İdare Hukuku

11 Ekim 2019
İdari Yargılama Hukukunda Davaya Müdahale ve Davanın İhbarı

İdari Yargılama Hukukunda Davaya Müdahale ve Davanın İhbarı

Davaya müdahale “asli müdahale” ve “fer’i müdahale” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Davaya müdahale genel itibariyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmektedir. İYUK’ta idari yargılama için davaya müdahale kurumu düzenlenmemiştir. İYUK madde 31 uyarınca kanunda hüküm bulunmayan haller hususunda HMK’ya atıf yapılmıştır.
8 Ekim 2019
Uyarma ve Kınama Disiplin Cezası

Uyarma ve Kınama Disiplin Cezası

Uyarma ve Kınama Disiplin Cezası Genel toplum düzeni ceza hukuku kuralları ile korunurken kamu hizmeti düzeni disiplin hukuku kuralları ile korunmaktadır. Kamu hizmetinin işleyişinde aksaklık yaşanmaması ya da kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde kamu personeline yönelik olarak çeşitli ödev, görev, sorumluluk ve yasaklar konulmuştur. Anılan kurallara aykırı davranılması halinde kamu personeline disiplin cezası verilmesi gerekmektedir. […]
8 Ekim 2019
Takdir Yetkisi Takdir Yetkisi

Takdir Yetkisi

Takdir Yetkisi Takdir yetkisi, kamu hizmetlerinin çeşitliliğinin tek tek sayılması mümkün olmadığı, her türlü ayrıntının mevzuatta düzenlenememesi gibi sebepler idareye tanınmasını zorunlu kılınmıştır. Takdir yetkisi idare için bir zorunluluk olmakta birlikte bir sınırsızlık değildir. Bu sebeple takdir yetkisinin kullanımı özellik arz etmektedir. 15 Temmuz 2016 yılında vuku bulan darbe teşebbüsünden bu yana, ülkemizde hukuk düzeninin zamanın gerekleriyle uyumlu hale getirilmeye […]
6 Ekim 2019
Tıbbi Müdahaleden Doğan Tam Yargı Davaları (Malpraktis)

Tıbbi Müdahaleden Doğan Tam Yargı Davaları (Malpraktis)

Tıbbi Müdahaleden Doğan Tam Yargı Davaları (Malpraktis) Tıbbi müdahaleden doğan tam yargı davaları (Malpraktis) idari yargıda önemli bir yere sahiptir. İdari yargıdaki dava türlerinden biri olan tam yargı davası, idari işlemler veya idari eylemler sebebiyle hak kaybına uğrayanlar tarafından idareye (Devlet’e) karşı açılır. İdareye karşı açılan tam yargı davası özel hukuktaki tazminat davasına benzer nitelik taşır. Tam yargı davaları idare […]
5 Ekim 2019
Uçak ve Helikopter Kazalarından Doğan Zararlar

Uçak ve Helikopter Kazalarından Doğan Zararlar

Uçak ve Helikopter Kazalarından Doğan Zararlar Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), komuyla ilgili kararlarında idarenin sorumluluğu ile tehlike ya da risk ilkelerine atıfta bulunmuştur. Mahkemeye göre: “İdare Hukuku ilkelerine ve T.C. Anayasasının 125 inci maddesine göre idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Bu suretle idarenin sorumluluğu Anayasa prensibi olarak kabul edilmiştir. Ancak idarenin sorumluluğunun hangi esaslara göre […]
5 Ekim 2019
Görev Nedeniyle Maruz Kalınan Zararlarda İdarenin Sorumluluğu

Görev Nedeniyle Maruz Kalınan Zararlarda İdarenin Sorumluluğu

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kolluk mensuplarının görevleri nedeniyle uğradıkları zararların tazminine yönelik düzenlemeler içermektedir. Ancak bu Kanunun kapsamı dışındaki kamu personelinin de görevleri nedeniyle maruz kaldıkları kayıp ve zararların idarenin sorumluluğu çerçevesinde idarece karşılanması gerekmektedir. Kaldı ki, 2330 sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerin maruz kalınan zararların telafisinde yetersiz kalması durumunda kolluk mensuplarının da idarenin sorumluluğuna ilişkin genel hükümler çerçevesinde talep ve dava hakları bulunmaktadır.
4 Ekim 2019
Akademik Personel (Öğretim Görevlileri) Güvenlik Soruşturması

Akademik Personel (Öğretim Görevlileri) Güvenlik Soruşturması

Öğretim Görevlilerinin Güvenlik Soruşturması tüm akademik personel için zorunludur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan tanıma göre öğretim görevlisi yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır.
2 Ekim 2019
Emir Nedir? Hukuka Aykırı Emir ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir Nedir?

Emir Nedir? Hukuka Aykırı Emir ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir Nedir?

Emir Nedir? Hukuka Aykırı Emir ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir Nedir? Amir-memur ilişkisi ve hiyerarşik bağlantıların sonucunda ortaya çıkan emir kavramı idare hukukuna ait bir kavramdır; TCK ve AsCK’da tanımlanmış bir kavram değildir. Emir kavramını üstünlük yetki ve kudretini haiz bir merci(amir) tarafından belirli bir hareketin yapılması veya yapılmaması maksadıyla, ast(memur) durumunda bulunan kimseye yönelmiş ve açıklanmış bir irade […]
1 Ekim 2019
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurulları

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurulları

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurulları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı disiplin kurullarının oluşumları, görev, yetki ve sorumlulukları 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen kurumlarda görev yapan personel hakkındaki disiplin işlemleri anılan Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 7068 sayılı […]