paem pmyo pomem saglik nedeniyle elenme idari dava

Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (Paem, Pmyo, Pomem) eğitim-öğretime başlayabilmek ve  mezun olabilmek için sağlık şartlarından “Polis Öğrencisi Olur” raporu almaları gerekir. Paem, Pmyo ve Pomem sağlık şartlarının değerlendirilmesi 3 Ocak 2018’de yürürlüğe giren “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılır. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında adayların polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları için yeterli sağlık şartlarına sahip olup olmadıkları hususa bakılır. Paem-Pmyo-Pomem sağlık nedeniyle elenme durumunda idari dava açılmalıdır.

Paem-Pmyo-Pomem sağlık şartları nedeniyle elenme ve idari dava sürecini ele aldığımız yazımızda genel olarak Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hakkında bilgi verildikten sonra Paem-Pmyo-Pomem sağlık raporundan elenenler ne yapmalı sorusunun yanıtı verilecektir.

Yürütmenin durdurulması hakkında detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/yurutmenin-durdurulmasi-sartlari-itiraz-iyuk-27-madde/

Paem-Pmyo-Pomem Sağlık Kontrolü

Paem-Pmyo-Pomem sağlık şartları nedeniyle elenme günümüzde polis ve komiser yardımcısı öğrencisi olmak isteyen adayların muzdarip olduğu bir konu olup bu elenmeler okula girişte yaşanabileceği gibi eğitim sırasında devam eden sağlık uygulamalarında yahut okulu bitirirken de ortaya çıkabilmektedir. 60 günlük idari dava açılması zorunluluğu Paem Sağlık Şartları Nedeniyle Elenme konusunda da geçerlidir.

 • Ön Sağlık Kontrolü

Adaylar kurum sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Öğrenci Adayı Olur” veya “Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir. Hakkında “Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

 • Geçici Kayıt

Kurumlara kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre öğrenci olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve kurumlara gereği yapılmak üzere bildirilir.

 • İntibak Eğitimi ve Kesin Kayıt

Kurumlara geçici kaydı yapılan adaylar intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır.

Sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır. Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, adayların dosyaları işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

 • Sağlık Nedeniyle İlişiği Kesilenler İyileşmeleri Halinde Bir Yıl İçinde Tekrar Başvurabilir

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca haklarında ” Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, tekrar Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında “Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenlerin diğer nitelikleri taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için planlamaları yapılır.

Paem-Pmyo-Pomem Yıl Sonu Mülakatı | İptal Davası hakkında detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/paem-pmyo-pomem-yil-sonu-mulakati-sene-eleneler-iptal-davasi/

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir

Polis Akademisi bünyesinde eğitim görecek Paem-Pmyo-Pomem öğrencileri okula alınırken ve mezun olurken emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği kapsamında hastanede kontrolden geçirilirler. Sevk edildikleri hastanelerden  A dilimi sağlık raporu almak zorundadırlar.

Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır. Özel hastane, sağlık ocağı veya tam teşekküllü olmayan hastanelerden alınan raporlar dikkate alınmaz. Paem-Pmyo-Pomem sağlık şartları nedeniyle elenme durumunda idari dava açılmalıdır.

Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Yani okula başlamadan ameliyat olmuş ve tedavinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde tedavi için aday öğrenciye süre verilmez.

A B C D Dilimi Sağlık Şartları Nedir?

Okullara (POMEM PMYO PAEM) alınacak öğrencilerde, aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esaslar Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Okullara alınacak öğrenci adayları için giriş raporu aldırılır ve öğrenci adayları A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.

Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Öğrenci adayları için düzenlenen giriş raporları, öncelikle okullar tarafından usule uygunluğu yönünden incelenir. Okul tarafından yapılan bu incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde, rapor aynı hastaneye iade edilir ve eksiklikleri tamamlattırılır.

Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.

Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.

Sağlık komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci adayı Daire Başkanlığına çağrılarak, sağlık komisyonunca değerlendirilir. Daire Başkanlığına çağırılan öğrenci adayının, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Bu değerlendirme sonucunda veya hiç çağırılmadan hastanelere sevk edilenler, aynı ilde sevk edildi ise, tebliğ tarihini takip eden bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edildi ise tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının, adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir.

Öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Öğrenci adayı hakkındaki “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklindeki nihai kararlar sağlık komisyonu tarafından verilir.

Paem-Pmyo-Pomem Sağlık Raporundan Elenenler Ne Yapmalı ?

Öncelikle belirtmek gerekir ki okula girdiğiniz zaman “Öğrenci Olur” raporu almış fakat bir teşhis konulmuşsa Emniyet Sağlık Dairesi Başkanlığı sizi Ankara’da danışman hastanelerden birine sevk etmek zorundadır. Ankara’da bu konuda Numune, Ankara Hastanesi, Atatürk Hastanesi ve Gazi Hastanesi danışman hastanedir. Bu kurumlardan birinden “Öğrenci Olur” raporu alındığı takdirde öğrenciliğe devam edilir. Aksi yönde karar verilirse 3. Heyet hastaneye sevkiniz sağlanır. 3. Heyet hastanenin vereceği rapor doğrultusunda karar verilir ve bu rapor nihaidir, itiraz edilemez.

Sağlık raporunun iptali ile okula geri dönmek için İdare Mahkemesi’ne, 60 gün içerisinde, yürütme durdurma talepli iptal davası açılmalıdır. Açılacak idari davada, yürütme durdurma veya iptal kararı verilirse 30 gün içerisinde okula kaydınız gerçekleştirilecektir. İdari davalar spesifik davalar olup, idare hukukunda uzman avukatların takip etmesi davanız açısından hayati öneme sahiptir.

Paem-Pmyo-Pomem Sağlık Davaları ve Yürütmenin Durdurulması

Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere polis okullarına girebilmek için Yönetmeliğin 3 numaralı ekinde belirtilen A dilimi sağlık şartlarının karşılanması gerekmektedir. Bu durumun tespiti için öğrenci adayları okullar tarafından tam teşekküllü devlet hastanelerine sevk edilmekte ve sağlık kurulu raporu aldırılmaktadır. Raporlar sağlık komisyonları tarafından değerlendirilerek aday hakkında nihai karar verilmektedir. Öğrenci olur kararı verilenler için süreç devam ederken öğrenci olamaz kararı verilenlerin okulları ile ilişikleri kesilmektedir.

Sağlık şartları nedeniyle de olsa öğrenci olamaz kararı ile ilişik kesme işlemi idari bir işlem olup idari yargı denetimine tabidir. Yani sağlık nedeniyle ilişik kesme işlemine karşı iptal davası açılabilir.

Sağlık şartlarının tespiti ve değerlendirilmesi farklı bir uzmanlık alanıdır. Bu nedenle dava sürecinde Mahkemeler genellikle kişiyi, daha doğrusu davacıyı farklı bir devlet hastanesine sevk ederek buradan gelen rapora göre karar vermektedirler. Bununla birlikte sağlık şartlarının tespiti ve değerlendirilmesinde hastaneler de hata yapabilmektedir. Yanlış ya da hatalı teşhis ve tanılar konulabilmekte ya da Yönetmelik ekinde yer alan dilimlerde hatalar yapılabilmektedir. Farklı devlet hastanelerinden alınan raporlarda çelişkiler olabilmektedir. Bu nedenle rapor süreçleri ve işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı konuları titizlikle takip edilip Mahkemeye uygun bir şekilde izah edilmelidir.

Bir diğer önemli konu da şudur: Rapor ve değerlendirme süreçleri uzayabilmekte ve bu süreçte aday eğitimini tamamlayabilmektedir. Eğitimin tamamlayan aday için ise artık öğrenci adaylığı değil, memur adaylığı söz konusudur. Öğrenci adayları için memur adaylarına göre daha sıkı sağlık şartları aranmaktadır. Yani bir kişi sağlık şartları açısından öğrenci olamayabilir ancak memur olabilir. Bu bakımdan şayet öğrenci eğitimini tamamlamışsa artık onun sağlık şartları açısından öğrenci olup olamayacağı değil, memur olup olamayacağı değerlendirilmelidir. Bu durum da dava dilekçesinde açıklanmalıdır.

İlişik kesme işleminin tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne karşı yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmalıdır. Rapor ve işlem süreçlerindeki hukuka aykırılıklar ve ilişik kesme işlemi nedeniyle maruz kalınan maddi ve manevi zararlar açıklanmalıdır. İlişik kesme işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile birlikte mahrum kalınan maddi ve özlük haklarının iadesi de istenmelidir.

Paem-Pmyo-Pomem Sağlık Nedeniyle Elenme Emsal Kararlar

Ankara 11. İdare Mahkemesi Esas No: 2019/1164, Karar No: 2020/612

 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 • Pomem Sağlık Davaları

Yukarıda aktarılan mevzuatta, polis meslek eğitim merkezlerine geçici kayıtları yapılacak olan adayların sağlaması gerektiği sağlık şartları belirlenmiş ve bu şartları sağlamadığı sağlık kurulu raporlarıyla tespit edilenlerin adaylıkla ilişiğinin kesileceği düzenlenmiştir.

Bakılan davada; davacının, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene edildiği ve bu hastanenin sağlık kurulunca, öğrencilerde aranan sağlık şartlarını taşımadığının tespit edildiği görülmektedir.

Olayda; davacının, anılan sağlık kurulu raporunun teyidi amacıyla Mahkememizin 31.07.2019 tarihli ara kararıyla hakem hastaneye sevk edildiği, hakem hastane olarak belirlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 04.09.2019 tarih ve 2840 sayılı sağlık kurulu raporunda: “davacıda huzursuz bacak sendromu hastalığının bulunmadığı” tespit edildiği ve davacının öğrenci olacaklarda aranan sağlık şartlarını taşıdığının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının, polis meslek eğitim merkezi öğrencisi olmak için aranan sağlık şartlarını taşıdığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yukarıda anılan raporuyla anlaşıldığından,  adaylıkla ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Ankara 23. İdare Mahkemesi Esas No: 2018/2, Karar No: 2019/2978

 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 • Pomem Sağlık Davaları

Mahkememizce, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 20/03/2019 tarihli kaldırma kararı uyarınca, 17.04.2019 günlü ara kararıyla davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-I-A bendinde aranan sağlık şartlarına haiz olup olmadığı hususunun tespiti amacıyla ek rapor alınmak üzere Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki üzerine adı geçen hastane tarafından düzenlenen, 13.05.2019 gün ve 3973 sayılı sağlık kurulu raporunda “Total bilirubin düzeyi:1.86, direk bilirubin düzeyi:0.58, indirek bilirubin düzeyi: 1.28 karaciğer fonksiyon testleri normal olup Ek 3-1-a 6/a bendinde belirtilen sağlık şartlarına uyar (hepatolbiliyer sistemde fonksiyon bozukluğu yapmamış, total bilirubin düzeyi < %3 mg olan gilbert sendromlu olgular sağlam kabul edilir) Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Olur.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Davalı idarenin rapora yapmış olduğu itirazlar yerinde görülmeyerek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporunun karara esas alınabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Bu duruma göre, hakem hastane olarak belirlenen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporuna göre Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-I-A bölümünde öngörülen sağlık şartlarına uyduğu, Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olmasını engelleyen herhangi bir sağlık durumu bulunmadığı anlaşılan davacının ilişiğinin kesilmesi yolunda tesis olunan davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ankara 7. İdare Mahkemesi Esas No : 2020/1287

 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 • Yürütmenin Durdurulması

Bu durumda, yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu işlemin davacıda bulunduğu ileri sürülen  “diabetes mellitus+miyopi” tanılı hastalık nedeniyle tesis edildiğinin anlaşıldığı, Mahkememizce davacıda mevcut bulunduğu ileri sürülen hastalığın infaz ve koruma memurlarının yapacağı görevler de dikkate alınarak, infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaya engel olup olmadığının tespiti için  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği, anılan Hastane tarafından davacının muayene edilmesinden sonra düzenlenen ve tedavi ve kontrollerinin düzenli yapılması koşulu ile tıbben infaz ve koruma memuru olarak görev yapmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına yönelik raporu dikkate alındığında, davacının infaz ve koruma memurluğu yapamayacağına yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin, kamu hizmetine ilk defa girmeye ilişkin olduğu ve uygulanması durumunda  telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 20/10/2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Danıştay 8. Dairesinin 03.07.2009 tarihli ve 2008/3011 E,  2009/4450 K

 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 • Pmyo Sağlık Davaları

Dava, davacının … Polis Meslek Yüksekokulundan ilişiğinin kesilmesine ilişkin 31.12.2007 tarih ve … sayılı Polis Akademisi Başkanlığı işlemi ile işlemin dayanağı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-I-A maddesinin 1. fıkrasındaki ” hematoloji” ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavında başarılı olarak … Polis Meslek Yüksekokuluna geçici kayıt yaptıran davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gereğince, sağlık kurulu raporu almak üzere … Numune Hastanesine sevk edildiği; düzenlenen sağlık kurulu raporunun Hematoloji hanesinde “LBC:Mikrositoz (Talesemi Troit) Hematolojik Patalojisi Yoktur” teşhisi üzerine “Sağlam Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olur” kararının verildiği; verilen bu raporun Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenerek davacının … üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği; bu hastane tarafından düzenlenen raporda da, hastada “Talesemi Taşıcılığı saptandığı, Talesemi Taşıyıcılığının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine aykırı olduğu, ancak adayın yaşantısında bir sınırlama getirecek mahiyette olmadığının belirtilmesi üzerine, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek: 3 I A maddesine istinaden “Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Olamaz” kararı verildiğinden, Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince dosyasının işlemden kaldırılarak okuldan ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, anlaşılmaktadır.

Polislik mesleği, gece-gündüz, ağır şartlarda görev yapılan silahlı bir meslek olup, söz konusu meslek mensuplarının yasal şartlar oluştuğunda silah kullanma zorunlulukları da bulunduğundan, bu meslekte görev yapanlarda, sağlık açısından bazı şartların aranması ve bulunması gerektiği kuşkusuzdur.

Bu durumda, ülkede güvenlik ve asayişin sağlanması görevini yürütecek olan personelin görevi gereği özel olarak seçilmesi ve yetiştirilmesi bir zorunluluk olup, polislik mesleğinin özelliği nedeniyle, polis okulu öğrencilerinde, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-I-A maddesinin 1. fıkrasında sayılan istisnalar dışında “hematoloji” yönünden sağlam olmayanların kabul edilmemesine ilişkin olarak mesleki yönden sınırlama getirilen düzenlemede; hukuka ve hizmetin gereklerine aykırılık görülmemektedir.

Davacının, Polis Meslek Yüksekokulundan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemine gelince;

Davacı tarafından, “talesemi taşıyıcılığı ” nın, hastalık olmadığı ve polislik mesleği bakımından sakınca doğurmadığı; öne sürülmüştür.

Dairemizce, bakılan bazı dava dosyalarında çeşitli hastanelerden alınan sağlık raporlarında “talesemi taşıyıcısı” olan ilgililerin Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi olamayacağı, bazılarında ise Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi olabileceğinin belirtildiği görülmüştür.

Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı … Numune Hastanesi tetkik ve raporu ile … Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Nakli Konsey Raporu uyarınca “talesemi taşıyıcısı” olduğu belirlenen davacının tanısının;

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-I-A maddesinin 1. fıkrasındaki; “hematoloji… hastalığı yönünden tam ve sağlam olacaktır.Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.” ibaresi kapsamında mı;

Bahse konu Ek-3-I-A maddesinin 1.fıkrasında ki,”ancak”ibaresi ile başlayan istisnalar arasında “tedavi edilebilir anemi taşıyıcılığı öğrenciliğe engel değildir ” çerçevesinde mi,

Yoksa Ek-3-I-D maddesinin 1. fıkrasında; “Evre III-IV remisyona girmeyen hematolojik maligniteler, ağır koagülasyon ve hemostaz defektleri, homozigot hemoglobinopatiler ve diğer iyileşme sağlanamayan kan hastalıkları öğrenci adaylığına kabul edilmez……” kuralı getirildiğinden, sayılan istisnalar kapsamında mı;

bulunduğu hususunda bilgi istenilmesi ve belirtilen görüş doğrultusunda davacının “Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olup olamayacağı; konusu, 29.04.2009 ve 26.06.2009 tarihli ara kararları ile .. Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bölümünden ve aynı Üniversite Prenetal Tanı Merkezinden sorulmuştur.

Dairemizin ara kararlarına gelen cevaplardan, “talesemi taşıyıcılarının hiç bir şekilde bir tedavi gereksinimi duymadıkları gibi, bir hastalık belirtisi göstermedikleri; ilerleyen teknoloji ve yeni yöntemler ile herkeste bir çok hastalığın taşıyıcılığının bulunabileceği; bunlardan en kolay tesbit edilenin talesemi taşıyıcılığı olduğu; bu nedenle, Yönetmelikte tam ve sağlam olma şartının sağlam olmak şeklinde değiştirilmesi gerektiği; talasemi taşıyıcılığı bir hastalık olmadığı için “iyileşme sağlanamayan kan hastalıklarından” kabul edilemeyeceği; her hangi bir rahatsızlık oluşturmadığından Emniyet Mensubu olmalarında sakınca bulunmadığı” hususlarının belirtildiği, anlaşılmıştır.

Bu bakımdan, Dairemizde bulunan bazı dava dosyalarında çeşitli hastanelerden alınan sağlık raporlarında “talesemi taşıyıcısı” olan ilgililerin Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi olamayacağı, bazılarında ise Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi olabileceği yönündeki sağlık raporları ile Dairemizin yukarıda belirtilen ara kararları cevaplarının birlikte değerlendirilmesinden, bir hastalık olmayan ve iyileşme sağlanamayan kan hastalıklarından kabul edilmeyen ” talesemi taşıyıcısı ” durumunda olan davacının, bu nedenle okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-I-A maddesinin 1. fıkrasındaki ” hematoloji” ibaresinin iptali isteminin reddine, davacının … Polis Meslek Yüksek Okulu ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemin iptaline; dava kısmen ret, kısmen iptal ile sonuçlandığından, kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca …-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacı vekiline verilmesine; …TL. yargılama giderinin yarısı olan …TL. nin davacı üzerinde bırakılmasına; diğer yarısı olan …TL. nin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 03.07.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Paem-Pmyo-Pomem Sağlık Nedeniyle Elenme Hakkında Sık Sorulan Sorular

POMEM sağlık yönetmeliği ismi nedir?

POMEM sağlık şartları Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca yapılır.

POMEM sağlık raporu elenenler ne yapmalı?

Pomem sağlık raporu elenenler 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.

Pomem on sağlık kontrolü nasıl yapılır?

Pomem ön sağlık kontrolü bir heyetin karşısında yüzeysel yapılan ön taramadır.
Paylaş