Emniyet Rütbe Terfi Davası (İptal Davası ve Dilekçe)

Emniyet Rütbe Terfi Davası (İptal Davası ve Dilekçe)

emniyet rutbe terfi davasi

Emniyet rütbe terfi davası; emniyet teşkilatında görev yapan polis amirlerinin rütbe sırası ve liyakat ile bir üst rütbede emniyet görevlisi olarak devam etmesi gerekirken rütbe verilmemesi durumunda açılan davadır. Rütbe; Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin sahip olduğu hiyerarşik meslek unvanını ifade eder. Polislik mesleği hiyerarşik bir meslektir. Dolayısıyla Emniyet Teşkilatında rütbeler ve rütbe terfi sistemi çok önemlidir. Emniyet teşkilatında rütbe terfi işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Polis amirlerinin üst rütbeye terfi ettirilip ettirilemeyeceği konusundaki temel ölçütün liyakattir. Buna göre, rütbelere terfi ettirilecek personelden;

 • Liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında kadro bulunması halinde “terfi eder” kararı,
 • Kadro bulunmaması halinde “kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez” kararı,
 • Bir üst rütbeye terfi etmek için liyakat yönünden yeterli görülmeyen personel hakkında ise “terfi etmez” kararı verilmesi gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan personelin disiplin işlemleri ile rütbe terfi işlemleri arasında yakından ilişki vardır. Rütbe terfi edecek personeli belirlerken aldığı disiplin cezalarına bakılır. Durdurma cezaları terfi süresini uzatmakta ve disiplin cezaları liyakatin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Emniyet rütbe terfi işlemleri, rütbeli personelin kariyer planlamasında oldukça önemli yere sahiptir. Bu nedenle hukuka aykırı bir şekilde verilmeyen rütbelerde açılacak idari dava süreci bu yazımızda detaylı olarak anlatılacaktır. Polis rütbe terfi, emniyet rütbe terfi veya emniyet teşkilatı rütbe terfi terimleri aynıdır.

emniyet rutbe terfi davasi sonuc
emniyet rutbe terfi davasi sonuc

Emniyet Rütbeleri Nelerdir?

Emniyet rütbe terrfi, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde görev yapan kişilerin geride bıraktığı unvanların ve yaklaşık yetki ve sorumluluklarının yükseltilmesini ifade etmektedir. Emniyet teşkilatında çalışan personeller, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, başkomiser, emniyet görevlisi, komiser yardımcısı, başpolis, polis memuru, çarşı ve mahalle bekçisi gibi farklı unvanlarda görev yaparlar. Bu personelin unvanları, mesleki deneyimleri ve başarılarına bağlı olarak yükseltilebilir. Polis amirleri sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü, Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür. Emniyet teşkilatında 9 adet rütbe bulunmaktadır. Emniyet rütbe bekle süreleri aşağıdaki gibidir;

RütbeBekleme SüresiMeslek Derecesi
Komiser Yardımcılığı49
Komiser48
Başkomiser37
Emniyet Amiri36
4. Sınıf Emniyet Müdürü25
3. Sınıf Emniyet Müdürü24
2. Sınıf Emniyet Müdürü23
1. Sınıf Emniyet Müdürü22
1. Sınıf Emniyet MüdürüYaş Haddi1
Sınıf Üstü Emniyet MüdürüYaş HaddiDerece Üstü

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2024 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınavları Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanır.  Belirtilen rütbeler kıdem sırasına göre belirlenmiş olup komiser yardımcısı rütbesi ve sonrası terfi için uygun olan rütbelerdir. Emniyet rütbe terfi davası konusuna istinaden, Ankara Polis Avukatı | Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak emniyet teşkilatı içerisinde yer alan rütbeli personelin rütbe terfileri ile bu terfilerin hangi hususlar ve gerekçelere dayanılarak yapıldığı, hukuka aykırı bir şekilde verilmeyen rütbe verilmeyen personelin izleyeceği hukuki süreci makalemizde ele aldık.  Makalenin içeriğinde, Emniyet Rütbe Terfi Davası 2024, Emniyet Rütbe Terfi Dava Dilekçesi Örneği, Emniyet Rütbe Terfi İdare Mahkemesi, Emniyet Rütbe Terfi Mahkeme Kararları, Emniyet Rütbe Terfi İtiraz  hakkında olacaktır. Ayrıca emniyet teşkilatındaki polis amirleri rütbe terfi işlemleri ve yetkili kurullar tarafından verilen “Terfi Etmez” ve “Kadrosuzluk Nedeniyle Terfi Etmez” kararlarına karşı açılacak “Emniyet Rütbe Terfi Davası” hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Rütbe Terfi Davası Nedir?

Emniyet rütbesi terfisi işlemleri bazı şartların ve durumların tamamlanması ile gerçekleşmektedir. Emniyet rütbesi terfisi işlemleri maddeler dikkate alınarak yapılmaktadır:

 • Hizmet süresi: Polis memurlarının görev süresi, rütbe terfilerinde önemli bir faktördür. Görev süresini dolduran personel, terfi için uygun kabul edilmektedir.
 • Eğitim ve meslek bilgisi: Polis memurlarının eğitim düzeyi ve mesleki bilgi birikimi de terfilerde dikkate alınmaktadır.
 • Performans ve disiplin: Polis memurlarının iş performansı ve disiplin durumu, terfilerde büyük önem taşımaktadır. Başarılı performans sergileyen ve disiplin cezası bulunmaya personel, daha hızlı terfi olabilmektedir.
 • Sınavlar: Terfi için düzenlenen sınavlarda başarılı olan adaylar, terfi sürecinde daha önceliklidir.
 • İhtiyaçlar ve kadro: Emniyet teşkilatının ihtiyaçları ve boş kadrolar da terfilerde dikkate alınmaktadır. İhtiyaç duyulan rütbelere uygun personel, terfi için tercih edilmektedir.

Bu etkenler doğrultusunda, 2024 yılında emniyet rütbesi terfileri gerçekleştirilmektedir. Ancak net bilgi ve terfilerin kaynaklarına ulaşmak için, güncel ve resmi duyurulardan yararlanmanız gerekmektedir. Rütbe terfi işlemlerinde “Kıdem ve Liyakat” esas teşkil etmektedir. Mevzuat değişimi dışında personelin “rütbe terfi davası” ile ilgili olarak İdare Mahkemeleri tarafından, idarenin tesis ettiği işlemler en fazla “Kıdem ve Liyakat” yönünden iptal edilmektedir. Rütbe terfi emniyet personeline kanunen tanınmış bir haktır. Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri rütbe sırası ile kanunda açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

 • Komiser Yardımcısı 9. meslek derecesinde 4 yıl
 • Komiser 8. meslek derecesinde 4 yıl
 • Başkomiser 7 . meslek derecesinde 3 yıl
 • Emniyet Amiri 6. meslek derecesinde 3 yıl
 • Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü 5. meslek derecesinde 2 yıl
 • Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü 4. meslek derecesinde 2 yıl
 • İkinci Sınıf Emniyet Müdürü 3. meslek derecesinde 2 yıl
 • Birinci Sınıf Emniyet Müdürü 2. meslek derecesinde 2 yıl bekleyeceklerdir.

Genelde personelin liyakat hususunun tespitinin, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarının gerekçelerinden anlaşılacağı üzere; “objektif olmadığı düşünülen ve yeterli somut bilgi belgeye dayanmayan değerlendirmeyle ortaya konulmasının hukuk kuralları ve mevzuata aykırılık oluşturduğu” belirtilmektedir. Bu gerekçeler ile yapılan liyakat değerlendirmesiyle kişilerin terfi ettirilmemesi işlemi de hukuka aykırı olduğundan kişiler lehine karar vermektedir. Bu gerekçeler dikkate alındığında liyakat değerlendirmesi;

 • Somut bilgi belgelere dayandırılmalıdır.
 • Kıdemi az olanların kıdemi fazla olanlara göre öncelikli terfi ettirildiği durumlarda kullanılan takdir yetkisinin hukuksal gerekçesinin sicil, disiplin cezası gibi açık ve somut olarak ortaya konulması,
 • Her disiplin cezasının ve sicil durumunun zaman ve nitelik olarak  terfice engel olmayacağı hususunun değerlendirmede dikkate alınması gerekmektedir.

Bu hususlara azami dikkat edilerek kullanılacak takdir yetkisi kurum içerisindeki personel tarafından kabul görecek,  dışarıdan da kuruma bakışlar o derece olumlu olacaktır. Bu aynı zamanda emniyet teşkilatına duyulan güveni ve prestiji artıracaktır.

 • Sınıf Üstü Emniyet Müdürü- Emniyet Genel Müdürü
 • Sınıf Emniyet Müdürü ( Meslek Derecesi 1)- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri
 • 1. Sınıf Emniyet Müdürü( Meslek Derecesi 2)- Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Emniyet Müşaviri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Pilot.
 • 2. Sınıf Emniyet Müdürü- Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, İlçe Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Öğretim Görevlisi, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Havacılık Müdürü, Pilot
 • 3. Sınıf Emniyet Müdürü- Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Öğretim Görevlisi, Pilot
 • 4. Sınıf Emniyet Müdürü- Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot, İlçe Emniyet Müdürü
 • Emniyet Amiri- İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri, Birlik Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Ekipler Amiri, Tim Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Büro Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Sınıflar Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot
 • Başkomiser- Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, İlçe Emniyet Komiseri, Birlik Amiri, Tim Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Trafik Kayıt ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri, Grup Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot
 • Komiser- Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı Sınıf Komiseri, Trafik İstasyonu Amir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot
 • Komiser Yardımcısı- Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Öğretim Görevlisi, Pilot
 • Kıdemli Başpolis Memuru- Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
 • Başpolis Memuru- Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
 • Polis Memuru- Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur

Emniyet rütbe terfi davası dava açma süreniz 60 gündür. Bu süre rütbe terfilerin internette yayınlanmasından itibaren başlar.

emniyet rutbe terfi davasi nedir
emniyet rutbe terfi davasi nedir

Emniyet Rütbe Terfi İtiraz

Emniyet teşkilatında rütbe terfi işlemleri, kanunda belirlenen kriterlere uygun olarak yürütülür. Ancak, terfi işlemleri sırasında hatalı kararlar alınabileceği ve bu kararların personelin haklarını ihlal edebileceği durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, personel rütbe terfi davası açarak veya idari itiraz sürecine başvurarak hakkını arayabilir.

 • Emniyet rütbe terfi davası, son görev yaptığı İdari Mahkemelerde açılabilen davadır. Personel, emniyet rütbe terfi işlemi sırasında hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsa, yargı yoluna başvurarak dava açabilir. Davaların sonucunda haklılık tespit edilirse, rütbe terfi işlemi yeniden gözden geçirilir ve kişi hak ettiği rütbeye terfi ettirilir.
 • İdari itiraz süreci ise, rütbe terfi işlemi sırasında hatalı bir karar verildiğinde, personelin ilgili emniyet birimine başvurarak itirazda bulunmasıdır. İtiraz, ilgili birim tarafından değerlendirilir ve haklı görülürse, rütbe terfi işlemi yeniden gözden geçirilir.

Her iki durumda da, emniyet rütbe terfi işleminin hatalı olduğu tespit edilirse, personel hak ettiği rütbeye terfi ettirilir. Bu süreçlerde, personelin haklarını korumak ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, hukuk ve idari mekanizmalar kullanılır.

Rütbe Terfi Davası Neden Açılmalıdır?

Terfi işlemleri kanun ve yönetmelikte objektif kriterlere bağlanmıştır. Bu kriterlerin varlığı halinde rütbe verilmelidir. İdarenin takdir yetkisi yoktur; takdir yetkisi ancak bu kriterler içinde kalarak kullanılabilir. Kaldı ki, idarenin takdir yetkisinin bulunduğu düzenlemelerde takdir yetkisi sınırsız değildir. Takdir yetkisi kamu yararı ve hizmetin gerekleriyle sınırlanmıştır. Bu kapsamda idare “Takdir yetkim var.” diyerek bütün koşulları sağlayan bir personelin rütbe terfisini engelleyemez. Öte yandan 15 Temmuz sonrası yapılan ihraçlar nedeniyle tecrübeli rütbeli personele oldukça ihtiyaç varken böylesine başarılı bir personelin terfi ettirilmemesi kamu yararı ve hizmetin gerekleriyle de bağdaşmamaktadır.

Polislik mesleği, kariyer mesleğidir. Hiyerarşik kuralların katı işlediği bir kurum olması nedeniyle de kariyer ve rütbe, en temel motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle de terfi konusunun diğer devlet memurlarından çok daha farklı bir anlamı ve önemi bulunmaktadır. Emniyet Teşkilatına giren her rütbeli personel, devreleriyle birlikte yükselerek bir gün Emniyet Genel Müdürü olma hayalini kurar. Öte yandan, personel terfi edemediğinde kendi dönem arkadaşlarının hiyerarşik olarak emrine girmekte hatta daha önce emir verdiği astlarının kendisine emir verme ihtimali bile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle rütbe terfisinde yaşanacak bir olumsuzluk, personelin tüm meslek hayatını tahmin edilenin ötesinde etkilemektedir. Emniyet Teşkilatında hukuka uygun bir nedenle dahi olsa terfi edememenin maddi manevi yükü ağırken haksız yere terfi edememek mesleki yaşamı çok daha derinden etkilemektedir. Bu bakımdan haksız yere verilen terfi etmez kararının hukuk aleminde yarattığı tahribatın yanı sıra bireyin adalet duygusunda yarattığı tahribatı da gösterebilmek bakımından bu önemli detayı dikkatinize sunmak isteriz.

Gelinen noktada, hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma dahi bulunmayan, bütün performans notları çok iyi olan, en küçük bir soruşturması dahi olmayan polis amirlerinin terfi ettirilmesi gerekirken hakkında tesis edilen “TERFİ ETMEZ” işlemlerine karşı idare mahkemesine iptal davası açılması oldukça önemlidir. Kariyer hedefi olan mesleğinin başındaki komiser yardımcısı ve komiser rütbesindeki polis amirlerine iptal davası açmalarını şiddetle öneriyoruz.

rutbe terfi davasi
emniyet rutbe terfi davalari

Rütbe Terfi Davasında Liyakatin Belirlenmesi

 • Bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgileri,
 • Mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetleri,
 • Bulunduğu rütbede affa uğramış olsa bile adli mercilere tarafından verilen cezalar,
 • Bulunduğu rütbede affa uğramış olsa bile idari mercilere tarafından verilen disiplin cezaları,
 • Hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgileri,
 • Rütbe terfi sınavları sonucunda elde ettiği başarı durumları dikkate alınarak liyakat belirlenir.

Emniyet Rütbe Terfi Kurulları

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde rütbe terfi işlemleri için iki ayrı kurul bulunmaktadır. Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser rütbelerindeki emniyet personelinin bulundukları rütbeden bir üst rütbeye terfi etmesinde Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu yapar. Emniyet amirleri ile 4. ve 3. Sınıf Emniyet Müdürlerinin terfileri işlemlerini ise Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu yapmaktadır. Bu 2 kuralda oy çokluğu ile karar alır.

 • Merkez Değerlendirme Kurulu

Merkez Değerlendirme Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Merkez Değerlendirme Kurulu; üst rütbeye yükselmek için, Kurul gündemine alınan Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek ve hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme Kurulunca tespit edilecek olan üst rütbedeki kadro miktarına göre terfilerini önermekle görevlidir.

 • Emniyet Genel Müdürünün onayı ile toplanır.
 • Her yıl Mayıs ayında salt çoğunluk ile toplanır.
 • Oy çokluğu ile karar alır.
 • Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy tarafında karar alınır.
 • Bakan onayı ile yıl içerisinde birden fazla defa da toplanabilir.
 • Kararlar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.
 • Yüksek Değerlendirme Kurulu

Yüksek Değerlendirme Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder.

a) Kadro sayılarını aşmamak kaydıyla, her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısını, hizmet ihtiyacına göre her yıl tespit etmek.

b) Üst rütbeye yükselmek için Kurul gündemine alınan Emniyet Amirleri ile Dördüncü ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek ve (a) bendine uygun olarak terfilerini önermek.

c) Bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran Emniyet Amiri ve üstü rütbelerdeki personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin iki yıl süreyle göreve devam etmesini teklif etmek. ç) Bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran Emniyet Amiri ve üstü rütbelerdeki personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülenleri teklif etmek

 • Bakan onayı ile toplanır.
 • Her yıl Mayıs ayında salt çoğunluk ile toplanır.
 • Oy çokluğu ile karar alır.
 • Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy tarafında karar alınır.
 • Bakan onayı ile yıl içerisinde birden fazla defa da toplanabilir.
 • Kararlar Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Kurullar 3 türlü karar alabilir.

 • Terfi eder: Liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında, terfi edeceği rütbede boş kadro bulunması halinde verilir.
 • Kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez: Boş kadro bulunmaması halinde verilen karardır. Kadrosuzluk sebebi ile terfi edemeyen personel, sonraki yıllarda bir üst rütbeye terfi için öngörülen sınavlar ve yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimden muaf tutulur. Aynı zamanda bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatlar ödenir.
 • Terfi etmez: Bir üst rütbeye terfi etmek için yetersiz görülen personel için verilen karardır.

Emniyet rütbe terfi davaları terfi etmez ve kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez kararlarına karşı açılan davadır.

emniyet rutbe terfi davalari 2022
emniyet rutbe terfi davalari

Emniyet Rütbe Terfi Yönetmeliği

Emniyet Genel Müdürlüğü rütbeli personelin rütbe terfi işlemleri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre rütbe terfiine esas olmak üzere her yıl kural olarak Mayıs ayında rütbe terfi kurulları terfi işlemlerini görüşmek üzere toplanmaktadır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun “Terfi ve Atama” başlıklı 55. maddesinin 7196 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile değişik 4. fıkrasında; “Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılır. ” hükmü, 5. fıkrasında; “Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme puanlarının eşitliği hâlinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar.” hükmü, 7196 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile değişik 11’inci fıkrasında; “Kurullarda personelin rütbe terfinin görüşülebilmesi için;

 • Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinin tamamlanması,
 • Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması,
 • Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,
 • Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması, şarttır.

Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen sınava, her personel en fazla beş defa katılabilir.” hükmü, 18. fıkrasında ise; “Rütbe terfileri ve sınavlar ile meslek içi yöneticilik eğitim kursları, eğitim tarih ve süreleri ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 3201 sayılı Kanunun 6638 sayılı Kanun ile değişik 55. maddesi ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında; rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesinin kıdem sırasına göre, rütbelere terfilerin ise liyakate göre yapılacağı anlaşılmaktadır.

Rütbe Terfi Sınavları

Bir üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek için yapılacak yazı ve sözlü sınavlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonları tarafından yapılır. Sınavların ilk aşaması yazılı sınavdır. Yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almaları gerekir. 50 puan üstü alanlar sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınav sonuçlarına maddi hata olduğu gerekçesiyle sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 24 saat içinde Polis Akademisi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden elli ve üstü puan alanlar başarılı sayılır. Emniyet rütbe terfi davası yazılı ve sözlü sınav sonuçları birlikte verilen rütbe vermeme işlemine karşı açılır.

Yazılı ve sözlü aşamada başarılı olan rütbeli personel yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitime alınır. Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda elli ve üzerinde puan alan personel başarılı sayılır. İlk üç aşamayı başarılı tamamladıktan sonra dördüncü aşama kurul değerlendirilmesidir. Kurul değerlendirilmesi sonucunda rütbeler verilir. Polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülmesi kıdem sıralamasına göre yapılır. Rütbelere terfiler ise Kurul gündemine alınma şartlarını taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır.

Polis amirlerinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası Genel Müdürlükçe her yıl Mart ayında duyurulur. Taksirlik suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri boyunca rütbe terfi işlemleri geri bırakılır. Aynı şekilde her yetersiz performans değerlendirme puanı rütbe terfiini 1 yıl geciktirir.

Polis amirlerinin üst rütbeye terfiinin Merkez veya Yüksek Değerlendirme Kurulunda görüşülebilmesi için;

 • Bulunulan rütbe için öngörülen bekleme süresinin tamamlanmış olması,
 • Bulunulan rütbede, kurul gündemine alındığı tarih itibarıyla son performans puanı da dahil olmak üzere, zorunlu en az bekleme süresi kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı alınmış olması,
 • Rütbe terfi yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,
 • Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan hizmetiçi eğitimde başarılı olunması,
 • Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetinin en az bir kez yapılmış veya birinci bölgede geçici görevli olmamak kaydıyla halen bu bölge hizmetinin ifa ediliyor olması şarttır.

Bu şartlar varsa kurul görüşür.

1. Emniyet Rütbe Terfi Sözlü Sınav

Emniyet rütbe terfi sürecinde personele yazılı ve sözlü sınav yapılır. Sözlü sınav 28. madde de düzenlenmiştir. Sözlü sınavdaki konu ve ağırlık dağılımı;

(1) Yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almış olanlar, sözlü sınava tabi tutulur.

(2) Sözlü sınav için oluşturulan komisyon üyeleri, sınava girecek personelden en az bir üst rütbede olmak zorundadır.

(3) Sözlü sınav komisyonları üst rütbeye terfi edecek personeli;

a)Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b)Bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği (15 puan),

c)Temsil ve maiyetindeki personelini sevk ve idare kabiliyeti (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d)Analitik düşünme, problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği (15 puan),

e)Planlama, eşgüdüm ve denetim becerileri (15 puan),

konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden elli ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

2. Emniyet Rütbe Terfi Yazılı Sınav

Bir üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve kültür düzeyi sınav ile ölçülür. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği 27. maddesinde yazılı sınav hususu düzenlenmiştir. Emniyet rütbe terfi işlemlerine ilişkin bu düzenlemede polis meslek mevzuatı, ceza muhakemesi ve ceza hukuku, anayasa, idare hukuku, Atatürk ilkeleri, insan hakları, genel kültür derslerinden sorular sorulur. Soru dağılımı ve konular aşağıdaki gibidir.

(1) Üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek üzere yapılacak yazılı sınavlar, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonlarınca yapılır.

(2) Yazılı sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

a)Polis meslek mevzuatı %40.

b)Ceza muhakemesi ve ceza hukuku %10.

c)Anayasa hukuku %10.

ç)İdare hukuku ve idari yargı %10.

d)Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10.

e)İnsan hakları %10.

f)Genel kültür %10.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonuçları adaylara duyurulur.

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulur. https://www.pa.edu.tr/

Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının Değerlendirme ve Karar Usulü

(1) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında;

a) Bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerini,

b) Mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetlerini,

c) Bulunduğu rütbede, affa uğramış veya ertelemeye dair hüküm verilmiş olsa bile, adli mercilerce verilen cezalarını,

ç) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını,

d) Hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerini,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılan sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarını,

dikkate alarak belirleyecekleri liyakat koşullarına göre değerlendirerek, edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar verirler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki mesleki bilgi, beceri ve davranışları bakımından personel hakkında yapılacak değerlendirmede; bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek (Ek-1) Birim Değerlendirme Komisyonu Görüş Formu dikkate alınır.

(3)Hizmet ihtiyacı sebebiyle her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısına göre yapılan liyakat değerlendirmesi sonucunda, ilgili personelin durumuna göre “Terfi Eder.”, “Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.”, “Performans Puanına Göre Terfi Eder.”, “Terfi Etmez.” veya “Kadrosuzluktan Terfi Etmez ” kararları verilir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede; soruşturma açılmasına neden olan ihbar veya şikayetlerin personeli mağdur etmek amacıyla yapıldığı yönünde Kurul üyelerinde kanaat oluşması halinde, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar dikkate alınmaz. Ancak liyakatli olduğu değerlendirilmekle birlikte soruşturma ve kovuşturma sonucunun beklenilmesi uygun görülen personel hakkında “Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.” kararı verilebilir.

(5) Son performans puanı kurul tarihi itibarıyla doldurulmamış olmakla birlikte, liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında “Performans Puanına Göre Terfi Eder.” kararı verilir.

(6) Kurul üyeleri veya raportör, Kurulda kendileri ile ilgili görüşme olması halinde, görüşme süresince toplantıya ve oylamaya katılamaz. Üyenin ayrılması, toplantının devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez.

Emniyet Rütbe Terfi Kıdem Sırası

Emniyet teşkilatında bulunduğunuz rütbenin kıdem sıralaması Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 13. Madde uyarınca yapılır. Bu madde kapsamında; Kıdem sırasının tespitinde;

 1. Bulunulan rütbeye terfi tarihi önce olan,
 2. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanlarının ortalaması yüksek olan,
 3. Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olan,
 4. Başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde sicil numarası daha küçük olan, polis amiri, diğerine göre daha kıdemli sayılır.

Emniyet teşkilatı personelinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası, Genel Müdürlükçe her yıl için bir defaya mahsus olmak üzere belirlenerek Mart ayında duyurulur.

Emniyet Rütbe Terfi 2024

Emniyet rütbe terfi işlemleri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Bu kanun ve yönetmelik kapsamında terfi işlemleri her yıl mayıs ayında kurullarda görüşülür. Haziran ayında ise açıklanır. 2020 yılı için 18.06.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü rütbeli personelin rütbe terfi sonuçları açıklanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde rütbe terfi işlemleri için iki ayrı kurul bulunmaktadır. Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser rütbelerindeki emniyet personelinin bulundukları rütbeden bir üst rütbeye terfi etmesinde Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu yapar. Emniyet amirleri ile 4. ve 3. Sınıf Emniyet Müdürlerinin terfileri işlemlerini ise Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu yapmaktadır. Bu 2 kuralda oy çokluğu ile karar alır.

Polis Rütbe Terfi Nasıl Olur?

Rütbe terfi işlemleri, rütbeli personelin kariyer planlamasında oldukça önemli yere sahiptir. Bu nedenle hukuka aykırı bir şekilde verilmeyen rütbelerde açılacak idari dava süreci bu yazımızda detaylı olarak anlatılacaktır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasası’nın 55. Maddesi uyarınca;

“Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise bu maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere liyakate göre yapılır.”

hükmü gereği hangi esaslar kapsamında rütbe terfi işleminin yapılacağı ya da yapılmayacağı düzenlenmiştir. 55. madde uyarınca; kıdem, sınav ve eğitim şartları saklı olmak kaydıyla rütbe terfi işlemi liyakat esasına göre yapılır. Diğer yandan üstte belirttiğimiz yönetmelikte benzer bir hükme yer vererek, polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12. maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılacağı düzenlenmiştir. Emniyet rütbe terfi sonuçlarında personelin neredeyse hepsi “Kadrosuzluktan Terfi Etmez” kararıyla terfi alamadılar. Kıdem sıralamasında daha önde olan personelin bu şekilde rütbe alamaması hukuka aykırı olup idari dava yolu ile iptali gereklidir.

EGM Rütbe Terfi

Emniyet rütbe terfi davası son zamanlar sıkça karşılaşılan ve bir çok mağduriyete neden olan dava türlerindendir. Polis amirlerinin rütbe terfileri 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre:

 • Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılır.
 • Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme puanlarının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar
 • Kurullarda personelin rütbe terfiinin görüşülebilmesi için;
 1. Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinin tamamlanması,
 2. Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması,
 3. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,
 4. Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması, şarttır.
 • Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.
 • Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfilerinde değerlendirilmez. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır
 • Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her yetersiz performans değerlendirme puanı rütbe terfiini bir yıl geciktirir.
 • Bir üst rütbeye terfi etmek için belirlenen diğer şartları taşımakla birlikte, belirlenen rütbedeki hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan terfi edemeyen personele bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatlar ödenir.

Rütbe terfi işlemleri maddi ve özlük hakları başta olmak üzere polis amirlerinin mesleki hayatlarını ve kariyerlerini doğrudan etkileyen işlemlerdir. İdari işlem olmaları itibariyle idari yargı denetimine tabi olan rütbe terfi işlemlerine karşı, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde hukuki yollara başvurulması gerekmektedir. Emniyet rütbe terfi davası bu nedenle önemli ve titizlikle yürütülmesi gereken idari davalardandır.

A ve B Grubu Polis Amirleri Rütbe Terfi İşlemleri

Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesindeki en az 4 yıllık fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar A, komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar B grubunu oluşturmaktadır. B grubu 2015 yılı öncesinde polis memurluğundan komiser yardımcılığına atanan polis amirleridir. B grubu polis amirlerinin komiser yardımcılığı ve komiser rütbesinde bekleme süresi 6 yıldır. B grubu polis amirlerinin A grubuna geçmesi için;

 • En az 4 yıllık yükseköğretim kurumunu bitirmeleri gerekir.
 • Başkomiser rütbesinde A grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak.
 • Emniyet amiri olmak için yapılan yazılı, sözlü sınav ve hizmetiçi eğitimden başarılı olmak.
 • Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından emniyet amiri rütbesine terfi ettirilmiş olmak.

Emniyet Rütbe Terfi İtiraz Dilekçesi Örneği

Kanun ve Yönetmelik yazılı maddi hata nedeniyle yazılı sınav sonuçlarına itiraz haricinde rütbe terfi işlemleri için herhangi bir itiraz yolu ve usulü öngörmemektedir. Bununla birlikte, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. maddesi çerçevesinde rütbe terfi işlemlerine karşı kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.  Emniyet rütbe terfi davası açmadan önce idareye başvurarak itiraz yapılabilir. Biz itiraz yolunu önermemekteyiz. Zira itiraz ederek sonuç almak oldukça zordur. Bu nedenle iptal davası açılması önerilmektedir. Yine de itiraz yolunu makalemizde açıklamak istedik. İtiraz yoluna başvurulacaksa muhakkak dava açma süresi olan 60 gün içerisinde başvurulmalı ve başvuru tarihine kadar geçecek olan süre de idari dava açma süresinde hesaba katılmalıdır. Çünkü idarenin itiraz başvurusunu reddetmesi halinde dava açma süresi en baştan değil, fakat kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. İdare 30 gün içerisinde herhangi bir cevap vermez ise, bu sukutu zımni red sayılarak iptal davası açılabilecektir.

Rütbe terfi işlemlerine karşı yapılacak itirazlarda işleme neden itiraz edildiği, işlemde var olduğu düşünülen yanlışlıklar veya hatalar, mevzuata veya hukuka aykırılıklar açıklanmalı ve yapılması gereken işlemler izah edilmelidir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak için başvuru ve cevap sürelerine dikkat edilmelidir. Aşağıda emniyet rütbe terfi itiraz dilekçesi örneği sunulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğüne

Konu: Terfi Ettirilmeme İşlemine İtiraz
İlgi    : …. sayılı işlem

………. (Çalıştığı birim yazılacak)……..sicil sayılı …… olarak görev yapmaktayım. Yüksek kurulunuzun ….. tarih sayılı kararı neticesinde hakkımda ……..“terfi etmez” kararı alındığı tarafıma tebliğ edilmiştir.
Söz konusu karara aşağıda yer verilen gerekçelerle itiraz ediyorum:
……. (Gerekçeler yazılmalıdır)

Sonuç olarak,
Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum gerekçelerle, …….. tarih ve …. sayılı kararın düzeltilerek …… tarihinden geçerli olmak üzere terfi işlemimin yapılması ve buna bağlı tüm özlük haklarımın tarafıma iadesi hususunda,
Gereğini takdirlerinize saygılarımla arz ederim…./…/……

                       İsim-İmza 

Rütbe Terfi Davası Dilekçesi Örneği

MALTAYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                 Duruşma İstemlidir.

Davacı : İsim-Soyisim-Tc- Adres

Vekili   : Av. Umur YILDIRIM

Davalı : Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 06100 ÇANKAYA/ANKARA

Dava Konusu : Malatya Emniyet Müdürlüğünde …. sicil numarasıyla komiser yardımcısı olarak görev yapan müvekkilimin, bir üst rütbeye

terfiinin yapılması kapsamında ….. tarihinde yapılan yazılı sınavdan … notu, sözlü mülakattan …. notu almasına rağmen Emniyet Genel

Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunca hukuka aykırı bir şekilde terfii uygun bulunmayarak başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali

istemiyle açılmıştır. İşbu müvekkilimin başarısız sayılmasına dair işlemin açıkça hukuka aykırı ve telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracak

nitelikte olması, ayrıca aşağıda arz edilen nedenlerle aynı zamanda uygulamakla etkisi tükenecek işlem niteliğinde olması nedeniyle öncelikle idarenin savunması alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına ve neticede iptaline karar verilme isteminden ibarettir.

Tebliğ Tarihi : 28.05.2018

Açıklamalar

Müvekkilim 12.09.2005…

08.09.2009 tarihinde Polis Akademisi’ne başlayan müvekkilim 28.06.2014 tarihinde 3,12 diploma notuyla mezun olmuştur. Yine okulda derslerde gösterdiği başarı ve üst düzey ingilizce seviyesinden dolayı 1 dönem Erasmus eğitimi kapsamında yurtdışında eğitim görmüştür.

Şark Görevini;

… sicil numarasıyla Komiser Yardımcısı olarak görevini sürdürmekte olan müvekkilimin, bir üst rütbeye terfiinin yapılması kapsamında ….. tarihinde yapılan yazılı sınavdan … notu, sözlü mülakattan …. notu almasına rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunca terfii uygun görülmemiştir.

Hukuka aykırılığı aşağıda ayrıntılı bir biçimde arz ve izah edileceği üzere; uyuşmazlık konusu Komiser Yardımcısı rütbesinden Komiser rütbesine terfi ettirilmemesine yönelik; açıkça hukuka aykırı işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle Sayın Mahkemeniz nezdinde başvuruda bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur.

Hukuki Açıklamalarımız

1980 T.C. Anayasası ile de açıkça koruma altına alındığı üzere; kanun önünde eşitlik ilkesi Anayasamızın ve bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez bir unsurudur ve hiçbir Devlet organı yahut idari makam bu hususu ihlal edemez.
Anayasamızın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyetinin Hukuk Devleti olduğu”, 10. maddesinde “herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, bu maksatla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağı, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımayacağı, Devlet organları ile idari makamların bütün işlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğu” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden olan “hukuk devleti” ilkesi, vatandaşlarına hukuk güvenliğini sağlayan, idarenin hukuka bağlılığını amaç edinen, buna karşılık kamu gücünün sınırsız, ölçüsüz ve keyfi kullanılmasını önleyen en önemli unsurlardan biridir. Nitekim hukuk devleti ilkesinin yaşama geçirilmesini sağlayacak araçlar arasında Anayasanın 8. maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin, Anayasanın 125. maddesinde de, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu kuralına yer verilmiştir. Bahsi geçen hukuk devleti ilkesi karşısında idarenin, yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak ya da bu denetimin yapılmasını imkansız kılacak işlem ve eylemlerde bulunması mümkün değildir. İdarenin müvekkilim hakkında, Anayasayı ihlal etmesi ve takdir yetkisini aşması suretiyle tesis ettiği işlem açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Memurların özlük haklarının kanunlarla düzenleneceği, rütbe terfi işlemlerinin de birer özlük hakkı olması nedeniyle memurlar ve diğer kamu görevlileri terfileri hususunda yasal güvenceye kavuşturulmuştur.

Anayasamızın 128. maddesinin ikinci fıkrasında, “…memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin Kanunla düzenleneceği, ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” denilmek suretiyle memurlar ve diğer kamu görevlileri, özlük hakları bakımından yasal güvenceye kavuşturulmuştur. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin ve bu bağlamda Emniyet Teşkilatı mensuplarının statü haklarını doğrudan etkileyen Rütbe Terfi İşlemlerinin “diğer özlük işleri” kavramı kapsamına girdiğine kuşku bulunmamaktadır. Kanuni düzenleme ilkesi, düzenlenen alanda temel ilkelerin kanunla konulmasını ve çerçevenin kanunla çizilmesini ifade etmektedir. Bu niteliği taşıyan ve yasal düzenleme ile uzmanlık ve teknik konulara ilişkin ayrıntıların belirlenmesi hususunda yürütme organına yetki verilmesi kanuni düzenleme ilkesine aykırılık oluşturmaz. Emniyet Teşkilatı Mensuplarının statü haklarını doğrudan etkileyen Rütbe Terfi İşlemleri, Anayasamızın yukarıda yer alan hükümleri gereğince Kanunla düzenlenmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle idarenin bahse konu terfi vermemesi konusu açıkça belirtildiği üzre kanunla düzenlenmesi gerektiği Anayasa ile güvence altına alınmış bir husustur ve idari işlemle kısıtlanması açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. maddesinde “sınıflandırma”, “kariyer” ve “liyakat” ilkeleri bu kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş olup sistemin eşit imkanlarla uygulanmasını sağlamak amacıyla Devlet Memurları için bir çeşit güvenlik sağlama yöntemidir.
Kariyer ilkesi Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi ise Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlilik sistemine dayandırmak ve sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere Kanun, devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara sınıfları içerisinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme istemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramları yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği de tabiidir.

Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime imkan tanıyacak şekilde yapılması esas olmalıdır. İdari işlemin yetki ve şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olmak üzere yapılan yargısal denetimin, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyeceği açıktır. Nitekim 2577 sayılı Kanunun 2. maddesinin (1/a) bendi gereğince iptal davalarının, idari işlemlerinin yetki ve şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime tabi tutulması zorunlu bulunmaktadır. Dolayısıyla sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak alt yapının tüm unsurlarıyla oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin görevidir. Mülakatından ….. almış olan müvekkilimin konuya ehil olması konusu zaten aldığı yüksek puandan ve eğitim notlarından açıkça anlaşılmaktadır. Bu bağlamda müvekkilimin kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca terfi alamaması idari işlemin konu yönünden sakat olması sonucunu doğurmakta ve hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

10.05.2015 tarihli, 29351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yasal dayanağını 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunundan alan, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte üst rütbeye terfi ettirilecek personelin hangi şartlarda uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

Anılan yönetmeliğin 27. maddesinde; üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek üzere yapılacak yazılı sınavların, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonlarınca yapılacağı; yazılı sınavda sorulacak soruların konuları ve oranlarının, a) Polis Meslek Mevzuatı %40, b) Ceza Muhakemesi ve ceza hukuku %10, c) Anayasa Hukuku%10, ç) İdare Hukuku ve İdari Yargı %10, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10, e) İnsan Hakları %10, f) Genel Kültür %10 olduğu, yazılı sınavın yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği, hüküm altına alınmıştır. Aynı yönetmeliğin 2016/8770 KArar sayılı yönetmelikle değişik 28. maddesinde, (1) yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almış olanların sözlü sınava tabi tutulacağı, (2) Sözlü sınav için oluşturulan komisyon üyelerinin, sınava girecek personelden en az bir üst rütbede olmak zorunda olduğu, (3) Sözlü sınav komisyonlarının üst rütbeye terfi edecek personeli; a)yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan), b) bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği (15 puan), c)temsil ve mahiyetini personelini sevk ve idare kabiliyeti(15 puan), ç) özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan), d) analitik düşünme , problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği (15 puan), planlama eşgüdüm ve denetim becerileri (15 puan) konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği, her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanının tespit edileceği, (4) sözlü sınavda yüz üzerinden elli ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı kuralına yer verilmiştir.

Bu bağlamda müvekkilimin yapılan yazılı sınavdan aldığı ….. not ve sözlü sınavdan aldığı not …. olmak üzere, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirtilmiş tüm hususlar fazlasıyla sağlanmıştır. Müvekkilim bırakın başarısız olmayı, ortalamanın üzerinde puanlar almış ve terfii fazlasıyla hak etmiştir. Bu nedenle terfi ettirilmemesi hususu açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Müvekkilimin performansı, Kurum İçi Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde belirlenen “Performans Değerlendirme Ölçütleri”ne göre Komiser Yardımcılığı rütbesinde görev aldığı 5 yıl içerisinde “ÇOK İYİ” olarak değerlendirilmiştir.

Müvekkilim Polis Akademisi’nden mezuniyetinden sonra birçok kademede görev almış ve Emniyet Teşkilatı’na verdiği 5 yıllık hizmet süresince Performans Değerlendirme Amirlerince her zaman iyi değerlendirme raporu almış, yine bu süre içerisinde başarılı çalışmalarından ötürü ….. kez Başarı Belgesi,…. kez Üstün Başarı Belgesi ve ….. kez 657 sayılı kanun kapsamında para ödülü ve 3201 sayılı kanun kapsamında …. maaş taltifi ile ödüllendirilmiştir. Devlet memurlarının tabi olduğu kariyer ve liyakat şartları ile terfinin uzman ve ehil memurlara verilmesi müvekkilimin bu türlü üstün başarıları ile dolu meslek yaşamında terfi alması için bile başlı başına bir nedenken, yazılı ve sözlü sınav notu yeterli hatta gerekenin üzerinde olan müvekkilimin terfi alamaması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer sebeplerle, müvekkilimin 2018 Yılı Rütbe Terfileri itibarıyla ………….tarihinde yapılan sözlü sınavda …..almasına rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunca hukuka aykırı bir şekilde terfii uygun bulunmayarak başarısız sayılmasına dair dava konusu işlemin

 • İptaline karar verilmesini,
 • Yargılama ve diğer giderlerin idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …..07.2018

                                      Davacı Vekili
                                  Av. Umur Yıldırım

Emniyet Rütbe Terfi İptal Davası

Emniyet rütbe terfi işlemleri maddi ve özlük hakları başta olmak üzere polis amirlerinin mesleki hayatlarını ve kariyerlerini doğrudan etkileyen işlemlerdir. İdari işlem olmaları itibariyle idari yargı denetimine tabi olan rütbe terfi işlemlerine karşı, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde hukuki yollara başvurulması gerekmektedir. Devre kıdem sıralaması sizden sonra gelen bazı personelin terfi ettirilmiş olması, terfi ettirilenler arasında disiplin cezası alan rütbelilerin olması ve performans puanı ortalaması sizden daha düşük olanların terfi ettirilip, sizin terfi alamamanız birlikte değerlendirilmesinde; terfi ettirilmeme işleminiz hukuka aykırı olacaktır. Bu nedenle iptal davası ile işlemin iptali gereklidir.

Emniyet rütbe terfi davaları İdare Mahkemesine açılır. Emniyet rütbe terfi işlemlerine karşı idare mahkemesine iptal davası açılabilir. İptal davası rütbe terfilerin ilan edilmesinden itibaren 60 gün içinde görev yaptığınız ilde idare mahkemesine açılır. Açılacak iptal davasında yürütme durdurma talep edilebilir. Fakat yürütme durdurma çıkma ihtimali bu davalarda oldukça düşüktür. Emniyet rütbe terfi davaları idari dava avukatı ile yürütülmesi menfaatinizin korunması bakımından önemlidir.

Emniyet Rütbe Terfi Danıştay Kararları

T.C DANIŞTAY 2.Daire Esas: 2021/ 9322 Karar: 2022 / 6424 Karar Tarihi: 13.12.2022

 • Emniyet Rütbe Terfi Davası
 • Davacının Rütbe Terfi Sözlü Sınavında Başarısız Sayılması

Dava konusu sözlü sınav işleminin dayanağı olan 10/05/2015 günlü, 29351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Beşinci Dairesinin 20/06/2018 günlü, E:2016/24760, K:2018/15074 sayılı kararıyla Yönetmelik’in 28. maddesinin 1. fıkrasında yer alan Yazılı sınava giren adaylar, ibaresinin …3201 sayılı Kanun’da emniyet personelinin rütbe terfiinin görüşülebilmesi için liyakat ve kariyer ilkelerinin gereği olarak yazılı sınavda başarılı olma şartının aranması karşısında, anılan yasal düzenlemeye aykırı olarak yazılı sınava katılan adayların tamamının herhangi bir başarı kriteri aranmadan sözlü sınava çağrılmasına ilişkin uyuşmazlık konusu düzenlemede yukarıda alıntısı yapılan Kanun hükmüne uyarlık bulunmamaktadır. gerekçesiyle; Yönetmelik’in 28. maddesinin 3. fıkrasının ise …dava konusu Yönetmelik’in dayanağı olan Kanun hükmünde açıkça sözlü sınav şeklinde yapılan düzenlemeye uygun olarak Yönetmelik’in 28. maddesinin başlığında da sözlü sınav ibaresine yer verildiği halde madde içeriğinde sadece mülakata yönelik değerlendirmelere yer verilmiş olup, sözlü sınavının amacı olan bilgi ölçmeye yönelik hususlara yer verilmediğinden anılan maddenin 3. fıkrasında eksik düzenleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. gerekçesiyle iptaline karar verildiği, anılan kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25/11/2020 günlü, E:2019/179, K:2020/2522 sayılı kararıyla onandığı ve iptal kararının kesinleştiği görülmektedir.

Bu durumda, davacının rütbe terfi sözlü sınavı sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin dayanağı olan Yönetmelik hükümlerinin Danıştay Beşinci Dairesinin 20/06/2018 günlü, E:2016/24760, K:2018/15074 sayılı kararı ile hukuka aykırılığı tespit edilerek iptal edilmiş olması karşısında, söz konusu hukuka aykırı düzenlemelere dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.


Konya BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İdari Dava Dairesi Esas: 2022/872 Karar: 2023/77 Karar Tarihi: 17.01.2023

 • Emniyet Rütbe Terfi Davası
 • Davacının Rütbe Terfi Sıralaması

Uyuşmazlıkta; komiser rütbesine terfi ettirilen ve ettirilmeyen komiser yardımcılarına ilişkin olarak davalı idare tarafından dosyaya sunulan 168 sayfalık çarşaf listede yer alan personellerin ve davacının durumu birlikte değerlendirildiğinde, Kurul tarafından kıdem sırasına göre en kıdemliden başlanılmak üzere sıralama yapıldığı, davacının performans not ortalamasının 4,79, son performans puanının 5, birim değerlendirme komisyonun davacı hakkındaki görüşünün “yeterli” olduğu, davacı hakkında yürütülen veya sonuçlandırılmış adli bir soruşturmanın bulunmadığı, 09/04/2020 tarihinde hakkında verilen bir uyarma cezasının bulunduğu ve çarşaf listedeki kıdem sıralamasında davacının kıdem sırasından sonra gelen bazı personellerin terfi ettirildiğinin görüldüğü, davacının kıdem sırasının ise 3243 olduğu, davacıdan sonra gelip de terfi edenlerin sayısının ise 108 olduğu anlaşılmaktadır.

Davalı idarenin, ilgili personelin bir üst rütbeye terfi ettirilmesi konusunda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de; bu yetkinin, mevzuatta öngörülen kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturmalar, performans notları gibi ölçütler birlikte gözetilerek kullanılması, belirtilen ölçütlerin terfi işlemlerinde uygulanması sırasında da eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın sağlanması, hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın yapılıp yapılmadığının ise, ancak, söz konusu ölçütlerin, terfi işlemlerinde nasıl dikkate alındığının idarece açıklanması sonucunda anlaşılabileceği açıktır.

Dava konusu olayda, komiser yardımcısı olarak görev yapan davacının, bulunduğu rütbede zorunlu bekleme süresini doldurduğu, komiser yardımcısı rütbesinde geçirdiği süredeki en son performans notunun beş(5) olduğu, herhangi bir adli soruşturma yahut cezasının olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, kıdem sırasında davacıdan sonra gelen 108 kişinin terfi ettirildiği ve ortalama performans puanı, son performans puanı, başarı belge ve ödül durumu davacıdan daha düşük olan bir çok personelin terfi ettirildiği görülmesine karşın davacının terfiye esas liyakat değerlendirmesinde geride bırakılmasını gerektirecek geçerli bir sebebin davalı idarece ortaya konulmadığı görüldüğünden karşısında, davacının komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle, İstinaf isteminin kabulüne


T.C Danıştay 2.Daire Esas: 2021/ 1778 Karar: 2022 / 794 Karar Tarihi: 24.02.2022

 • Emniyet Rütbe Terfi Davası

Buna göre, rütbelere terfi ettirilecek personelden; liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında kadro bulunması halinde terfi eder kararı, kadro bulunmaması halinde kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez kararı, bir üst rütbeye terfi etmek için liyakat yönünden yeterli görülmeyen personel hakkında ise “terfi etmez” kararı verilmesi gerekmektedir.

Personelin liyakat koşullarına göre değerlendirilmelerinde ise; bulunduğu rütbedeki sicil veya performans değerlendirme notunun, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerinin, mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetlerinin, bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, adli mercilerce verilen cezaları ile disiplin cezalarının, hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin ve Yönetmelikte belirtilen sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarının bir bütün halinde dikkate alınması gerekmektedir.

Davalı idarenin, ilgili personelin bir üst rütbeye terfi ettirilmesi konusunda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de; bu yetkinin, mevzuatta öngörülen ölçütler gözetilerek kullanılması, belirtilen ölçütlerin terfi işlemlerinde uygulanması sırasında da eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın sağlanması, hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın yapılıp yapılmadığının ise, ancak, söz konusu ölçütlerin, terfi işlemlerinde nasıl dikkate alındığının idarece açıklanması sonucunda anlaşılabileceği açıktır.

Belli bir tarihe kadar bulunduğu rütbedeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve terfi incelemesine tabi tutulan personelin yer aldığı liste incelendiğinde; listede yer almasına rağmen terfi ettirilmediği için bu işlemi dava konusu eden bir ilgiliye (davacıya) göre, örneğin daha çok sayıda ve/veya daha ağır disiplin cezası aldığı ve daha az sayıda başarı belgesi ve ödül ile daha düşük performans değerlendirme puanına sahip (listenin son sırasında bulunan personel de dahil) bir veya birden fazla personelin rütbe terfii yapılırken, ilgilinin (davacının) rütbe terfii yaptırılmaması, eşit ve objektif bir uygulama olarak kabul edilemez. Aynı durumun; anılan listede yer alan, ancak ilgiliye (davacıya) göre daha çok sayıda ve/veya daha ağır disiplin cezası aldığı ve davacıdan daha az sayıda başarı belgesi ve ödül ile daha düşük performans değerlendirme puanına sahip olduğu görülen bir veya birden fazla personelin üst rütbeye terfii yapılırken, ilgilinin (davacının) terfi ettirilmemesi işlemi için de geçerli olduğu tartışmasızdır.

Olayda; İdare Mahkemesince, davacının, bir üst rütbeye liyakat nedeniyle terfi ettirilmemesine ilişkin işlemin hukuki denetimi yapılırken; bir bütün olarak tüm liyakat ölçütlerinin araştırılması ve bu ölçütlerin, kıdem sıralaması dikkate alınmaksızın terfi listesinde yer alıp terfi eden tüm personele kıyasla davacı açısından eşit, objektif ve istikrarlı şekilde uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının komiser yardımcısı rütbesindeyken almış olduğu adli cezasının bulunduğundan bahisle davanın reddi yolunda hüküm kurulmuş olmasında hukuki isabet bulunmamaktadır.


T.C. Van 3. İdare Mahkemesi Esas No : 2020/1233 Karar No : 2021/1342

 • Emniyet Rütbe Terfi Davası

Dava dosyası ile 31/12/2020 tarihine Kadar Bulunduğu Rütbedeki Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayan komiser yardımcıları listesinin incelenmesinden; davacının da bulunduğu listede liyakat kriterlerinin tümü ya da 2 den fazla kriter yönünden davacıdan daha düşük puana sahip ve hakkında soruşturma yahut disiplin cezası bulunan ( örneğin 2.677 sıradaki, 2.721 sıradaki, 2.737.sıradaki, 2745.sıradaki, 2771.sıradaki) personeller terfi ettirilirken davacı hakkında “kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez” kararı verildiği görülmektedir.

Bu durumda; davalı idarece Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından mevzuattaki kriterler göz önüne alınarak ”liyakat” yönünden değerlendirme yapılarak terfi etmez kararı verildiği belirtilmiş ise de, dava dosyasında yer alan Yüksek Değerlendirme Kurulu kararında yer verilen gerekçeler, uyuşmazlık konusu terfi döneminde terfiyi hak eden ve terfi ettirilen personele ilişkin liste ile bu listede yer alan personelin kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturma bilgileri gözönünde bulundurulduğunda, davacıya göre daha düşük performans puanına ve başarı notuna sahip olduğu görülen birden fazla personelin üst rütbeye terfisi yapılırken davacının rütbe terfisi yapılmadığı gibi davacının terfi ettirilmemesine ilişkin herhangi bir sebebin de ortaya konulamadığı ve ortalama performans puanı, son performans puanı, başarı belgeleri ve ödüller, birim değerlendirme komisyonun görüşü davacıdan düşük olan personelin ise terfi ettirildiği görüldüğünden, bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme notunun, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerinin, mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile yönetmelikte belirtilen sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarının rütbe terfiine aday personel yönünden eşit, objektif ve istikrarlı şekilde uygulanmadığı sonucuna varıldığından davacının 2020 yılı terfi değerlendirme döneminde terfi ettirilmemesine ilişkin dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan dava konusu işlemin hukuka aykırılığı saptandığından davacının yoksun kaldığı maaş alacak farklarının da dava tarihi olan 05/10/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerektiği açıktır.


Danıştay 12. İdari Dava Dairesi 2008/2480 Karar

 • Emniyet Rütbe Terfi Davası

“… Dosyanın incelenmesinden, davacının 328 kişilik kıdem listesinde 100. Sırada yer aldığı, davacının sicil ortalamasının 96 olduğu, listede terfi eden 80 kişiden 23 kişinin davacıdan önce 56 kişinin davacıdan sonra yer aldığı, ayrıca davacının hiçbir disiplin cezasından söz edilmediği ve liyakati konusunda da olumsuz bir hususun ileri sürülmediği anlaşıldığından, kıdem olarak davacıdan daha sonrakilerin terfi ettirilerek kıdem ve liyakat konusunda yetersizliği ileri sürülmeyen davacının terfi ettirilmemesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.”


Danıştay 5. İdari Dava Dairesi 2016/ 19186 Esas 2019 / 2062 Karar 20.03.2019 Karar Tarihi

 • Emniyet Rütbe Terfi Davası

Davalı idarenin, emniyet amirlerinin terfi ettirilmesi konusunda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de, bu yetkisinin, mevzuatta öngörülen kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturmalar gibi ölçütlerin gözetilerek kullanılması, belirtilen ölçütlerin terfi işlemlerinde uygulanması sırasında da, eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın sağlanması, hukuk devleti ilkesinin zorunlu sonucudur. Eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın yapılıp yapılmadığının ise ancak, söz konusu ölçütlerin, terfi işlemlerinde nasıl dikkate alındığının idarece açıklanması sonucunda anlaşılabileceği açıktır.

Dosyada yer alan Yüksek Değerlendirme Kurulu kararında yer verilen gerekçeler, uyuşmazlık konusu terfi döneminde terfiyi hak eden ve terfi ettirilen personele ilişkin listeler ile listelerde yer alan personelin kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturma bilgileri dikkate alındığında, davalı idarece liyakat değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin uygulanmasında, eşit, objektif ve istikrarlı şekilde işlem tesis edildiğinin ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.


Danıştay 5. İdari Dava Dairesi 2016/ 20907 Esas 2019 / 332 Karar 15.01.2019 Karar Tarihi

 • Emniyet Rütbe Terfi Davası

“…Olayda; dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla Merkez Değerlendirme Kurulu kararında yer verilen gerekçeler, uyuşmazlık konusu terfi döneminde terfiyi hak eden ve terfi ettirilen personele ilişkin liste ile bu listede yer alan personelin kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturma bilgileri göz önünde bulundurulduğunda; davalı idarece liyakat değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin, rütbe terfiine aday davacı yönünden eşit, objektif ve istikrarlı bir şekilde uygulanmadığı anlaşılmakta ise de, gelinen aşamada meydana gelen yeni hukuki durumlar, davacı hakkında Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinin E:2017/656 sayısına kayıtlı olarak açılan ceza davasında verilen karar ile bu karara konu fiillerin; temadi etmesi, nitelik ve ağırlığı ile örgütün büyük bir gizlilik ve takiye içinde Devleti ele geçirmek amacıyla yasadışı faaliyetlerde bulunduğu da dikkate alındığında, 2014 yılı terfi dönemine etkisinin olacağı açıktır.

Bu durumda; mevcut listedeki personelin rütbe terfiine ilişkin olarak yukarıda değinilen hususlar da gözönünde bulundurulmak suretiyle, davacının durumunun liyakat yönünden “yeniden” değerlendirilmesi gerektiği açık olduğundan İdare Mahkemesinin temyize konu kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir.”

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları

 • Danıştay 5. Dairesinin 06.02.2019 tarihli ve 2016/7444 E.  ,  2019/757 K. sayılı kararından:

Dava konusu istem: Komiser yardımcısı rütbesinde görev yapan davacının, 2014 yılı terfi döneminde komiser rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin Merkez Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İdare Mahkemesince verilen kararda; idarenin rütbe terfiine yönelik liyakat değerlendirmesinde takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu hususu ile 749 kişinin komiserliğe terfi ettirildiği 2014 yılı değerlendirmesine esas kıdem listesinde 314. sırada bulunan ve bu haliyle kıdemi yeterli olan davacının, liyakatini olumsuz etkileyecek herhangi bir cezasının bulunmadığı hususu birlikte gözetildiğinde, liyakat değerlendirmesinin objektif olarak ve mevzuata uygun bir şekilde yapıldığından ve takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı ve objektif bir şekilde kullanıldığından bahsetmeye olanak bulunmadığı açık olduğundan, performans puanı ve ödül/başarı belgesi itibarıyla kendisinden daha düşük değerlere sahip, daha kıdemsiz personel terfi ettirilirken davacının komiserliğe terfi ettirilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, T.C. Anayasası’nın 125. maddesi uyarınca, hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gerektiği de belirtilmiştir. Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline ve davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının 11/07/2014 tarihinden itibaren hesaplanarak, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Davalının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onaltıncı Dairesinin 11/02/2016 tarih ve E:2015/17524, K:2016/388 sayılı kararıyla; temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları 1


 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 10/12/2015 tarihli ve 2014/5276 E., 2015/5093 K. sayılı kararı:

Dava; davacının 3. sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine 15/10/2004 tarihi yerine 30/06/2007 tarihinden geçerli olmak üzere terfi ettirilmesine ilişkin işlemin iptali, bu nedenle yoksun kaldığı özlük hakkının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden davacının söz konusu yıllarda rütbe terfisinin yapılmamasının sadece adli soruşturmasının devam ediyor olması gerekçesine dayanmadığı, rütbe terfisi için gerekli diğer koşulların dikkate alındığı, nitekim bu yıllara ilişkin Yüksek Değerlendirme Kurulu kararlarının incelenmesi sonucu Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan hükümlerden faydalanacak personelin rütbe terfisi için gerekli diğer koşulların dikkate alınarak ”terfi eder listesinde” yer aldığı, ancak listede isimlerinin karşısında ”soruşturma sonucuna göre” ibaresinin bulunan personel olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, 2004-2005-2006 yıllarda rütbe terfisinin yapılmamasının sadece adli soruşturmasının devam ediyor olması gerekçesine dayanmayan, rütbe terfisi için gerekli diğer koşulların dikkate alınarak bu yıllara ilişkin hakkında terfi edemez kararı verilen davacının 3. sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine 15/10/2004 tarihi yerine 30/06/2007 tarihinden geçerli olmak üzere terfi ettirilmesine işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları 2


 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 03/11/2015 tarihli ve 2013/1613 E. 2015/3819 K. sayılı kararı

Dava; davacının 30/06/2007 tarihi itibarıyla emniyet amirliği rütbesinde zorunlu bekleme süresini doldurması nedeniyle üst rütbeye 30/06/2007 tarihi itibarıyla terfi ettirilmesi gerekmekteyken …. Asliye Ceza Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararıyla verilen, 18/05/1994 tarihinde kesinleşen ve paraya çevrilip tecil edilen 2 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle emniyet amirliği kıdeminin 14/09/2003 tarihi olarak düzenlendiğinden bahisle üst rütbeye 14/09/2007 tarihi itibarıyla terfi ettirilmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddi kayıpların tazmini istemiyle açılmıştır.

…. İdare Mahkemesi’nin …. günlü, … sayılı kararıyla; 30/06/2003 tarihinde emniyet amirliği rütbesine terfii eden davacı hakkında 1994 yılında verilen ve paraya çevrilerek ertelenen mahkumiyet, 5 yıllık bekleme süresi içerisinde başka bir cürüm işlenmemesi nedeniyle vaki sayılmamış hale geldiğinden 3201 sayılı Kanun’un 55. maddesinde belirtilen, alınan ceza süresi kadar rütbe terfiini geri bırakma müeyyidesini 5 yıllık deneme süresi içerisinde uygulamayan idarenin, emniyet amirliği rütbesindeki 4 yıllık bekleme süresinin doldurulduğu 2007 yılı terfi döneminde uygulanması ve alınan mahkumiyet kadar rütbe terfiinin geri bırakılması yönünde işlem tesisinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle oluşan parasal hak kaybının tazmini isteminin ise kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; … 2. İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, … 2. İdare Mahkemesinin … günlü… sayılı ısrar kararının ONANMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/11/2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları 3


 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/10/2015 tarihli ve 2013/934 E., 2015/3550 K. sayılı kararı

Dava; emniyet amiri olarak görev yapan davacının, 2008 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu’nca 4. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Davacının emniyet amirliği rütbesinde verilmiş olan disiplin cezaları ile ceza yargılaması sonucunda verilen cezalara sebep olan ve yukarıda özetlenen fillerinin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, … İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/10/2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları 4


 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/10/2015tarihli 2013/590 E.  ,  2015/3520 K. sayılı kararı

Dava; 3. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan davacının, 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin 2008 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının davacıya ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

Davacının 1 günlük aylık kesimi cezasıyla cezalandırılmasına sebep olan ve yukarıda özetlenen fiilin niteliği ile kıdem sıralaması dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, … 2. İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/10/2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları 5


 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 10/09/2015 tarihli 2013/75 E., 2015/3108 K. saylı kararı

Dava; …….Emniyet Müdürlüğünde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan davacının, 2007 yılında 3. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmemesine ilişkin Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

30/06/2001 tarihi itibariyle 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ettirilen davacının, almış olduğu disiplin cezaları nedeniyle 2006 yılına kadar bir üst rütbeye terfi edemediği, 2006 yılında ise Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından terfi ettirilmediği anlaşılmakta olup personelin almış olduğu cezaların birden fazla terfi dönemine sirayet edecek şekilde değerlendirilmesi mümkün olmamakla birlikte 2006 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından terfi ettirilmeyen davacının bu tarihten sonra Hakkari İli Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü olarak görevli iken, Merkez Disiplin Kurulunun 17/08/2006 günlü, 290 sayılı kararı ile “denetim görevini yerine getirmediğinden” 4 ay kısa süreli durdurma cezasıyla cezalandırıldığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, … 2. İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/09/2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Görüldüğü üzere rütbe terfi işlemleri ile ilgili davalarda Danıştay kıdem, sicil ve başarı belgelerinin yanında personel hakkındaki idari ve adli soruşturmaların sonuçlarını ve mahkeme kararlarını da dikkate almaktadır.

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları 6


 

X
kadim hukuk ve danışmanlık