızlıktır ancak her haksızlık suç değildir. Haksızlığın suç oluşturması için kanunda tanımlanması gereklidir.

Bazı davranış ve fiiller haksızlık oluştursalar da özel yaptırım (tazminat vb.) ve idari yaptırımlar uygulanılarak bu haksızlık giderilmeye çalışılır.

Ceza Hukuku

Fakat ceza hukuku yaptırımları kişi hak ve hürriyetlerine müdahale oluşturduğu için bu yaptırımların son çare olarak uygulanması gerekir.

Ceza Hukuku göre belirlenen cezaların uygulanması devlet tarafından yapılır. Ancak devletin cezaları uygularken, Orantılılık ilkesini ve hukuk devleti ilkesini gözeterek hareket etmesi gerekir.

Devlet tüm işlem ve eylemlerinde hukuk kurallarına uygun hareket etmek, vatandaşlarına hukuki güvence sağlamak zorundadır.

Ayrıca devlet hiçbir vatandaşını aşağı veya üstün görmeden herkesin kanun önünde eşit olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu ilke de cezalandırılma bakımından önem arzetmektedir.

Ayrıca 1982 Anayasasında Ceza Hukuku için bir takım ilkelere yer verilmiştir:

 • Kişilere idam cezasının verilemeyeceği,
 • Basın-yayın araçlarının müsadere edilemeyeceği,
 • Salt sözleşmesel yükümlülükten dolayı kimsenin hapsedilemeyeceği,
 • Kişilere işledikleri suç veya suçlar nedeniyle insan haysiyetine uymayacak yaptırımların uygulanamayacağı,
 • Savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı,
 • Tabii hakim ilkesi,
 • Ceza sorumluluğunun şahsi olduğu ilkesi,
 • Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gibi.

Kadim Hukuk Ve Danışmanlık devlet ve kişi arasındaki bu davalarda devlet gücü karşısında kişilerin hak ve hürriyetlerin korunmasına katkı sağlamak için veya kişilerin mağduriyetleri doğduğunda haklarının aranmasına hizmet etmek için var gücüyle çalışmaktadır.

En yukarı çık