güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Güvenlik Soruşturması okul sebebiyle olumsuz gelenler emsal arıyorsanız Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı yazımızda paylaşılmıştır.

                 T.C.

               ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1.İDARİ DAVA DAİRESİ

Y.D İtiraz No : 2017/…

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : ….

VEKİLİ                                                           :

KARŞI TARAF (DAVALI)                              :MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI- ANKARA

VEKİLİ                                                            :

İSTEMİN ÖZETİ                                   :Davacı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı’nca ….. tarihinde ilan edilen sonuçlara göre uzman erbaş niteliğine uygun görülmediğinden bahisle, atanma işlemlerinin sonlandırılmasına yönelik işlemin iptali istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde verilen ……. gün ve E:201../…. sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, kaldırılması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü:

Dava; Davacı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca ……. tarihinde ilan edilen sonuçlara göre uzman erbaş niteliğine uygun görülmediğinden bahisle, atanma işlemlerinin sonlandırılmasına yönelik işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 19. maddesinde personelde aranacak niteliklerin yönetmelikte gösterileceği belirtilmiştir.

Anılan kanun maddesi uyarınca çıkarılan,20.09.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin “Personelde Aranacak Nitelikler” başlıklı 6.maddesinde, “Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak (Genelkurmay Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak, özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda, ilköğretim mezunlarından çok üstün başarı belgesi alanlar, kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanı yahut Sahil Güvenlik Komutanının kararları ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu şartı aranmaz.),

c) Tespit edilen görev yerinde ihtisas sahibi olmak,

.

.

.

.

.

….” hükmü öngörülmüştür.

4045 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrasında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının, gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacağı, 2. fıkrasında da güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe  yöneticilerin kimler olduğunun Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 9.maddesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılacağı, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri  gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere “Değerlendirme Komisyonu”nun kurulacağı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu komisyonun oluşumunun kendi yönergeleri il belirleneceği, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Araştırılacak Hususlar” başlıklı 11. maddesinde de ” güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak;

1.Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği ,

“Yasal mevzuat doğrultusunda davacı hakkında yapılan işlem değerlendirildiğinde, hakkında Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi kapsamında yapılan güvenlik soruşturması, davalı idare tarafından olumsuz(menfi)  kabul edilerek, davacının uzman erbaşlığa alınmamasına karar verilmiş ise de, davalı idarenin savunması ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden , güvenlik soruşturmasında elde edilen  bilgilerin somut nitelik taşımadığı, genel hukuk ilkelerine uymadığı, bu haliyle davacının uzman erbaşlığa alınmamasını gerektirecek boyutta  ve ağırlıkta bulunmadığı,, davacının uzman erbaşlığa alınmamasına gerekçe teşkil eden bilgiler çerçevesinde, yasadışı faaliyetlere katılıp katılmadığıbu faaliyetleri destekleyip desteklemediği veya yasadışı grupların sempatizanı olup olmadığı yönünde titizlikle araştırma yapılması , bu yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle desteklenmesi, ancak bu durumun sabit görülmesi halinde davacının  Silahlı Kuvvetler mensubu olmasına izin verilmemesi gerekirken, bu yönde ayrıntılı (Emniyet,Jandarma vs. vasıtasıyla) bir araştırma ve inceleme yapılmaksızın, başkaca alım işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuki isabet görülmemiştir.”

Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı bulunmuş olmasının, davacının doğrudan güvenlik soruşturması yönünden sakınca taşımadığı ve uzman erbaşlığa atanma sonucuna yol açmadığı, yukarıda belirtilen hususlarda idarece araştırma yapılması gerektiği, ancak bu yönden sakınca görülmemesi ve Yönetmelikteki diğer şartları da taşıması halinde  davacının uzman erbaş olarak atanabileceği açıktır.

Davacının uzman erbaşlığa kabul edilmemesi sonucuna yol açan dava konusu işlemin, ilgilinin telafisi güç  veya imkansız zararına neden olabileceği de ortadadır.

Açıklanan nedenlerle davacı itirazının KABULÜNEyürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak Ankara 9.İdare Mahkemesi’nce verilen ……. gün ve E:2017/…. sayılı kararın KALDIRILMASINA, hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına  yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin , dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA; 2577  sayılı yasanın  27.maddesi uyarınca ….. .gününde oy birliği ile karar verildi.


kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656