Memur Hukuku

Hırsızlık ve Tehditten Güvenlik Soruşturması Olumsuz

Hırsızlık ve tehditten güvenlik soruşturması olumsuz olması durumunda 60 gün içinde idari dava açılmalıdır.

            T.C

     KASTAMONU

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO      :2017/…

KARAR NO   :2018/…

AVACI                      : ..

VEKİLİ                     : …

DAVALI                    : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

VEKİLİ                     : AV. MELEK AYDIN

                                  Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Kısmı  Merkez/KASTAMONU

DAVANIN ÖZETİ   : Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda uzman erbaş sıfatıyla kursiyer olarak bulunan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin; gerekçesinin bildirilmediği, hukuka aykırı olduğu, bütün aşamaları başarıyla tamamladığı iddiasıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İdarenin takdir hakkını ülkenin bölünmez bütünlüğü ile milletin huzur ve refahının riske edilemeyeceğinden bahisle kullandığı, davacı tarafından göreve başlamadan evvel sunulan taahhütnamede güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı takdirde kanun ve yönetmelikte yazılı hükümlerin tatbikinin kabul edildiği, davacının sözleşmesinin güvenlik soruşturması sonucunda bildirilen bilgiler ve yasal mevzuat doğrultusunda feshedildiğinden davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Dava,  Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda uzman erbaş sıfatıyla kursiyer olarak bulunan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasa’nın ”Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)(2) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmü düzenlenmektedir.

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinde; “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.” hükmüne yer verilmektedir.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 19. maddesinde yer alan; “Personelde aranacak nitelikler,müracaat şekli ve zamanı,müracaatın kabul edilmesi,sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri,verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.” hükmüne istinaden 20/09/2005 tarih ve 20942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin “Personelde aranacak nitelikler” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde; “(Değişik:RG-4/2/2017-29969) İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak.” hükmü, (ı) bendinde; “(Değişik:RG-21/1/2016-29600) Ayrıca; 1) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,  2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olmamak, 3) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmamak.” hükmü, (i) bendinde ise; “(Değişik fıkra:RG-4/2/2017-29969) Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.” hükmü düzenlenmektedir.

Dosyanın incelenmesinden,    Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda uzman erbaş sıfatıyla kursiyer olarak eğitim gören davacının, kursiyerlik eğitimini tamamlamasının ardından atama yerinin belli olduğu, fakat güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle ../../2017 tarihli Onay ile sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin tesis edildiği ve anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Komutanlığı’nın “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları ile değerlendirme kurul kararlarının gönderildiği” konulu emri üzerine sicil amirlerinden oluşan üç kişilik komisyon tarafından “olumsuz” görüş bildirilmesi ve davacı hakkında “Tehdit, hakaret suçundan mahkemesinin ../../2017 tarihine ertelendiği” şeklinde olumsuz not bulunduğu nedeniyle sözleşme feshinin gerçekleştirildiği ve fesih işleminin  2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı tarafından onaylandığı  görülmektedir.

“Uyuşmazlıkta, uzman erbaş sıfatıyla kursiyer olarak görev yapan davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlem de; davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek nitelikte somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, dava konusu işlemin tesis edildiği esnada, dava konusu fesih işlemine her ne kadar devam etmekte olan bir dava bulunduğu gerekçe olarak gösterilmiş olsa da, ortada henüz davacı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığı gibi, davacının “Tehdit ve hakaret” suçlarından yargılandığı … .Asliye Ceza Mahkemesi’nin E:201./…, K:20../:… sayılı davada uzlaşma nedeniyle hakkındaki suçlamanın düşürülmesine karar verildiği, öte yandan kursiyerlik görevine alınma sürecinde hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan ve eğitimini başarıyla tamamlayan davacının göreve devam edeceği hususunda haklı beklentiye gireceği, aksine bir düşüncenin ise kişinin kamu hizmetini yürütümüne engel olacağı ve Anayasa ile güvence altına alınan  kanunilik ve eşitlik ilkelerine de aykırılık teşkil edeceği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE,  aşağıda dökümü yapılan 311,10-TL  yargılama gideri  ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.660,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,  artan posta ücretinin karar kesinleşmesinden sonra re’sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde  Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere ../../2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

En yukarı çık