31 Mart 2020
veraset ilami

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi Miras hukuku, kişilerin yaşamları sona erdikten sonra sahip oldukları malvarlıkları konusunu kapsamaktadır. Söz konusu malvarlıklarının kime ait olacağı Miras Hukuku’nun temelidir. Kişinin yaşamının sona ermesinin ardından geride kalan mal varlıklarının kimin olacağı sorunsalını mirasçılık belgesi veyahut veraset ilamı dediğimiz belge çözmektedir. Mirasçılık Belgesi Ne Demek? Veraset ilamı bir diğer adıyla mirasçılık belgesinin tanımı Türk Medeni Kanunu’nun 598.maddesinde yapılmıştır. […]
9 Mart 2020
mirasin reddi

Reddi Miras

Reddi Miras Reddi miras ya da diğer adıyla mirasın reddi; miras bırakan tarafından bırakılan mirastan tek taraflı bir irade beyanı yolu ile mirasçının mirastan payını almayacağını bildirmesidir. Mirası reddeden mirasçının sebep belirtmesine dahi gerek duyulmaksızın fakat reddedenin kendi alacaklarını zarara tutma amacı gütmemesine dikkat edilerek kayıtsız ve şartsız olarak mirastan kendilerine düşen payı almayacaklarını beyan etmeleri reddi miras olarak tanımlanmıştır. […]
8 Mart 2020
mirastan cikarma sebepleri

Mirastan Çıkarma

Mirastan Çıkarma Mirastan çıkarma ya da diğer adıyla ıskat, mirasçılıktan çıkarma ölüme bağlı bir tasarruftur. Miras bırakana tanınan bu hak saklı paylı mirasçının mirasçılık sıfatının muris tarafından elinden alınması sureti ile gerçekleşmektedir. Mirastan çıkarma bu şekilde hem miras hakkından hem de saklı payından mahrum bırakmak anlamına gelmektedir. Miras hakkından ıskat özellikle ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetname ile yapılmaktadır ve hayatta iken […]
17 Şubat 2020
Miras Paylasimi Davası

Miras Paylaşımı Davası

Miras Paylaşımı Davası Miras paylaşımı davası, Medeni Kanunumuzun 495-501. Maddelerine göre yürütülür.Mirasçılar ve miras payları şu şekilde belirlenmiştir: Altsoy: Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Ana ve baba: Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan […]
17 Şubat 2020
Miras Hukuku Yargitay Kararlari

Miras Hukuku Yargıtay Kararları

Miras Hukuku Yargıtay Kararları Miras hukuku Yargıtay kararları aşağıda özetlenmiştir: Mirasta denkleştirme istemi mirasın paylaşılması tamamlanana kadar gerçekleştirilebilir. Mirasın taksimi halinde ise taksimin yapılmasından itibaren on yıllık zamanaşımı süresi içinde mirasta denkleştirmenin istenmesi gerekir. Mirasın paylaşılması konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı olmaları şartına bağlıdır. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için sözleşmeye mirasbırakanın katılması veya izin vermesi […]
17 Şubat 2020
Mirasin Paylasilmasi

Mirasın Paylaşılması

Mirasın Paylaşılması Kişinin malvarlığını oluşturan hakları ve borçları, ölümüyle birlikte başka hiçbir işleme gerek olmaksızın doğrudan mirasçılarına intikal etmektedir. Mirasçılar, mirasbırakanın malvarlığının aktif değerleri üzerinde hak sahibi oldukları gibi, aynı zamanda onun borçlarından da şahsen sorumlu olmaktadırlar. Bu nedenle mirasın paylaşılması önemli bir durumdur. Kanun koyucu, mirasbırakanın ölümüyle paylaşıma kadar geçen süre içerisinde mirasçıların miras ortaklığı olarak mirasbırakandan kendilerine intikal […]
23 Ocak 2020
Mirastan Yoksunluk

Mirastan Yoksunluk

Mirastan Yoksunluk Mirastan yoksunluk kanunda yazılı nedenlerin varlığı halinde miras bırakanın ayrıca bir işlem yapmasına ya da beyanda bulunmasına gerek kalmadan hüküm ifade eden, kişinin mirasçı veya vasiyet alacaklısı olma sıfatını kaybetmesi sonucuna yok açan hukuki bir kavramdır. Bu hukuki durumun sonuç doğurması ölümle ve kendiliğinden olmaktadır. Hakimin tespitine gerek yoktur. Mirastan yoksunluk ve çıkarma medeni kanunda düzenlenmiştir. Türk hukuku […]
31 Aralık 2019
Tapu Kaydinin Duzeltilmesi Davasi

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Tapu sicili, Tapu Sicil Tüzüğündeki tanıma göre “Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.” Tapu sicilinin devletin kontrolü altında bir sicil oluşu, tapu sicilinde meydana gelen yanlışlıkların düzeltilmesinin de bir prosedüre bağlanmasını gerektirmiştir. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne karşı açılır. Tapuda yapılan işlem sırasında […]
31 Aralık 2019
Muris Muvazaası

Muris Muvazaası

Muris Muvazaası Muris muvazaası diğer adı ile mirastan mal kaçırma; murisin mirasçısını mirastan yoksun bırakma amacı ile yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış sözleşmesi veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi varmış gibi göstererek devretmesidir. Kanunen, bazı kimseler yasal mirasçı olarak belirlenmiş ve onlara bir takım oranlarda miras paylaştırılmıştır. Fakat kanunda düzenlenen bu durumu gerçekleştirmemek adına, kişiler ölmeden önce malvarlığını mirasçılarından birine satmış gibi […]