İdare Hukuku

İdare Hukuku kamuya tanınmış olan hukuksal üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk alanıdır. Bu disiplin kamu iradesini ifade etmekte de ve yapısal bütünlüğü korunmaktadır.

Özel şirketler, dernekle ve vakıflar idare hukuku kapsamında incelenmemektedir. Bu alanlar hukuksal alanda ticaret hukukunun alanına girmektedir.İdare hukukunun yapısında kuruluşu ve işleyişi yasal zemine uygun olarak hazırlanmıştır.

İdare Hukuku

İdarelerin kuruluşu ve görevleri merkezden ve yerinden yönetim kıstaslarına göre anayasal olarak belirlenmiştir. İdare hukuku aynı zamanda statü hukuku olarak da kabul edilmektedir. Bu hukuk yönetmeliği kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklar idari yargıda çözülmektedir. Anayasaya göre idarenin iş ve işlemlerine karşı yargı yolu tamamen açık bulunmaktadır.

İdare hukuku kamu yöntemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların işleyişlerini kişilere olan yetki ve sorumlulukları incelemektedir. Temelini anayasadan alan bu hukuk disiplininin amacı, kamu yararını gerçekleştirmek ve idarenin işleyişini belirlemektir

Bundan dolayı da idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri de yakından ilgilendirmektedir. İşlemlerin hukuka aykırı olması durumunda, aykırılıkların giderilmesi bu hukukun alanına girer.

İdare hukuku kapsamında açılabilen davalar:

  • İptal Davaları
  • Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları
  • Tam Yargı Davaları
  • Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları
  • Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları
  • İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları
  • Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık ve Meydana Gelebilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Durumlarında Dava Takibi
  • Diğer Kanunların Açıkça İdare Mahkemesini Görevlendirdiği Davalar
  • Tahkim Yolu Öngörülmüş İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklardan Hariç, Kamu Hizmetlerinin Birinin Yürütülmesi Adına Uygulanan İdari Sözleşmeler Sebebiyle Taraflar Arası Çıkan Anlaşmazlıklara İlişkin Tüm Davalar

İdare Mahkemesi Yargılama Sistemi Nasıldır?

İdare mahkemeleri, yazılı yargılama sistemine göre yargılama yapmaktadır. İdari yargılamalarda inceleme ve analizlerin tamamı evraklar üzerinden gerçekleştirilir. İdare mahkemesi, idari davaların açılmasından sonra davayla ilgili gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri talep edebilir.

İdare Hukuku, dava tarafları idari davayı açtıktan sonra, bu davalara ilişkin olarak delillerin tespitini istemek için Danıştay ve Vergi Mahkemeleri’nden talep edebilir. Bu mahkemelerde tüm yargılama sistemi evraklar üzerinden yapılmaktadır.

Bundan dolayı da tanık dinlenmesi ya da ifade alınması söz konusu değildir. Fakat bazı davalarda belgeler ve veriler toplandıktan sonra bilirkişi görüşüne başvurulabilir. İstisnai davalarda ise ivedi yargılama usulü kullanılması mümkün olabilmektedir.

Bundan dolayı da idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri de yakından ilgilendirmektedir. İşlemlerin hukuka aykırı olması durumunda, aykırılıkların giderilmesi bu İdare Hukuku alanına girer.

En yukarı çık