0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

İl Polis Disiplin Kurulu

11il polis disiplin kurulu kimlerden olusur

İl polis disiplin kurulu oluşumu, görev ve yetkileri 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 16, 17 ve 18. maddelerinde düzenlenmiştir. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun polis, jandarma ve sahil güvenlik gibi içişleri bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerinin disiplin hükümlerini düzenleyen temel kanundur.

İl polis disiplin kurulu kimlerden oluşur, hangi cezaları verir, verilen cezalara karşı itiraz edilir mi? Tüm bu soruların cevapları makalemizde verilecektir.

İl Polis Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur?

İl polis disiplin kurulları, vali yardımcısının başkanlığında aşağıdaki kişilerin katılımıyla oluşur:

  • İl hukuk işleri müdürü, bulunmadığı durumda il hukuk işleri şube müdürlüğünün bağlı olduğu vali yardımcısı.
  • Emniyet müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı durumda il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa daha kıdemli amir.
  • Asayiş şube müdürü.
  • Personel şube müdürü.

İl Polis Disiplin Kurulu Kimlere Hangi Cezaları Verebilir?

İl polis disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki;

  • Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki memurlara bütün disiplin cezalarını,
  • Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını verebilir.

İl disiplin kurulu tarafından verilen disiplin cezalarına karşı 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır.

İl Polis Disiplin Kurulunca Verilen Kararlar Nasıl Kesinleşir?

İl disiplin kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

İl polis disiplin kurulunun verdiği meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir.

İl polis disiplin kurulunca verilen ve vali tarafından uygun görülmeyen kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

İl Polis Disiplin Kurulunca Verilen Cezalara İtiraz ve Dava Nasıl Açılır?

Disiplin kurulları kararlarına karşı idari itiraz imkanı bulunmamaktadır. 7068 sayılı Kanunun 30/5 maddesi “disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabilir” hükmünü taşımaktadır. İdari itiraz hakkı tanınmadığından ve yalnızca idari dava yoluna başvurulabildiğinden kişinin işini, mali ve sosyal haklarını kaybetmesi gibi kendisi ve ailesi için son derece olumsuz sonuçlara yol açabilecek disiplin kurulu kararlarına karşı idare hukuku avukatı hukuki yardımı alınması büyük önem taşımaktadır.

İl Polis Disiplin Kurulu Kararı İptal Kararı

Danıştay 5. Dairesi’nin 20.12.2018 tarihli, 2016/17723E. ve 2018/18645K. sayılı kararında; idare hukukunun yargısal denetiminin tesis edildiği tarihteki mevzuata göre yapılması ancak lehe kanun uygulamasının disiplin cezaları yönünden de uygulanması gerektiğinden bahisle Valilik İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali yönünde karar vermiştir.

Polis disiplin cezalarından biri olarak yönetmelikte belirtilen Görev İçinde veya Dışında Amir ya da Üstlerinin Eylem veya İşlemlerini Olumsuz Yönde Eleştirici Nitelikte Söz Söylemek ya da Yazı Yazmak nedeniyle polis memuru hakkında tesis edilen karar iptal edilmiştir.

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.