İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde (İYUK)

idari yargilama usulu kanunu 33 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde

Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki

 1. (Değişik: 5/4/1990-3622/12 md.) Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.
 2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.
 3. (Değişik: 5/4/1990-3622/12 md.) Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.
 4. (Ek: 2/7/2012-6352/60 md.) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, hâkim ve savcıların mali ve sosyal haklarına ve sicillerine ilişkin konularla, müfettiş hal kağıtlarına karşı açacakları ve idare mahkemelerinin görevine giren davalarda yetkili mahkeme, hâkim veya savcının görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesine en yakın bölge idare mahkemesinin bulunduğu yer idare mahkemesidir.

 • İlgili Makale: 
 • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

idari yargilama usulu kanunu 33 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 33 madde iyuk

İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde Açıklaması

İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. madde, 32.maddede öngörülen genel yetki kuralına getirilen istisnalardan birini düzenlemektedir. Getirilen istisna, kamu görevlilerini ilgilendi ren idari davalarla ve bu davalardan da, tam yargı davaları kalanlarla; yani iptal davaları ile ilgilidir. Zira; Kanun koyucu, tam yargı davaları ile ilgili olarak, 36. addede, ayrı düzenleme  yapmıştır. Maddede, üç ayrı fıkrada, üç ayrı durum öngörülmektedir:

 • Atama ve Nakillerle İlgili Davalar

33.maddenin l. fıkrasına göre; kamu görevlilerinin atanmaları; yani, ilk kez göreve alınmaları; bir yerden diğer bir yere, bir kadrodan diğer bir kadroya; bir sınıftan diğerine naklen atanmaları veya bu konudaki isteklerinin reddi hallerinde, yetkili idare mahkemesi, kamu görevlilerinin eski veya yeni görev yeri idare mahkemesidir. Aynı yargı çevresindeki farklı görev yerlerine veya kadrolara naklen atananların ile açacakları idari davalar bakımından, herhangi bir sorun yoktur. Zira; naklen atama işlemi dolayısıyla yargı çevresi değişmediğinden; daha doğrusu, eski ve yeni görev yerleri aynı idare mahkemesinin yargı çevresinde bulunduğundan, herhangi bir yetki sorunun çıkması söz konusu değildir.

 • Göreve Son Verme Halinde Yetki

33.maddenin 2. fıkrasında; kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda, yetkili mahkemenin, kamu görevlisinin son görev yeri idare mahkemesi olduğu söylenmiştir.

 • Fıkrada Öngörülen Durumlar

33. maddenin 3. fıkrasına göre; Kamu görevlilerinin, görevle ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyen disiplin cezaları (örneğin, kısa süreli durdurma cezası gibi), ilerlemeleri, yükselmeleri, sicilleri, intibakları hakları ve parasal haklarıyla ilgili işlemlere karşı açılan davalarla,

Yerel idarelerin (il özel idaresi, belediye ve köylerin) organları ile bu organların üyelerinin geçici önlem (tedbir) olarak görevden uzaklaştırılmalarına dair işlemlere karşı açılan davalarda, yetkili idare mahkemesinin, ilgilinin (davacının) görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

 • Fıkrada Öngörülen Durumlar

33.maddeye 5.7.2012 gün ve 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 2.7.2012 gün ve 6352 sayılı Kanunun 59.maddesiyle eklenen 4.fıkra; özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, hâkim ve savcıların malî ve sosyal haklarına ve sicillerine ilişkin konularla, müfettiş hal kâğıtlarına karşı açacakları ve idari mahkemelerinin görevine giren davalarda yetkili mahkeme, hâkim veya savcının görev yaptığı yerin idarî yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesine en yakın bölge idare mahkemesinin bulunduğu yer idare mahkeme sinin yetkili olduğunu hükme bağlamıştır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki Emsal Kararlar

Danıştay 10.Dairesi E:1986/164, K:1986/185

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde
 • Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki

Dava, Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Müdürlüğünde görevli olan davacının, Tampon bölgede ele geçmesine yardımcı olduğu bazı kaçak eşya ve nakil vasıtalarını nedeniyle 1918 sayılı yasaya göre ödenen kaçakçılık ikramiyesinin aylığından kesilmesine ilişkin işleme karşı açılmış olduğundan, uyuşmazlığın kamu görevlisinin parasal hakkı ile ilgili olduğu ve yetkili mahkeme konusunda 2577 sayılı yasanın 33. maddesinin 3.fıkrasındaki yetki kuralının uygulanacağı açıktır. Söz konusu hükümde yetkili mahkemenin kamu görevlisinin görev yaptığı yer idare mahkemesi olduğu belirtildiğinden, dava konusu idari uyuşmazlığın görüm ve çözümü, davacının görev yaptığı Reyhanlı İlçesinin yargı çevresine bulunan Adana İdare Mahkemesine ait olmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu uyuşmazlığın görüm ve çözümüne Adana İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna ve dava dosyasının bu mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı yasanın 43. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kararın ilgili mahkemelere ve taraflara bildirilmesine karar verildi.


Danıştay 2.Dairesi E:2016/11974, K:2016/4879

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde
 • Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki

Tokat Devlet Hastanesi bünyesinde alt işveren firmanın işçisi olarak çalışan davacı tarafından, yargı kararı ile davalı idarenin alt işverenle ilişkisinin muvazaalı bulunması nedeniyle alt işverenin işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işveren olan davalı idarenin işçileri olduğunun tespit edildiğinden bahisle, 4857 sayılı İş Kanununun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca durumuna uygun kadro tahsis edilmesi istemiyle 11/12/2013 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 27/11/2014 günlü, E:2014/570, K:2014/1639 sayılı kararla; kamu kurumlarının, mevzuatta öngörülen usul ve esasların dışına çıkarak işçi, memur, sözleşmeli ya da geçici personel için kadro tahsisi etmeleri ve bu kadrolara atama yapmalarının mümkün olmadığı, bu hususta idarelerin mahkeme kararıyla da zorlanamayacağı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesinin 3/a bendinde, dava dilekçelerinin görev ve yetki yönünden öncelikle inceleneceği; 15. maddesinin 1/a bendinde, idari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın, görev veya yetki yönünden reddedilerek, dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği kurala bağlanmıştır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği hükme bağlanmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin de geniş anlamda kamu görevlisi olduğu Danıştay’ın yerleşik içtihatlarıyla kabul edilmiştir.

Nitekim; Danıştay Başkanlar Kurulunun 06/02/2015 günlü, E:2014/138, K:2015/10 sayılı ve 25/03/2016 günlü, E: 2016/79, K:2016/131 sayılı kararları da bu yöndedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 33. maddesinin 3. fıkrasında, kamu görevlilerinin özlük hakları ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlilerinin görevde bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu hükme bağlanmıştır. Uyuşmazlık, kamu görevlilerinin özlük hakları ile ilgili davalar kapsamında olduğundan, görüm ve çözümü, 2577 sayılı Kanunun 33. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen özel yetki kuralı uyarınca ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı bulunduğu Tokat İdare Mahkemesinin yetkisinde bulunmaktadır. Bu durumda; yetkili olmayan Mahkemece uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.


Danıştay 10.Dairesi E:2010/8607, K:2010/6304

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde
 • Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki

Olayda, Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü’nde müdür olarak görev yapmakta iken, Mardin İli, Kızıltepe İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü’nde müdür olarak vekâleten görevlendirilen davacı tarafından, vekaleten yürüttüğü Kızıltepe İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü görevine asaleten atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.5.2010 tarih ve 14750 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemi; atama işlemi olmayıp, atanma isteminin reddine ilişkin işlem olması karşısında; 2577 sayılı Yasanın 33. maddesi kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmayan uyuşmazlığın görüm ve çözümü, 2577 sayılı Yasanın 32/1. maddesi uyarınca işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yer mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesine aittir.

Açıklanan nedenlerle, davanın görüm ve çözümünde Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna, dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın Mardin ve Şanlıurfa İdare Mahkemelerine ve taraflara bildirilmesine 23.07.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Danıştay 5.Dairesi E:2015/3995, K:2015/6920

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde
 • Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki

Elektrik Dağıtım A.Ş. (…) bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev yapan davacı tarafından, TEDAŞ temsilciliklerine kendisinin atanmayıp başkalarının atanmasına ilişkin TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 30.7.2013 günlü, 25-318 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğüne karşı açılan davada; İstanbul 2. İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı ve Ankara 1. İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararları ile adı geçen mahkemeler arasında çıkan yetki uyuşmazlığı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 43. maddenin (b) bendi uyarınca incelenerek gereği görüşüldü;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 33/1. maddesinde, kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi olduğu hükme bağlanmıştır.

Elektrik Dağıtım A.Ş. (…) bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev yapan davacı tarafından, TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı temsilciliklere kendisinin değil başka kişilerin atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan ve kamu görevlilerinin nakilleri ile ilgili davalar kapsamında olan uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Yasanın 33/1. maddesi uyarınca davacının görev yaptığı yerdeki İstanbul 2. İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.


Danıştay 12.Dairesi E:2015/4137, K:2015/5680

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde
 • Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki

Uludağ Üniversitesi’nde taşeron şirket işçisi olarak görev yapan davacı vekili tarafından, Uludağ Üniversitesi’nin alt işvereni konumunda olan şirketle imzaladığı iş sözleşmesinin muvazaalı olduğundan bahisle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, durumuna uygun kadro tahsis edilmesi ve haklarının işe başladığı tarihten itibaren benzeri iş yapan kamu işçisi düzeyine çıkarılmasına karar verilmesi istemiyle 17.02.2015 tarihinde yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle ‘na karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin … tarihli ve E:… sayılı kararı ile; 2577 sayılı Yasa’nın 32. maddesi uyarınca davanın görüm ve çözümünde … İdare Mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesi ile davanın yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesine gönderildiği; dosyayı inceleye Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin … tarihli ve E:…. sayılı kararıyla da; davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Yasa’nın 33/3. maddesi uyarınca Bursa İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna karar verildiği görüldüğünden, ortaya çıkan yetki uyuşmazlığına ilişkin dosya incelenerek gereği düşünüldü:

2575 sayılı Danıştay Kanunu’na 02.12.2014 tarihli 6572 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle eklenen geçici 26. maddenin 3. fıkrası uyarınca, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümünün belirlenmesine ilişkin olarak 22.12.2014 tarihli ve 29213 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Danıştay Başkanlık Kurulunun 22.12.2014 tarihli ve K:2014/17 sayılı kararında; “a) Yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları ile Başbakanlık, Adalet, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli olanlar hariç olmak üzere; diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli kamu personeli hakkında uygulanan mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil), … ç) Kamu görevlileri mevzuatından doğan ve Danıştay İkinci, On birinci, On ikinci ve On altıncı Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden” kaynaklanan davalar ile temyiz başvurularının Danıştay Beşinci Dairesi tarafından çözümleneceği kuralına yer verilmiştir.

Uludağ Üniversitesi’nde taşeron şirket işçisi olarak görev yapan davacı tarafından, Uludağ Üniversitesi’nin alt işvereni konumunda olan şirketle imzaladığı iş sözleşmesinin muvazaalı olduğundan bahisle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca durumuna uygun kadro tahsis edilmesi ve haklarının işe başladığı tarihten itibaren benzeri iş yapan kamu işçisi düzeyine çıkarılmasına karar verilmesi istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemden kaynaklanan uyuşmazlıkta yetkili yargı yerinin belirlenmesinin Danıştay Beşinci Dairesinin görev alanında olduğu sonucuna varıldığından dosyanın adı geçen Daireye gönderilmesine 04/11/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İdari Yargılama Usulü Kanunu 33. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık