İdari Yargılama Usulü Kanunu 6. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 6. Madde (İYUK)

idari yargilama usulu kanunu 6 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 6. Madde

Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem

 1. Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4.maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır.
 2. Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir.
 3. 4. maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır.
 4. (Değişik: 10/6/1994-4001/4 md.) Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.
 5. (Değişik: 10/6/1994-4001/4 md.) Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.
 6. (Değişik: 10.6.1994-4001/4 md.) 4 ve 5. fıkralardaki tebligat re’sen genel bütçeden yapılır.

 İdari Yargılama Usulü Kanunu 6. Madde Açıklaması

İYUK’un 6. maddesi, davanın açılması ve davayla ilgili giderlerin nasıl tamamlanacağına yönelik kurallar getirmektedir. 6. maddenin 1. ve 2. fıkralarına göre, dilekçeler Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4. maddede yazılı yerlere verilir, verildiği anda harç ve posta giderleri alınır ve akabinde derhal kayıtları yapılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir. İYUK’un 4. maddesinde yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay’a veya ilgili mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. İYUK’un 6. maddesinin 3. fıkrasına göre, bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde, bunlara karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır.

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğe göre dava dilekçesi, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir (m. 62/1). Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve posta ücreti, harca tabi değilse posta ücreti tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun bir örneği başvuru sahibine verilir.

İdari yargıda davanın açılması sırasında alınan harçlar ve diğer harç alınması gereken işlemler için Harçlar Kanunu’ndaki tarifeler uygulanır. Harç tutarları mahkemenin kararlarına ve davanın taraflarının başvurularına göre değişecektir. Örneğin davanın açılması halinde alınan harç tutarı, yürütmenin durdurulması veya duruşma talep edilmesi halinde artacaktır. Bunun dışında mahkeme karar harcı, yürütmeyi durdurma harcı, delil tespiti harcı, keşif harcı, vekalet harcı ile kanun yoluna başvuru ile ilgili harçlar söz konusudur. Harçlar Kanunu’nun 5. maddesine göre, bölge idare mahkemeleri ile Danıştay’da açılacak davalardan (1) sayılı tarife gereğince harç alınır. Ancak, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalarla ilgili olup bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’ın görevi içinde bulunan işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir. İdari yargıda açılan davalar, Harçlar Kanunu’ndaki tarifeler uyarınca maktu veya nispi harca tabi olabilir. Örneğin Harçlar Kanunu uyarınca tam yargı davalarında nispi harç söz konusudur. Tam yargı davalarının açılmasında binde 68,31’in dörtte biri alınır. Harçlar Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davaların da binde 68,31’in yirmide biri nispi harç alınır. Tam yargı davalarında davanın reddi yönünden verilen kararlarda ise maktu harç alınır. İptal davalarında alınan harçlar da tarifedeki açıklamalara göre maktu veya nispi harç şeklinde olabilmektedir.

 • İlgili Makale: 
 • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

idari yargilama usulu kanunu 6 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 6 madde iyuk

İdari Yargılama Usulü Kanunu 6. Madde Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem Emsal Kararlar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu E: 1997/ 372 K: 1999 / 369

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 6. Madde
 • Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem

Danıştay Savcısı S.E.’nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Türk milleti adına hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Davacının; Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı … Bölge Müdürlüğünde memur olarak görev yapmakta iken, Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü emrine memur olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığını ileri sürdüğü parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtığı davada; Danıştay Beşinci Dairesince verilen ve 2577 sayılı Yasanın değişik 6. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, davanın açılmamış sayılmasına ilişkin bulunan 27.05.1997 günlü, E: 1997/111, K: 1997/1115 sayılı Kararın temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.
Davacı, anılan kararın hukuka aykırı olduğu savıyla temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Aralarında yargı harçlarının da bulunduğu harçlar tarifesinde değişiklik yapan ve 18.12.1992 günlü, 21439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre; idare mahkemelerinde açılan davalar için 19.000 TL başvurma harcı; 19.000 TL karar harcı; yürütmenin durdurulması istemi var ise, 30.800 TL yürütmenin durdurulması harcı; dava, avukat aracılığı ile açılmışsa 3.700 TL vekâlet harcı; Danıştay’da açılacak davalar için ise; 28.700 TL başvurma harcı; 38.400 TL karar harcı; yürütmenin durdurulması istemi var ise 30.800 TL yürütmenin durdurulması harcı; dava, avukat aracılığı ile açılmış ise 3.700 TL vekalet harcı alınması gerekmekte olup, davanın idare mahkemesine açıldığı 02.08.1993 tarihinde anılan tarife yürürlükte bulunmaktadır. Dava dosyasının incelenmesinden; davacının idare mahkemesinde dava açarken 19.000 TL başvurma harcı; 19.000 TL karar harcı; 30.800 TL yürütmenin durdurulması harcı, 3.700 TL vekâlet harcı olmak üzere toplam 72.500 TL harç ödediği anlaşılmaktadır.

Yasa koyucu, dava açıldıktan sonra tebliğ işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli posta ücretinde noksanlık saptanması durumunda, usulüne uygun olarak yapılacak bildirimlerden sonra “Dosyanın işlemden kaldırılması” biçiminde bir sonuç öngörmüş, bundan sonraki üç ay içinde de eksikliğin giderilmesi koşuluyla, dosyanın yeniden işleme konulmasını isteyebilme olanağını davacıya tanımış iken davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi mümkün bulunmamaktadır.


Danıştay 12.Daire E: 2015/ 5371, K:2016 / 2367

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 6. Madde
 • Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem 

İdare Mahkemesince, davanın reddi yolunda verilen kararın, Dairemizin 17/04/2013 tarihli ve E:2010/6816; K:2013/2846 sayılı kararı ile esastan bozulması üzerine, İdare Mahkemesi tarafından yeniden karar verilmek üzere yargılama yapılmış ve davacılardan ….. açısından feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, diğer davacılar ….. ve …..açısından ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davalı idarenin itfaiye eri alımı ile ilgili olarak yayımlamış olduğu ilanın iptali istemiyle açılan davada; idare mahkemesince verilen davanın reddi yolundaki kararın, Dairemizin 17/04/2013 tarihli ve E:2010/6816; K:2013/2846 sayılı kararı ile esastan bozulması üzerine, İdare Mahkemesi tarafından yeniden bir karar verilmek üzere yargılamaya başlanıldığı; dosyada bulunan posta ücretinde tebliğ işlemlerini engelleyecek şekilde azalma olması nedeniyle posta ücretinin tamamlanması hususunun istenilmesine ilişkin ilk bildirimin davacılardan .’ye 09/10/2014 tarihinde tebliğ edildiği; yapılan tebliğe rağmen eksikliğin tamamlanmaması üzerine bildirimin tekrarlandığı ve bu ikinci bildirimin davacıya 11/12/2014 tarihinde tebliğ edildiği; posta ücretindeki noksanlığın tamamlanmaması nedeniyle İdare Mahkemesi tarafından dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, bu kararın davacıya 05/03/2015 tarihinde tebliğ edildiği; tebliğ tarihinden başlayarak üç ay içinde posta ücretindeki noksanlık tamamlanmak suretiyle dosyanın yeniden işleme konulması istenmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, bu kararın ise davacıya 25/06/2015 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun yukarıda yer verilen ilgili maddeleri göz önüne alındığında; yargı mercileri tarafından kendisine Kanun’un gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirir ve yeni adresini kendisine tebliğ yaptırmış olan yargı merciine bildirmezse; ilgili yargı merciinin öncelikle kişinin adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresini tespit ederek bu adrese tebliğ yaptırmayı denemesi, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse bu takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshasının eski adrese ait binanın kapısına asılması gerekmektedir.

Dairemizce, davacının adres kayıt sistemi üzerinde 20/04/2016 tarihinde yapılan incelemede; “……” yerleşim yeri adresinden 26/02/2015 tarihinde “……” adresine taşındığı tespit edilmiştir.

Bu durumda; 26.02.2016 tarihinde yerleşim yerini değiştirerek, bu değişikliği adres kayıt sistemine işleten davacının, 05.03.2015 tarihinde eski adresine yapılmış olan tebligat usulsüz olduğundan; usulsüz tebligattan itibaren üç ay içinde dosyanın yeniden işleme konulması istenilmediği gerekçesiyle verilen davanın açılmamış sayılması yolundaki kararda hukuki uyarlılık bulunmamaktadır.


İdari Yargılama Usulü Kanunu 6. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık