Memur Hukuku

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Öğretmenler

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına karşı 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.

                      T.C

                  ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1.İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO      : 2018/…

KARAR NO   : 2018/…

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) : …..

VEKİLİ                                  : …..

KARŞI TARAF  (DAVALI)    : Milli Eğitim Bakanlığı – ANKARA

VEKİLİ                                  :Av. Merve Melek Albakır –

Aynı Adreste

İSTEMİN ÖZETİ              : 2016 yılı sözleşmeli öğretmen Ekim atama döneminde yapılan mülakatta başarılı olan davacı tarafından; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi uyarınca atamasının yapılmamasına dair …. gün ve …… sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile  terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin, kamu hizmetinde istihdam edilmeyecekleri veya doğrudan/dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri hüküm altına alındığından, FETÖ terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edilen davacının sözleşmeli öğretmen olarak atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen …. gün ve E:2017/…, K:2018/… sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ           : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü :

Dava, 2016 yılı sözleşmeli öğretmen Ekim atama döneminde yapılan mülakatta başarılı olan davacı tarafından; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi uyarınca atamasının yapılmamasına dair …. gün ve …. sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinde; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu personelinin kamu görevinden çıkarılacağı belirtilerek, bu kişilerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilmeyecekleri veya doğrudan/dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri öngörülmüştür.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 2016 yılı Ekim atama döneminde yapılan mülakatta başarılı olarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmaya hak kazandığı, davalı idare tarafından 23/7/2016 tarihinde yürürlüğe giren 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda, ilgilinin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun tespiti üzerine atamasının yapılmadığı, bu işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İncelenen olayda, davacının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgelerin Mahkemesince ara kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğünden istendiği, gönderilen bilgi ve belgelerden, davacının Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017/…. esas sayılı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve emniyetten serbest bırakıldığı, ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017/…. sayılı soruşturması kapsamında ismi tespit edilen şahıslardan olduğunun bildirildiği görülmektedir.

“Bahse konu adli takip süreci incelendiğinde ise, davacının adına kayıtlı “5.. … .. ..” nolu GSM hattı üzerinden BYLOCK programını kullanıldığının tespiti üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017/… sayılı soruşturması kapsamında hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu” değerlendirilerek tahkikat başlatıldığı; dosyanın gönderildiği Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017/… esas sayılı soruşturması kapsamında, eylemin Diyarbakır’da işlendiği gerekçesiyle … gün ve 2018/… sayılı kararla dosyanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verildiği; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan inceleme sonucunda da, takibe konu GSM hattının davacıya ait olmakla birlikte E… R… G… isimli bir kişi tarafından kullanıldığının, ayrıca yapılan araştırmada davacının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü çatı yapılanmasına ilişkin haklarında soruşturma yürütülen şahıslarla irtibatının olmadığının, Asya Katılım Bankasına para yatıran kişiler arasında bulunmadığının ve örgüte bağlı dernek, vakıf yada şirketlerle ilişkisi olmadığının tespit edildiği; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu durumu gözeterek verdiği … gün ve 2018/… sayılı kararla davacı hakkında “müsnet suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar aldığı ve bu kararın da kesinleştiği anlaşılmıştır.”

Belirtilen durum karşısında, davacının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna ilişkin adli takibatın “bu yönde kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği” gerekçesiyle kapatıldığı ve davacının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunu kanıtlayan başkaca bir iddianın da davalı idarece ileri sürülmediği tespit edildiğinden, ilgilinin, hakkındaki bu soruşturmalar gözetilerek 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmenliğe atanmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacı tarafın İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜNE, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen … gün ve E:2017/…, K:2018/… sayılı kararın KALDIRILMASINA;  2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesinin 4. fıkrası uyarınca esastan incelenen davada, dava konusu işlemin İPTALİNE; aşağıda dökümü yapılan, mahkeme ve istinaf safhasına ait toplam 267,55 TL yargılama giderinin ve yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 1.090,-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde istinaf başvurusunda bulunan tarafa iadesine, …/../2018 tarihinde oybirliğiyle  ve kesin olarak karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu