Ceza Hukuku

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel taciz suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu’nun altıncı bölümünde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında madde 105’te düzenlenmektedir. TCK madde 105’te cinsel taciz “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2)Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.” şeklinde düzenlenmektedir.

Kanun maddesinden açıkça anlaşılacağı üzere TCK kapsamında cinsel taciz suçunun tanımı yapılmamıştır. Cinsel taciz, bir kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmemek suretiyle, her türlü davranış ile cinsel yönden rahatsız edilmesi olarak tanımlayabiliriz. Örnek vermek gerekirse yoldan geçen birinin laf atması cinsel tacizdir; sarkıntılık sayılan davranışlardan ise sadece mağdurun vücuduna temas etmeden gerçekleşen hareketler, cinsel taciz olarak kabul edilmektedir. Kısacası cinsel taciz; cinsel amaçla yapılan, cinsel yönden ahlaka aykırı olan ancak kişinin vücuduna temas etmeyen, mağdurun rızası dışında gerçekleşen ve mağduru rahatsız eden eylemlerdir. Cinsel suçlar ispatı zor suçlardır. bu sebeple bilinçlenmek önemlidir.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Suçun Hukuki Konusu

Cinsel taciz suçunun hukuki konusu kişinin cinsel dokunulmaz ve bütünlüğün korunması ve ahlak duygusudur. Burada cinsel dokunulmazlık esastır.

Fail

Ceza hukuku anlamında, hukuka aykırı eylemi işleyen kişi suçun failidir. Cinsel taciz suçunun faili herkes olabilir, özgü suçlardan değildir. Cinsel taciz suçu karşı cinsiyet tarafından işlenebileceği gibi aynı cinsiyete sahip kişiler tarafından işlenebilmektedir. Ancak suçun belli kimseler tarafından işlenmiş olması, ceza artırımını gerektiren nitelikli hâllerdendir.

Mağdur

Suçu oluşturan eylemden doğrudan etkilenen kişi veya kişilerdir. Bir başka deyişle mağdur, ceza normu tarafından korunan ve suç tarafından ihlal edilen yani suçun hukuki konusunu oluşturan hukuki çıkarların sahibidir. Cinsel taciz suçunun mağduru herkes olabilir, bu suçun mağduru çocuk da olabilir.

Eylem

Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için;

 • Cinsel amaçla yapılmalı,
 • Cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olmalı,
 • Belirli bir kişiye karşı olmalı,
 • Kişinin vücuduna temas etmemeli,
 • Mağdurun rızası dışında gerçekleşmelidir.

Cinsel tacizi oluşturan eylem madde hükmü gereğince mutlaka cinsel amaçlı olarak yapılmalıdır. Cinsel amaç olmaksızın sadece rahatsız etmek amacıyla yapılması takdirde burada cinsel taciz suçu değil, TCK madde 123’te düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşmaktadır.

Cinsel tacizi oluşturan eylem sözlü, yazılı veya davranış suretiyle işlenebilmektedir. Ancak bu sözlü, yazılı veya davranışın cinsel amaçlı yapılması gerekmektedir ve eylem cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olmalıdır. Cinsel taciz sözel olarak gerçekleşmesi için bu sözlerin mağdurun bilgisine ulaşması gerekmektedir. Umuma karşı yapılan cinse taciz eylemi suç oluşturmamaktadır, mağdurun belli bir kimseye karşı yönelmesi gerekmektedir.

Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için mağdurun vücuduna dokunmadan gerçekleşmelidir. Vücuda temasla gerçekleştirilen eylemde cinsel taciz suçu değil, cinsel istismar veya cinsel saldırı suçu oluşmaktadır.

Cinsel amaçlı yapılan eylem ani bir eylem olabileceği gibi tekrarlayan bir eylem de olabilir. Fail aynı zaman diliminde birden fazla cinsel taciz eylemini gerçekleştirirse tek bir suç olarak kabul edilecektir.

Cinsel taciz mağdurun rızası dışında olmalıdır; aksi takdirde cinsel taciz suçu oluşmamaktadır. Ayırt etme gücü olmayan birisinin rızasından söz etmek mümkün değildir.

Nitelikli Unsurlar

TCK madde 105/2’de cinsel taciz suçunun belli kimseler tarafından işlenmiş olması, ceza artırımını gerektiren nitelikli hâller olarak kabul edilmektedir. Bunlar;

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanan kişilerce işlenmesi,
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerce işlenmesi,
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanan kişilerce işlenmesi,
 • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanan kişilerce işlenmesi,
 • Suçun teşhir suretiyle işlenmesi

halinde suçun nitelikli hali gerçekleşmiş sayılmaktadır.

Manevi Unsur

Manevi unsur denildiği zaman suçun kasten mi taksirle mi işlendiği hususundan bahsedilmektedir. Cinsel taciz suçu kasten işlenen suçlardandır. Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere suçun gerçekleşebilmesi için sanığın özel bir saik olan cinsel amaç ile hareket etmesi gerekmektedir.

Teşebbüs

Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. Cinsel taciz suçu teşebbüse elverişli suçlardandır. Örneğin cinsel amaçla yapılan eylemde mağdurun rahatsız olmaması halinde suç teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır. Cinsel taciz suçu ve cezası bu nedenle teşebbüs aşamasında kalabilir.

İştirak

İştirak, bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesini ifade eder. Cinsel taciz suçunda iştirak mümkündür.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel tacizin cezası kaç yıl 2020? Bu soru tarafımıza sürekli yöneltilmektedir.Cinsel taciz suçuna karşı uygulanacak yaptırımlar kanunda açıkça ifade edilmiştir. TCK madde 105/1’e göre;

 • Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası,
 • Fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası

ile cezalandırılmaktadır. Basit cinsel tacizin cezası üstte belirtildiği üzere 3 aydan 2 yıla kadardır. Eğer mağdur çocuksa 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Mesajla tacizin cezası cinsel tacizin basit halinden verilir. Yani 3 aydan 2 yıla kadardır. Aynı şekilde sözlü tacizin cezası da aynıdır.

TCK madde 105/2’ye göre suçun nitelikli halini oluşturan;

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanan kişilerce işlenmesi,
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerce işlenmesi,
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanan kişilerce işlenmesi,
 • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanan kişilerce işlenmesi,
 • Suçun teşhir suretiyle işlenmesi

halinde ilk fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır. Cinsel taciz nedeniyle mağdurun işi bırakmak, okuldan veya ailesinde ayrılmak zorunda kalması halinde ise verilecek ceza 1 yıldan az olamaz.

Cinsel Taciz Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı

Adli para cezası, yargılamayı gerçekleştiren mahkeme tarafından, hükümlünün bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesine karar verilmesidir. Cinsel taciz suçu belli şartları oluşması halinde adli para cezasına çevrilebilen suçlardandır.

Erteleme kararında, mahkemece yargılanan kişinin suçlu olduğu tespit edilmiş ve kişi hakkında hapis cezası hükmedilmiştir. Ancak, mahkeme tarafından kişiye verilen hapis cezasının, cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi halinde erteleme kararı verilmiş olacaktır. Cinsel taciz suçunda cezanın ertelenmesi mümkündür.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması ve davanın düşürülmesine sebep olan CMK 231. maddede düzenlenen yaptırımdır. Cinsel taciz suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Şikayet, takibi şikayete bağlı suçlar, bir suç hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesinin suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olmasına bağlı olduğu suçlardır. Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi kılınmıştır. TCK madde 73 bakımından 6 aylık hak düşürücü şikayet süresi öngörülmektedir. TCK madde 105/2 bakımından cinsel taciz suçunun nitelikli hallerinin oluşması halinde suçun soruşturma ve kovuşturulması şikayete bağlı değildir.

Zamanaşımı, Türk Ceza Kanunu m.66’da düzenlenmiştir. TCK madde 66’ya göre cinsel taciz suçunda zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Uzlaşma, suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. CMK madde 253 hükmü gereğince cinsel taciz suçu uzlaşma kapsamında değildir.

Görevli Mahkeme, cinsel taciz suçu bakımından Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Cinsel taciz suçunun mağduru kişiler derhal şikayette bulunmalıdır. Şikayetlerini polis karakoluna veya savcılık makamına yapabilir. Ceza avukatı ile süreci yürütmeleri şüphelilerin belirlenip cezalandırılması için önemlidir.

En yukarı çık