Tapu Haciz Kaldırma – Tapudaki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Tapu Haciz Kaldırma – Tapudaki Haciz Nasıl Kaldırılır?

tapu haciz kaldirma

Tapu haciz kaldırma nasıl yapılır, tapudaki haciz nasıl kaldırılır ya da taşınmaz üzerindeki haciz nasıl kaldırılır gibi soruların cevaplarını bu makalemizde sizlere vereceğiz. Aslında çok basit olan bu işlem bir çok insanı mağdur etmektedir. Bu nedenle detaylı olarak sizlere tapu haciz kaldırma sürecini aktaracağız. Haciz, borçlunun borcuna yetecek kadar malvarlığına icra dairesince yani devletin yetkili kılmış olduğu kurum aracılığıyla el konulması işlemidir. Borçlu hakkında başlatılan icra takibine karşı borçlunun itiraz etmemesi veya itiraz ettikten sonra bu itirazın kaldırılması nedeniyle takibin kesinleşmesi ile alacaklı borçlunun mal varlıklarına haciz işlemi yapılmasını talep edebilecektir. Taşınmaz haciz talebi icra dairesine yapılır. İcra dairesine alacaklı tarafından talepte bulunulmadıkça haciz işlemi tesis edilemez.

Tapu haciz kaldırmak genel anlamı ile; gayrimenkuldeki haczi kaldırmak, arsadaki haczi kaldırmak, ev üzerindeki haczi kaldırmak, taşınmazdaki haczi kaldırmak ve işyerindeki haczi kaldırmak gibi alt başlıklardan meydana gelmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere haciz için öncelikle takibin kesinleşmesi gerekir. Takip iki türlü kesinleşebilir. Eğer borçlu ödeme emrini aldıktan sonra süresinde itiraz etmezse veya itiraz etse de alacaklı itirazın iptali davası açtıysa veya itirazın kaldırılmasını talep ettiyse itiraz anından itibaren takip durur, itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması talebi sonucunda alacaklı lehine itiraz ortadan kalkarsa takip tekrar işlemeye devam eder ve alacaklı haciz yapılmasını talep edebilir.

Tapu Haczi Süreci

Kesinleşen bir icra takibi sonrasında İcra Müdürlüğünden borcun tahsil edilebilmesi amacıyla TAKBİS sorgusu yapıldıktan sonra alacaklı tarafından taşınmaz haczi talebinde bulunulabilir. TAKBİS ya da takyidat sorgulama talebi herhangi bir gayrimenkul üzerinde yer alan ve üçüncü kişiler yararına bu mülk üzerinde herhangi bir sınırlama olup olmadığına dair bildirim içeren bir belgedir. Bu belge doğrultusunda üzerine kayıtlı taşınmaz olduğu tespit edilen borçlunun taşınmazına icra dairesinden taşınmaz haczi talep edilir. Bu haciz talebinden sonra icra memuru söz konusu taşınmazın haczedilmesi için ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazar. Bu müzekkerede; taşınmazın haczedildiğini, haczin ne miktar alacak için konulduğunu ve alacaklının adı ile adresini tapu sicil müdürlüğüne bildirir.

Taşınmazın haczine karar verilmesi ve tapuya bildirilmesi ile tapu kaydına haciz şerhi işlenir. Ancak işbu haciz şerhi taşınmaz haczinin geçerliliği ve tamamlanmış sayılması zorunlu olmayıp haczin tapuya işlenmesi bildirici nitelik taşır. Taşınmaz haczinin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesini sağlar. Taşınmaz, tapu haciz talebinde ev, yazlık, arsa gibi taşınmazların haczi sağlanır. Taşınmaz haciz tarihinde, taşınmazın tapuda borçlu adına kayıtlı olması gerekir. Haciz tarihinde taşınmaz, tapuda üçüncü bir kişi adına kayıtlı ise haczedilmesi mümkün değildir. Taşınmaza haciz konulmasından sonra satış talebinde bulunma süresi; Kanunda tüm haczedilen mallar için 1 yıl olarak düzenlenmiştir. Alacaklı haciz işleminden sonra 1 yıl içinde taşınmaz malın satışını talep etmelidir. Satış için dosyaya satış avansı yatırılır ve taşınmazın kıymet takdiri yapılır. Satış talebinden sonra satış işlemleri gayrimenkul icra dairelerinde takip edilir.

tapudaki haciz nasil kaldirilir
tapudaki haciz nasil kaldirilir

Tapu Haciz Kaldırma İşlemi

Bir alacağın tahsili amacıyla adınıza icra takibi başlatılmış olabilir. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından alacaklının bütün mallarınıza haciz isteme yetkisi vardır. Alacaklı aracınıza haciz konulmasın icra dairesinden talep edebilir. Tapu haciz sorgulama işlemi yaparak tapuda haciz olup olmadığını öğrenebilir sonrasında tapudaki haczi kaldırma ve tapu icra kaldırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tapu haczi kaldırma işlemi için tapuda haciz koyan icra müdürlükleri ile görüşüp tapu haciz kaldırma işlemini istediğinize dair bir dilekçe ile borcu ödeyerek yapabilirsiniz. Bu sayede tapu haciz kaldırma işlemi gerçekleşecek ve tapu icra kaldırma işlemleri olumlu sonuçlanacaktır.

Tapu haciz kaldırma konusunda sıklıkla karşılaşılan tüm sorular ve ne yapılması gerektiği konusunda aşağıdaki yazımızda detaylıca bilgilendirmeler mevcuttur. Tapuda haciz var nasıl kaldırabilirim? Tapu haciz kaldırma nedir? Tapudaki haczi nasıl öğrenebilirim? gibi sorularınıza aşağıdaki yazımızda cevap bulacaksınız ve sonrasında sorunsuz olarak tapu haczi sorgulama veya tapudaki haczi kaldırma işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Tapuya gittiğinde üzerinde haciz işlemi olduğundan işlem yapamayan vatandaşların aklındaki en önemli soru “tapu haciz kaldırma nasıl olur” hususudur. Bu soruyu şu şekilde cevaplandırabiliriz:

  • Borcu ödeyerek: Tapu üzerindeki haczi kaldırmak için yapılması gereken işlemler sorusunun cevabı ilk olarak borcu ödeyip icra dosyasını kapatmaktır. Fakat taşınmazın üzerindeki haczi kaldırmanın yolu sadece bu değildir.
  • Şikâyet başvurusu sonucu: İcra dairesinin sehven haciz işlemi yapması neticesinde de tapu üzerinde haciz mevcut olabilir. Örneğin borçluya usulüne uygun bir şekilde ödeme emri gönderilmeden ev haczi yapılması yahut borçlunun bizzat kendisinin ikamet ettiği şahsi konutuna haciz konulması gibi mevzuata aykırı durumların meydana gelmesi halinde icra memurunu şikâyet yoluna gidilerek bu sorun çözülebilir.
  • Anlaşma sağlanarak: Alacaklı ve borçlunun anlaşarak da taşınmaz üzerindeki haczi kaldırması mümkündür. Örneğin borçlu alacaklıya karşı olan borcunu taksitle öderse yahut borcunu ödemek için alacaklıdan belirli bir süre talep ederse ve alacaklı da bu teklifi kabul ederse alacaklının icra dairesine haczi kaldırmak için beyanda bulunması neticesinde taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.
  • Satış isteme süresinin geçmesi: Tapu üzerine haciz konulduktan sonra alacaklı ya da borçlu bir sene içerisinde icra dairesinde satış istemelidir. Eğer bir sene içerisinde satış istenmezse haciz düşer ve borçlu tarafından icra dairesine sunulacak dilekçe ile taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.
  • Menfi tespit davası: İcra takibinde borçlu olarak görünen kişinin gerçekte borçlu olmaması mümkündür. Böyle bir durumda borçlu açacağı menfi tespit davası ile borçlu olmadığını ispat ederse taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.

Tapudaki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Tapuda borçlu adına kayıtlı bir taşınmaz üzerine koyulan haciz şerhi borçlunun tasarruf yetkisini kısıtlar. Bu kısıtlama tasarruf işlemlerinin kesin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. Başka bir deyişle bu kısıtlamaya karşın borçlu hacze konu taşınmaz mal üzerinde tasarruf işlemleri yapabilir. Taşınmaz haczinin tapu siciline işlenmesi hali sicilin kapanması sonucunu doğurmaz ancak hacizden sonra taşınmaz üzerinde hak elde edecek üçüncü kişilerin taşınmaz malın paraya çevrilmesi ihtimalini bilerek hareket etmesi gerekir. Bu durumda da tapuda haciz şerhli bir taşınmazın satılması veya bu taşınmaz üzerinde tasarruf yapılması zorlaşacaktır. Borçlu taraf için tapudaki haciz kaldırılması bu nedenle çok önemlidir. Tapudaki haczin kaldırılması iki türlü sağlanabilir;

  • Borçlunun icra dosyasına veya alacaklı vekiline veya alacaklıya takibe konu borcu ödemesi gerekir. Bu durumda borcu ödeyen borçlunun icra dosyası ile nedeniyle tapuya koyulan hacizlerin kaldırılmasını talep etme hakkı doğar.
  • İkinci olarak yukarıda da bahsettiğimiz taşınmaz satış süresinin geçmesi ile haciz düşer. Taşınmaza haciz konulmasından sonra satış talebinde bulunma süresi; Kanunda tüm haczedilen mallar için 1 yıl olarak düzenlenmiştir. Alacaklı haciz işleminden sonra 1 yıl içinde taşınmaz malın satışını talep etmelidir. Bu süre içerisinde satışın talep edilmemesi halinde tapudaki haciz geçerliliğini kaybeder ve alacaklının yeniden tapuya haciz konulmasını talep etmesi gerekir. Söz konusu durum İcra ve İflas Kanunu’nun 110. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre; bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

Haczin kalkmasının iki halde mümkün olduğu açıklanmakla birlikte ilk halde yani borcun ödenmesi halinde tapudaki haczin kaldırılmasının ayrıca icra dairesinden talep edilmesi de gerekir. İcra dosyasına konu borcun ödenmesi halinde, alacaklı veya borçlu taraf icra müdürlüğünden icra dosyasının kapanmasını ve hacizlerin kaldırılmasını talep eder. Bu aşamada icra dosyasına ilgili haciz kaldırılması masraflarının yatırılması da gerekir. Bu masraflar borçlu tarafından veya alacaklı tarafından yatırılabilir. Sonuç olarak dosyadaki hacizlerin kaldırılmasının ayrıca borçlu veya alacaklı tarafından talep edilmesi ve ilgili tapu müdürlüğüne haciz kaldırma talebini içerir müzekkerenin gönderilmesi için masrafların yatırılması gerekir.

Süresinde satışın istenmemesi nedeniyle haczin düşmesi halinde ise; haczedilen taşınmaza ilişkin tapu kaydındaki haciz şerhi, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi halinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi kaldırılır ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.


Tapu Haciz Kaldırma Dilekçesi Örneği

ANKARA … GENEL İCRA DAİRESİNE,

DOSYA NO: 2024/…

TALEP EDEN BORÇLU: Ad Soyad (T.C. No 🙂 – Adres

VEKİLİ: Av. Umur YILDIRIM

KONU: Tapu Kaydından Haciz Kaldırma Talebi

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında taşınmaz üzerine haciz konulmuş olup (1. Haciz tarihinden itibaren yasal süresi içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmadığı

  1. Haciz tarihinden itibaren yasal süresi içinde satışı istenilmediği,
  2. Dosya borcunun ödendiği)

İş bu nedenle tapudaki haczin kaldırılmasını talep ederiz.

Av. Umur YILDIRIM

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık