hagb memuriyet 2018

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması güvenlik soruşturması anlamında etki etmekte ve adaylar elenmektedir. Ancak bu sebeple kişilerin güvenlik soruşturmasında olumsuzluk yaşamasının hukuka aykırı olduğu bir çok emsal karar ile desteklenmektedir.

               T.C.

           ANKARA

14.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO        :2017/……

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN(DAVACI)                        :

VEKİLİ                                           :

KARŞI TARAF(DAVALI)               :Emniyet Genel Müdürlüğü-ANKARA

VEKİLİ                                          :

İSTEMİN ÖZETİ                            : ….. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayı olarak planlanan ve ……..Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne geçici kaydı yapılan davacının hırsızlık suçundan hakkında verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğundan bahisle Özel Harekat Birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslarının 7.maddesinin 1.fıkrasının (e-2)bendi ile 21. ve 30.maddeleri uyarınca Eğitim Merkezi’nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin 23.10.201.. tarih ve EBYS20171123…………….. sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 14. İdare Mahkemesi’nce Mahkememizin yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönündeki 23.10.201… tarihli kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesinin 09.05…. tarih ve YD itiraz No: 201../… sayılı kararı ile kaldırılması üzerine dava dosyası yeniden incelenerek yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:

Dava; ….Dönem Polis Meslek  Eğitim Merkezi öğrenci adayı olarak planlanan ve Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne geçici kaydı yapılan davacının, hırsızlık suçundan dolayı hakkında verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğundan bahisle Özel Harekat Birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslarının 7.maddesinin 1.fıkrasının (e-2)bendi ile 21. ve 30.maddeleri uyarınca Eğitim Merkezi’nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin 23.10.201.. tarih ve EBYS20171123…………….. sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesinin 2.fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri,uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerinin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği, yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkansız zararların neler olduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğu, sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun ek 24. maddesinde, “Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile polis meslek eğitim merkezleri açılabilir. Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar…”düzenlemesine yer verilmiştir.

06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin “Adaylarda Aranacak Nitelikler” başlıklı 8.maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendinde, “Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak” POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar arasında düzenlenmiş; Yönetmeliğin “İntibak Eğitimi döneminde POMEM’den çıkma veya çıkarılma” başlıklı 21.maddesinin üçüncü fıkrasında, “(3) 8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir.” kuralı yer almıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” başlıklı 231. maddesinin 5.fıkrasında; “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.”, 8.fıkrasında; “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur.”; 10.fıkrasında; “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.” hükmü yer almaktadır.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” başlıklı 23.maddesinde ise; “Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda, Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından denetim süresi üç yıldır.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden,davacının, Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne ….Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencisi olarak geçici kaydının yapıldığı, hırsızlık suçundan dolayı hakkında verilmiş hükmün açılmasının geri bırakılması kararı bulunduğundan bahisle dava konusu Başkanlık Oluru ile, Merkezle ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

“Bakılan davada, davacı hakkında, bir arkadaşıyla birlikte müşteri olarak girdikleri internet cafedeki dört bilgisayarın RAM’lerini çalma fiili nedeniyle, “Hırsızlık” suçundan dolayı yürütülen ceza soruşturması nedeniyle açılan ceza davasında, Adana 2. Çocuk Mahkemesi’nin ………. tarih ve E:2012/…., K:2013/…. sayılı kararıyla, davacı hakkında “üzerine atılı suçu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 5237 sayılı kanunun 142/1-b maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, failin güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, suç tarihinde 12 yaşını doldurduğu, 15 yaşını doldurmadığı anlaşıldığından verilen cezada TCK’nın 31/2 maddesi gereğince 1/2 oranında indirim yapılarak 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, samimi ikrarı, pişmanlığı,geçmişi sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek TCK’nın 62/1 maddesi uyarınca cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 5271 sayılı Kanun’un 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, ÇKK’nun 23.maddesi uyarınca 3 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına” karar verildiği ve anılan kararın itiraz edilmeksizin kesinleştiği, davacı tarafından dava konusu işlemin tesis edildiği tarihten bir gün önce  yani …. tarihinde hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın kaldırılması için Adana 2. Çocuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğu, ilgili mahkeme tarafından…….. tarih ve E:201../…., K:201…/…. sayılı karar ile ” Yapılan araştırma sonucu davacının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıllık denetim süresi içerisinde kasıtlı yeni bir suç işlemediğinin anlaşıldığı” gerekçesiyle ” davacı hakkında ….. tarih ve E:201../…., K:201…/…. sayılı karar ile hırsızlık suçundan dolayı verilen açıklanması geri bırakılan hükmün CMK 231/10 maddesi gereğince ortadan kaldırılarak açılan kamu davasının düşmesine” karar verildiği ve anılan kararın istinaf edilmediğinden kesinleştiği görülmektedir.”

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden ; ertelemenin bir çeşidi olan  “hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi”; fail hakkında kurulacak ceza hükmünün belli şartlara bağlı olarak daha sonraki bir zaman bırakılması, failin denetim süresi içinde yeni bir suç işlememesi ve mağdurun zararı gidermesi koşuluyla cezanın uygulanmaması şeklinde tanımlanmış olup; yapılan yargılama sonunda verilen hüküm geçici bir süre askıda kalmaktadır. Ancak, askı süresi içinde yeni bir suç işlenmesi ya da yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkeme tarafından hüküm açıklanacak ve ceza infaz edilecek, ilgilisi hakkında hukuki sonuç doğuracaktır. Başka bir ifadeyle bu karar beraat anlamına gelmemekte, belirtilen süre içerisinde sanık denenmektedir.  Denetim süresi sonunda  beklenilen gibi davranması halinde ise, beraat kararının hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

Olayda davacı hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükmün CMK 231/10.maddesi gereğince ortadan kaldırılarak, açılan kamu davasının düşmesine Adana 2.Çocuk Mahkemesince dava konusu işlemin tesisinden sonraki bir tarihte karar verilmişse de, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayan 3 yıllık denetim süresini beklenilen şekilde geçiren davacı bakımından hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın ortadan kaldırılmasını ve açılan kamu davasının  düşmesine karar verilmesini talep hakkının dava konusu işlemin tesisi tarihinden önceki bir tarihte doğduğu, düşme kararının hüküm ve sonuçlarını doğuran bir karar olduğu, davalı idare tarafından davacı hakkında verilen hükmün düşmesine karar verilip verilmediği noktasında bir araştırma yapılmaksızın işlem tesis edildiği görülmektedir.

Bu durumda, Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne geçici kaydı yapılan davacının hırsızlık suçundan dolayı hakkında verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğundan bahisle Eğitim Merkezinden ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Ayrıca, hukuka aykırı olan dava konusu işlemin uygulanmasının, davacının eğitim ve çalışma hayatı yönünden telafisi güç zararlar doğuracağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle;açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği anlaşılan dava konusu işleminin, 2577 sayılı kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, ……… tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye
Hamdi ŞENLER Hatice BAŞÇI SEVDA YILMAZ BOZKURT
37834 182129 178610


kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656