güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Güvenlik Soruşturması istihbari bilgi sebebiyle ilişiği kesilen memur adaylarının somut bilgiye yer verilmeksizin bu nedenle elenmesinin yerinde olmadığına ilişkin karardır.

             T.C.

        DİYARBAKIR

2. İDARE MAHKEMESİ

Esas No : 2018/…..

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI 

İSTEYEN(DAVACI)                                  : ……..

VEKİLİ                                                      :………

KARŞI TARAF (DAVALI)                        :DİYARBAKIR VALİLİĞİ

VEKİLİ                                                      :………

İSTEMİN ÖZETİ                                     :Davacı tarafından özel güvenlik kimlik kartının ve özel güvenlik çalışma izninin iptaline dair Diyarbakır Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından tesis edilen ../.. /2017 tarih ve 2017/…. sayılı kararın, 08.09.20.. tarihinden bugüne kadar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nde taşerona bağlı özel güvenlik personeli olarak çalıştığı, ../.. /2017 tarihinde özel güvenlik kartını değiştirdiğinde yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığı, kendisine ait hiçbir suç dosyası bulunmadan özel güvenlik kartının iptal edildiği, yasa dışı hiçbir eyleme katılmadığını, hayatı boyunca hiç suç işlemediğini ve suç işlemesine de imkan sağlamadığını, ayrıca hiçbir örgütle bağlantısının da olmadığını, uzun yıllardan beri işine devam etmekte olduğunu iddia ederek davalı idarenin işleminin dayanağı ve gerekçesi olmadığından bahisle iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ                       : Özel güvenlik eğitimi almış olan davacı hakkında, Diyarbakır Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde  güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğunun değerlendirildiğini, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında davacının özel kimlik kartının iptaline ilişkin hazırlanan evrakların İl Özel Güvenlik Komisyonuna sunularak  Komisyon tarafından dava konusu işlemle davacı hakkında İzmir Valiliğince düzenlenen  İzmir/…… kimlik belge no’lu özel güvenlik görevlisi kimlik kartının ve özel güvenlik çalışma izninin iptaline karar verildiği, güvenlik soruşturmasının neticesinde elde edilen bilgilerin niteliği ve ağırlığı göz önüne alındığında idarenin kanunen sahip olduğu takdir yetkisini kullanarak dava konusu idari işlemi tesis etmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından bahisle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Diyarbakır 2. idare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü.

Dava; davacı tarafından, özel güvenlik kimlik kartının ve özel güvenlik çalışma izninin iptaline dair Diyarbakır Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından tesis edilen…….. tarih ve 2017/…. sayılı kararın iptali istemiyle açılmıştır.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10. maddesinde; “Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

  1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. (Değişik: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  3. 18 yaşını doldurmuş olmak.
  4. (Değişik: 2/1/2017 – KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. 2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
  5. Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md. 8845
  6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (1)
  7. 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
  8. (Ek: 2/1/2017 – KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) Güvenlik soruşturması olumlu ” düzenlemesine yer verilmiştir.

Aynı kanunun “Çalışma İzni” başlıklı 11. maddesinde “Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir. Şirketlerde eğitici ve temsilci olacaklar ile şirket ortağı tüzel kişi ortaklarında da kurucularda aranan şartlar aranır ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.”

Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunun 14. maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunludur.

Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir.

Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitim şartı aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı , oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan davacı hakkında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde davacının “…….. terör örgütü adına eylem ve etkinliklere katıldığının değerlendirildiği” şeklinde istihbari  bilginin Diyarbakır Valiliği il Özel Güvenlik Komisyonuna sunulduğu ve anılan komisyonca bu tespite dayalı olarak güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilerek davacının silahlı özel güvenlik görevlisi çalışma izninin ve özel güvenlik kimlik kartının iptaline karar verildiği ve bu kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “680 Sayılı KHK’nın Uygulanması” başlıklı 18/01/2017 tarih ve 63246-6 Sayılı Genelgesi’nin 7. maddesinde; 680 sayılı KHK ile özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde aranan şartlara ek olarak güvenlik soruşturması olumlu olma şartının getirildiği ve halen güvenlik görevlisi olarak görev yapan kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde yapılmasının Valiliklerde istenildiği ve bunun üzerine davacı hakkında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldığı ve araştırma neticesinde İstihbarat Şube Müdürlüğünce davacının “…… terör örgütü adına eylem ve etkinliklere katıldığının değerlendirildiği”  şeklinde bilgi notunun iletildiği ve bu bilgi notunda belirtilen istihbari bilgiyedayanılarak Diyarbakır Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonunca davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu değerlendirilerek silahlı özel güvenlik kimlik kartının ve özel güvenlik çalışma izninin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dosya kapsamında Mahkememizin …… ve …….tarihli ara kararlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dava konusu işleme esas olan davacının ….. terör örgütü adına eylem ve etkinliklere katıldığına ilişkin yazı ve ekleri ile istihbarat raporlarının okunaklı ve onaylı bir örneğinin gönderilmesinin istendiği, davalı idarece sunulan ve Mahkememiz kayıtlarına giren ……….. havale tarihli yazı içeriğinden adı geçen şahısla ilgili İstihbarat Şube Müdürlüğü yazısının kullanım amacının sona ermesi nedeniyle imha edildiğinin bildirildiği anlaşılmaktadır.

“Dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, dava konusu işleme dayanarak istihbarat yazısının imha edilmesi nedeniyle dava konusu işlemin hukuki denetiminin yapılamadığı, öte yandan yaklaşık yedi yıldır özel güvenlik sektöründe çalışmaya devam eden davacı hakkında bu istihbari nitelikteki bilgiyi destekleyen somut bilgi bulunmadığı, bu yönde herhangi bir adli idari işleme tabi tutulmadığı, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması sonucu doğuracak- istihbarat yazısı imha edildiği için hukuki denetimi yapılamamıştır- istihbari bilgi dışında hukuken geçerli somut bir belge ya da belge bulunmadığı ve bu istihbari belgenin  başlı başına güvenlik soruşturmasını olumsuz kılacak nitelik ve yeterlikte bulunmadığı gibi ayrıca dava konusu işlem tarihine kadar geçen sürede davacıyla ilgili güvenlik görevlisi olmasına engel teşkil edecek başkaca somut bir husus da saptanmadığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.”

İşlemin, çalışma hürriyetine ilişkin yönünün de olması sebebiyle uygulanması halinde davacının istihdam alanının da daraltıldığından telafisi güç zararların doğacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın Yürütülmesinin Durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere,……./2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656