polis disiplin suclari

Disiplin cezaları kamu düzenini devam ettirmek onun verimli, süratli ve yararlı bir biçimde çalışmasını sağlamak amacıyla kamu personeli hakkında uygulanacak idari ceza yaptırımlarına verilen addır. Bu cezalar memur ve hizmet statüsüne yani objektif hukuk kaideleri ile tespit edilen hareket kaidelerine muhalefet edilmesi ve bunların ihlali karşısında tatbik edilen korkutucu ve uzaklaştırıcı müeyyidelerden ibaret olmaları bakımından ceza kanunları ile benzerlik göstermektedirler.

Polis Disiplin Cezaları Nelerdir?

Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin cezalarını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlarla cezaların derece ve miktarını  7068 sayılı Kanun düzenlenmiştir. Yani polis disiplin cezaları 7068 sayılı kanuna göre verilir.

Emniyet mensuplarına verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezası verilecek fiiller 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 7-12. maddelerinde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Disiplin cezaları cezanın ağırlığına ve personelin derecesine göre disiplin amirleri ya da kurulları tarafından verilir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki disiplin soruşturması sebebiyle görevden 3 ay uzaklaştırılabilirsiniz. Fakat hakkınızda aynı zamanda ceza davası açılmışsa bu süre uzatılabilir. Görevden uzaklaştırma hususunda bu yazıyı okuyabilirsiniz. https://www.memurlar.net/haber/838537/gecici-gorevden-uzaklastirma-ve-kamu-gorevinden-cikarilma-halinde-dava-sureci.html

Disiplin amirleri tarafından verilen cezalara karşı itiraz ve dava hakları varken disiplin kurulları tarafından verilen cezalara itiraz edilememekte, yalnızca iptal davası açılabilmektedir.

Polis Disiplin Cezaları

polis disiplin cezalari

Uyarma

Uyarma cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiillere verilebilecek örnekler:

 • Silahını, araç ve gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutmamak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek.
 • Emrin icrası veya sonuçları ile katılım sağlanan toplantılarla ilgili olarak görevlendirme yapan amire bilgi vermemek.

Kınama

Kınama cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiillere verilebilecek örnekler:

 • Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak.
 • Zati demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde orijinalliğini bozacak boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklikler yapmak.

Aylıktan Kesme

Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiillere verilebilecek örnekler:

 • Mevzuat veya talimata aykırı olarak eksik kuşam ve teçhizatla göreve çıkmak.
 • Denetleme ve soruşturmaları uzatmak, denetleme raporları ve soruşturma raporlarını süresinde ilgili yerlere vermemek veya göndermemek ya da kabul edilebilir bir neden olmadan soruşturmayı eksik bırakmak.

Kısa Süreli Durdurma

Kısa süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulmasıdır. Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiillere verilebilecek örnekler:

 • Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek.
 • Aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarını tehdit etmek,

Uzun Süreli Durdurma

Uzun süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin oniki, onaltı, yirmi veya yirmidört ay süre ile durdurulmasıdır. Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiillere verilebilecek örnekler:

 • Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak.
 • Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet vermek.

Meslekten Çıkarma

Meslekten çıkarma: Personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiillere verilebilecek örnekler:

 • Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak veya personel arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak.
 • Fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişilerle bilerek ilişki kurmak.

Devlet Memurluğundan Çıkarma

Devlet memurluğundan çıkarma: Personelin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanacak fiiller ve bu cezayı verme yetkisi ile ilgili olarak 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca, aşağıdaki filleri işleyen personel de Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılır;

 • Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak veya aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, vakıf, dernek ve benzeri teşekküle katılmak, bunlara yardım etmek veya bu yapılarla ilişki içerisinde bulunmak.
 • İşkence yapmak.

Disiplin Ceza Puanına Bağlı Olarak Meslekten Çıkarma

Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık haline getirme olarak kabul edilir ve personel hakkında meslekten çıkarma cezası yetkili disiplin kurullarınca verilir:

 • En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde yirmi disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası almak.
 • En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde kırk disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak

Emniyet Personeli Disiplin Ceza Puanları

CEZANIN CİNSİ CEZA PUANI
Uyarma 1
Kınama 2
Aylıktan kesme 3
Kısa süreli durdurma 4
Uzun süreli durdurma 5

Polis Disiplin Cezalarına Karşı Nasıl İtiraz Edilir?

Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir.

İtiraz, bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılır. Ancak vali ve Emniyet Genel Müdürünün doğrudan verdikleri disiplin cezalarına karşı Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilir. İtiraz üzerine Kurulun verdiği karar kesindir. Kaymakamın doğrudan verdiği disiplin cezalarına karşı ise valiye itiraz edilir.

Süresi içinde itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir.

İtiraz, yetkili merci tarafından otuz gün içinde karara bağlanır.

İtiraz haklı görülürse itirazı inceleyen merci verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. İtiraz haklı görülmez ise ret olunur. Karar itiraz edene tebliğ edilerek kesinleşir.İtiraz üzerine önceki cezadan daha ağır ceza verilemez.

Bakan ile disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabilir.

Polis Disiplin Cezası İptal Davası

Disiplin cezaları cezanın ağırlığına ve personelin derecesine göre disiplin amirleri ya da kurulları tarafından verilir. Disiplin amirleri tarafından verilen cezalara karşı itiraz ve dava hakları varken disiplin kurulları tarafından verilen cezalara itiraz edilememekte, yalnızca iptal davası açılabilmektedir.

Kesinleşen disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilir. Dava açma süresi, kesinleşen cezanın personele tebliğinden itibaren 60 gündür.

Disiplin kurulları kararlarına karşı idari itiraz imkanı bulunmamaktadır. 7068 sayılı Kanunun 30/5 maddesi “disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabilir” hükmünü taşımaktadır. İdari itiraz hakkı tanınmadığından ve yalnızca idari yargı yoluna başvurulabildiğinden kişinin işini, mali ve sosyal haklarını kaybetmesi gibi kendisi ve ailesi için son derece olumsuz sonuçlara yol açabilecek disiplin kurulu kararlarına karşı konunun uzmanı olan avukatlardan profesyonel hukuki yardım alınması büyük önem taşımaktadır.

Hakkınızda disiplin soruşturması varsa rütbe terfi alamayabilirsiniz. Bu nedenle polis disiplin cezaları önemlidir. Rütbe terfi davaları için bu makaleyi okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/emniyet-rutbe-terfi-davalari/

Disiplin cezaları kamu personelinin bazı haklardan mahrum kalmasına yol açmaktadır. Bunların yanı sıra disiplin cezaları kamu personelinin mali ve sosyal haklarını, tayin ve terfilerini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Diğer taraftan, disiplin suçlarının tekrarlanması halinde bir derece daha ağır disiplin cezası uygulanmaktadır. Bu bakımdan en alt ceza olsa dahi tekrarlanan disiplin suçlarının en sonunda devlet memurluğundan çıkarma cezası ile sonuçlanması mümkündür.

Bu nedenle disiplin suçu oluşturacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalı, disiplin soruşturmasına muhatap olunması durumunda da usulüne uygun ve etkin bir savunma yapılmalı, kesinleşen disiplin cezalarına karşı da zamanında ve yine usulüne uygun bir şekilde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır.
Paylaş