İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplama programı ile hızlı bir şekilde ihbar tazminatınızı hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki ihbar tazminatı hesaplama aracındaki ilgili boşlukları doldurarak hesapla butonuna basınız. Hızlıca ne kadar ihbar tazminatı alacağınızı hesaplayınız.

İşe Giriş Tarihi:
İşten Çıkış Tarihi:
Brüt Maaş (TL):

 

İhbar tazminatı hesaplamak için;

 • İşe giriş ve çıkış tarihlerini, aylık brüt maaşınızı ve maaş, yol, yemek, ek gelirler kısmını doldurmak zorundasınız.
 • Tazminat hesabı, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır.
 • Ay: 30, yıl:360 gün olarak değerlendirilmektedir.
 • İhbar tazminatı hesaplama yaparken gelir vergisi kesintisi programda otomatik hesaplanır.
 • İhbar tazminatı hesaplama yaparken damga vergisi kesintisi %0,759 olarak dikkate alınır ve hesaplanır.
 • Burada hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, hesaplamalara dair hiçbir sorumluluk kabul edilmez, kesin bordro mahiyetinde değildir ve kesin bordro olarak gösterilemez, ibraz edilemez.
ihbar tazminati nedir
ihbar tazminati nedir

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25. madde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanunun 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedenine rağmen işçi ya da işverenin 26. maddede öngörülen hak düşürücü süre içinde fesih yoluna gitmemeleri halinde sonraki fesihlerde karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar.

İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez. İhbar tazminatının miktarı “bildirim süresine ait ücret” olarak Kanunda belirlenmiştir. Buna göre ihbar tazminatı, yasadan doğan götürü tazminat olarak nitelendirilebilir. İsçiye bildirim süresi içinde yeni iş arama izninin kullandırılmamış olması tanınan ihbar önelinin geçersiz olduğu sonucunu doğurmaz.

Çalıştığı Süreİhbar Süresiİhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az2 hafta2 haftalık brüt ücret /14 günlük
6 ay - 1,5 yıl arası4 hafta4 haftalık brüt ücret/28 günlük
1,5 yıl - 3 yıl arası6 hafta6 haftalık brüt ücret/42 günlük
3 yıl ve üzeri8 hafta8 haftalık brüt ücret/56 günlük

İhbar Tazminatı Şartları

İhbar tazminatı belirsiz süreli iş sözleşmelerinde veya ardı ardına yinelenmekle belirsiz hale gelen belirli süreli iş sözleşmelerinde uygulama alanı bulur. Aşağıda sayılan bildirim önellerine uyulmaması halinde ödenmesi gereken tazminattır. Bildirim süresine uymayan işçi de işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. İhbar tazminatı şartları şunlardır;

 • Belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olmalıdır.
 • İşçi veya işveren bakımından haklı bir fesih sebebi bulunmamalıdır
 • Kanunda öngörülen ihbar sürelerine uyulmadan iş akdi feshedilmiş olmalıdır.

İş sözleşmesini fesheden taraf, fesih haklı nedene dayansa dahi ihbar tazminatı isteyemez. İş Kanunu 24/11 ve 25/11 uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz fesheden işçi veya işveren, karşı taraftan ihbar tazminatı isteyemez; ancak İş K.26/11 hükmü gereğince tazminat isteyebilir veya sözleşmeyi fesheden işçi ise 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesine göre kıdem tazminatı isteyebilir. İş sözleşmesi belirsiz süreli olup, işçinin İş K.24’e göre veya işverenin İş K.25’e göre yaptığı bildirimsiz fesihler haksız fesih niteliğinde ise, sözleşmeyi fesheden taraf karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

İhbar Süreleri

İhbar süreleri işveren ya da işçinin fesih bildiriminin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak işlemeye başlayan süredir. Bu süreler kanunda işçinin o işyerinde çalıştığı sürelere göre değişmektedir. Bu süreler:

 • İşi 6 az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,
 • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
 • İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,
 • İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.  Taraflar öngörüldüğü üzere iş sözleşmesini feshetse dahi belirtilen süreler içerisinde çalışmaya devam etmelidir. Şüphesiz bu devam bir zorunluluk olmayıp örneğin işçiyle devam etmek istemeyen işveren işçinin yukarıda belirtilen süreler tutarındaki ihbar tazminatını ödeyerek iş akdinin derhal sonlandırabileceği gibi, işverenle çalışmaya devam etmek istemeyen işçi de bu tazminatı ödeyerek iş akdini sonlandırabilmektedir. Yine yukarıda belirtilen ihbar süreleri nispi emredici nitelikte olduğundan taraflarca bu bildirim süreleri ortadan kaldırılamayacağı gibi azaltılamaz da, ancak taraflar arasındaki sözleşme ile bu süreler arttırılabilir. Bu durum işçi lehine veya aleyhine olabilir.

İhbar Tazminatı Hesaplama Formülü

İhbar tazminatının hesabında Kanunun 32. maddesinde yazılı olan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler de dikkate alınır. Ücret dışında kalan parasal hakların bir yılda yapılan ödemeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle bir günlük ücrete eklenmesi gereken tutar belirlenir. Hesaplamada hafta tabiri 7 günü karşıladığından

 • 2 haftalık ihbar tazminatı için 14 gün;
 • 4 haftalık ihbar tazminatı için 28 gün;
 • 6 haftalık ihbar tazminatı için 42 gün;
 • 8 haftalık ihbar tazminatı için ise 56 gün giydirilmiş ücret baz alınır.

İhbar Tazminatı Hesaplama= (İhbar Süresi) x (Kıdem Tazminatına Esas Tutulan Giydirilmiş 1 Günlük Ücret)

İhbar tazminatı, İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. İhbar tazminatı, fesih bildirimi koşuluna uymamanın tazminat yükümlülüğüdür. Yargıtay’a göre ihbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini, haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun ihbar öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Yani ihbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesinin, Yasadaki ihbar öneline uyulmadan usulsüz olarak feshedilmesi ve işin sürekli iş niteliğinde olması hâlinde, sözleşmeyi usulsüz fesheden tarafın karşı tarafa ödemek zorunda olduğu, zarar koşuluna bağlı olmayan götürü bir tazminattır. Kısacası, usulsüz feshin yaptırımıdır. İhbar tazminatı, belirsiz süreli ve sürekli nitelikteki iş sözleşmelerinin feshinde söz konusu olur.

ihbar tazminati hesaplama formulu
ihbar tazminati hesaplama formulu

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplanmasına esas alınan son giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır. Önce işçinin kıdemi tespit edilir. Bundan sonra bu kıdeme karşılık gelen İş Kanunu 17’deki önel süresinin her haftası 7 gün olarak alınıp, toplam gün sayısı ile işçinin son giydirilmiş günlük ücreti çarpılır. Bulunan sonuç, brüt ihbar tazminatıdır. Bu kazanç üzerinden, işçinin yıllık kümülatif gelir vergisi matrahının hangi tevkifat dilimine giriyorsa bu tevkifat oranı üzerinden gelir vergisi ve yine brüt tutar üzerinden damga vergisi kesintisi yapılarak net ihbar tazminatı tutarı bulunur. Yani ihbar tazminatı hesaplama aşağıdaki yöntemle yapılmaktadır:

 • İşçinin ücreti giydirilmiş ücret olarak tespit edilir.
 • Sonra işçinin çalışma süresine bakılır.
 • İşçinin çalışma süresine uygun düşün yasal ihbar önerisi tespit edilir.
 • Sonrasında günlük brüt ücret ile ihbar süresi çarpılır.
 • En sonunda bulunan miktardan damga vergisi ve gelir vergisi kesinti yapılır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Örneği 1

Aylık brüt kazancı 9.000 TL olan ve 4 yıllık kıdeme sahip İş Kanunu’na göre çalışan işçinin ihbar tazminatı hesaplaması şu şekildedir:

 • 1 günlük giydirilmiş brüt ücret = 9.000 : 30 = 300 TL
 • Kıdeme göre 8 haftalık ihbar önel süresi vardır: 8 x 7 =56 gün
 • Brüt ihbar tazminatı =56 x 300 = 16.800 TL eder.
 • Brüt tutar üzerinden ayrı ayrı gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılırsa net ihbar tazminatına ulaşılır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Örneği 2

2.878,68 TL Giydirilmiş Brüt Ücretlinin 6 Haftalık İhbar Öneline Göre İhbar Tazminatı:

 • 878,68 / 30 x 7 x 6 = 4.030,15 TL
 • 030,15 TL x 15 /100 = 604,52 TL Gelir vergisi
 • 030,15 TL x % 07,59 = 30,58 TL Damga vergisi
 • Net İhbar Tazminatı: 3.395,04 TL

İhbar Tazminatı Hesaplama Örneği 3

18.473,22 TL Giydirilmiş Brüt Ücretlinin 8 Haftalık İhbar Öneline Göre İhbar Tazminatı:

 • 473,22 / 30 x 7 x 8 = 34.483,34 TL
 • 483,34 TL x 27 /100 = 6.190,50 TL Gelir vergisi
 • 483,34 TL x % 07,59 = 261,72 TL Damga vergisi
 • Net İhbar Tazminatı: 28.031,11 TL
ihbar tazminati hesaplama nasil yapilir
ihbar tazminati hesaplama nasil yapilir

İhbar Tazminatı Hesaplamasında Faiz

Davanın; HMK.109 uyarınca kısmi dava olarak açılması halinde, temerrüt tarihinden itibaren faiz işlemeye başlar. Davalı, dava tarihinden önce temerrüde düşürülmemiş ise, dava dilekçesinde istenen miktar için dava tarihi, ıslah ile artırılan kısım için ıslah tarihi faiz başlangıcıdır. Dava, 6100 sayılı HMK.107 uyarınca tahsil amaçlı belirsiz alacak davası olarak açılmış ve davalı daha önce temerrüde düşürülmemiş ise, dava tarihin den itibaren faiz işlemeye başlar. Dava açıldıktan sonra alacağın belirlenmesi (netleştirilmesi) aşamasında, davacı temerrüt tarihinden veya dava tarihinden itibaren faiz istemiş ise, belirlenen alacağın tamamı için davacının talebine göre faiz başlangıcı belirlenecektir. Yargıtay’a göre, dava şartı arabuluculuk anlaşmama son tutanağında belirtilen alacaklar yönünden, tutanağın tanzim tarihinde temerrüt oluşur ve talep hâlinde, alacağın tamamı için faizin bu tarihten itibaren başlatılması gerekir.

İş sözleşmesi işverence haksız olarak feshedilen işçi, eğer sözleşme belirsiz süreli ise ve sözleşmenin bildirimsiz ve haksız olarak feshedildiği sonucuna varılmış ise, bu durumda bu fesih aynı zamanda usulsüz fesih olacağından, ihbar tazminatı isteyebilir. İşçinin sözleşmeyi askerlik, emeklilik veya istifa nedeniyle ya da İş Kanunu 24’e göre sona erdirmesi; sözleşmenin belirli süreli olup süre bitiminde sona ermesi hâllerinde, işverenin ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü yoktur. Belirsiz süreli iş sözleşmesini İş Kanunu 24 uyarınca haklı nedenlere dayanarak fesheden işçi, ihbar tazminatı isteyemez ise de, işçinin yaptığı feshin haksız olduğu anlaşılırsa, işverenin, işçiden ihbar tazminatı isteme hakkı vardır.

İhbar Tazminatında Zamanaşımı

İhbar tazminatı hesaplama yapılmadan önce zamanaşımı sürelerinin geçip geçmediği hesaplanmalıdır. İşçi ya da işveren açısından hak doğabilmesi için ihbar tazminatı ile ilgili davalar hakkında zamanaşımı süresine uyulması icap eder. İhbar tazminatı ile ilgili iş davalarında eskiden zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu 10 yıllık süre yeni düzenlemeler uyarınca değiştirilmiştir. İhbar tazminatında zamanaşımı süresi 25.10.2017 tarihinden sonra yeniden belirlenmiştir. Bu tarihten sonra yapılmış iş sözleşmesi fesihlerinde ihbar tazminatı alacağı zamanaşımı süresi 5 yıldır.

İşçi ve işveren arasında oluşan uyuşmazlıklarda arabuluculuk başvurusu zorunlu hale getirilmiştir. İhbar tazminatı bakımından arabuluculukta geçen zaman zamanaşımı süresine eklenir. İhbar tazminatları ile ilgili olarak zamanaşımı başlangıç tarihi fesih tarihi baz alınarak hesaplanır. Bu tür işlemler için hukuki danışmanlık alınması tarafların hak kayıplarının engellenebilmesi açısından da ayrı bir önem taşır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 30.01.2012 tarih, 37011/2264 E.K.

 • İşverence yapılan fesih haksız ise ihbar tazminatını ödemesi gerekir
 • İhbar Tazminatı Hesaplama

İş sözleşmesinin, işçinin devamsızlıkta bulunması nedeniyle işverence haklı olarak feshe-dilip feshedilmediği ve ihbar tazminatı noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Somut olayda, davacı, 15 Ağustos günü mesaiye geç geldiği için işverence haksız ve bildirimsiz olarak işten çıkarıldığını belirtmiş ve 3 gün sonra bölge çalışma müdürlüğüne işvereni şikayet etmiştir. 24 Kasım günü de başka bir işverenlikte işe girişi bildirilmiştir. Davalı ise, fesihten sonraki devamsızlık nedeniyle sözleşmeyi haklı nedenle feshettiğini belirtip işe dönme çağrısını geren noter ihtarı sunmuş, ancak devamsızlık tutanağı ibraz etmemiş ve tutanak tanığı dinletmemiştir. Her iki taraf tanıkları da fesih konusunda aydınlatıcı açıklamada bulunmamıştır. Bu durumda feshin işverence bildirimsiz olarak 15 Ağustos günü yapıldığının kabulü ile ihbar tazminatının hüküm altına alınması gerekirken, isteğin reddi bozmayı gerektirmiştir.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 30.01.2012 tarih, 40987/2268 E.K.

 • İş Kanunu 17’ye göre yapılan önelsiz fesihlerde ihbar tazminatının ödenmesi gerekir
 • İhbar Tazminatı Hesaplama

Somut olayda, davacı, sözleşmenin işverence haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini belirterek ihbar tazminatı istemiştir. Davalı ise, davacının iş olduğunda çağrılan ve sürekli olarak çalıştırmadıkları işçi olup çalıştırıldığında ücretinin ödendiğini, aralarında hizmet akdi olmadığını savunmuştur. Mahkemece, taraflar arasında hizmet akdi bulunduğu ve davacının her yıl ocak-mart döneminde mevsimlik işçi olarak çalıştığı, sürekli olarak çalışmadığı için ihbar tazminat alamayacağı sonucuna varılarak ihbar tazminatı talebi reddedilmiştir. Her iki taraf tanıkları da, davacının her yıl ocak-mart döneminde, ithal edilen gübrelerin gümrükten işyerinin depo- suna taşınması işinde çalıştığını söylemiş olup, mahkemenin kabulü de bu yönüyle yerinde ise de, davacının sözleşmesi işverence bildirimsiz olarak feshedilmekle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca ihbar tazminatı isteğinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.


SGK İşten Çıkış Kodu ve İhbar Tazminatı

İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sona erdirilebilir. İşten Çıkış Kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını tanımlayan kodlardır. Bu kodlar SGK sisteminde kayıtlı tutulur. İhbar tazminatı bu kodların bazılarında alınamaz. Bunlar şu şekildedir:

KODKOD ANLAMIKIDEMİHBARİŞSİZLİK
1Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence FeshiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
2Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından FeshiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
3Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa)Hak KazanırHak KazanırHak Kazanır
4Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden FeshiHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
5Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona ErmesiHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
8Emeklilik (Yaşlılık) Veya Toptan ÖdemeHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
9Malulen EmeklilikHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
10ÖlümHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
11İş Kazası Sonucu ÖlümHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
12AskerlikHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
13Kadın İşçinin EvlenmesiHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
14Emeklilik İçin Yaş Dışında Diğer Şartların TamamlanmasıHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
15Toplu İşçi ÇıkarmaHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
16Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer İşyerine NakliHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
17İşyerinin KapanmasıHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
18İşin Sona ErmesiHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
19Mevsim BitimiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
20Kampanya BitimiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
21Statü DeğişikliğiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
22Diğer NedenlerHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
23İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle FesihHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
24İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle FesihHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
25İşçi Tarafından İşverenin Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle FesihHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
26Disiplin Kurulu Kararı İle FesihHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
27İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle Ve Tutukluluk Nedeni İle FesihHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
28İşveren Tarafından Sağlık Nedeni İle FesihHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
30Vize Süresinin BitimiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev Ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek Ve Kusuru Dışında FeshiHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
324046 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni İle FesihHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
33Gazeteci Tarafından Sözleşmenin FeshiHak KazanırHak Kazanır
34İşyerinin Devri, İşin Veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle FesihHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
356495 Sayılı Kanun Nedeniyle Devlet Memurluğuna GeçişHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
36Kanun Hükmünde Kararname İle İşyerinin KapatılmasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
37Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu Görevinden ÇıkarmaHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
38Doğum Nedeni İle İşten AyrılmaHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
39696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu İşçiliğine GeçişHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
40696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu İşçiliğine Geçilmemesi Sebebiyle ÇıkışHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
41Re’sen İşten Ayrılış Bildirgesi DüzenlenenlerHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
42Sözleşme Kurulurken Gerçeğe Uygun Olamayan Beyan Nedeniyle İşverenin YanıltılmasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
43İşçinin, İşverene Veya Ailesine Hakaret Etmesi Ya Da Asılsız İhbarlarda BulunmasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
44İşçinin, Başka İşçiyi Taciz EtmesiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
45İşçinin, İşverene Veya Ailesine Ya Da Başka İşçiye Sataşması, Alkol Ve Uyuşturucu Madde KullanmasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
46Güveni Kötüye Kullanma, Hırsızlık Veya Sırların İfşa EdilmesiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
47İşçinin 7 Günden Fazla Hapis Cezası İle Cezalandırılan Suç İşlemesiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
48İşçinin Devamsızlık YapmasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
49İşçinin, Kendisine Verilen İşleri Kasıtlı Olarak YapmamasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
50İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürme Veya İşyeri Malına Zarar VermeHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
X
kadim hukuk ve danışmanlık