0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

İdare Hukuku Avukatı – 657 Sayılı Kanun

11idare hukuku avukati nedir

İdare hukuku avukatı kelimesi internette fazlasıyla aranmaktadır. Bu durum bilgi kirliliğine neden olmaktadır. İdare hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk branşıdır. Her alanda olduğu gibi idare hukukunda da en iyi avukat kim ise onunla yola çıkmak, dava açmak istenir. Müvekkiller için doğrusu budur. Hayatımızın tüm alanlarında en doğrusunu ve en iyisini seçmek isteyen kişilerin idare hukukunda da avukatını seçerken en iyi idare hukuku avukatını seçmelidir. İdare hukuku avukatı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2023 yılı en düşük ücretleri;

 • Duruşmasız İdare ve Vergi Mahkemeleri için 10.500,00 TL
 • Duruşmalı İdare ve Vergi Mahkemeleri için 20.900,00 TL’dir.

Bu ücreti avukatlar kendi bilgi ve tecrübelerine göre özgürce ücretlerini belirleyebilirler. Fakat burada belirtilen ücretlerden düşük idari dava alamazlar. Bu ücret en düşük ücrettir. İdare hukuku bir kamu hukuku dalıdır. İdare hukuku kuralları özel hukuk dallarında hatta ceza hukukunda olduğu gibi tek bir metin halinde değildir. Hatta bu hukuk dallarını düzenleyen metinler de dahi idare hukukuna ilişkin hükümlere rastlamak mümkündür. Bu nedenle idare hukuku dağınık bir hukuk dalı olarak nitelendirilmektedir. Bu durum idare hukukun yapısından ve alanının çok geniş yapmaktadır. Bu nedenle idare hukuku avukatı seçerken dikkatli ve titiz olmak gerekir.

Ankara idare mahkemelerinin telefon ve adres bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. https://ankarabim.adalet.gov.tr/idare-ve-vergi-mahkemeleri-telefon

idari dava avukati nedir
idare hukuku avukati nedir

İdare Avukatı Nedir?

İdare avukatı veya halk arasında idare hukuku avukatı, idare ile yani kamu kurum/kuruluşları ile hukuki uyuşmazlık yaşayan kişilerin, bu uyuşmazlığı en kısa sürede çözmek için başvurdukları avukattır. Türk idare hukukunun karmaşık, yeknesak olmaması sayısız mevzuat ile düzenlenmiş olması bireyleri profesyonel, donanımlı bir idare avukatı arayışına sürükler. İdare hukuku diğer hukuk dalları gibi belli bir mevzuata sahip olmadığından dağınıktır ve bu alanda çalışan avukatın tüm idare mevzuatına hâkim olması bu nedenle önemlidir.

İdare avukatı, kişi (özel veya kamu tüzel kişisi) ile kamu kurumu arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkları çözen, kişinin bizzat idari kuruma başvurusunda veya idari yargıda açmak istediği iptal veya tam yargı davasında hizmet veren kişidir. Bu süreçte, idareye başvurunun zorunlu olduğu durumlarda başvuru dilekçesi, idari davalarda dava dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi, istinaf ve temyiz dilekçesi hazırlar. İdare avukatı duruşmalı yapılan yargılamalarda duruşmaya katılır. Kısaca idari yargıda gündeme gelebilecek her türlü iş takibini yapan kişiye idare avukatı denir. İdare avukatı, idare hukuku ve idari yargılama hukukunda uzmanlaşmış avukattır. Bu alanda meydana gelen bir çok uyuşmazlığa hakimdir. Yine uyuşmazlık idari yargıya taşınmadan önce idari başvuru süreçleri, işlemin geri alınması, işlemin kaldırılması, kamu denetçiliğine başvuru, savunma verilmeli gibi her türlü itilafı çözme konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunar.

İdari Dava Nedir?

Devlet kurumları tarafından tesis edilen işlemlere karşı açılan davalara idari dava denir. Diğer bir deyişler, kamu kurumlarının, kamu hukukuna dayalı olarak tek taraflı yaptıkları işlemlerin iptali ve idari eylem, sözleşme ve işlemden kaynaklanan tam yargı davalarına idari dava denir. Dava açılması için ilgili işlemin idare tarafından yapılmış olması gerekir. Ayrıca bu işlem kesin ve yürütülebilir işlem olmalıdır. İdare hukukunun tek kaynağı anayasamızdır. Anayasa akabindeki kanunlar ise, KHK yani kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler diye sıralanmaktadır. Ülkemizde dört ayrı idari yargı kolunda mahkeme vardır. Bunları tek tek sayacak olursak:

 • Danıştay Mahkemesi
 • Bölge İdare Mahkemeleri
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (kapandı)
 • İdare Mahkemeleri olarak ayrılmaktadır.

Şayet bir idari işlem hazırlayıcı işlem veya görüş gibi kesin ve yürütülemez bir işlemse buna karşı idari dava açılamaz. İdari işlemin oluşması için başka bir makamın onayına ihtiyaç varsa veya idari işleme karşı zorunlu başvuru yolu öngörülmüşse ( İhale hukukunda Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu gibi) bu işlemlere karşı direkt dava açılamaz. Öncelikle zorunlu idari başvuru yolu tüketilmelidir.

İdari davalar, İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi ve Danıştay’a açılır.

Anayasamızın 125.maddesine göre, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesinde, idari dava türleri tek tek düzenlenmiştir. Bu kapsamda 2577 sayılı Kanunun 2.maddesinde belirtilen dava türleri;

 • İptal davaları,
 • Tam yargı davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar

olmak üzere üçe ayrılmıştır: Açılan idari davalarda mahkemeler yerindelik denetimi yapamaz. İdari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.

İdari Dava Türleri

İdare hukukunda sayısız gerekçe ile dava açılabilir. En çok açılan idari davalara örnek olarak sayılabilecek bazı dava konuları şöyledir:

İdarenin kamu gücü kullanarak ilgilisinin rızasına bağlı kalmaksızın tek taraflı irade beyanıyla tesis etmiş olduğu işlemler idari işlemlerdir. Kurum içi düzenin sağlanması, kamu hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesinin temini amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlileri için birtakım disiplin kuralları öngörülmüştür. Bu kurallara aykırı davranma hali disiplin suçunu oluşturmakta ve yasada önceden düzenlenmiş bulunan disiplin cezalarından uygun olanının verilmesini şarttır.

İdari Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

İdare tarafından işlemin kişiye tebliğden itibaren;

 • İdare mahkemeleri için 60 gün,
 • Vergi mahkemeleri için 30 gündür.

Bu süreler dışında ayrıca özel kanunlarda özel dava açma süreleri vardır. Eğer idareye işlem yapması için başvuruda bulunduysanız ve 30 gün içinde cevap verilmezse talebiniz reddedilmiş gibi hareket etmeniz gereklidir. Dava açmanız süreniz bu 60 günlük süreden sonra 60 gündür. İdare avukatı tarafından idari dava açma süresi içerisinde görevli ve yetkili olan idari mahkemelerde dava açılması gerekmektedir.

14.07.2021 tarihinde 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” sadece 5271 sayılı Kanunda değişiklikler yapmamış aynı zamanda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da bazı yeni hükümler getirilmiştir. Bu kapsamında; “Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler.” Eskiden bu süre 60 gündü. Şimdi 30 gündür.

İdare Hukuku Alt Dalları

İdare hukuku kendi içerisinde birçok alt birime ayrılmaktadır. Kamu hukuku dalına ilişkin bu hukuk bölümünün alanda genellikle şu şekilde ayrılmaktadır:

 • İhale hukuku
 • İdari yaptırımlara yönelik hukuk
 • Memur hukuku
 • HES, RES, GES ile ilgili davalar
 • Kamulaştırma hukuku
 • Belediyeler hukuku
 • İdari yargılamaya yönelik hukuk
 • İdari sözleşmeler hukuku
 • Malpraktisten kaynaklı tazminatlar
 • İmar yani inşa hukuku
 • Düzenleyici işlemlere dair işlemler
 • Regülasyon olarak ayrı ayrı başlıklara ayrılmaktadır.

İdari Davalar Hangi Mahkemede ve Nerede Açılır?

İdari davalar idare mahkemesi, vergi mahkemesi ve Danıştay’da açılır. Yetki, bir davanın coğrafi bakımdan hangi yerdeki mahkeme tarafından bakılacağının belirlenmesidir. Yani dava nerede açılmalıdır? İyuk bakımından her dava her yerde açılamaz. Belli kuralları vardır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu 32/1 maddesi uyarınca dava konusu idari işlemin yapıldığı yer mahkemesi genel yetkili mahkemedir. Örnek olarak idari işlemi Sağlık Bakanlığı tesis ettiyse Ankara İdare Mahkemeleri yetkilidir.

Fakat İdari Yargılama Usulu Kanunu 33, 34, 35 ve 36. Maddelerde özel yetki kuralları belirlenmiştir.

 • Kamu Görevlilerine İlişkin Davalarda Yetki

2577 sayılı İYUK, m. 33:

 1. Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.
 2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.
 3. Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.
 4. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, hâkim ve savcıların mali ve sosyal haklarına ve sicillerine ilişkin konularla, müfettiş hal kâğıtlarına karşı açacakları ve idare mahkemelerinin görevine giren davalarda yetkili mahkeme, hâkim veya savcının görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesine en yakın bölge idare mahkemesinin bulunduğu yer idare mahkemesidir.
 • Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki

2577 sayılı İYUK, m. 34:

 1. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir.
 2. Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye veya mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir.
 • Tam Yargı Davalarında Yetki

2577 sayılı İYUK, m. 36:

İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:

a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,

b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,

c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer. İdari mahkemesidir.

İdari Dava Görevsiz veya Yetkisiz Mahkemede Açılırsa Ne Olur?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 14 ve 15. maddeleri uyarınca görev ve yetki ilk inceleme aşamasında gözetilecek hususlardandır. Yine davanın her aşamasında resen gözetilir.

 • Adli yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine,
 • İdari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilir. Bunu idare mahkemesi resen yapar.

İdari Dava Dilekçeleri Nereye Verilir?

Davanın açılacağı yerdeki idare ve vergi mahkemesine giderek doğrudan elden teslim edebilirsiniz. Dava açılırken harç ve posta gideri alınır. Bu nedenle mahkemeye giderken hazırlık gitmelisiniz. Harç ve posta giderini önceden mahkemeye başvurarak veya arayarak öğrenebilirsiniz.

Yaşadığınız idare ve vergi mahkemesi yoksa bulunduğunuz yerdeki asliye hukuk mahkemesine dilekçenizi verebilirsiniz. Yurtdışında yaşıyorsanız Türk konsolosluklarına dilekçenizi verebilirsiniz.

İdari Dava Dilekçesin Bulunması Gerekenler Şartlar

İYUK 3. madde uyarınca;

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız ve açık adresiniz,
 • Varsa avukatınızın adı, soyadı ve adresi,
 • Davalı idarenin ismi ve adresi,
 • Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
 • Yasal dayanaklarınız,
 • Talebiniz,
 • Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
 • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,
 • Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası,
 • Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

İdari Davalarda Ön İnceleme

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesinde, dava dilekçesinin idare mahkemesine teslimi sonrasında, yani dava açılmasıyla birlikte dava dilekçesinde idari yargı merciince öncelikle incelenmesi gereken bazı hususları belirlenmiştir. İlk inceleme şartları aynı zamanda dava şartıdır. Dava şartları yargılamanın her aşamasında idare mahkemesi tarafından resen dikkate alınır. İlk incelemede temel amaç davanın her aşamasında aranan bu şartları davanın başında kontrolünün sağlanıp yargılamanın ilerleyen aşamalarında gereksiz uzamalara sebep olmamaktır. Bu nedenle ilk inceleme usul ekonomisi yönünden oldukça önemli bir araçtır. Bu nedenle idare hukuku avukatı ile davanızı yürütmeniz davanızın uzamaması ve olumlu sonuçlanması bakımından önemlidir. 2577 sayılı Yasanın 14. maddesinde düzenlenen ilk inceleme konuları sırasıyla;

 • Görev ve yetki,
 • İdari merci tecavüzü,
 • Ehliyet,
 • İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,
 • Süre aşımı,
 • Husumet,
 • Dilekçenin 3. ve 5. maddelere göre düzenlenmesidir.

ilk inceleme konuları yönünden aranan şartlara aykırılığın tespiti halinde Kanunun 15. maddesinde idari yargı merciinin izleyeceği yol belirlenmiştir. İlk inceleme sonrasında idare mahkemeleri dilekçe ret veya dava ret kararı verebilir. Bu nedenle idare hukuku avukatı ile dava dilekçesinin hazırlanması son derece önemlidir.

İdari Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İdari davalar yazılı yargılama usulüne tabidir. Bu nedenle idari dava dilekçeniz davanın en önemli aracıdır. Dava dilekçesi hazırlanırken son derece titiz davranılmalıdır. Gereksiz ayrıntılara, konudan bağımsız detaylara, değişmiş emsal kararlar veya gereğinden uzun yazılması davanıza zarar verebilir. Benzer şekilde gereğinden kısa yazılmış, önemli hukuki noktaların atlanmış olduğu bir idari dava dilekçesi de davanıza zarar verebilir. Bu nedenle dilekçenizin özenle ve eksiksiz hazırlanması için idare hukuku avukatı ile çalışmanız sizlerin faydasına olacaktır. İdare mahkemelerin asgari avukatlık ücreti;

 • Duruşmasız İdare ve Vergi Mahkemeleri için 10.500,00 TL
 • Duruşmalı İdare ve Vergi Mahkemeleri için 20.900,00 TL’dir.

İdare Avukatı Ne İş Yapar?

İdare avukatı iptal davası veya tam yargısı davasının açılması, yürütülmesi, istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurulması, dilekçelerinin hazırlanması ve takibini sağlar. Bunları yaparken usul kurallarına uyar. İdare hukuku avukatı İdari Yargıla Usulü Kanunu kapsamında belirlenen süreler içerisinde tüm bu yükümlülüklerini yerine getirir. İdare hukuku çok geniş bir dal olduğundan, idare hukuku avukatı olarak verilen hukuki hizmetlerin alanı çok geniştir. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İdarenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği işlemlerin iptal davaları
 • İdari eylemlere karşı tazminat davaları
 • İdari para cezalarının iptali davaları
 • Öğrenci ve memur davalarının açılması, yürütülmesi
 • Vergi uyuşmazlıklarında dava açılması ya da uyuşmazlıkların düzeltilmesi / çözümlenmesi
 • Kamulaştırma davaları
 • Karayolları trafik davalarının açılması
 • İhale davalarına bakılması ve ihale hukukuna dair itilaflı süreçlerin çözümlenmesi
 • Belediye Kanunu ile ilgili uyuşmazlık davaları
 • İmar Hukukuna ilişkin idari davalar

İdare hukuku avukatı, idari hukuku ve yargısı sürecinde yaşanılan tüm sorunlarda profesyonel danışmalık hizmeti de sunarlar.

İdare Hukuku Avukatı Ankara

Devletin ve kamu gücünü kullanan tüm organları hukuk kurallarına uyma yükümlülüğü ve yargı denetiminde olması gerekliliğinin bir sonucu olarak idari yargı yolu ortaya çıkmıştır. Bazı meslektaşların  Türkiye’nin en iyi idare hukuku avukatı, en iyi idare hukuku avukatı Ankara, Ankara’nın en iyi idare hukuku avukatı, en iyi idari dava avukatı Ankara, Ankara idari dava avukatı veya en iyi idare hukuku avukatı gibi nitelemeler kullandığını gördüğümüzde oldukça şaşırmaktayız.  Türkiye’nin en iyi idare avukatı diye bir tabir yoktur.  Türkiye’nin en iyi idare avukatını belirleyecek bir kurumda yoktur. Bunlar sadece avukatların kullandığı, iş getirmek için bir araçtır. İdare hukuku gibi hayati öneme sahip bir davada,  sıkıntılı bir psikoloji ile idare hukuku avukatı arayışında olan vatandaşlarımızın, böyle ibarelerle karşılaşıp yanılmamaları, iyi bir idare hukuku avukatı ararken mağdur olmamaları için idare hukuku avukatı seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğini makalemizde tek tek belirttik.

Diğer taraftan  en iyi idare hukuku avukatı şeklinde bir betimleme yapmak ne kadar doğrudur? İdare hukukunun hangi alanında  en iyi idare hukuku avukatını aramaktayız? En iyi idare hukuku avukatı  mı, en iyi idari dava avukatı mı ya da en iyi kamulaştırma hukuku avukatı mı? Yoksa en iyi Ankara idare hukuku avukatı  mı? Polis okulu davaları veya memur disiplin hukuku alanında  siz de en iyi idare hukuku avukatını  arıyorsanız kesinlikle bir ön araştırma yapmalısınız. Aradığınız kişi idare hukuku alanında en iyi avukat mı yoksa sadece reklam mı yapıyor tespit etmek gerekir. Bu araştırmayı yaptıktan sonra davayı en iyi idare hukuku avukatı ile yürütmeniz en doğrusu olacaktır.

Türk hukuk sistemi içerisinde davalar arasında en çok dava açılan alanlardan biri olan idare hukuku aynı zamanda kendi içerisinde de pek çok dava türünü bulundurmaktadır. İdare hukuku davaları olarak sıklıkla karşılaşılan, yürütme durdurma istemli iptal davaları, kamulaştırma davaları, polis okulu mülakat ve sağlık davaları, güvenlik soruşturması davaları, tayin davaları, disiplin davaları olmaktadır. Bunların dışında kalan görevden uzaklaştırma ve görevden çıkarma  gibi hususlar da yine idare hukuku alanını ilgilendiren konulardan olmaktadır.

İdare Hukuku Avukatı Ankara
ankara idari avukat

Yürütme Durdurma İstemli İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Yürütme durdurma istemli iptal davalarında yetkili mahkemeler İdare Mahkemeleri olup, idari işlemi tesis eden idarenin  bulunduğu adresin bağlı olduğu yerin mahkemesinde dava açılır. Açılacak olan davanın süresi, her hukuki davada olduğu gibi öncelikli olarak mahkemenin yoğunluğuna bağlı olduğu gibi, işlemin ispatlanabilecek delillerin toplanması, dilekçelerin cevaplanma süresi ve dosyanın tekemmül etmesine göre değişiklik göstermek ile beraber ortalama yürütme durdurma kararı için 3-4 ay, nihai yani yerel mahkeme kararı için ortalama 1 yıldır. Dava tecrübesi ile idare hukuku avukatı ankara ve civar illerdeki idari davaları da dahil olmak üzere, tüm idari davalar için bulunduğunuz ilde avukata başvurarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Alanında uzman ve tecrübeli idare hukuku avukatı devlet kurum veya kuruluşları ile aranızda meydana gelen anlaşmazlıkları, sorunları ve problemleri çözüme kavuşturan ve danışmanlık veren kişidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta idare hukuku avukatlarının sadece; devlet kurum, kuruluş ve çalışanları ile normal vatandaş ya da şirketler arasında meydana gelen anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğudur. Başvurduğunuz andan itibaren başınıza gelen olayı idari hukukta bir karşılığı olup olmadığını belirleyen idare avukatı söz konusu olayı suç unsuru taşıdığı konusunda sizi bilgilendirebilir. Gerekli durumlarda sizin için ilgili makamlara başvuruda bulunarak bütün süreci sizin adınıza yürütür.

İdari Dava – Vergi Hukuku Avukatı Ankara

İdare avukatı, idare hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukata verilen isimdir. Yaptığımız tanımlardan da anlaşılacağı üzere idare hukuku hem çok geniş bir hukuk dalı hem de çok ayrıntılı bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla bu alanda uzmanlaşmak ciddi anlamda emek ve tecrübeyi gerektirmektedir. Çünkü idare hukuku pek çok alt dalı da kapsamaktadır. İdare hukuku alanında en çok sorun yaşanan veya hakkında kişilerin en fazla hak mahrumiyeti yaşadığı davalardan olmaktadır. Bu nedenle idare hukuku alanını ilgilendiren davalarda hukuki danışmanlık almak ya da  İdare Hukuku Avukatı ve Danışmanlık yardımıyla süreci yönetmek davalardan zararla ayrılmamak adına önemli olmaktadır.

İdare avukatı arıyorsanız Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak deneyimli ve uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. Sağlam, dinamik, genç, deneyimli, profesyonel avukat kadromuz ile hizmet verdiğimiz alanlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • İdari para cezaları için itiraz davaları,
 • İdarenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiği durumlarda iptal davaları,
 • Belediye Kanunu ile ilgili uyuşmazlıkların çözülmesi,
 • Kara yolları trafik davalarının açılması,
 • Kamulaştırma davalarının yürütülmesi ve işlemlere itiraz edilmesi,
 • Öğrenci ve memur davalarının açılması ve yürütülmesi,
 • İdare yüzünden olan kayıplara karşı tazminat davaları,
 • İhale davalarına bakılması,
 • İhale hukukuna aykırı itilaflı süreçlerin çözülmesi,
 • Belediye Kanunu ile ilgili uyuşmazlıkların çözülmesi için hizmet verilmektedir.

İdare hukuku uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu alanda faaliyet gösteren Ankara idare hukuku avukatı hakkında bilgiye ulaşabilmek için uzun ve detaylı bir araştırma yapmak gereklidir. Maalesef ki internet çağında bilgiye ulaşmak ne kadar kolaysa yanlış bilgiye ulaşmakta o derece kolaydır. Bu sebeple daha öncesinde idare hukukunda uzmanlaşmış avukattan destek almanız sizlerin menfaatine olacaktır. İdari davalarda haklarınızın etkin bir şekilde korunabilmesi hususunda idare hukuku için idare hukukuna bakan avukatlar bulmanız gerekir. Bundan korunmanın en iyi yolu ise en iyi idare hukuku avukatını değil alanında uzmanlaşmış en iyi idare hukuku avukatını bulmaktır. Avukatlık mesleği yapısı gereği tüm davaları üstlenebilmeye olanak sağlayan bir meslektir.

Avukatların idare hukuku, ceza hukuku, aile hukuku, sigorta hukuku gibi hukukun tüm alanlarında dava almasına engel yoktur. Bu denli geniş ve grift yapıda olan hukuk alanında  ihtisaslaşma artık bir mecburiyettir.  Bu sebeple Kadim Hukuk ve Danışmanlık  avukatları belli alanlarda eski meslek geçmişleri gözetilerek uzmanlaşma, ihtisaslaşma yoluna gitmiştir. İdare hukuku da bunlardan biridir. İdare hukuku yapısı gereği uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır.

Zira kavramlar arasında büyük bir farklılık ve tezatlık  vardır. Çünkü  en iyi idare hukuku avukatı, en iyi ankara idare hukuku avukatı veya en iyi polis okulu avukatı gibi sürekli olarak internet üzerinde aramalar yapılmaktadır. Yapılan bu aramalarda konuyla ilgisi olmayan, avukatlık ile ilgisi bulunmayan hatta bu alanda alakasız sonuçlar çıkabilmektedir. Bunun en büyük sebebi bilgi kirliği ve internet dünyasının art niyetidir.

İdari Dava – Vergi Hukuku Avukatı Ankara
İdari Dava – Vergi Hukuku Avukatı Ankara

İdare Hukuku Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

İdare hukuku avukatı ne kadar alır, idari avukat ücretleri ne kadardır veya idari dava ücretleri gibi konular idari dava avukatı arayanların çok sık aradığı sorulardandır. İdare hukuku avukatı ücreti yasalarla belirlenmiş olmasına rağmen taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Her davanın içeriğine, avukatın vereceği emeğe ve dikkate göre değişmektedir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2023 yılı en düşük ücretleri;

 • Duruşmasız İdare ve Vergi Mahkemeleri için 10.500,00 TL
 • Duruşmalı İdare ve Vergi Mahkemeleri için 20.900,00 TL’dir.

Bu ücretler en düşük ücretler olup altına dava almak mümkün değildir. İdare hukuku kişiler için hayati öneme sahip bir alan olduğu için talep edilen ücret diğer davalara göre farklılık gösterebilmektedir. İdare hukuku avukatları bu sebeple kendileri fiyat belirlemekte özgürdürler. İstanbul en iyi idari dava avukatı ücretini belirlerken bu kriterler doğrultusunda serbestçe kararlaştırır.

İdare Hukuku Avukatı Ücretleri Ne Kadar?
İdare Hukuku Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

İdare Hukuku Avukatlığına Dair Danışmanlık Hizmetleri

 • İdari dilekçelerin denetlenmesi
 • İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması
 • Kamulaştırma davası öncesi ve sonrası takip
 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
 • Kamu ihalelerine katılım
 • Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi
 • Dava takibi ve uyuşmazlık çözümü
 • Uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
 • Yürütme durdurma kararına belge ve bilgilerin aktarılması
 • İdareye başvuru ve sürecin takibi

İdare Hukuku Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Avukat tutmak idari davalarda zorunlu değildir. Herkes kendisini ilgilendiren konularda dava açma hakkına açma hakkına sahiptir. Anca idari dava açma husus ciddi sonuçlar doğurabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu nedenle idare hukuku avukatı ile çalışmanız faydanıza olacaktır. Her avukat gibi idare hukuku avukatları da bilgi ve tecrübelerini müvekkilleri ile paylaşmaları halinde ücrete hak kazanır.

İdare Hukuku Avukatı, idare hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. İdare hukuku, devletin ve kamu tüzel kişilerinin faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku avukatları, idari işlemler ve idari yargılama süreçleri ile ilgili olarak bireylerin ve kurumların haklarını savunmaktadır. İdare hukuku avukatlarının çalışma alanları şunları içerebilir:

 1. Kamu ihaleleri ve sözleşmeleri
 2. Kamu hizmetleri ve kamusal altyapı projeleri
 3. İmar ve planlama hukuku
 4. Vergi hukuku
 5. Kamu personel hukuku
 6. Çevre hukuku
 7. Kamu düzeni ve güvenliği
 8. Sosyal güvenlik hukuku
 9. İdari yaptırım ve cezalar

İdare hukuku avukatları, özel ve tüzel kişilerin haklarını ve çıkarlarını korumak için idari davalarda temsil ve danışmanlık hizmetleri sunarlar. İdari mahkemelerde dava açma, idari işlemlere itiraz etme ve idari yaptırımlara karşı savunma stratejileri geliştirme gibi konularla ilgilenirler. Ayrıca, idare hukuku avukatları, kamu kurumları ve özel sektör arasındaki işbirliğini düzenleyen sözleşmelerin ve anlaşmaların hazırlanması ve yorumlanması konusunda da uzmanlık sağlarlar.

Avukatın yaptığı iş karşılığı ücret alması Avukatlık Kanunu’nun da bir gereğidir. Bu ücret avukatın hukuki bilgi ve birikiminin karşılığını temsil etmektedir. İdare mahkemesi vekalet ücretini avukat ve uyuşmazlık sahibi serbestçe tayin edebilir. Ancak TBB’nin belirlediği avukatlık asgari ücret tarifesinin altında bir ücret kararlaştıramazlar. Buna göre idare hukuku avukatının, vekalet ücreti avukat ve müvekkil tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olmamak üzere belirlenir. Mali durumunuz avukat tutmaya elverişli değilse bulunduğunuz il barosuna başvurur yaparak adli yardım kapsamında ücretsiz olarak avukat atanmasını talep edebilirsiniz.

Etiketler : idari yargı ,  düzenleyici işlemlerdir , idare hukuku , eylem ve işlemlere , idari davalar , idare mahkemeleri , iptal davaları , tam yargı , idari işlemlerin , işlemlere karşı

Sıkça Sorulan Sorular

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar düzenleyen, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan kamu hukuku dalıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2023 yılı en düşük ücretleri; duruşmasız İdare ve Vergi Mahkemeleri için 5.500,00 TL, duruşmalı İdare ve Vergi Mahkemeleri için 1.100,00 TL’dir.

İdari dava, idarenin eylem ve işlemlerine karşı Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde açılan davalara denir.Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.