31 Aralık 2019
Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Tapu sicili, Tapu Sicil Tüzüğündeki tanıma göre “Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.” Tapu sicilinin devletin kontrolü altında bir sicil oluşu, tapu sicilinde meydana gelen yanlışlıkların düzeltilmesinin de bir prosedüre bağlanmasını gerektirmiştir. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne karşı açılır. Tapuda yapılan işlem sırasında […]
31 Aralık 2019
Muris Muvazaası

Muris Muvazaası

Muris Muvazaası Muris muvazaası diğer adı ile mirastan mal kaçırma; murisin mirasçısını mirastan yoksun bırakma amacı ile yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış sözleşmesi veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi varmış gibi göstererek devretmesidir. Kanunen, bazı kimseler yasal mirasçı olarak belirlenmiş ve onlara bir takım oranlarda miras paylaştırılmıştır. Fakat kanunda düzenlenen bu durumu gerçekleştirmemek adına, kişiler ölmeden önce malvarlığını mirasçılarından birine satmış gibi […]
20 Ağustos 2019
ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı

Mirasın Paylaşılması

Mirasın Paylaşılması A. Genel Açıklamalar Kişinin malvarlığını oluşturan hakları ve borçları, ölümüyle birlikte başka hiçbir işleme gerek olmaksızın doğrudan mirasçılarına intikal etmektedir. Mirasçılar, mirasbırakanın malvarlığının aktif değerleri üzerinde hak sahibi oldukları gibi, aynı zamanda onun borçlarından da şahsen sorumlu olmaktadırlar. Miras hukuku kapsamında mirasın paylaşılmasın da ortaya çıkan en önemli davalar; miras bölünmesi noktasında haksız miras paylaşımı, muvazalı devirler ve […]
20 Ağustos 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Miras Ortaklığı Ve Mirasın Paylaşımı

Miras Ortaklığı Ve Mirasın Paylaşımı A. Miras Ortaklığı Miras ortaklığı ve mirasın paylaşımı, miras paylaşımı davası kapsamında karşımıza çıkan terimlerdir. Paylaşımdan önce miras üzerinde bir ortaklık söz konusudur. Bu ortaklığa miras ortaklığı denir. Miras ortaklığı mirasın geçmesiyle birlikte başlar ve mirasın paylaşılmasına kadar devam eder. Miras ortaklığı terekedeki bütün hak ve borçları kapsar. Yani mirasçılar sadece haklara değil, aynı zamanda borçlara […]
20 Ağustos 2019
ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı

Mirasın Denkleştirilmesi, Miras Payının Devri Ve Emsal Kararlar

Mirasın Denkleştirilmesi, Miras Payının Devri Ve Emsal Kararlar A. Mirasın Denkleştirilmesi Mirasın hakkaniyete uygun bir şekilde ve adilane paylaştırılması için Kanunda denkleştirme hükümlerine yer verilmiştir. Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler. Mirasbırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak vb. gibi karşılık […]