Tapu Kaydinin Duzeltilmesi Davasi

Tapu sicili, Tapu Sicil Tüzüğündeki tanıma göre “Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.” Tapu sicilinin devletin kontrolü altında bir sicil oluşu, tapu sicilinde meydana gelen yanlışlıkların düzeltilmesinin de bir prosedüre bağlanmasını gerektirmiştir. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne karşı açılır.

Tapuda yapılan işlem sırasında bazen tapu memurlarınca tapuya veya malike ilişkin bilgilerde eksiklik ve yanlışlık yapılabilmektedir. Bu eksiklik veya yanlışlıklar çoğu zaman memurlarca ve maliklerce fark edilmemektedir. Ancak tapuya ilişkin bir işlem tesis edilmesi sırasında bu eksiklik ve yanlışlığın fark edilmesi birtakım sorunlar yaratmaktadır. Tapu kayıtlarında meydana gelen bu sorunların giderilmesi için tapu kaydının düzeltilmesi gerekir.

Tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin kanuni dayanak Türk Medeni Kanunu’nun 1027. maddesidir. Söz konusu madde hükmüne göre;

“İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.

Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.

Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik uyarınca resen düzeltir.”

Bu madde düzenlemesi ile asıl amaçlanan Tapu Sicil Müdürlüklerinin tapu sicillerinde resen değişiklik yapmasını engellemektir. İstisnai haller dışında tapu memurları ilgililerin talebi ve mahkeme kararı olmadan tapu kayıtlarında değişiklik ve düzeltme yapamazlar.

Bunun yanında kanuni düzenlemenin de açıkça öngördüğü gibi tapu sicil kaydına ilişkin düzeltmeler doğrudan mahkemeye başvurmadan ilgililerin yazılı istemi üzerine de yapılabilmektedir. Bu konuda tercih tapu kaydının düzeltilmesini isteyen ilgiliye kalmıştır. İlgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabileceği gibi doğrudan mahkemeye başvurarak da tapu sicil kaydının düzeltilmesini talep edebilir.

Tapu kaydının düzeltilmesi davaları çekişmesiz yargı işleri arasında yer almaktadır. Çekişmesiz yargı işleri mahkeme tarafından karara bağlanması gereken işler olarak tanımlanabilir. Ancak çekişmesiz yargı işlerinde bir hak ihlali ve uyuşmazlık söz konusu değildir. Bu bağlamda tapu kaydının düzeltilmesi davaları da esasında bir dava değil çekişmesiz yargı işi niteliğindedir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Davacı ve Davalı Taraflar

Tapu kaydının düzeltilmesi davalarında, davacı taraf başvuruda bulunan tarafı ifade etmektedir. Bu konuya ilişkin başvuruda bulunacak kişiler ise sınırlıdır. Tapu kaydının düzeltilmesi başvurusu ancak ilgili tapu kaydının sahibi malik veya onun mirasçılarıdır. Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 702. maddesine dayanılarak taşınmaz ortaklarından her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Dolayısıyla tapu kaydının düzeltilmesini de ortaklardan her biri isteyebilir.

Tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar esasında bir dava değil çekişmesiz yargı işi olduğundan davalı değil hasım göstermek daha doğru olacaktır. Tapu kaydının düzeltilmesinde hasım olarak Tapu Sicil Müdürlüğü gösterilmektedir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 383. Maddesine göre “Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir.” Bu nedenle tapu kaydının düzeltilmesi davaları da birer çekişmesiz yargı işi olduğundan görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Çekişmesiz yargı işlerinde yetkili mahkemeye ilişkin olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 384. Maddesine göre “Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.” Bu hüküm genel kuralı oluşturmakla birlikte tapu kaydının düzeltilmesi davası taşınmaza ilişkin olduğundan yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olacaktır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Zamanaşımı

Tapu kaydının düzeltilmesi adına açılacak bir davada zamanaşımı öngörülmemiştir. Tapu kaydının düzeltilmesi davasının herhangi bir zamanaşımına tabi olmamasının nedeni ise, ilgili davanın bir ayni hakka dayanmasıdır. Aynî haklar, kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardandır, bu nedenle tapu kaydının düzeltilmesi davasına konu olan hukuki hakkın ayni hak olması ilgili davada bir zamanaşımı öngörülmemesine sebep olmuştur.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi

Öncelikle başvuruda bulunacak olan kişi davacı taraf olarak adını, soyadını, TC kimlik numarasını ve adresini yazmalıdır. Davacının vekili varsa vekilin adı, soyadı ve adresi de dava dilekçesine eklenmelidir.

Davalı olarak ise ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü hasım olarak gösterilmeli ve adresi dilekçeye yazılmalıdır.

Dava konusu olarak tapu sicil kaydının düzeltilmesine ilişkin talep ile hangi taşınmaza ilişkin kaydın düzeltilmesinin istendiği il, ilçe, mahalle, ada ve parsel şeklinde belirtilmelidir.

Davalı ve davacı tarafın gösterilip dava konusunun izah edilmesinden sonra tapu kaydının düzeltilmesi talebine ilişkin olarak gelişen olaylar, değişim talebinin sebepleri, gerekçeleri ve düzeltmeyi haklı kılacak deliller açıklanmalıdır.

Dilekçenin sonuç ve istem kısmında ilgili ada ve parselde bulunan taşınmaza ilişkin tapu kaydının düzeltilmesine karar verilmesi talebi yer almalıdır. Tarih ve imza ile dilekçe tamamlanmalıdır.

Dilekçenin eki olarak; davaya konu taşınmazın tapu senedi ve düzeltilmesi istenen bilgilere ilişkin belgeler ile ve sair belgeler de mahkemeye sunulmalıdır.

Tapu Sicil Müdürlüğünce Düzeltmenin Yapılması

Tapu Sicil Müdürlüğü’nün ilgili başvurusu veya mahkeme kararına istinaden yapacağı düzeltmenin usulü Tapu Sicili Tüzüğü ile düzenlenmiştir. Tapu Sicili Tüzüğü’nün 72. maddesine göre;

“Tapu sicilinde değişiklik, hak sahibinin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılır.

Tapu sicilindeki değişiklikler, üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip, değişiklik tarih ve yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılır.

Önceki kayıt bir harfle yazılı ise, değişiklikte de aynı harf kullanılır.

Rehinli alacağın kısmen ödenmesi veya rehnin miktar, faiz, derece, süre gibi unsurlarında yapılacak değişiklikler, düşünceler sütununda ilgili rehnin harfi kullanılmak suretiyle belirtilir.”

Aynı Tüzüğün 76. maddesinde ise düzeltme şekline ilişkin olarak;

“Yanlış yazım okunacak şekilde, kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve ilk boş satıra doğrusu yazılır.

Kazıntı, silinti, satır aralarına veya sayfa kenarına çıkıntı veya kayda ek yapılmak suretiyle düzeltme yapılamaz.

Yevmiye defterine kaydedilerek yapılan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numarası, düzeltmeler siciline kaydedilerek yapılanlarda ise, bu sicilin numarası düzeltilen işlemin üzerine “D.S.” şeklinde başlayarak yazılır. Düzeltme ile ilgili belgeler taşınmaza ait dosyada saklanır.”

hükmüne yer verilmiştir. Tapu Sicil Müdürlükleri kanun hükümleri ile Tapu Sicili Tüzüğüne uygun olarak tapu kaydı düzeltmelerini yapar.