0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Silah Ruhsatı Alma (Bulundurma ve Taşıma)

11silah ruhsati alma

Silah ruhsatı almak isteyen, 21 yaşını doldurmuş bireyler, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 Sayılı Yönetmelikte düzenlenen sıkı önlemler dahilinde belirli süreçler ve gerekli belgeler altında silah sahibi olabilmektedir. Silah ruhsatları, kanun ve yönetmeliklerde yapılan son değişiklerle beraber, yivsiz veya yivli av tüfekleri ya da tabancalar üzerinde oluşacak olan bütün düzenlemeleri, jandarma genel komutanlığı himayesine almıştır. Silah ruhsatı alabilecek bazı meslek grupları şunlardır;

 • Fahri Konsoloslar​
 • Sarı Basın Kartı Sahipleri
 • Kuyumcular
 • Bankaların Genel Müdür Ve Yardımcıları, Bölge Müdürleri İle 4389 Sayılı Bankalar Kanununda Tanımı Yapılmış Olan Şubelerin Müdürleri​
 • Pilotluk Yapanlar
 • Cirosu Silah Ruhsat Almaya Yeterli Şahıs ve Şirketler (Md.9/h)
 • Arazi Sahipleri
 • Sürü Sahiplerine (9/i)
 • Müteahitler (Md.9/j)​
 • Akaryakıt Bayileri
 • 50 Sigortalı İşçi Çalıştıranlar
 • Atış Poligon Sahipleri
 • Müzeleri Ve Anıtları Koruyan Bekçilere
 • Arıcılık Yapanlar
 • Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçilere
 • İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar
 • Döviz Bürosu Sahipleri
 • Avukatlar
 • Noterlik Yapanlar
 • Eski Belediye Başkanı – İl Genel Meclis Üyesi İle Eski Köy ve Mahalle Muhtarları
silah ruhsati alma nasil
silah ruhsati alma nasil

Silah Ruhsat Çeşitleri ve Süreleri Nelerdir?

Silah ruhsat çeşitleri, 6136 sayılı ve 2125 sayılı iki ayrı kanunda düzenlenmiştir. Bahsi geçen kanunlar kapsamında, silah ruhsat çeşitleri ve süreleri şu şekildedir:

 • 6136 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlar;
  • Bulundurma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)
  • Taşıma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)
  • Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Kamu görevi devam ettiği sürece geçerlidir)
  • Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Süre sınırlaması yoktur)
  • Yivli Av Tüfeği Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)
 • 2521 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlar;
  • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (5 yıl geçerlidir)
  • Satıcılık (Av Bayiilik) Belgesi (1-3 yıl geçerlidir)

Silah ruhsatı alma ön başvurusunu e devlet üzerinden yapmak için linke tıklayınız. https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-silah-ruhsati-on-basvurusu

Bulundurma Ruhsatı Kimlere Verilir?

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin “Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller” başlıklı 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine müracaat ederler. Gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip engel hali bulunmayanlara gerekli harç ve vergileri ödemeleri kaydıyla mesken veya işyerinde olmak üzere Bulundurma Ruhsatı verilir.

Bulundurma işe taşıma birbirinden farklıdır. Taşıma sürekli yanında taşıma hakkı verirken bulundurma sadece bir yerde silahı muhafaza etmeye denir. Taşıma daha iyi bir haktır. Silah bulundurma ruhsatı almak isteyen kişiler. Türk vatandaşı olan 21 yaşını doldurmuş, adli sicili temiz olan ve harç ödemek kaydı ile sınırsız işyerinde veya meskeninde ( evinde ) silah alabilir ve ruhsatlandırabilir.

Taşıma Ruhsatı Kimlere Verilir?

Silah taşıma ruhsatı şu kimselere verilmektedir:

 • Hayatı harici tehlikede olan kişiler,
 • Basın mensupları, müteahhitler, akaryakıt istasyonu sahipleri gibi belirli meslek mensubu kişiler,
 • Avukatlar, noterler gibi bazı kamu görevlileri,
 • Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisini haiz olanlar,
 • Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar,
 • Parayla ilişkisi olanlara, (Örneğin; kuyumcu, sarraf vb.)
 • Özellik arz eden görevlerde bulunanlar,
 • Emekli olan bazı kamu görevlileri,

Kanunda belirtilen hallerde taşıma ruhsatı alabilmektedir.

Yivli Spor ve Av Tüfeği Ruhsatı Kimlere Verilir?

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak sporcu lisansı yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilmektedir. Silah ruhsatı alma yivli ve yivsiz silahlara göre farklılık göstermektedir. Yivsiz silahlarda silah ruhsatı alma daha kolaydır. Bu silahlar atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarda ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir. Yizli spor ve av tüfeği almak için şu belgeler gereklidir;

 1. Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek. Dilekçe örnekleri Müdürlüğümüzden veya örnek dilekçeler linkinden temin edilebilir.)
 2. Yarım kapak karton dosya,
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,
 4.  Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu). *Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 5. 4 adet Biyometrik Fotoğraf, ( Son 1 yıl içerisinde koyu kıyafet ile çekilmiş olacaktır)
 6. Süresi dolan taşıma/bulundurma ruhsatlarının yenilenmesi veya bulundurma ruhsatlı silahlarda adres değişikliği gibi işlemlerde, silahlar yol belgesi alınmak suretiyle tespit için ruhsat veren birime getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde silah ve fatura aslının 60 gün içerisinde ruhsat düzenleyen birime ibrazı zorunlu olup, bu sürenin aşılması halinde adli işlem başlatılır. MKE Kurumundan alınan silahlar için düzenlenen fatura düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün süre ile yol belgesi yerine geçerli olup, 7 günden sonra yapılacak nakillerde ruhsat verecek birimden yol belgesi düzenlenmesi gerekir.
 7. Silah Taşıma/Bulundurma ruhsatı harç bedeli yatırılıp makbuz getirilecek. (Harç ücreti Emniyet Müdürlüğümüz binası içerisindeki maliye veznesine, saat 15:45 e kadar yatırılabilir.)
 8. Başvuru sahipleri adlarına müracaat tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içerisinde alınmış, 6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 5.000 (beş bin) Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek.
 9. Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı için 300 TL; tutarında Silah Ruhsatı Kart Ücreti Dekontu (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü internet sitesinden sanal post ile veya; T.C. Ziraat Bankası Şubelerine yatırılacak)
silah ruhsati alma nereden
silah ruhsati alma nereden

Silah Ruhsatı Alabilmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silah ruhsatı alabilmek için aşağıdaki bilgi ve belgelerle ikamet edilen yer mülki amirliğine başvurulması gerekmektedir:

 • Dilekçe
 • Son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,
 • Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair kamu hastanelerinden veya devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu,
 • Harç makbuzu,
 • 000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.

Kimlere Silah Ruhsatı Verilmez?

Silah ruhsatı alamayacak kişiler şunlardır:

 • 21 yaşını bitirmemiş olanlar,
 • Sağlık kurulu raporuyla silah ruhsatı almasında, akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik veya fiziki yönden sakınca görülenler,
 • Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
 • Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
 • Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya adli para cezasına mahkum olanlar,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler,
 • Meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler,
 • 1402 sayılı Kanun’un 2. Maddesi gereğince emekli edilenler,
 • Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar,
 • Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler,
 • Ruhsatlı silahın muhafazasındaki ihmal ve kusur neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
 • Zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar,
 • Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanlar,
 • Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına ya da devrine veya her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından birinden mahkum olanlar,
 • 6136 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinde belirtilen kesici delici silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya adli para cezasına mahkum olanlar,
 • Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyenlere (İdari para cezasını ödeyenler hariç),
 • 6136 sayılı Kanuna göre ateşli silahın taşınmasının yasak olduğu yerlerde silah taşıyanlar,
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

Silah ruhsatı alamazlar.

Ateşli Silahlar Nerelerde Taşınmaz?

Silahların taşınmasının ve bulundurulmasının yasak olduğu yerler bulunmaktadır. Bu yerler şu şekildedir:

 • Duruşmalarda,
 • Mahkeme salonlarında,
 • Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde,
 • Akıl hastanelerinde,
 • Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
 • Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda,
 • Eğitim ve öğretim kurumlarında,
 • Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında,
 • İzinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,
 • Sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde,
 • Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde,
 • Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde taşınamaz.

Bu yerlerde silahların ruhsatlı olsalar dahi taşınması mümkün değildir.

Silah Devir İşlemi

Silah devri iki şekilde incelenmektedir. Bunlar şu şekildedir:

 • Sivil vatandaşların birbirlerine silah devri: Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devri yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma ve bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekmektedir. Silah devrini öngören sözleşme onay işlemlerini müteakip noterce düzenlenir. Silah ve mermiler ancak şahsa silah düzenlenmeden devredilemez.
 • TSK personelinin sivil vatandaşlara silah devri: Görevde olan personel Kuvvet Komutanlıkları zati silah envanterinde adına kayıtlı olup, devrinde bir sakınca olmayan silahını, bir başkasına devretmeden önce bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığında devir müsaadesi almasına gerek yoktur. Bir başkasına devredilecek silahın devir alınmasına ait işlemler silahı devralacak kişi tarafından yürütülür. Silahın devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından, silahı devreden personel üzerinden düşümü yapılır.

Devri Yapılamayacak Ruhsatlı Silahlar Nelerdir?

Devri yapılamayacak ruhsatlı silahlar şu şekildedir:

 • Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen ya da mirasçılarına intikal eden,
 • İstiklal Savaşı’ndan önceki savaşlardan yanlarında kalan ve mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,
 • İstiklal Savaşı’na katılan subay ve erat ile cephe gerisinde gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan ve belgelendirilen,
 • İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafında hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen, ateşli silah, bıçak ve kılıçlar.
 • TSK personelinden; görevde bulunduğu sürece kendisine bedelsiz olarak verilen zati silahlar,
 • TSK personelinden; can güvenliği tehlikesi olan personele tahsis edilen zoralım tabanca

devri yapılamayacak ruhsatlı silahlardır.

Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Harç Ücreti Ne Kadardır?

Silah ruhsatı için alınacak ücret alınacak ruhsatın türüne göre değişiklik göstermekle birlikte 2023 yılına ait silah ruhsatı harç ücretlendirmesi genel itibariyle şu şekildedir:

RUHSAT TÜRÜ SÜRESİ HARÇ ÜCRETİ
Silah Bulundurma Ruhsatı 5 Yıl 11.085.45 TL
Silah Taşıma Ruhsatı 5 Yıl 34.639.50 TL
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı 5 Yıl 11.085.45 TL
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı 5 Yıl 34.639.50 TL
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 5 Yıl 268.05 TL
Harç ücretleri her yıl ocak ayında maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmektedir.​ Silah ruhsatı almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Kadim Hukuk ve Danışmanlık bu süreçte sizlere profesyonel hukuki destek vermektedir.
Sıkça Sorulan Sorular

Silah bulundurma ücreti 11.085.45 TL, taşıma ücreti ise 34.639.50 TL'dir

Silah taşıma ruhsatı; hayatı harici tehlikede olan kişilere, basın mensuplarına, müteahhitlere, akaryakıt istasyonu sahipleri gibi belirli meslek mensubu kişilere, avukatlara, noterlere, bazı kamu görevlilerine, zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisini haiz olanlar, devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde korumalarına, bakım ve onarım işlerinde çalışanlarına, parayla ilişkisi olanlara, (Örneğin; kuyumcu, sarraf vb.) özellik arz eden görevlerde bulunanlara, emekli olan bazı kamu görevlilerine verilir.Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
3 Responses
 1. Kurtuluş ÖZTÜRK

  iş adamları (yüksek meblağ parası olanlar ve bünyelerinde binlerce çalışan bulunduranlar)yıl içerisinde kaç adet yerli ve ithal tabanca alabilirler. Ayrıca emniyetten alacakları silah satın alma yetki belgesi her tabanca için ayrı ayrı mı olmalı?

 2. Doğan Yılmaz

  Can güvenliğini koruyabilmek için silah ruhsatı çıkarabilmek ve silah taşıma hakkı kişinin anayasal bir hakkı olmalı ancak silah ruhsat bedellerinin çok yüksek rakamlarda olması bu hakka erişimi engelliyor. Sabıkalı kriminal kişiler genellikle kolaylıkla kaçak silah temin edebilirken, mağdur durumunda olan ve tehlike altında olan temiz insanlar bunu yapamıyor. Ruhsat bedellerinin fahiş miktarlarda olması da tehlike altında olan bu kişilerin silah edinebilme hakkını elinden alıyor. Bu konuda düşünceniz nedir?

 3. Umur Yıldırım

  Maalesef vergiler yükler kişilerin haklarını kullanma noktasında sorunlar yaratıyor. Bu konuda sizinle aynı fikirdeyiz.

  Kadim Hukuk ve Danışmanlık – Ankara Avukat

Yorum Yazın