Memur Hukuku

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Bank Asya

Güvenlik soruşturması olumsuz bank asya emsal kararıdır.

             T.C.

          ANKARA

12.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO     : 2017/…

KARAR NO  : 2018/…

DAVACI        :

VEKİLİ          :

DAVALI        : Milli Savunma Bakanlığı/ANKARA

VEKİLİ          : Av. Burcu Kolik MÜLHİM/Aynı Adreste.

DAVANIN ÖZETİ: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Yalova Altınova Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı emrinde subay temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimini bitiren ve diploma/rütbe töreni bekleyen davacının, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak sonuçlandığı gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı Üst Değerlendirme Komisyonu toplantı karar tutanağı ile subay adaylığı sonlandırılarak ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin; hangi nedenle araştırmanın olumsuz olduğunun bildirilmediği, kendisi ve ailesinden hiç kimsenin adli sicil kaydı ve disiplin cezasının bulunmadığı, davacının TSK Personel Kanunu’nun 14.maddesi kapsamında dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay adayı olup ilişik kesme işleminin TSK Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği’nin 22.maddesine istinaden Yüksek Disiplin Kurulu Kararıyla ve maddede yazılı sebeplere göre yapılabileceği, TSK İstihbarata karşı koyma Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin normlar hiyerarşisine aykırı olduğu, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak personelin güvenlik soruşturmalarının; Güvenlik Soruşturması Araştırması Yönetmeliği’nin 1’inci bölüm 9’uncu maddesindeki “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmelik’e uygun olarak hazırlanacak Yönerge uyarınca yapılır.” hükmüne istinaden, MY 114-1 (C) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre yapıldığı, davacı hakkında yapılan tüm işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütüldüğü, davacının adaylık işlemlerinin güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için iptal edildiği, bu mevzuatlarla kişilerin, askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında, ceza ve infaz kurumları gibi yerlerde çalışabilmesi için her yönden güvenirliğini tespit etmeye yönelerek, toplumun ve devletin uğrayabileceği zararların veya tehlikelerin önceden engellemesinin hedeflendiği, belirtilen sebeplerle İdarenin güvenlik soruşturması/arşiv araştırmasında ilgili kurumlardan gelen bilgiler ışığında takdir hakkını en uygun adaydan yana kullanma hak ve yetkisine sahip olduğu, ülkenin güvenliği ve savunulmasından sorumlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak personelin güvenirliğinin her türlü şüpheden uzak olarak ortaya konulmasının ayrıca önem arz ettiği, hal böyle iken idarenin takdir yetkisini davacıyı istihdam etmeme yönünde kullanmasında herhangi bir yanlışlığın ve hukuka aykırılığın olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara 12. İdare Mahkemesince dava dosyasının tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Anayasa’nın 128. maddesinde; “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” hükmü yer almış, 70. maddesinin 2. fıkrasında da; “Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmez.” kuralına yer verilmiştir.

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinde; “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

09.05.1977 tarihli, 15932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliği’nin 25.maddesinde, ”En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile bu öğrenimlerini müteakip lisansüstü öğrenim yapmış olanlardan muvazzaf subay olmak için müracaat edenler hakkında aşağıdaki nitelikler aranır. a. Sosyal durum, ahlâk ve karekterle ilgili şartlar :…Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,…” hükmüne yer verilmiştir.

12/4/2000 tarihli, 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 9.maddesinde, ”Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılır.”, 11.maddesinde, ”Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak:

a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,

c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı.

d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni,

f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır.”, 12.maddesinde de, ”Bu Yönetmelik kapsamına giren bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında aşağıdaki yöntem izlenir: a) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formundaki sorular nüfus kayıtlarında yapılan tashih ve değişiklikler belirtilmek ve isimler açıkca yazılmak suretiyle cevaplandırılır ve nüfus cüzdanı örneği noksansız olarak doldurularak istek yazısı ekinde soruşturmayı yapan makama bildirilir. b) Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenilen kişiler için kurum ve kuruluşunca Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden sağlanan adli sicil kaydıyla ekteki formdan bir örneği kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il valiliğine, bir örneği ikamet ettiği il valiliğine, bir örneği Emniyet Genel Müdürlüğüne, bir örneği de ilgisine göre Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. Bir örneği de istekte bulunan kurum ve kuruluşun dosyasında saklanır. Türk Silahlı Kuvvetlerince yaptırılacak arşiv araştırmalarında forma adli sicil kaydının eklenmesi zorunlu değildir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yukarıda alıntılanan hükümlerden, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, hakkında soruşturma yapılan kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

“Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Deniz Kuvvetlerince 2016 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini kapsamında yapılan sınavda başarılı olduğu, hakkında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde ”kardeşi …’nin eşi …  hakkında FETÖ/PDY ile bağlantılı iken kapatılan/feshedilen derneğin ../../… – ../../… döneminde üyeleri arasında yer aldığı, Bank Asya’da hesap açanlar arasında ”Hesap açma tarihi: ../../… – ../../… Bakiye: …….. Giriş: …….  Çıkış:……  ../../… Bakiye: ……” ibaresiyle yer aldığı, FETÖ/PDY’nin 15/07/2016 tarihli darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırıldığı akabinde göreve iade edildiği, ….’de FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında../../… ‘da göz altına alınıp bilahare serbest bırakılan …… görevli bir şahsın ifadesinde; adı geçenin yönlendirmesiyle FETÖ/PDY’nin toplantılarına birlikte katıldıklarını ifade ettiği” yönünde bilgi notuna istinaden muvazzaf subay adaylığının sonlandırılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.”

Uyuşmazlıkta; davacı hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak olarak alınan bilgi notunda, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı yahut iltisaklı olduğuna dair herhangi bir bilgiye yer verilmediği gibi kardeşi …. ‘de bir başka kardeşi … ‘nin’de Polis Memuru olarak halen görev yaptığı ancak diğer kardeşinin eşi hakkında istihbari mahiyette bir bilgi nedeniyle subay adaylığının sonlandırıldığı anlaşılmaktadır.

“Bu durumda; davacı hakkında yapılan Güvenlik Soruşturması kapsamında davacının, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı yahut iltisaklı olduğunu ortaya koyan makul ve hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği dikkate alındığında kardeşinin eşi hakkında elde edilen bilgi notu esas alınarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle muvazzaf subay adaylığının sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Kaldı ki, 12/4/2000 tarihli, 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği‘ne ekli ”Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu incelendiğinde; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişilerin silahlı kuvvelere alınacak kişinin kendisi, babası, annesi, eşi ve kardeşlerini kapsadığı görüldüğünden sayılan bu kişilerin dışındaki kişiler hakkındaki bilgi notunun doğrudan davacıya yansıtılarak güvenlik soruşturmasının olumsuz şekilde sonuçlandırılması da hukuken olanaklı değildir.

Nitekim, benzer bir davada Mahkememizce verilen 27.10.2017 tarihli, E.2017/… sayılı yürütmenin durdurulması kararına karşı yapılan itiraz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin ../../.. tarihli, E.2017/… sayılı kararıyla da reddedilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 184,65 TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1090,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, bu kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan 51,70 TL YD harcı ile posta ücreti avansından artan miktarın davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, ../../2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu