İdare Hukuku

13 Ocak 2020
Memurluğa Girişte Güvenlik Soruşturması Nedir

Anayasa Mahkemesi’nin Güvenlik Soruşturması İptal Kararının Devam Eden İdari Davalara Etkisi

Anayasa Mahkemesi’nin Güvenlik Soruşturması İptal Kararının Devam Eden İdari Davalara Etkisi 1- Anayasa Mahkemesi’nin Güvenlik Soruşturması İptal Kararının Devam Eden İdari Davalara Etkisi hususunda; 7070 sayılı Kanun’un 60. maddesi ile devlet memurluğuna alımlarda güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartları düzenleyen 48. maddesinin 1. fıkrasının  […]
10 Ocak 2020
İdari Mahkeme Avukatları

İdari Mahkeme Avukatları

İdari Mahkeme Avukatları İdari mahkeme avukatları idari davalar üzerinde yoğunlaşan, bilgi ve tecrübe sahibi olan, kısacası idari davalar konusunda uzman olan avukatlardır. İdari davalar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 2. maddesinde iptal ve tam yargı davaları ile idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olarak sayılmıştır. İdari dava dilekçelerinin hazırlanması, idari davaların açılması, görev ve yetki kuralları, idari dava dilekçelerinin idari yargı […]
31 Aralık 2019
Tesis Güvenlik Belgesi

Tesis Güvenlik Belgesi

Tesis Güvenlik Belgesi Savunma sanayi ve NATO ile ilgili konular başta olmak üzere, gizlilik derecesi verilen projelerde görev alacak kişi ve kuruluşlardan, projenin gizlilik derecesine uygun Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi istenilmektedir. Diğer bir deyişle bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların Tesis Güvenlik Belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu yazımızda tesis güvenlik belgesi ile ilgili temel konular ana hatlarıyla ele […]
27 Aralık 2019
Paem Yıl Sonu Mülakatı Emsal Karar

Paem Yıl Sonu Mülakatı Emsal Karar

Paem Yıl Sonu Mülakatı Emsal Karar              T.C.            ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 3. İDARİ DAVA DAİRESİ ESAS NO       : 2019/… KARAR NO    : 2019/… İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVALI)     : 1- Emniyet Genel Müdürlüğü / Ankara VEKİLİ                           : … İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVACI)    […]
24 Aralık 2019
Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz

Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz

Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz İdare mahkemelerinin yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönündeki kararlarına bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilmektedir. İdare mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına karşı 7 gün içerisinde bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz yasal süresi içerisinde yapılmaz ise usulden reddedilir. 2577 Sayılı Kanun 27. Madde Yürütmenin durdurulması konusu 2577 […]
24 Aralık 2019
Soruşturma İzni Verilmemesi

Soruşturma İzni Verilmemesi

Soruşturma İzni Verilmemesi Anayasamızın 129. maddesinin son fıkrası; “memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzun “kovuşturma ve yargılama” başlıklı 24. maddesi; “Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında […]
23 Aralık 2019
İdare Mahkemelerinde Cevaba Cevap Dilekçeleri

İdare Mahkemelerinde Cevaba Cevap Dilekçeleri

İdare Mahkemelerinde Cevaba Cevap Dilekçeleri İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16. maddesinde idare mahkemelerinde açılacak davalarda dilekçeler aşamasının; dava dilekçesi, idarenin savunma dilekçesi, savunmaya cevap dilekçesi ve ikinci savunma dilekçesi olarak dört dilekçede tekemmül edeceği hususu düzenlenmiştir. Bu bağlamda İdare Mahkemelerinde Cevaba Cevap Dilekçeleri, idarenin savunma dilekçesine karşılık cevapların beyan edildiği dilekçedir. Savunma dilekçesi, kendisinden sonra yeni ve mahkemece beyan sunulması […]
14 Aralık 2019

Anayasa Mahkemesi İptal Davası

Anayasa Mahkemesi İptal Davası Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemeye yetkilidir. Söz konusu normların denetiminde iki tür başvuru yolu vardır. Bunlardan biri diğer adı somut norm denetimi olan itiraz yolu, diğeri ise diğer adı soyut norm denetimi olan iptal davasıdır. İptal davası, Anayasada belirtilmiş bazı organların […]
11 Aralık 2019
Ohal Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açma

Ohal Komisyonu Kararı Dava Dilekçesi Örneği

Ohal Komisyonu Kararı Dava Dilekçesi Örneği OHAL KHK’sı ile ihraç ve sonrasında Komisyona yapılan başvurunun reddi; terörle suçlanmak, işinden ve gelirinden mahrum kalmak, sosyal hayattan kopmak gibi kişi ve ailesi için son derece olumsuz ve yıkıcı sonuçlara yol açmakta, hatta kişinin anne ve babası ile çocukları gibi birinci derece yakınları da bu durumun olumsuz sonuçlarından etkilenmektedir. Bu nedenle ihraç ve […]