Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet ücreti hesaplama programı ile hızlıca avukata veya icraya ödeyeceğiniz vekalet ücreti hesaplayabilirsiniz. Programda yer alan konu, mahkeme ve tutarı girdikten sonra hesapla butonuna basınız. Size vekalet ücretini hesaplayarak bildirecektir. 2024 yılında yapılan güncel değişikliğe göre hesaplama yapmaktadır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık hizmeti yasa gereği ücrete tabidir. Avukatınızdan almış olduğunu hizmetine karşılık ödediğiniz bedele “vekalet ücreti” denilmektedir.

Dava Tipi
Mahkeme Tipi
Tutar

 

Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesine göre hazırlanan yukarıdaki vekalet ücreti hesaplama aracına istenen bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız. (Not: Bu hesaplama, 21 Eylül 2023 tarihinde 32316 sayılı Resmi Gazete yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılmıştır. Tamamen GÜNCELDİR.) Vekalet ücreti halk arasında avukatlık ücreti olarak da bilinmektedir. Vekalet ücreti tutarı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. 1136 sayılı Avukat Kanunu’nun 164.maddesi avukatlık ücretinin tanımını içermektedir. Bu maddeye göre avukatlık ücreti, avukat tarafından gerçekleştirilen hukuki yardımın bedeli olarak alınan değerlerdir. Avukatlık ücret tarifesi her yıl güncellenir. Vekalet ücreti ikiye ayrılır. Bunlar;

 • Nispi vekalet ücreti: Nispi vekalet ücreti, oransal hesap yapılacak demektir. Yani dava konusu para miktarı veya dava konusu şeyin değeri üzerinden yüzdesel oran şeklinde hükmedilecek vekalet ücreti şeklindedir.
 • Maktu vekalet ücreti: Maktu vekalet ücretinde ise konusuna göre sabit bir miktar öngörülmüş olması söz konusudur. Her yıl TBB tarafından hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen iş ve işlemlere karşılık hak kazanılan asgari vekalet ücreti miktarlarına göre ortaya konulacaktır.
avukat vekalet ucreti hesaplama
avukat vekalet ucreti hesaplama

Vekalet Ücreti Nedir?

Dava ve takip ehliyetine sahip olan kişiler ile kanuni temsilciler, dava veya takipleri bizzat kendileri yürütmek zorunda değildirler. Onlar kendi iradelerine ve seçimlerine bağlı olarak iradi vekil (temsilci) aracılığı ile de dava ve takipleri yürütebilirler. Hukukumuzda dava ve takiplerde, taraflar iradi temsilci (vekil) olarak ancak bunu meslek edinmiş avukatları temsilci olarak seçebilirler. Çünkü Avukatlık Kanununda (AK m. 35) belirtildiği üzere, Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Ancak belirtmekte yarar vardır ki, yargılama gideri olarak kabul edilen vekalet ücreti, davalarda veya takiplerde taraflardan birinin kendisini vekille (avukatla) temsil ettirmesi durumunda ortaya çıkar. Şöyle ki, dava veya takip sonunda kural olarak haksız çıkan taraf, kendisini vekille temsil ettiren ve haklı çıkan tarafa Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücreti öder. Belirlenen bu ücret yargılama gideri olarak kabul edilmiştir. (HMK m. 323) Vekalet ücreti bu kapsamda her yıl yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir. TBB’nin sitesinde vekalet ücreti hesaplama araçları vardır. Bu araç bizim paylaştığımız araçla aynıdır. Esasında tüm araçlar Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesine göre yapılır.

Notere, avukata, mahkemeye ödenecek ücretler; davanın türüne ve yılına göre değişkenlik arz etmektedir.  Her yıl Resmi Gazetede güncellenerek yayınlanmaktadır. Avukatlık vekalet ücreti her dava veya işte avukatın savunduğu kişiden talep ettiği ücrette denir. Peki, vekalet ücreti tam olarak nedir, avukatların vekalet ücreti hesaplaması nasıl yapılır? Biz de bu yazımızda 2023-2024 yılı için geçerli olan vekalet ücretleri inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra konuya ilişkin merak ettiğiniz soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Konu hakkındaki sorularınızı sayfanın en altındaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

Maktu Vekalet Ücreti

Avukat ile iş sahibi arasındaki avukatlık sözleşmesinin belirli bir hukuki yardımı ve bu yardım karşılığında alınacak meblağı veya değeri kapsaması gerektiği Av. K m. 163/1 ‘de düzenlenmiştir. Kural olarak, avukat ile iş sahibi yapılacak hukuki yardımın karşılığında verilecek ücreti maktu olarak belirlemelidirler. Ücret daha önce değinildiği üzere, avukatlık sözleşmesinin kurucu unsuru değildir. Avukat ile iş sahibi ücret konusundaki anlaşmayı sonradan yapabilecekleri gibi ilk sözleşmede ücret alınmayacağı kararlaştırılmamış ise ücretin Av. K 164/4 maddesine göre belirlenmesi imkanı da vardır. Bunun yanında avukat ile iş sahibi, bu ücreti baştan belirlememekle birlikte, ücreti belirlenebilir olarak da kabul edebilirler. Örneğin, yapılacak sözleşmeye “Dava sonunda Ankara Barosunun belirlediği tavsiye niteliğindeki tarifeye göre ücret alınır” şeklindeki bir hüküm geçerlidir. Dava bittiğinde, ücretin ne olduğu atıf yapılan tarifede belirtilmiş olur.

Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapan 4667 sayılı Yasada bu konu farklı biçimde ele alınmaktadır. Sözleşmenin belli bir hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir biçiminde değişiklik yapılmış ve avukat ile iş sahibi arasındaki ücret ilişkisine daha geniş bir düzenleme alanı bırakılmıştır. Ayrıca meblağın yanı sıra değer kavramı da kapsama girmiştir. Yasanın kabul ettiği ilkelere göre, belli bir hukuki yardım karşılığı avukata ödenecek ücret, bir meblağı veya değeri kapsamalıdır. Meblağın miktar sözcüğü ile açıklanabileceğini düşünüyoruz. Değer ise dava olunan veya hükmolunacak şeyin parasal değeri olarak kabul edilebilir. Miktarın para olarak belirlenmesi zorunludur. Meslek onurunun korunması açısından paranın dışındaki değerler, bono, altın, arsa, ev gibi mümkün değildir. Kambiyo senetlerinden çek nakit yerine geçen bir ödeme aracı olduğu için avukatlık ücretinin ödenmesinde kullanılabilir. Avukatlık Kanunu’nda vekalet ücretinin yabancı para üzerinden düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durum doktrinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Avukatlık sözleşmesinin konusu değeri para ile ölçülmeyen işlerden olması halinde de taraflar ücreti serbestçe kararlaştırılabilirler. Bu halde sözleşme konusunun değeri para ile ölçülemeyen işlerden olduğu için taraflarca kararlaştırılan ücret, maktu ücret olacaktır. Avukatlık Kanunu md.164/f.2 incelendiğinde ücretin maktu olarak belirlenmesi halinde tavan ücret uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu kanuni
düzenlemeye göre taraflar üst sınır olmaksızın ücret belirleyebilmesi mümkündür.

Konusu Para Olmayan İşlere Ödenecek Ücret
İcra Dairelerinde yapılan takipler için3.600 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için4.200 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için6.800 TL
Tahliyeye ilişkin icra takipleri için7.400 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için5.600 TL
Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için5.300 TL
Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için10.700 TL
Sulh Ceza Hakimliklerinde takip edilen işler için8.000 TL
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için17.900 TL
Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için9.000 TL
Fikri Sınai Haklar Mahkemelerindeki davalar için25.500 TL
Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için29.800 TL
Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için17.000 TL
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar29.800 TL
Bölge Adliye Mahkemeleri için;
İlk derecede:
İstinaf yolu ile:

16.500 TL
10.200 TL
İstinaf yolu ile duruşmalı20.400 TL
Yargıtay ilk derece işler için32.000 TL
Yargıtay'da temyiz duruşmaları için17.100 TL
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için;
Yüce Divan sıfatı ile;
Bireysel Başvuru duruşmasız;
Bireysel Başvuru duruşmalı;

67.700 TL
18.800 TL
37.600 TL

Nispi Vekalet Ücreti

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ ne göre iki tür vekalet ücreti bulunmaktadır; Birincisi konusu para veya parayla ölçülebilen bir şey olan davalarda vekalet ücreti nispi tarifeye göre hesaplanır. Tarifede belli parasal dilimler için belli oranlar belirlenmiştir. Davanın tamamen kabul veya reddi halinde vekalet ücreti dava değeri üzerinden hesaplanırken, davanın kısmen reddi halinde ise kabul olunan miktar üzerinden davacı lehine, reddedilen miktar üzerinden ise davalı lehine vekalet ücretine hükmedilir. Vekalet ücreti hesaplama yaparken asgari ücreti tarifesi baz alınır. Burada nispi vekalet ücreti hesaplaması için yüzdelik (%) baremler vardır. Buna göre vekalet ücreti hesaplanır.

Avukatlık sözleşmesinde ücretin dava olunacak ya da hükmedilecek değer veya para üzerinden yüzdelik bir oran olarak belirlenmesi halinde ise ücret nispi olarak kararlaştırılmaktadır. Taraflarca avukatlık sözleşmesinde kararlaştırılan nispi ücret, Avukatlık Kanunu md.164/f.2 hükmündeki yüzde yirmi beşlik sınırdan daha fazlası belirlenemez. Kanuni düzenleme ile ücret konusunda bir tavan ücreti esası kabul edildiği anlaşılmaktadır. Avukatlık Kanunu md.163/f.2 düzenlemesine göre taraflarca ücretin, kanundaki yüzde yirmi beşlik tavan sınırından fazla belirlenmesi halinde (örneğin %30 olarak kararlaştırılmasında) ise aşan oran geçersiz olup tavan oran üzerinden belirlenecek miktar ücret olarak kabul edilecektir. Bu husus TBK md.27/f.2 düzenlemesinin özel bir görünümü olup sözleşmenin tümü değil kanuna aykırı sözleşme maddesi geçersiz sayılacaktır. Taraflarca avukatlık sözleşmesinde ücretin, Av. K. md.164/f.2 hükmündeki sınırın üzerinde belirlenmesi ve iş sahibi tarafından aşan miktar üzerinden ücretin ödenmesi halinde ise iş sahibi tavan ücreti aşan kısmın geçersizliğini iddia ederek fazla ödemenin iadesini talep edemeyecektir.

Konusu Para Olan İşler İçin Ücret
İlk 200.000 TL için%16
Sonra gelen 200.000 TL için%15
Sonra gelen 400.000 TL için%14
Sonra gelen 600.000 TL için%11
Sonra gelen 800.000 TL için%8
Sonra gelen 1.000.000 TL için%5
Sonra gelen 1.200.000 TL için%3
Sonra gelen 1.400.000 TL için%2
5.600.000 TL’den yukarısı için%1

Avukat Vekalet Ücretleri

Avukat vekalet ücreti hesaplama yaparken kanunda belirtilen asgari ücret tarifesinin altına inilemez. Taraflar anlaşarak üstünde bir miktar kararlaştırabilir. Fakat hiç bir şekilde asgari ücret tarifesinin altında vekalet ücreti kararlaştıramazlar. Örneğin asgari ücret tarifine göre Asliye Ceza Mahkemesinde alınabilecek en düşük vekalet ücreti 17.900 TL’dir. Fakat taraflar anlaşarak 100.000 TL, 200.000 TL veya 30.000 TL olarak vekalet ücretini kararlaştırabilirler. Ya da Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dosya için 2024 yılında alınacak en düşük ücret 37.600 TL’dir. Fakat taraflar aralarında serbestçe anlaşarak 100.000 TL, 300.000 TL veya 50.000 TL’ye dosyayı yürütebilir. Bu durum tamamen taraflar arasında yapılacak vekalet sözleşmesine bağlıdır. Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya mahkeme değeri ifade eder. Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. Yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz. Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir (Av. K. m. 164)

Türkiye Barolar Birliği’nin avukatlık asgari ücret tarifesi hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir (AAÜT m. 1/3). Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez. Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir (AAÜT m. 2). Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen hususlar göz önüne alındığında, Kanunda belirtilen işler için yani bir davanın açılması, icra veya iflas takibi gibi ancak taraflar kendilerini bir avukatla temsil ettirebilirler, kendileri adına söz konusu işleri vekil olarak seçtikleri ve vekâlet sözleşmesi yaptıkları avukat aracılığı ile yürütebilirler, yapabilirler.

Vekalet ücreti avukatla müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus her yıl yayınlanan ve güncellenen Türkiye Barolar Birliği’nin avukatlık asgari ücret tarifesinin altında herhangi bir vekalet ücreti anlaşması yapılamaz. Bu vekalet ücretinden ayrı mahkemelerin de haklı çıkan tarafa karşı tarafça yükletilecek vekalet ücreti de söz konusudur. Vekalet ücreti maktu olması durumunda 2024 yılı için hükmedilecek miktarlar şu şekildedir;

 • İcra Dairelerinde yapılan takipler için 3.600,00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 4.200.00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 6.800.00 TL
 • Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 7.400.00 TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza iş1eri için 5.600.00 TL
 • Ceza soruşturma evresinde talep edilen işler için 5.300.00 TL
 • Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700,00 TL
 • Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 8.000.00 TL
 • Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL
 • Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.000.00 TL
 • Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 25.000.00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000,00 TL
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 • Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için 11.700,00 TL
 • İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL b) Duruşmalı ise 20.900.00 TL
 • Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için a) İlk derecede görülen davalar için 16.500,00 TL b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 10.200.00 TL c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 20.400,00 TL
 • Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL b) Duruşmalı ise 32.000.00 TL
 • Yargıtay’da görülen hesap yargılamaları için 32.000.00 TL
 • Danıştay’da görülen hesap yargılamaları için a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL b) Duruşmalı ise 32.000.00 TL
 • Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 17.100,00 TL
 • Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 19.800.00 TL
 • Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için a) Yüce divan sıfatıyla bakılan davalar 67.700,00 TL b) Bireysel başvuru Duruşmalı ise 18.800,00 TL Duruşmasız ise 37.600,00 TL c) Diğer dava ve işler 38.000.00 TL

Vekalet ücreti nispi ve maktu olarak hükmedileceği gibi avukatlık kanunu gereğince buradaki avukatlık ücreti avukata aittir. Vekalet ücreti hesaplaması maktu ise Asgari Ücret Tarifesine göre; nispi ise üstte belirtilen oradan hesaplanır. Vekalet ücreti hesaplama yapmak için programı kullanabilirsiniz. Asgari ücret tarifesine Resmi Gazete’de bu linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230921-4.htm

vekalet ucreti hesaplama 2022

vekalet ucreti hesaplama 2024

Reddedilen Miktar Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplama

Buna karşı vekalet ücreti de denilmektedir. Fakat önemle belirtmekte fayda vardır. Karşı vekalet ücreti dava miktarını geçemez ve karşı vekalet ücreti kısmen ret kısmen kabul durumunda kabul edilen miktardan fazla olamaz. Ama tamamen davanın reddedilmesi durumunda dava değerini geçmemek üzere vekalet ücreti hesaplamasına göre hükmedilir. Reddedilen miktar üzerinden vekalet ücreti hesaplama yapılırken 2 hususa dikkat edilmelidir. İlki reddedilen tutar vekalet ücreti, kabul edilen miktarın vekalet ücretinden fazla olamaz. İkinci husus ise dava tamamen reddedilirse tamamı üzerinden karşı vekalet ücreti çıkacaktır.

800.000,00 TL üzerinden reddedilen vekalet ücreti hesaplaması;

 • İlk 200.000,00 TL için % 16,00 = 32.000,00 TL
 • Sonra gelen 200.000,00 TL için % 15,00 = 30.000,00 TL
 • Sonra gelen 400.000,00 TL için % 14,00 = 56.000,00 TL

Toplam Vekalet Ücreti: 118.000,00 TL

Not: Bu hesaplama, 21 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılmıştır. İdare hukuku avukatı ve ceza avukatı konusunda alınacak avukatlık hizmetinde bu sınırın altına inilemez. Fakat üstünden kararlaştırılabilir. Vekalet ücreti hesaplama yapmak için programı kullanabilirsiniz. Bu yazımızda; vekalet ücreti ne kadar, vekalet ücreti hesaplama nasıl yapılır, vekalet ücreti miktarı neye göre belirlenir, avukatlık ücreti en fazla ne kadar olabilir sorularının cevaplarını sizlere verdik.

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama

İcra vekalet ücreti nispi hesaplanır. Fakat bu ücret hiç bir şekilde 3.600 TL’den az olamaz. Yine icra takibinin değerinden fazla icra vekalet ücreti olamaz. Örnek vermek gerekirse; 1.000 TL’lik icra takibinde icra vekalet ücreti 1.000 TL’dir. Fakat 4.000 TL değerinde icra takibi yapılması durumunda 3.600 TL vekalet ücreti hükmedir. Aynı şekilde 10.000 TL üzerinden icra takibi yapılırsa yine 3.600 TL icra vekalet ücreti çıkar. Fakat 50.000 TL üzerinden icra takibi yapılırsa nispi vekalet ücreti hesaplamasında belirttiğimiz gibi %16’lık kısımda kalacaktır. Buda 8.000 TL icra vekalet ücreti çıkacaktır. Dava ve takip ehliyetine sahip olan kişiler ile kanuni temsilciler, dava veya takipleri bizzat kendileri yürütmek zorunda değildirler. Onlar kendi iradelerine ve seçimlerine bağlı olarak iradi vekil (temsilci) aracılığı ile de dava ve takipleri yürütebilirler. Hukukumuzda dava ve takiplerde, taraflar iradi temsilci (vekil) olarak ancak bunu meslek edinmiş avukatları temsilci olarak seçebilirler. Çünkü Avukatlık Kanununda (AK m. 35) belirtildiği üzere, Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uygulanır. Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164’üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

Vekalet Ücretleri

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin hazırlanmasına dair usul ve esaslar Av. K. md.168’de düzenlenmiştir. Kanuni düzenlemeye göre baroların önerilerini dikkate alarak tarifeyi hazırlama yetkisi Türkiye Barolar Birliği’ne aittir. Türkiye Barolar Birliği, Avukatlık Kanunu md.109/f.2 uyarınca tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Türkiye Barolar Birliği, kamu tüzel kişiliğine sahip olduğundan Anayasa md.135/f.1 uyarınca birtakım kamusal ayrıcalıklara sahiptir. Buna göre Birlik, kuruluş amaçları doğrultusunda kendi görev alanı ile ilgili olarak Anayasa md.124/f.1 hükmüne göre yönetmelik çıkarabilir. Ayrıca Birlik, Av. K. md.110/f.1 ve md.168/f.2 uyarınca adsız düzenleyici işlem yapabilme yetkisine de sahiptir. Avukatlık Kanunu’ndaki düzenlemeye göre illerde bulunan Baroların yönetim kurulları tarafından her yıl Eylül ayı içerisinde hazırlanan ve yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarifeyi Türkiye Barolar Birliği’ne gönderir. Türkiye Barolar Birliği ise kendisine gelen tarife tekliflerini değerlendirilerek ekim ayı sonuna kadar tek bir tarife hazırlanır ve en son TBB tarafından hazırlanan iş bu tarife Adalet Bakanlığı’na gönderilir.

Adalet Bakanlığı’na tarifenin ulaştığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde tarife ile ilgili olarak bir karar verilir. Bakanlık bu süre içerisinde onaylarsa TBB tarafından hazırlanan tarife kesinleşir ve yayınlanır. Aynı şekilde Bakanlık söz konusu 1 aylık süre içerisinde herhangi bir karar vermemesi halinde de tarife aynen onaylanmış kabul edilir. Ancak Adalet Bakanlığı kendisine gönderilen tarifeyi uygun bulmaması halinde yeniden görüşülmek üzere gerekçesiyle birlikte TBB’ne geri gönderir. Bu halde ise TBB Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde tarife yeniden Adalet Bakanlığı’na gönderilmeksizin onaylanmış sayılır ve bu durumda Adalet Bakanlığı’na bildirilerek tarife yayınlanır. Avukatlık Kanunu md.168/f.3 son cümlesinin atfı ile Adalet Bakanlığı’nın TBB bu kararına karşı idari yargıda dava açma hakkı bulunmaktadır. Eğer TBB yeniden görüşülmek üzere gönderilen tarife yeterli çoğunluk tarafından aynen kabul edilmemesi halinde ise onaylanmamış sayılır ve bu durumda TBB tarafından yeniden tarife hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi gerekir.

Her yıl güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” ile belirlenen sınırlar altında kalmamak koşulu ile avukatlık vekalet ücreti belirlenebilir. Vekalet ücreti hesaplamaları da bu tarifeye bağlı kalınarak yapılmakta veya alt sınır olarak belirlenmektedir. İcra vekalet ücretleri de dahil olmak üzere verilen hizmetin karşılığında Avukat vekalet ücretleri bu tarifeye bağlı kalınarak hesap edilmektedir. Avukatlık yasası gereğince iki farklı Avukatlık vekalet ücreti bulunmaktadır. Birincisi Barolar Birliğinin her yıl yayınlamış olduğu tarifeye uygun biçimde mahkemelerce karar aşamasında davanın bedeline göre veya bedel yok ise tarifede o iş için belirlenen bedel üzerinden takdir olunan vekalet ücreti iken, bir diğeri ise müvekkil ile avukat arasında yapılan avukatlık hizmeti dolayısı ile belirlenen “akdi vekalet ücretidir.”


1. Bölüm

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 2.300,00 TL, Takip eden her saat için 1.300,00 TL
 2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 4.800,00 TL, Takip eden her saat için 2.500.00 TL
 3. Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) 4.800.00 TL,Takip eden her saat için 2.300.00 TL
 4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 3.600.00 TL
 5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri 4.400.00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 19.00.00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirket devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşme1er 11.400.00 TL


2. Bölüm

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi iş1erin takibi için 3.800.00 TL
 1. a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 6.300.00 TL b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlem1er de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için 1.300.00 TL
 1. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onaylanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili  ruhsat  ve imtiyazların  alınması,  devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi iş1erin takibi için 31.900.00 TL
 2. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 12.900.00 TL
 3. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde;

a) Duruşmasız ise 63.300,00 TL

b) Duruşmalı ise 109.400,00 TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret bu tarifesinin 3. kısmına göre belirlenir.

6502 sayılı Kanunun 70. maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar bu Tarifenin 3. kısmına göre belirlenir. Ancak 3. kısma göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla 3.200,00 TL


3. Bölüm

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1136 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

 1. Yapı kooperatiflerinde 10.500,00 TL
 2. Anonim şirketlerde 15.800,00 TL

Takip edilen dava, takip ve iş1erdc bu tarifeye göre hesaplanacak avukatlık  ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.


4. Bölüm

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Söz1eşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 15.800,00 TL. Takip edilen dava, takip ve iş1erdc bu tarifeye göre hesaplanacak avukatlık  ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

2. Kısım

1. Bölüm

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: a) Duruşmasız ise 4.700,00 TL b) Duruşmalı ise 5.900.00 TL
 2. Ortaklığın giderilmesi satış memurluğunda memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 7.600,00 TL
 3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 17.400,00 TL
 4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL b) Duruşmalı ise 20.900.00 TL
 5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 8.700,00 TL

2. Bölüm

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 3.600,00 TL
 2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 4.200.00 TL
 3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 6.800.00 TL
 4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 7.400.00 TL
 5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza iş1eri için 5.600.00 TL
 6. Ceza soruşturma evresinde talep edilen işler için 5.300.00 TL
 7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700,00 TL
 8. Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 8.000.00 TL
 9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL
 10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.000.00 TL
 11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 25.000.00 TL
 12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000,00 TL
 14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
 15. Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için 11.700,00 TL
 16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL b) Duruşmalı ise 20.900.00 TL
 17. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için a) İlk derecede görülen davalar için 16.500,00 TL b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 10.200.00 TL c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 20.400,00 TL
 18. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL b) Duruşmalı ise 32.000.00 TL
 19. Yargıtay’da görülen hesap yargılamaları için 32.000.00 TL
 20. Danıştay’da görülen hesap yargılamaları için a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL b) Duruşmalı ise 32.000.00 TL
 21. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 17.100,00 TL
 22. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 19.800.00 TL
 23. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için a) Yüce divan sıfatıyla bakılan davalar 67.700,00 TL b) Bireysel başvuru Duruşmalı ise 18.800,00 TL Duruşmasız ise 37.600,00 TL c) Diğer dava ve işler 38.000.00 TL

3. Kısım

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • İlk 200.000,00 TL için % 16,00
 • Sonra gelen 200.000,00 TL için % 15,00
 • Sonra gelen 400.000,00 TL için % 14,00
 • Sonra gelen 600.000,00 TL için % 11,00
 • Sonra gelen 800,000,00 TL için % 8,00
 • Sonra gelen 1,000.000,00 TL için % 5,00
 • Sonra gelen 1,200.000,00 TL için % 3,00
 • Sonra gelen 1,400.000,00 TL için % 2,00
 • 5,600.000,00 TL’den yukarısı için % 1,00
X
kadim hukuk ve danışmanlık