uzman cavus guvenlik sorusturmasi

Uzman erbaş veya uzman çavuş olarak göreve başlayacak kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Uzman erbaşların görevine başlayabilmesi veya  sözleşmelerinin yenilenmesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Uzman erbaş güvenlik soruşturmasının nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edileceği aşağıda detaylı şekilde açıklanacaktır.

Sözleşmeli uzman erbaş/uzman çavuş olmak içi gereken nitelikler Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinde tek tek belirtilmiştir. Uzman Erbaş Kanununun 4. Maddesinde uzman erbaş olarak alınacak personelde olması gereken niteliklerin yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda Uzman Erbaş Yönetmeliği hazırlanmış ve “Personelde aranacak nitelikler” sayılmıştır. Bunlar arasında güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olması da vardır.

Güvenlik soruşturmanız olumsuz sonuçlanmış ve itiraz edecekseniz bu Güvenlik soruşturması itiraz makalemizi okuyabilirsiniz.

Uzman çavuş ve uzman erbaş güvenlik soruşturması 4045 Sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. Maddesi uyarınca yapılır.

Açıklamalara geçmeden önce güvenlik soruşturması, uzman erbaş ve arşiv araştırması kavramlarını tanımlamakta fayda vardır.

Uzman Erbaş: Türk Silahlı Kuvvetlerinde devamlılık arz eden teknik ve kritik kadro görev yerlerinde yetişmiş personel istihdam etmek maksadıyla 1986 yılından itibaren uzman erbaş uygulaması başlamış ve halen devam etmektedir. Uzman Erbaş, uzman çavuşları ve uzman onbaşıları ifade etmektedir.

Güvenlik Soruşturması: “Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir.” denir.

Arşiv Araştırması: “Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.” şeklinde tanımlanmıştır.

idari davalar

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması Olumsuz Dava

Güvenlik soruşturması neticesinde soruşturma olumsuz sonuçlanırsa, kişiye güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı tebliğ edilir. İlk defa başvuranlara SMS veya Cimer üzerinden mail ile de bilgi verilebiliyor. Bu durumda tebliğ yerine geçmektedir.

Ancak kişiye güvenlik soruşturmasının neden olumsuz sonuçlandığına dair bir bilgi verilmez.

Genel olarak akrabalarından birinin daha önce işlediği suç, kişi hakkında devam eden soruşturma veya kovuşturma, kişi hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB), erteleme veya mahkumiyet kararları, Fetö ile iltisaklı okul, yurt veya dersaneler de eğitim görme ve istihbarat raporları gibi birçok nedenle güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmaktadır.

Ancak somut belgelere dayalı olarak yapılmayan, masumiyet karinesi ve  cezanın şahsiliği ilkesine uyulmayan güvenlik soruşturmaları idare mahkemeleri tarafından iptal edilmektedir. Bu konuda mağdur olan kişilerin özlük hakkı kaybına uğramaması için  hukuki yardım almasında yarar vardır.

Anayasa Mahkemesi Güvenlik Soruşturması İptal Kararı Sonrasındaki Durum

657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartları belirleyen 48/A/8 maddesindeki “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve henüz bu konuda yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kapsamında memur ya da sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler için güvenlik soruşturması yapılmayacaktır.

Ancak bu durum ne yazık ki uzman çavuş ve erbaşları doğrudan etkilememektedir. Çünkü 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması Kanununun 1/1 maddesi Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında güvenlik soruşturması yapılacağımı hükme bağlamaktadır. Uzman çavuş ve erbaşlar da bu madde kapsamında olduklarından güvenlik soruşturmasına tabidirler. Bununla birlikte hukuki süreçte iptal kararında belirtilen gerekçelerden yararlanılabilir.

Diğer taraftan 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması Kanununun 1/2 maddesi hükmü de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Mahkemeye göre: “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına, işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmeksizin bunların alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesi Anayasa’nın 13. ve 20. maddeleriyle bağdaşmamaktadır Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 13. ve 20. maddelerine aykırıdır” (Anayasa Mahkemesi’nin 19/2/2020 tarihli ve E 2018/163, K 2020/13 sayılı Kararı). Bu Karar gereğince hukuka aykırı bir şekilde erişilen ve kullanılan kişisel verilere dayanılarak yapılan güvenlik soruşturmaları da hukuka aykırı olacaktır.

Uzman Erbaş ve Uzman Çavuş Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki askeriye, polislik ve Mit gibi kurumlarda istihdam edilecek kişiler hakkında detaylı araştırma yapılır. Zira bu meslek grupları; görevin önemi derin bir araştırmaya ve değerlendirmeye yapılması gerekli stratejik kurumlardır. Bu sebeple 657 kapsamında düz memurlarda veya öğretmenlikte sorun teşkil etmeyen hususlar uzman erbaş veya polis alımında sorun teşkil edebilir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkilidir. Yani hakkınızda tüm yürütülen soruşturma ve kovuşturma dosyaları güvenlik soruşturması kapsamında elde edilir.

Kişi hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılabilmesi için bir devlet kurumuna başvuru yapmış olması ve ilgili kişi hakkında güvenlik soruşturmasının yapılması bir kurum tarafından (Örneği Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı v.s) istenmesi gerekir. Bu istek sadece kurumlar tarafından yapılabilir. Kişi uzman erbaş veya uzman çavuş olarak başvurduğunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu eksiksiz doldurması gereklidir. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı başvuru neticesinde hazırlanan formu ilgili birimlere gönderir ve güvenlik soruşturması yapılmasını talep eder.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu birden fazla düzenlenir ve  bir örneği, nüfus kayıtlı olduğunuz ile, bir kopyası ikamet ettiğiniz ile, bir kopyası Emniyet genel Müdürlüğü’ne ve bir kopyası da ilgisine göre  Milli İstihbarat Teşkilatına gönderilerek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması talep edilir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılırken arşiv araştırması en fazla 30 iş gün, güvenlik soruşturması en fazla 60 iş gün içerisinde bitirilmelidir. Bu süre yönetmelikte düzenlenmiş olsa da kurumlar iş yükü gereği bu süreyi geçirebilmektedir.

Güvenlik araştırması olumsuz sonuçlanan uzman erbaş adayları kesinlikle hiç bir devlet kademesinde asker veya memur olarak çalışamazlar, bu durum aslında çok önceden beri olmasına rağmen özelikle 15 temmuz hain darbe girişimi sonrası çok daha katılaşmış bir kuraldır.

Söz konusu hükümlere göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını, kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birimlerinde çalışacak personel hakkında İl Emniyet Genel Müdürlükleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş, subay  ve astsubay adayları ile belirleyeceği diğer personel ve bakanlıkların müsteşar, genel müdür, vali, büyükelçi gibi üst düzey kadrolar için de Milli İstihbarat Teşkilatı yapmakla yükümlüdür.

uzman erbas olmaya engel suclar nelerdir

Msb Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer ?

4045 Sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine Ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ne kadar süre için tamamlanması gerektiği hususunda düzenleme yapmamıştır.

Bu konuda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 12. madde de düzenleme yapmıştır. 12. madde kapsamında;  güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus iş günü olarak belirtilmiş olmasıdır. İş günü resmi tatil ve hafta tatillerinin dahil edilmediği günlerdir. Yani hafta 7 günse iş günü 5 gündür. Bu sebeple 60 iş günü 90-100 normal güne denk gelmektedir.

Uzman Erbaş ve Uzman Çavuş Güvenlik Soruşturması Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Uzman erbaş ve uzman çavuş güvenlik soruşturması sonuçları öğrenme farklı şekillerde kişiye bildirilir. Bunlar;

  • SMS ile kişiye mesaj atılır. 6/g maddesi uyarınca atamasının yapılmadığı bildirilir.
  • Kurum kendisine resmi tebligat yapar ve ilişiği kesilir. Bu durumda kişinin imza alınır.
  • Cimer üzerinden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanızın durumunu sormak ve bittiyse tebliğ edilmesini sağlamak için yaptığınız başvuru sonucuna 6/g maddesi uyarınca atamanızın iptal edildiği bilgisi verilir.

Bu üç durum resmi tebligat sayılır ve 60 gün içinde idari dava açılması gereklidir. Bu durumlar için açılan davalar idare mahkemesinde görülmekte ve sonuçlanmaktadır. Güvenlik soruşturması sonuç öğrenme üstte belirtilen sms, cimer ve tebliğ şeklinde öğrenilir. Güvenlik soruşturması sorgulama bu şekilde gerçekleşir.

Uzman Çavuş Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar Ne Yapmalı?

Tebligat, Sms ve Cimer üzerinden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuzluk bildirilir. Uzman erbaşlar 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptali davası açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süre olup geçirilmesi durumunda dava hakkınız düşecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar açacakları idari davada yürütme durdurma (yd) istemelidir.

Açılacak idari davada; işlemin iptali, maddi ve özlük haklarınız talep edilecektir. Dava lehinize sonuçlandığında tüm maaşlarınızı toplu alacaksınız. Bu sebeple davanın idare hukuk avukatı eliyle yürütülmesi menfaatinizi koruma bakımından hayati öneme sahiptir. Zira idare hukuku avukatı en kısa sürede, sizlerin menfaatini koruyarak davanın lehe sonuçlanması için hukuki destek sağlayacaktır.

Ancak her alanda olduğu gibi idari davalarda uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca emsal kararlar ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için idare hukukunda uzman bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkansız zararlara yol açabilir. Hatta hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir idare hukuku avukatına danışmanız ilerde karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir. Yargılama faaliyetlerinin de ücretsiz olmadığı unutulmamalıdır.

Çavuş güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananlar uzman erbaş ve uzman çavuşlar davayı idare mahkemesinde açmaları gereklidir. Aksi taktirde görevsizlik kararı verilir. Yine dava en son görev yaptıkları yer idare mahkemesinde açılmalıdır. Yanlış açıldığında yetkisizlik kararı verilecek buda kişinin davasını 3-4 ay gecikmesine sebebiyet verecektir.

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması İtiraz

Değerli uzman çavuş ve sözleşmeli er adayı arkadaşlar güvenlik soruşturman olumsuz diye asker olamayacaksın veya sözleşmen yenilenmeyecek diye korkma.  Eğer somut bir oran vermek gerekirse uzman çavuş ya da sözleşmeli er olup da güvenlik soruşturmasından elendikten sonra dava açan her 10 kişiden 7’si idari davayı kazanmakta ve göreve dönmektedir. Bu nedenle içini ferah tut ve buradaki kararlara ve tavsiyeleri dikkate al.

60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Dava en son görev yaptığınız yer idare mahkemesine açılmalıdır.

Güvenlik soruşturması olumsuz gelen uzman çavuş /uzman erbaş adaylarının yapması gereken şey önce soğukkanlı ve sakin olmak. Daha sonra idare mahkemesine iptal davası açarak hukuki olarak hakkını aramak olmalıdır. Bu aşamada avukat olmayan kişilere sakın başvurmayın. Dernek başkanı, derneğin önerdiği kişiler ya da siyasi parti temsilcisi size yardım edemez. Bu tip kişiler sizden işinizi kısa sürede halledeceğinden bahisle para isterse sakın vermeyin.

Bu işler hukuk harici çözülecek işler değildir. Ayrıca kısa sürede çözebilecek birisi olsaydı bile emin olun öyle bir gücü, sırf sizin için üç beş kuruş karşılığında kullanmazdı. Bu nedenle bu kişilerden uzak durun! Sonrasında pişman olup avukata başvurduğunuzda iş işten geçmiş olabilir. Bu şekilde çok fazla mağduriyet yaşanmakta ve tarafımıza bildirilmektedir.