Görevden Alınan Daire Başkanı Nereye Atanır?

Görevden Alınan Daire Başkanı Nereye Atanır?

Görevden alınan daire başkanı nereye atanır? Son zamanlarda sıklıkla bu soru tarafımıza yöneltilmektedir. Makalemizde bu soruya cevap vereceğiz. Görevden alınan üst kademe memurlarının atanmasıyla ilgili hukuk düzenimizde iki düzenleme bulunmaktadır. 375 sayılı KHK’nın ek 35’inci maddesinde görevden alınan üst kademe kamu yöneticileri hakkında nasıl bir işlem yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde de konuyla ilgili geniş düzenlemelere yer verilmiştir.

Kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yönetici pozisyonundaki daire başkanları, genel müdür ve başkan yardımcısı gibi yöneticiler haklarında açılan ve yürütülmekte olan soruşturmalar gerekçe gösterilerek görevlerinden alınabilmektedirler. Bu soruşturmalar neticesinde haklarında ceza verilen kamu görevlileri ise durumlarına uygun olarak uygun pozisyonlara atanmaktadırlar. Bu şekilde soruşturma nedeniyle yerleri değiştirilen bu kamu görevlilerinin yerleri değiştirilirken öncelikle eski unvanları göz önünde bulundurulmaktadır.

  • 375 sayılı KHK’nın (Mülga)
  • Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6/2 maddesi uyarınca kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanlar; Cumhurbaşkanınca

  1. Daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,
  2. 657 sayılı Kanunun 36.ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,
  3. Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanırlarAtama yapılıncaya, kadar bunların görev yaptıkları, kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından yapılır. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

[vc_message]Görevden alınan daire başkanları işlemin kendisine tebliğden itibaren 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açması gerekir. İptal davası için idare hukuk avukatı vasıtasıyla profesyonel destek alınması dava süreci için önemlidir.[/vc_message]

Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi madde metnine göre görevden alınanlar (a), (b) ve (c) seçeneklerinden herhangi birine atanabilirler.  Mülga olan 375 sayılı KHK’nin ek 18’inci maddesinde görevden alınanlarla ilgili oldukça kesin ifadelere yer verilmiş ve kimlerin hangi görevlere atanacağı açıkça belirlenmişti. Yeni düzenlemeye göre görevden alınan bir genel müdür, kariyer uzmanlıklara, denetim elamanı kadrosuna ya da araştırmacı kadrosuna atanabilir. Özetle madde metninde idareye geniş bir yetki verilmiştir.

3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6/1 mad. gereğince kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Yurt-dışı kadrolarda bulunmakta iken görev süresi sona eren veya görevden alınanlar için ödenecek tazminat miktarı, yurtiçindeki emsali personelin fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, ödeme unsurları üzerinden hesaplanır.

3 Nolu Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 6/4 maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta iken görevden alınanlardan; daire başkanı kadro ve pozisyonunda bulananlar ile genel müdürden daha alt düzeydeki kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar ve taşra teşkilatında il müdürü ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerinde bulunanlardan;

  • Daha önce bulundukları 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,
  • (a) bendi kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,
  • (b) bendi kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon veya görevlerde üç yıldan az süreyle görev yapmış olanlar, merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

atanırlar. Söz konusu fıkra hükmü gereği daire başkanları uzman olarak da atanabilir.

X
kadim hukuk ve danışmanlık