cinsel taciz sucu ve cezasi nedir

Günümüzde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların artışı, cinsel taciz suçu hakkında bilgi vermemizi zorunlu kılmıştır. Adalet Bakanlığının en son 2018 yılında yayımladığı veriler dikkate alınarak  yılda 15 bini cinsel taciz suçunun mağduru olmak üzere  40 bin kişi bir cinsel suçun mağduru olmaktadır. Bu sayıya şikayetçi olmayanları, karanlık kalanların ve uzlaştırma ve benzeri yollarla dava safhasına gelemeyen maddi vakıaları da eklersek gerçek anlamda mağdur sayısı yılda 100 bini geçebilmektedir. Vücut dokunulmazlığı hakkı, kişinin en temel haklarındandır. Kişinin rızası olmadığı sürece bir kimsenin vücut dokunulmazlığı ihlal edilemez. Bu nedenle cinsel taciz suçu ve cezasını bilmek son derece önemlidir.

Cinsel taciz suçuna Türk hukukunda ilk kez 1997 tarihli Türk Ceza Kanunu’nun Ön Tasarısının 2. kitabının, topluma karşı suçlar başlıklı 2. kısmında ve cinsel özgürlüğe ve edep ve törelerine suçlar başlığının altıncı bölümünün 317. maddesinde “söz atma, sarkıntılık, cinsel taciz” başlığı ile düzenlemiştir.

Cinsel suçlar olarak karşımıza çıkan cinsel saldırı, cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel istismar suçları ve cezaları ile ilgili olarak başladığımız yazı dizimize Türk Ceza Kanunu’nun 105.maddesinde düzenlenmiş olan “Cinsel Taciz Suçu ve Cezası” ile devam ediyoruz. Bu suç ve cezası ile ilgili olarak tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağımız makalemizin siz değerli okuyucularımıza yararlı olmasını dileriz. Cinsel taciz suçu mağdurlarının vakit kaybetmeden www.kadimhukuk.com.tr adresinden bizlere ulaşmasını ve hukuki bir destek almadan hareket etmemelerini tavsiye ederiz.

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel suçların ayrımında bazı kriterler kullanılmaktadır. Buna göre; failin eyleminde temas varsa cinsel saldırı, cinsel istismar ya da reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun varlığı kabul edilmektedir. Temas olmayan durumlarda ise cinsel taciz suçunun oluşmaktadır. Bir kimseye karşı vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden cinsel amaçlı davranışların gerçekleştirilmesi cinsel taciz suçunun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Kısacası, cinsel taciz suçu, cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesi anlamına gelmektedir.

Cinsel taciz suçlarında şikayet eden mağdurun faile iftira etmesi için hakkında ciddi bir neden ileri sürülmüyorsa mağdurun aşamalarda samimi şekilde beyanları varsa mağdurun yakınlarının cinsel taciz olayına vakıf olmalarından sonra hayatın olağan akışına uygun davranışlar sergilemiş ise ve tüm dosya içeriğindeki destekler mahiyetteki deliller dikkate alındığında sanığın eyleminin sübuta erdiğinin kabulü gerekir.

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası (Tecavüz) – Türk Ceza Kanunu (TCK) 102 madde hakkında makalemizi buradan okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/cinsel-saldiri-sucu-cezasi-tecavuz-turk-ceza-kanunu-tck-102/

Bu suçun sübutu açısından gerekir ise sanık ile manken şahıslar kullanılarak müştekiyle telefonda konuşturulup ses teşhisi yapılmalıdır. Bu teşhisin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini ve takdiri gerekmektedir.

TCK Madde 105

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel taciz suçu, cezası ve niteliği bakımından hayati öneme sahip bir suç tipidir. Mağdurların çok dikkatli davranması ve hukuki süreci deneyimli bir avukatla yürütmesi gerekmektedir. Hak kaybı yaşamamak adına; hukuki prosedürlerin her aşamasına hakim olan tecrübeli uzman ekibimizle birlikte Kadim Hukuk Bürosu olarak cinsel taciz suçu mağdurlarına hizmet verdiğimizi bilmenizi isteriz. www.kadimhukuk.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Cinsel Taciz Suçu Şartları Nelerdir?

Cinsel taciz suçunun şartlarına bakıldığında madde hükmünün dikkatli olarak incelenmesi gerekmektedir. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, cinsel suçlar belli özelliklere göre sınıflandırılmış olup bu şartlar dört suçta da ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bir kriterdeki değişiklik suçun nitelendirilmesindeki değişikliğe ve dolayısıyla cezasındaki değişikliği sebebiyet vermektedir. Bu yönüyle cinsel taciz suçunun şartlarına bakıldığında;

 • Vücut dokunulmazlığının hiçbir surette ihlal edilmemesi gerekmektedir. Zira vücut bütünlüğünün ihlali durumunda cinsel taciz suçu değil diğer cinsel suçlardan bazılarının oluşması söz konusu olabilmektedir.
 • Suçu oluşturan fiillerin cinsel amaçlı olarak gerçekleştiriliyor olmasıdır. Yani burada failin hareketleri cinsel tatmin amacıyla gerçekleşiyor olmalıdır.

Cinsel taciz suçu fiilin gerçekleşmesi için, birçok durum söz konusu olabilir. Ancak fiziki temas olmadan cinsel amaçlı bir fiil olmalıdır. Bu fiil, doğrudan yapılabileceği gibi söz atmak, ıslık çalmak, göz süzme, açık saçık fıkra anlatma, espri yapma, fotoğraf gösterme, cinsellikle alakalı imada bulunma, soyunmak, cinsiyet üzerinden çıkar sağlamaya çalışma gibi davranışlar olabilmektedir. Bu nedenle her somut olay için ayrı ayrı ele alınmalıdır.

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası – Türk Ceza Kanunu (TCK) 81-82-83 maddesi hakkında makalemizi buradan okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/kasten-oldurme-sucu-ve-cezasi-turk-ceza-kanunu-tck-81-82-83/

Cinsel Taciz Suçu Unsurları

Cinsel taciz suçunun maddi ve manevi unsurlarının ele alınacak olduğu bu bölümde, fail, fiil, suçun hukuki konusu ve nitelikli halleri sırayla anlatılacaktır. Suçun unsurlar halinde ele alınması Türk Ceza Hukuku’nun benimsediği ve tüm suçlar için uygulamış olduğu bir sistemdir. Cinsel taciz suçunun maddi unsurunu bir kimseye karşı vücut dokunulmazlığını ihlal etmeksizin ancak cinsel amaçlı olarak cinsel davranışların gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. Buna göre bir kimseye karşı cinsel amaçlı olarak çıplak resim göstermek, laf atmak, ıslık çalmak, cinsel ilişki teklifinde bulunmak, cinsel ilişki anındaki hareketleri sergilemek veya sesleri çıkarmak, tenasül uzvunu göstermek veya soyunmak şeklindeki hareketler cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

Vücut teması içermeyen sözle veya davranışla yapılabilen ve cinselliği hedefleyen rahatsız edici hareketler cinsel taciz suçunun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Bu suç içeriği nedeniyle fiili olarak cinsel arzuları fiziken tatmine yönelik hareketlerle işlenemez. Yani vücut temasını içermeyen sözle veya davranışla yapılabilen ve cinselliği hedefleyen rahatsız etmelerdir.

 • Fail

Cinsel taciz suçu genel bir suçtur ve herkes bu suçun faili olabilir. Cinsel saldırı suçunda Failin kadın ya da erkek olması da mümkündür. Erkek ve kadın için bir ayrım kanunca öngörülmemiştir. Fakat failin en azından 12 yaşını doldurmuş olması gerekir. Çünkü 12 yaşını doldurmamış kişilerin Türk Ceza Kanunu açısından cezai ehliyeti yoktur (TCK, m.31). Cinsel taciz suçu ayrı cinsiyetler arasında işlenebileceği gibi, aynı cinsten kişiler arasında da işlenebilmektedir. Şu halde, cinsel taciz suçun faili, cezai ehliyeti olan herhangi bir gerçek kişidir.

12 yaşını doldurmamış kişilerin Türk Ceza Kanunu açısından cezai ehliyeti yoktur (TCK, m.31)

 • Mağdur

Cinsel tacizin mağduru cinsel özgürlüğü ve dokunulmazlığı ihlal edilen kişidir. Cinsel taciz suçu herkes tarafından herkese karşı işlenebilen bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası bu suç hem erkek mağdura karşı hem de kadın mağdura karşı işlenebilir.  Mağdurun yaşı, evli veya bekar olması önem arz etmemektedir.

 • Suçun Hukuki Konusu

Türk Ceza Kanunu m.105’de düzenlenen cinsel taciz suçunun hukuki konusunu cinsel dokunulmazlık ve bütünlük oluşturmaktadır. Suçun hukuki konusu, suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ihlal edilen menfaati, hakkıdır. Bu anlamda doktrin, cinsel bütünlük yerine cinsel özgürlük kavramının daha yerinde olacağı düşüncesini benimsemiştir.

 • Fiil

Cinsel taciz suçunda fiil temas olmadan cinsel amaçla gerçekleştirilen eylemlerdir. Bu suçlarda cinsel organın duhulü ya da mağdura fiziken dokunmak, öpmek ya da sarılmak gerekmemektedir. Hangi hareketlerin cinsel taciz sayılacağı Yargıtay uygulamalarına göre şu şekilde örneklendirilebilir:

 • Cinsel amaçlı el hareketi yapma,
 • Cinsel amaçla öpücük atma,
 • Cinsel ilişki teklif etme, “sevişelim mi” şeklinde sözler,
 • Failin mağdurun evinin penceresine tırmanarak “seni kaçıracağım, beni eve al, içeri gireceğim” demesi,
 • Mağdura karşı cinsel arzuyla çiçek koklamak,
 • Telefonla kısa aralıklarla arayıp “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi manevi tatmin edeceğim, seni seviyorum, evlenmek istiyorum” şeklinde sözler,
 • İnternet üzerinden “soyun, vücudun çok güzel” gibi sözler söylemek cinsel taciz eylemi olarak kabul edilmektedir.

Cinsel taciz suçunu oluşturan fillerin vücuda teması olmadan gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda yani vücuda temas halinde mağdurun yaşına göre cinsel saldırı suçu (TCK, m.102) veya cinsel istismar suçu (TCK, m.103) oluşmaktadır.

 • Manevi Unsur

Cinsel taciz suçunun manevi unsurunu fail/sanığın cinsel amaçlı davranışları gerçekleştirmesi oluşturur. Fail cinsi maksatlı hareket yumağını yapması ile birlikte suç tamamlanır. Bu suç sadece kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun manevi unsuru genel kastın yanında cinsel amaçlı özel kasttır. Cinsel taciz suçu taksirle, hata ve yanılgı ile işlenemez. Mağdurun rızası olduğunda bu suç oluşmamaktadır.

 • Nitelikli Unsurlar

TCK m.105/1-ikinci cümlesinde tanımlanan “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine … fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” Şeklinde tanımlanan ve altı aydan üç yıla kadar hapis cezası müeyyidesini öngören hali, suçun nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında, m.105/2-a-b-c-d-e hallerinin işlenmesi durumunda verilen temel ceza üzerinden yarı oranında artırım yapılır.

Cinsel Taciz Suçu Cezası Nedir?

 • Cinsel Taciz Suçu Temel Halinin Cezası

Cinsel taciz suçunun cezası cinsel amaçlı taciz eden, mağdurun şikayetiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Mağdurun işini terk etmesi mecburiyetinde kalması halinde ceza en az bir yıl olacaktır.

Cinsel taciz suçu temel şeklinde öngörülen cezası “üç aydan iki yıla kadar veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

 • Cinsel Taciz Suçu Nitelikli Halinin Cezası

Cinsel taciz suçunda fiilin çocuğu yönelik olması durumunda cezai müeyyide 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun diğer nitelikli halleri ise kanunda belirtildiği üzere;

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-a),
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından (TCK md.105/2-b),
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-c),
 • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-d),
 • Teşhir suretiyle (TCK md.105/2-e) işlenmesi halinde gerçekleşmektedir.

Bu durumlarda diğer nitelikli halde olduğu gibi Türk Ceza Kanunu m.105/1’de verilen temel ceza üzerinden yarı oranında artırıma gidilir.

Cinsel Taciz Suçu Özel Görünüşleri

Her suçta olduğu gibi cinsel taciz suçunu incelerken de maddi ve manevi unsurları irdelenmiş olup ayrıntılı olarak izahı yapılmıştır. Suçun özel görünüşleri yani teşebbüs, içtima ve iştirak hükümleri yazımızın devam eden kısmında sizlerle paylaşılacaktır. Cinsel taciz suçuna iştirak mümkün müdür, iştirak halinde ceza nasıl değişecek; suç teşebbüse elverişli midir, ve içtimaya ilişkin hükümler bu suç için nelerdir gibi sorularınıza cevap vereceğiz.

 • Teşebbüs

Suça teşebbüs, failin elinde olamayan nedenlerle suçu tamamlayamaması halini ifade etmektedir ki, bu durumda da failin cezalandırılması söz konusudur. Türk Ceza Kanununun 35. maddesinde düzenlenmiştir.

Cinsel taciz suçunda Türk Ceza Kanununun teşebbüse ilişkin genel hükümleri uygulanmaktadır. Ancak cinsel taciz suçu teşebbüs konusunda kısmi ve istisnai olarak mümkündür. Şöyle ki; tacize konu eylem parçalara ayrılabiliyorsa, yani diğer bir deyişle hareketler bölünebiliyorsa suça teşebbüs mümkündür. Örneğin cinsel taciz suçunu işleyecek olan fail parkta keskin bir şekilde mağdura bakmaya başlamış, ardından kemerini çözmeye başlamışsa cinsel organını çıkaramadan bu fiili biri ya da bir şey tarafından yarıda bırakılmak zorunda kalırsa cinsel tacize teşebbüs söz konusu olacaktır.

 • İştirak

İştirak açısından cinsel taciz suçunda azmettirme ve asli iştirak söz konusudur. Asli iştirak halinde suçun TCK’da belirlenmiş fiillerinin birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi ya da bu suça çok önemli katkılar sağlanması şeklinde işlenmesi halinde gerçekleşmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen cinsel taciz suçunda failler müşterek fail adını alır ve suça iştirak eden herkes müşterek fail olarak sorumlu tutulur.

Öte yandan azmettirme hükümleri de cinsel taciz suçunda mümkündür. Suça azmettirmenin kanuni tanımı ise suçun işlenmesi konusunda harekete geçme düşüncesi olmayan ancak bu konuda herhangi bir harekete geçmemiş olan kişinin harekete geçmesini sağlayacak bir takım söylem ve eylemlerde bulunma durumudur. Bir nevi suç ortaklığı olan azmettirme halinde harekete geçme düşüncesi olan bir kişi mevcutsa bu durum artık azmettirme değil TCK m.39/2’ye göre manevi yardım olacaktır. Azmettirme konusunda bir diğer husus ise azmettirenin de kasten bu hareketi gerçekleştirmiş olması gerektiğidir. Azmettiren, sadece azmettirdiği fiil nedeniyle sorumlu tutulur ve suça azmettiren kişi de TCK m.38/1 gereği bu suçun cezasını alır. Sonuç olarak cinsel taciz suçuna iştirak; azmettirme ve asli fail sıfatıyla gerçekleştirilir.

 • İçtima

Cinsel taciz suçuna ilişkin içtima hükümlerinde Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri geçerlidir. Bu suçta içtimaya ilişkin herhangi bir istisna mevcut değildir. TCK’nın 44.maddesinde tanımlı fikri içtima kuralları bu suçta geçerlidir. Örneğin mağdur yönelik olarak görebileceği şekil ve pozisyonda mastürbasyon yapma eylemi tek başına cinsel taciz suçunu oluşturduğu gibi, sanık eğer bu eylemini açıkta ve herkesin görebileceği yerde yapıyor ise burada “alenen hayasızca harekette bulunma” suçunu da oluşturur ve ancak en ağırı olan suçtan ceza alt sınırı daha yüksek olan suçtan “alenen hayasızca harekette bulunma” suçundan hüküm kurulur.

Cinsel Taciz Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı

 • Cinsel Taciz Suçu Adli Para Cezasına Çevirme

İşlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir ceza müeyyidesi olan adli para cezasına çevirme TCK m.52’de düzenlenmiş bir yaptırım olarak karşımıza çıkmaktadır.  Cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası, belli koşullarda adli para cezasına çevrilebilir. 2020 yılı için Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen adli para cezası en az 5 ve en çok 730 günlük olmak üzere, günlüğü en az 20TL ile 100 TL arasında değişkenlik göstererek hesaplanır. Hakime bu konuda takdir yetkisi verilmiştir.

 • Cinsel Taciz Suçu Erteleme

Cinsel taciz suçunda mahkeme yargılamasından geçen sanığın hapis cezasının ertelenmesi durumu mümkündür. Erteleme, şartların gerçekleşmesi durumunda hükümlünün cezaevinde geçireceği sürenin mahkeme tarafından bu şartlar sağlandığı sürece ertelenmesidir.

 • Cinsel Taciz Suçu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması cinsel tacizde uygulanabilmektedir. HAGB sanığın kabulü halinde mümkündür. Kabul etmemesi durumunda hakkında HAGB kararı verilememektedir. Eğer HAGB kararı verilir ve süresi içerisinde sanık şartlara uygun davranırsa hakkında cinsel taciz suçunu hiç işlememiş gibi bir hal ortaya çıkar. Adli sicile yansımayan bu durum sanıklara verilmiş ikinci bir şans niteliğinde olup cinsel taciz suçunu işlememiş sayılır.

Cinsel taciz Suçu Soruşturma ve Kovuşturma Aşaması

 • Soruşturma Aşaması

 Cinsel taciz suçunda ana kural olarak basit hali şikayete tabi iken nitelikli hali şikayete bağlı olmayan bir suç iken nitelikli hali şikayete tabi değildir. Şikayet etmek için öngörülen süre 6 aydır. Bu bakımından cinsel taciz suçunun hem soruşturulması hem de kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlı kılınmıştır. Bu husus maddenin birinci fıkrasında madde metninde yer alır. Nitelikli hali olan 2.fıkrasında mağdurun şikayeti ile ilgili ibare olmasa da suçun basit şekli mağdurun şikayete tabi kılınınca nitelikli hali de aksine bir hüküm olmadığından ceza hukuku ilkeleri uyarınca cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlı kılınmıştır.

Cinsel taciz suçunun temel şekli, suçun kanuni tanımında “mağdurun şikayeti üzerine” ibaresi geçtiğinden, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçtur. Bu nedenle mağdurun şikayetiyle soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir.

 • Kovuşturma Aşaması

Cinsel taciz suçunun soruşturma aşamasına başlanması için mağdurun şüpheliyi 6 aylık hak düşürücü şikayet süresi dolmadan savcılık ya da kolluğa şikayet etmesi gerekmektedir. Bu şekilde soruşturma aşaması başlatılacak olan cinsel taciz suçu, kuvvetli delillerin varlığı halinde iddianamenin düzenlenmesi ile birlikte kovuşturma aşamasına geçecektir. Şikayetten vazgeçme kabule bağlı olduğu durumlarda mağdur yoksa onun rızasının alınması gerekir. Alınmadığı durumlarda bu hususu belirtip temyiz ederse bozulur.

Cinsel taciz suçunun tanımlandığı maddenin düzenlemesine göre bu suçun soruşturulması da kovuşturulması da şikayete tabidir. Bu nedenlerle cinsel taciz suçuna soruşturma evresinde mağdur şikayetinden vazgeçtiği takdirde CMK’nın 171 ve 172.maddeleri gereğince Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Kovuşturma evresinde mağdur şikayetinden vazgeçtiği takdirde TCK’nın 73.maddesi ve CMK’nın 223/8 maddesi gereğince; mahkemesince düşme kararı verilir.

Cinsel taciz Suçu Gözaltı ve Tutukluluk Hali

Bu suçta da diğer tüm suçlarda olduğu gibi gözaltı hükümleri uygulanabilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş olan gözaltı hükümleri aynı kanunun 91.maddesinde ayrıntıları ile birlikte anlatılmıştır. Bu hükme göre hem bu suçun asıl faili olarak görülen, hem de suçun işlenmesi anında suça iştirak eden şüpheliler ve azmettiren varsa bu şahıs hakkında gözaltı uygulanabilecektir.

Tutuklama mahiyeti bakımından tıpkı gözaltı gibi bir tedbir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı şartları olan tutuklama, şüpheli hakkında bu şartların bulunması halinde uygulanabilir. Öte yandan önemli bir şartı da şüphelinin bu suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphenin varlığıdır.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme

 • Cinsel Taciz Suçunda Şikayet Süresi

 Cinsel taciz suçunun basit hali şikayete abi kılınmış olup nitelikli hali ise şikayete tabi değildir. Suçun kanun maddesindeki 1.fıkrasında düzenlenen hallerde cinsel taciz mağdurunun 6 aylık süre içerisinde şikayette bulunması gerekmektedir. TCK m.105/2’de ise suçun nitelikli halleri tek tek sayılmış olup bu hallerde herhangi bir şikayete bağlı olmaksızın savcılık makamı soruşturma ve kovuşturma aşamalarına ilişkin olarak süreci resen yürütecektir.

 • Cinsel Taciz Suçunda Zamanaşımı

Cinsel taciz suçunda basit şeklinin şikayete tabi kılınması nedeniyle ilk zamanaşımı süresi 6 aylık şikayet süresidir. Mağdur bu sürenin içerisinde şikayette bulunduğu takdirde ya da bu suçtan dolayı şikayette bulunup vazgeçmemişse kovuşturma aşamasına geçilebilecektir. Dolayısıyla basit hali için dikkate değer tek süre 6 aylık şikayet süresidir.

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri için öngörülmüş süreler ile zamanaşımı bakımından çok farklıdır. Zira nitelikli hallerinin soruşturulup kovuşturulması şikayete tabi değildir. Bu sebeple cinsel taciz suçunun nitelikli halleri için dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Mağdur böylece 8 yıl boyunca zamanaşımı dolana dek istediği zaman şikayette bulunup soruşturma aşamasını başlatabilecektir

 • Cinsel Taciz Suçunda Uzlaşma

Ceza Muhakemesi Kanununa göre 253. Maddede hangi suçların uzlaşma kapsamında olduğu belirlenmiştir. Buna göre aynı kanunun m.253/3 hükmü gereğince cinsel dokunulmazlığı karşı işlenen suçlar, şikayete tabi olup olmadığına bakılmaksızın uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. Bu sebepler TCK m.105 için nitelikli ya da basit halinin ayrımı yapılmadan uzlaşmaya tabi olmadığı açıktır.

 • Cinsel taciz Suçunda Etkin Pişmanlık

Cinsel taciz suçlarında korunan hukuki yarar cinsel dokunulmazlık ve vücut bütünlüğü olması nedeniyle bu hükümlerin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Etkin pişmanlık Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağı açıkça kanun maddesinde belirtilmemişse etkin pişmanlığa ilişkin bir uygulama söz konusu olmayacaktır. Etkin pişmanlıkta en önemli husus sanığın ya da şüphelinin suça ilişkin eylem sonucunda sebep olduğu zararı gidererek samimi pişmanlık duyguları içerisinde suça ilişkin kayda değer bilgiler vermesidir. Cinsel taciz suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması bu bakımdan mümkün görülmemiştir.

 • Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Asliye ceza mahkemeleri ceza üst sınırı 10 yıldan az olan suçlarla ilgili olarak görevli kılınmıştır. Basit cinsel taciz suçunda görevli mahkeme ceza üst sınırı bakımından Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Cinsel Taciz Suç Duyurusu Örneği

…… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MAĞDUR                :   Ad Soyad/Tc/Adres

VEKİLİ                    : Av. Umur Yıldırım

ŞÜPHELİ                :  Ad Soyad/Tc/Adres

SUÇ                        :   Cinsel Taciz

SUÇ TARİHİ           : …/…/…

AÇIKLAMALAR

 • Müvekkil müşteki …. yaşında olup ….. Lisesi … sınıf öğrencisidir. Evi ile okulu arasında … metre mesafe bulunan müvekkilimiz, her gün okula yürüyerek gidip gelmekte bu yürüyüşlerde … … isimli şüphelinin evinin önünden geçmektedir.
 • Müvekkilimizin …/…/… tarihinde arkadaşı …. …. ile şüphelinin evinin önünden geçişi sırasında, şüpheli evinin camından müvekkile karşı cinsel içerikli cümleler kurmuştur; durumu görüp koşarak ayrılan müvekkilimizin ve arkadaşının arkasından “yarın devam edeceğiz” diye bağırmıştır.
 • Sonrasında müvekkilin telefon numarasına whatsapp üzerinden aynı şekilde cinsel içerikli mesaj atarak suçu işlemeye devam etmiştir.
 • Olayı anlatınız
 • Şüphelinin müvekkilimize karşı yaptığı eylem, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde belirtilen suçu oluşturduğundan, şikayet dilekçesinin verilmesi zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER     :  TCK. m.105/1 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM      : Şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak Türk Ceza Kanununun m.105/1 gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

                                                                             Avukat Umur Yıldırım

Cinsel Taciz Suçu Yargıtay Kararları

TCK 105. madde ile ilgili emsal kararları Yargıtay’ın sitesinde inceleyebilirsiniz. https://www.yargitay.gov.tr/

“Sanığın katılanı telefonla arayarak cinsel ilişki seslerini dinletme bazen de ses çıkarmadan karşı tarafı dinleme eylemlerinin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden ayrıca kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi..” (Yargıtay 14.CD, 2011/22134E.ve 2013/1075K.sayılı kararı)


“Sanığın kendi adına kayıtlı cep telefonu ile mağdureye ait cep telefonu 26.02.2010 ve 02.03.2010 tarihleri arasında birçok kez arayarak ve mesaj atarak rahatsız etmek ve cinsel içerikli sözler söylemekten ibaret eylemleri bütün halinde zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden kişilerin huzur ve sükununu bozma ve cinsel taciz suçlarından iki ayrı hüküm kurulması… “(Yargıtay 14.CD, 2012/6861E.ve 2013/9892K.sayılı kararı.)


“…tam olarak tespit edilemeyen iki ayrı tarihte mağdurenin banyo yaptığı sırada öz babası olan sanığın bir şeyler almak bahanesiyle kilitli olmayan banyo kapısını açarak yaklaşık 10 dakika süreyle mağdureyi izlediğinin anlaşılması karşısında sanığın sözü edilen eyleminin TCK m.134 kapsamında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, iddianamede sanık hakkında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan açılmış dava bulunmadığı gibi, ağır ceza mahkemesinin dava açılmayan eyleme dayalı verdiği görevsizlik kararı da iddianame yerine geçemeyeceği gözetilmeden CMK m.225/1 maddesine de aykırı olarak iddianameye konu edilmeyen suçtan beraatine karar verilmesi…”(Yargıtay 14.CD, 2012/15474E.ve 2014/3747K.sayılı kararı)


Cinsel Taciz Suçu ile İlgili Sık Sorulan Sorular

 • Bir Dönem Sevgili Olanların Arasındaki Cinsel İçerikli Mesajlar Cinsel Taciz Suçu Oluşturur mu?

Bir zamanlar sevgili olanlar o dönem içerisinde fail sanık mağdureye “cinsel içerikli mesajlar” göndermiş olduğu, sonradan araları bozulunca mağdur kız şikayet etmiş ise, burada önceki cinsel içerikli mesaj gönderme eylemleri önceden rızalı olduğu için sonradan hoşnutsuzluktan kaynaklı rızasızlık TCK m.105’teki cinsel taciz suçunu oluşturmaz. Bu eylem suç olmaz.

 • Doğum günü partisinde çocukların kalkıp birbirlerine sarılıp öpmesi ve bunların da video ve resim gibi materyaller aracılığıyla kayıt altına alınmış olması durumunda ne olacaktır?

Burada hakim takdir yetkisini kullanacak ve bu şekilde karar verecektir. Yine bir çocuk diğer bir çocuğun ağzına organını sokuyorsa hakim ve mahkeme takdir yetkisi dahilinde karar verecektir.

Ayrıca ve özellikle küçük yaşta başlatılan ve önceleri masum şekilde bir beceri kazanma şeklinde başlayıp gelişen göbek atma ve diğer çocuk yetenekleri erken sayılabilecek yaşta sergilediği hüner sayesinde seçilerek daha sonraki ama küçük yaş sayılabilecek zaman aralığında küçük kızların erken yaşta cinsel deneyim yaşamasına yol açması durumunda da yine mahkeme ve hakim takdir yetkisi dahilinde olacaktır. Bu masumca başlayıp para kazanma ve küçük bedenler üzerinden cinsel dokunulmazlık hak ve hukuku hiçe sayarak kazanç elde etme şeklindeki cinsel beceri ve hüner eylemlerinin suç olup olmadığının takdiri hakime aittir.

 • Cinsel Taciz Suçu ile Huzur ve Sükunu Bozma Suçunun Birlikte İşlenmesi Mümkün müdür?

Fail sanığı 30 defa telefon ile aramış ve fail telefona cevap vermemiştir. 31.kez aradığında ise telefonu açtığında “seninle yatmak istiyorum” diyen sanığa hem 30 kez aradığı için TCK m.123 ile düzenlenen huzur ve sükunu bozma suçundan hem de 31.kez arayıp telefon açıldığında söylemiş olduğu sözler nedeniyle TCK m.105 uyarınca cinsel taciz suçundan cezalandırılması istenecektir.

Aynı örneği şu şekilde değiştirirsek: 30 kez aramanın ilk aramasında mağdur telefonu açmış ve “seninle yatmak istiyorum” diyen sanığı duymuş, telefonu kapatmış ancak fail 30 kez aramaya devam etmişse bu suç TCK m.105’in m.43’teki zincirleme suç hükümleri uygulanarak zincirleme taciz suçunun cezası ile cezalandırılacaktır.
Paylaş