Polislik Güvenlik Soruşturması (Paem – Pmyo – Pomem)

Polislik Güvenlik Soruşturması (Paem – Pmyo – Pomem)

polislik guvenlik sorusturmasi paem pmyo pomem

Polislik güvenlik soruşturması, tıpkı diğer kamu görevlilerine uygulandığı gibi mesleğe girişte belirli bir aşamaya gelen aday polislere son aşama olarak uygulanan ve belli başlı bir prosedürü olan araştırmaya verilen isimdir. Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (Paem, Pmyo, Pomem) eğitim-öğretim başlamadan ve başladıktan sonra eğitim süresince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Polislik mesleği kolluk kuvvetlerinin başında yer alan ve halkın güvenliğini sağlama açısından önemli bir yere sahip olan bir meslek grubudur. Dolayısıyla bu mesleğe tabi kişilerin kamu güvenliğini sarsacak nitelikte tahkikatları yahut genel güvenlik algısını sarsacak boyutta geçmişlerinin olması kamu idaresi tarafından bu şahısların tercih edilmemesi için yeterli ve geçerlidir. Polislik güvenlik soruşturması da tam olarak bu yüzden yapılmaktadır.

Polis alımlarında KPSS, fiziksel yeterlilik (spor)ve sözlü mülakatı geçtikten sonraki süreçte aylarca beklemelerinin asıl nedeni adayların güvenlik soruşturmasının uzun sürmesidir. Bu aşamada adayların tabiri caizse her şeyine bakılıyor. En ufak bir ayrıntı elenmelerine neden olabiliyor. Peki polislik güvenlik soruşturması nedir ? Nelere dikkat edilir ? Polislik güvenlik soruşturmasından elenenler ne yapmalı? Polislik güvenlik soruşturması 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu kapsamında yapılır. Zira Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişler Bakanlığı’na bağlıdır. Polis, kamu düzen ve güvenliğini koruyan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler olarak tanımlanabilir. Pomem-Paem-Pmyo Güvenlik soruşturması formunu akademinin sitesinden indirebilirsiniz.

polislik guvenlik sorusturmasi nedir
polislik guvenlik sorusturmasi nedir

PAEM Güvenlik Soruşturması

PAEM; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim, öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

 • 2015 Yılında Polis Kolejlerinin kapatılmasıyla komiser yardımcısı açığı kapatmak için dış kaynaklardan 4 yıllık lisans mezunlarına yönelik komiser yardımcısı yetiştiren okuldur.
 • PAEM sadece Ankara-Gölbaşın’da eğitim verir.
 • PAEM eğitim süresi 1 yıldır.
 • PAEM giriş sınavı Ankara-Gölbaşın’da yapılır

PAEM giriş şartları;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,
 4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
 5. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 6. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 7. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 9. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 10. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 11. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
 12. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 13. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 14. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 15. Eğitim – Öğretim dönemi başladığında (intibak eğitimi dahil) adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve silah altında olmamaları gerekmektedir. Bu nedenle; şahsen başvuru esnasında erkek adaylar 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge ibraz etmek zorundadırlar.

Alım şartlarında belirtildiği üzere PAEM giriş şartlarından biri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmaktır. Bu şartı sağlayanlar okula alınır ve mezun olur.

paem pmyo pomem guvenlik sorusturmasi nedir
paem pmyo pomem guvenlik sorusturmasi

Güvenlik soruşturması, kişinin adli sicil kaydının, kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin 13. fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların ve kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının ve mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesidir.

Arşiv araştırması, Kişinin adli sicil kaydının, kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin 13. fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların ve kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesidir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 11’de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar belirtilmiştir. Buna göre polis adayının kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle:

 • Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,
 • Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,
 • Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
 • Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni

araştırılır. Araştırılacak hususlara bakıldığında kişiye ait özel hususların dikkate alındığı anlaşılacaktır. Polis adaylarının kendilerine bilgilerin araştırılması nedeniyle kişinin aile bireyleri veya yakınları sebep gösterilerek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması mevzuata aykırı olur. Zira 17 Nisan 2021 tarihli Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında aile ve akrabalar güvenlik soruşturması kapsamında araştırılamaz. Polislik güvenlik soruşturması otel kayıtları detaylı olarak incelenir. Otelde kimle kaldığınız, ne kadar kaldığını, kaç defa otele gittiğiniz ve kalınan kişinin eşiniz ve nişanlınız dışında 3.bir kişinin olup olmadığına bakılır.

Polislik güvenlik soruşturması aileyi kapsar mı? Sorusunun cevabı üstte verilmiştir. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında aileye bakılamaz.

POMEM Güvenlik Soruşturmasında Elenenler Ne Yapmalı?

POMEM güvenlik soruşturmasında elenenler İdare Mahkemesine, 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Peki polislik güvenlik soruşturmasında elenenler hangi sebeple elenir? Polislik güvenlik soruşturmasında elenme sebepleri;

 • Kişinin eğitim gördüğü ilkokul, ortaokul, lise, üniversitesi veya dershaneler.
 • 2. ve 3. Dereceye kadar akrabalar.
 • Akrabaların cezai ve idari soruşturmaları.
 • Cemaat bağlantıları (Fetö, Dhkpc, Pkk).
 • Kişinin twitter, facebook, instagram gibi sosyal mecralardaki paylaşımları.
 • Terör örgütü lehine yardım ve paylaşımları.
 • Kişinin yurt dışı bağlantıları.
 • 1. Dereceden akrabaların yüz kızartıcı suçlarının olması.
 • Devam eden ve sonuçlanmayan ceza soruşturmaları.
 • Adli sicil kayıtları.
 • Otel kayıtları.
 • Yüz kızartıcı suçlar.

Bu sebeplerden biriyle Pomem güvenlik soruşturmasından elenenler idari dava açmalıdır. İdari dava Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde açılır. Farklı bir ilde açılması durumunda yetkisizlik kararı verilir.

Paem-Pmyo-Pomem yıl sonu mülakatı hakkında bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/paem-pmyo-pomem-yil-sonu-mulakati-sene-eleneler-iptal-davasi/

Polis Adayları için Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Polis adayları için güvenlik soruşturması nasıl yapılır? sık sık tarafımıza yöneltilen sorulardandır. Polislik mesleği niteliği itibariyle devletin iç güvenliğini, kamu düzenini ve devletin birliğini sağlaması nedeniyle detaylı bir soruşturma ve araştırma yapılması gereken stratejik kurumlardandır. Bu nedenle 657 kapsamındaki diğer memurlar hakkında sorun teşkil etmeyen hususlar polis alımında sorun teşkil edebilir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 7/1’de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır.” şeklinde açıklanmıştır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 8/2’de “Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince birinci fıkra dışında kalanlar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması ilgili kurumun talebi doğrultusunda yapılır.” olarak düzenlenmektedir. Böylece Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin 13. fıkraları kapsamında tutulan kayıtlara ulaşmaya, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkilidir.

Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 21/1’de kesin kayıt-kabul ile ilgili “Geçici kaydı yapılan adayların 7 inci maddede belirtilen esaslara göre POMEM Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır…” düzenlemesi mevcuttur. Geçici kaydı yapılan polis adaylarının intibak eğitimlerinin başında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaya başlanır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 12/b’de “Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya mahalli mülki idare amirliklerince (a) bendi kapsamındaki talepler hariç yapılması öngörülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine gerçekleştirilir. İllerden gelen talepler valilikler aracılığı ile yapılır.” denmektedir.

Yukarıdaki maddeler ışığında öncelikle polis adaylarının kuruma başvurarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu eksiksiz doldurmaları gerekir. Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 21/1’e göre POMEM Müdürlüklerinin talebi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya mahalli mülki idare amirliklerince yapılması öngörülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 12/b uyarınca, gerçekleştirilir.

Güvenlik soruşturması yapılırken olumsuz durumu olanların evrakının bir kopyası Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Diğer kurumlar tarafında da güvenlik soruşturması yapılırken olumsuz durumu olanları kurumlar kendi aralarında paylaşır.

Polislikte güvenlik soruşturması ne zaman yapılır? sorusunun cevabı ise okula girmeden itibaren başlar. Okul süresince devam eder. Okula girmeniz güvenlik soruşturmanızın olumlu olduğu anlamına gelmez. Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 20/2’de “Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan adaylar bir daha POMEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.” denmektedir. İlgili madde kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma olumsuz sonuçlanan kişi POMEM giriş sınavlarına tekrar başvuramaz.

Polislik Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 12/c’de “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılır. Soruşturma ve araştırma sonucunu içeren bilgi ve belgeler ilgilinin işlemini yapan makamlardaki dosyasında asgari “gizli” gizlilik derecesinde aidiyet konusuna göre fiziki ve/veya elektronik ortamda muhafaza edilir.” denmektedir.

İlgili madde uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma talebi üzerine; arşiv araştırması sonuçlarını en geç 30 iş günü, güvenlik araştırması sonuçlarını ise en geç 60 iş günü içinde cevaplandırmakla yükümlüdür. İş günü resmi tatil ve hafta sonlarının dahil edilmediği günlerdir. Haftada 5 iş günü varsa 60 iş günü 80-90 normal güne denk gelmektedir.

Polislik Güvenlik Soruşturması Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Polis adayları tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı kurum tarafından yazılı olarak yapılacak resmi tebligatla öğrenilir. Polis adayları aynı zamanda ikamet ettiği yer emniyet müdürlüklerinden veya karakollardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunu öğrenebilir. Ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun neden olumsuz geldiğine dair kişiye herhangi bir bilgi verilmez. Polislik güvenlik soruşturması aynı zamanda Cimer üzerinden de öğrenilebilir. Cimer üzerinden bilgi edinme talebinde bulunarak olumlu veya olumsuz olduğunu öğrenebilirsiniz.

Aynı zamanda Polis Akademisi sitesinde de ilgili duyurular yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasının tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari dava açılmalıdır. Söz konusu idari dava İdare Mahkemesi’nde görülmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Polislik güvenlik soruşturma sonuçlarını Polis Akademisinin sitesinde öğrenebilirsiniz. https://www.pa.edu.tr/

Polislik Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar Ne Yapmalı?

Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 21’de “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dosyaları POMEM Müdürlüğü tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.” denmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı onayıyla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ilişiği kesilir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının gizliliği sebebiyle neden olumsuz sonuçlandığına dair bir açıklama yapılmamaktadır. Kişinin neden olumsuz sonuçlandığına dair bilgi sahibi olması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması neticesinde ilişiğinin kesilmesi işleminin iptalinin istenmesi için yasal süre içerisinde dava açma hakkı kullanılmalıdır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle ilişiği kesilen polis adayları tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde idari işlemin iptali için idari işlemi yapan idari merciye karşı idari merciin bulunduğu yer İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmalıdır. 60 günlük süre hak düşürücü niteliktedir, aksi takdirde dava açma hakkı sona erer.

Açılacak olan idari davada; işlemin iptali, maddi ve özlük haklar talep edilir. Dava lehe sonuçlandığı takdirde kişinin ataması yapılıp tüm maaşlar toplu alınacaktır. Bu nedenle davanın idare hukuk avukatı eliyle yürütülmesi kişinin menfaatini koruma bakımından hayati önem arz etmektedir. Zira idare avukatı en kısa sürede, sizlerin menfaatini koruyarak davanın lehe sonuçlanması için hukuki desteği sağlayacaktır. Ancak her alanda olduğu gibi idari davalarda uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile emsal kararlar ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için idare hukukunda uzman bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir; böylece ilerde karşılaşabilecek hukuki sorunlar önlenecektir. İdare hukuku avukatı size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlayacaktır.

X
kadim hukuk ve danışmanlık