0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Kategori

Miras Hukuku
11mirasta tenkis davasi
Tenkis davası, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufunun, mirasçının saklı payı üzerindeki haksız müdahalesinin saklı pay oranını koruyacak kadar indirilmesidir. Yani diğer bir tanımla tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır. Saklı pay mirasçıları,...
Devamını Oku
11miras davasi
Miras davası yani miras davaları; kişinin ölümü halinde malvarlığının durumunun belirlenmesine ilişkin davalardır. Miras davaları, malvarlığına ilişkin olmakla birlikte ölen kişinin özel hukuk ilişkilerini düzenlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Mirasbırakanın ölümü durumunda, ölenin malvarlığı külli olarak mirasçılarına geçmektedir. İşte ölüm anından sonra özellikle malvarlığının geçişinde mirasçılar arasında birtakım anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Miras davaları özellikle bu anlaşmazlıkların çözümünde...
Devamını Oku
11terekenin borca batik oldugunun tespiti davasi
Terekenin borca batık olduğunun tespiti davası uygulamada en fazla karşılaşılan miras davalarındandır. Diğer adı hükmen reddi mirastır. Hükmen reddi miras davası, mirasçılar tarafından 3 aylık reddi miras davası açma süresi geçirildikten sonra murisin alacaklılarına karşı açılan ve murisin terekesinin borca batık olduğuna ilişkin bir dava türüdür. Reddi miras, muristen kalan mirasın mirasçılar tarafından kabul edilmemesi...
Devamını Oku
11terekenin tespiti davasi
Terekenin tespiti davası, miras bırakanın mal varlığının tam olarak tespit edilmediği durumlarda, ne kadar mirası kaldığının anlaşılması için açılan davadır.
Devamını Oku
11ortakligin giderilmesi davasi
Miras bırakanın ölümü üzerine kanuni ve atanmış mirasçılar kendi aralarında anlaşarak terekeyi paylaşabilirler. Mirasçılar terekenin paylaşımı üzerinde anlaşmaya varamazlarsa, kendi aralarında anlaşmaya yanaşmamaları veya anlaşma ile mirası paylaşmak istememeleri halinde ise mirasçılardan biri tarafından “ortaklığın giderilmesi davası” açılması suretiyle sulh hukuk mahkemesinden mirasın paylaşılmasını talep edebilir. Miras paylaşımı davası açmak için bir süre yoktur. Mirasın...
Devamını Oku
11mirasin reddi
Reddi miras, miras bırakan tarafından bırakılan mirastan tek taraflı bir irade beyanı yolu ile mirasçının mirastan payını almayacağını bildirmesidir.
Devamını Oku
11evlatliktan ret davasi
Hukukumuzda evlatlıktan ret davası şeklinde bir dava yoktur. Genellikte filmlerde, “seni evlatlıktan reddediyorum” şeklinde söylemler bulunmaktadır. Bunlar sadece filmlere özel bir durumdur. Gerçekten evlatlıktan ret yoktur. Evlatlıktan reddetmeye yakın olarak değerlendirilebilecek durum, TMK m.510-513 arasında düzenlenen Mirasçılıktan Çıkarma müessesesidir. Evlatlıktan ret davası diğer adıyla mirastan çıkarma davası, günümüzde sık görülen davalardan biridir. Bu tür davalar,...
Devamını Oku
11tapuda miras paylasimi
Tapuda miras paylaşımı, kişinin hayatını kaybetmesi ile geride kalan malvarlığının tapuda mirasçı kişilere pay edilmesiyle gerçekleşen işlemdir. Mirasbırakanın vefatı sonrasında mirasçılar aralarında anlaşarak tapuda miras paylaşımını yapabilir. Tüm mirasçılar bir miras paylaşım sözleşmesi imzalayarak tapuda miras paylaşımı ve intikalini gerçekleştirebilir. Mirasçılar arasında uyuşmazlık çıkması durumunda mirasçılardan biri Sulh Hukuk Mahkemesinde miras paylaşımı davası açabilir. Bu davada...
Devamını Oku
11
Taşınmazların tapu kaydındaki malikinin ya da diğer hak sahibinin kimlik bilgileri yanlış ya da eksik yazılmış olabilir. Tapu kaydının eski olması, memurlar tarafından yapılan birtakım dikkatsizlikler gibi nedenlerle tapu kaydında hatalar meydana gelebilir. Örneğin tapu sahibinin ismi “Hüseyin Mustafa” iken tapuda “Hüseyin M.” yazılmış olabilir. Böyle bir durumda kişinin kendisi veya mirasçıları tapuda işlem yaparken...
Devamını Oku
11muris muvazaasi
Muris muvazaası diğer adı ile mirastan mal kaçırma; murisin mirasçısını mirastan yoksun bırakma amacı ile yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış sözleşmesi veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi varmış gibi göstererek devretmesidir. Kanunen, bazı kimseler yasal mirasçı olarak belirlenmiş ve onlara bir takım oranlarda miras paylaştırılmıştır. Fakat kanunda düzenlenen bu durumu gerçekleştirmemek adına, kişiler ölmeden önce malvarlığını mirasçılarından...
Devamını Oku
11baba mirasini olmeden istedigi cocuguna devredebilir mi
Baba mirasını ölmeden istediği çocuğuna devredebilir mi? Sorusu miras hukukunda tarafımıza en fazla yöneltilen sorulardan biridir. Anne babanın hayattayken çocuklarına mal vermesi işlemi “sağlar arası kazandırma” niteliğindedir. Yani bu işlem devir, bağış, trampa veya başka bir şekilde gerçekleşebilir. Sağlar arası kazandırmalar Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Dolayısıyla anne, baba ve çocuk arasında geçerli irade beyanlarıyla gerçekleştirilen devir...
Devamını Oku
11mirascilik belgesi verilmesi davasi
Mirasçılık belgesi verilmesi (veraset ilamı) davası, yasal mirasçıların mirasçı olup olmadıklarını ve miras pay ve oranlarını tespit edebilmeleri için açtıkları davadır. Türk Medeni Kanununun 598. hükmüne göre, bir kişi öldüğünde mirası geride kalan mirasçılara geçer. Mirası hak ve sıfatını kanıtlamak için Sulh Hukuk Mahkemesine ya da Notere başvurmak suretiyle mirasçıya, mirasçılık belgesi verilir. Uygulamada veraset...
Devamını Oku
11mirastan cikarma sebepleri
Mirastan çıkarma ya da diğer adıyla ıskat, mirasçılıktan çıkarma ölüme bağlı bir tasarruftur. Miras bırakana tanınan bu hak saklı paylı mirasçının mirasçılık sıfatının muris tarafından elinden alınması sureti ile gerçekleşmektedir. Mirastan çıkarma bu şekilde hem miras hakkından hem de saklı payından mahrum bırakmak anlamına gelmektedir. Miras hakkından ıskat özellikle ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetname ile yapılmaktadır...
Devamını Oku
11Miras Hukuku Yargitay Kararlari
Miras hukuku Yargıtay kararları aşağıda özetlenmiştir: Mirasta denkleştirme istemi mirasın paylaşılması tamamlanana kadar gerçekleştirilebilir. Mirasın taksimi halinde ise taksimin yapılmasından itibaren on yıllık zamanaşımı süresi içinde mirasta denkleştirmenin istenmesi gerekir. Mirasın paylaşılması konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı olmaları şartına bağlıdır. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için sözleşmeye mirasbırakanın katılması veya izin...
Devamını Oku
Kişinin malvarlığını oluşturan hakları ve borçları, ölümüyle birlikte başka hiçbir işleme gerek olmaksızın doğrudan mirasçılarına intikal etmektedir. Mirasçılar, mirasbırakanın malvarlığının aktif değerleri üzerinde hak sahibi oldukları gibi, aynı zamanda onun borçlarından da şahsen sorumlu olmaktadırlar. Bu nedenle mirasın paylaşılması önemli bir durumdur. Kanun koyucu, mirasbırakanın ölümüyle paylaşıma kadar geçen süre içerisinde mirasçıların miras ortaklığı olarak...
Devamını Oku
11Mirastan Yoksunluk
Mirastan yoksunluk kanunda yazılı nedenlerin varlığı halinde miras bırakanın ayrıca bir işlem yapmasına ya da beyanda bulunmasına gerek kalmadan hüküm ifade eden, kişinin mirasçı veya vasiyet alacaklısı olma sıfatını kaybetmesi sonucuna yok açan hukuki bir kavramdır. Bu hukuki durumun sonuç doğurması ölümle ve kendiliğinden olmaktadır. Hakimin tespitine gerek yoktur. Mirastan Yoksunluk Sebepleri Nelerdir? Türk Medeni...
Devamını Oku