güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Güvenlik soruşturması yurt ve Sgk kaydı sebebiyle olumsuz sonuçlanan memur ve askerler için emsal karardır.

                T.C.

             ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

4.İDARİ DAVA DAİRESİ

Y.D İtiraz No: 2018/….

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN(DAVACI) :

VEKİLİ                                                        :

KARŞI TARAF(DAVALI)                            : Cumhuriyet Üniversitesi/SİVAS

VEKİLİ                                                        : Av. İrem ONGUN GÖBEL-

Av. Bahadır KIR (Aynı Yerde)

İSTEMİN ÖZETİ                                     : Davacı tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi bünyesinde açılan 657 sayılı kanunun 48. maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımına ilişkin yaptığı başvurunun kabul edilmesinden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle alınmamasına ilişkin Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü ……./2018 tarih ve 90……sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Sivas İdare Mahkemesince verilen …../2018 gün ve E:2018/… sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesince dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü:

Dava; davacı tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi bünyesinde açılan 657 sayılı kanunun 48. maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımına ilişkin yaptığı başvurunun kabul edilmesinden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle alınmamasına ilişkin Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü ……./2018 tarih ve 90……sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları ;Kanununun “genel ve özel şartlar” başlıklı 48. maddesinde; devlet memurluğuna alınacaklarda özel şartlar arandığı, genel şartların; 1. Türk Vatandaşı olmak,(1) 2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (1) Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. 4199 5. (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. (1) 6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak. 8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak olduğu, özel şartların ise Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41.maddelerde belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarının birinden diploma almış olmak ve kurumların özel kanun ve ya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak olduğu hükme bağlanmıştır.

26/10/1994 tarih ve 4045 sayılı kanunun 1. maddesinde; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hangi amaçla, ne şekilde ve kimler hakkında yapılması gerektiğinin ifade edilmesinden sonra, bu kanun dayanak alınarak hazırlanan 12/4/2010 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının 1.maddesinde yönetmeliğin amacının açıklandığı, 2.maddesinde yönetmeliğin kapsadığı personelin belirlendiği, 4. maddesinin f ve g bentlerinde arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının araştırma ve soruşturmaya konu kişi hakkında yapılacağı ifade edilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 2016 KPSS sonucuna göre davalı idare bünyesinde sözleşmeli hemşire olarak atamasının yapıldığı, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda abisinin FETÖ/PDY ile ………………pansiyonunda ….. yılında kaldığı ve ablasının KHK ile kapatılan FETÖ/PDY müzahir bir şirkette SGK kaydının bulunduğu gerekçesiyle davacının atamasını uygun görülmediği anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda davacı hakkında güvenlik soruşturmasında olumsuz bir durum tespit edilmediği gibi abisi ve ablası ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarının bulunduğu gerekçesiyle adli veya idari soruşturma bulunduğuna dair bir bilgi ve belge ortaya konulmadığı görülmekte olup cezaların şahsiliği ilkesi gereği davacının kardeşlerinin suç teşkil ettiği ileri sürülen eylemleri nedeniyle davacı sorumlu tutulamayacağından davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Açıklanan nedenlerle davacı itirazının kabulüne; mahkemece yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak verilen kararın kaldırılmasına; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına; 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca ……/2018 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656