cinsel saldiri sucu cezasi tck 102 nedir

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak ceza hukuku alanında yayınladığımız makale dizimize “Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası” ile devam ediyoruz. Cinsel saldırı suçu nedir, unsurları ve şartları nelerdir, cezası ve zamanaşımı nedir gibi sorulara yanıt vereceğimiz bu makalemizde cinsel saldırı suçu ve cezası hakkında ayrıntılı olarak bilgi vereceğiz. Ayrıca bu suç tipinde yargılamasında görevli ve yetkili mahkemesine de yine yazımızda yer verilecektir.

Cinsel saldırı suçu (tecavüz), TCK’nın Kişilere Karşı Suçlar kısmında Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde 102. maddede düzenlenmiştir.

Cinsel dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde cinsel istismar, cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu da düzenlenmiştir. Özellikle cinsel istismar suçu ile cinsel taciz suçunun benzerliği sebebiyle her iki suç karıştırılmaktadır. Sanığın hangi eyleminin cinsel saldırı, hangi eyleminin cinsel taciz olduğu önemlidir. Bu nedenle birbirinden ayrılan detayların bilinmesi gerekmektedir.

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Cinsel dokunulmazlık kişilere karşı cinsel davranışların gerçekleştirilmesiyle ihlal edilir. Cinsel davranışlar ise cinsel bir amaçla veya cinsel arzuları tatmin amacıyla gerçekleştirilen hareketleri ifade eder. Cinsel suçlar ya da diğer tanımıyla cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar vücut bütünlüğünün ihlal edilip edilmemesi bakımından bir sınıflandırma ve ayrıma tabi tutulmuştur.

Cinsel saldırı basit ve nitelikli cinsel saldırı olarak iki türlü ele alınmıştır. Vücuda organ ya da sair cisim sokulursa nitelikli, diğer durumlar ise basit halidir. Vücuda temas varsa cinsel saldırı, temas yoksa cinsel taciz suçu oluşmaktadır. Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi “cinsel saldırı” fiilini teşkil etmekle birlikte failin cinsel davranışıyla vücuda teması olmaması halinde bu fiil cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.

TCK madde 102

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel Saldırı Suçu Şartları Nelerdir?

Her suç işlenişi ve cezalandırılması bakımından bazı özel şartları taşımalıdır. Suçun kanuni tanımında yazılı bu şartlar cinsel saldırı suçu için bedensel temas olarak karşımıza çıkmaktadır. Bedensel bir temasın olmaması, yani failin bir takım cinsel davranışları kendi vücudu üzerinde ya da başka aletlerle ve mağdurla hiçbir teması olmadan yapması durumunda cinsel taciz suçu oluşacaktır. Burada mağdurun vücuduna nasıl dokunulursa dokunulsun failin bedensel temas cinsel amaçlı dokunma olarak yorumlanmaktadır. Cinsel saldırı suçunun bir diğer şartı ise fiilin canlı ve gerçek kişi üzerinde işlenmesidir. Cinsel davranışın ölmüş kişilere karşı işlenmesi durumunda TCK m.130/2 uyarınca ölünün hatırasına hakaret suçu, hayvanlara karşı işlenmesi durumunda ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırılık suçu oluşmaktadır.

Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları

TCK m.102 ve devamında düzenlenen olan cinsel saldırı suçunun unsurları her suçta olduğu gibi maddi ve manevi unsur olarak iki ana başlıkta incelenmektedir. Makalemizde bu unsurlar hakkında bilgilendirmede bulunulacak olup kısaca bahsetmek gerekirse cinsel saldırı suçunun maddi unsurları, fail, mağdur ve fiil gibi unsurlar iken suçun manevi unsuru ile anlatılmak istenen ise suçun kasten mi yoksa taksirle mi işlendiği hususudur.

 • Cinsel Saldırı Suçu Faili

Cinsel saldırı suçu herkese karşı ve herkes tarafından işlenebilen bir suç tipidir. Fail kadın olabileceği gibi erkek de olabilir. Suçun faili eşlerden biri, amca, dayı, baba, anne, memur ya da kamu görevlisi olabilir. Bu suçun aynı cinsiyetten kişiler arasında da görülebilmesi mümkündür. Failin yaş bakımından bir sınırlandırması da yoktur.

 • Cinsel Saldırı Suçu Mağduru

Cinsel saldırı suçu herkes tarafından herkese karşı işlenebilen bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası bu suç hem erkek mağdura karşı hem de kadın mağdura karşı işlenebilir. Yaş bakımından bir ayrıma tabi tutulan cinsel dokunulmazlığı karşı suçlar, bu yönüyle cinsel saldırı suçunun yalnızca 18 yaşından büyük bir mağdura karşı işlenmesi gerekmektedir.

 • Suçun Hukuki Konusu

Türk Ceza Kanunu m.102’de düzenlenen cinsel saldırı suçunun hukuki konusunu cinsel saldırıda bulunulan kişinin vücudu ve cinsel dokunulmazlığı oluşturmaktadır. Suçun hukuki konusu ile kastedilen, ihlal edilen hukuki menfaattir. Öyle ki, bu menfaat ihlal edilmeden suç konusuz kalacak ve dolayısıyla işlenebilirliği ortadan kalkacaktır.

 • Cinsel Saldırı Suçunda Fiil

Cinsel saldırı suçunda fiil vücuda vajinal, anal ya da oral yoldan organ sokulması, sair bir cismin ithal edilmesi şeklindeki eylemlerdir. Bu suçlarda cinsel organın duhulü/ithali için tamamının duhulü gerekmemektedir. Kısmen girmemiş olsa da duhul gerçekleşmiş olur ve organ sokma için bu durum yeterli olup suçun oluşması için meni boşaltılması gerekmez.

 • Manevi Unsur

 Cinsel saldırı suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Türk Ceza Kanununda taksirle işlenebilen suçlar sayılmak suretiyle belirlenmiştir. Cinsel saldırı suçunun taksirle işlenmesi mümkün değildir. Basit cinsel saldırı suçunda cinsel duyguların tatmini kastı aranırken, nitelikli cinsel saldırı suçunda cinsel davranışların mutlaka cinsel arzuları tatmin amacına yönelik olması şart değildir. Örneğin iktidarsız birinin mağdurun vücuduna sair cisim gibi parmak sokarak gerçekleştirdiği eylem cinsel saldırı suçunu oluşturur.

 • Nitelikli Unsurlar

 Basit cinsel saldırı suçunun nitelikli hali başta beden veya ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda bulunan kişiye karşı durumu olmak üzere 102/3-a-b-c-d-e bentlerinde sayılan hallerdir. Buna göre verilen cezalar yarı oranında artırılmaktadır.

Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?

 • Suçun Temel Halinin Cezası

 Sarkıntılık düzeyindeki basit cinsel saldırı suçu ve/veya sarkıntılık niteliğindeki basit cinsel saldırı suçu olarak basit cinsel saldırı suçunda yalın haliyle maddenin öngördüğü ceza alt üst sınırına göre iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak cinsel saldırı suçunun tasaddi niteliğindeki basit cinsel saldırı suçu olarak gerçekleşen suçun beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. Cinsel saldırı suçlarında cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etme şeklinde cereyan eden basit cinsel saldırı suçlarından şikayet olmak şartıyla 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası, eğer bu davranışlar sarkıntılık düzeyinde kalmışsa 2 ila 7 yıl hapis cezasıdır.

 • Suçun Nitelikli Halinin Cezası

 Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde müeyyide 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıdır. Eşe karşı yapılan cinsel saldırının nitelikli halinde ise müeyyide yine 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıdır. Ancak eşe karşı icra edilen nitelikli cinsel saldırı fiilinin takibi şikayete bağlıdır. Ayrıca m.102/3-a-b-c-d-e şeklinde işlenen cinsel saldırılarda verilen cezalar yarı oranında artırılmaktadır. Mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülmüştür.

 • Suçun Özel Görünüşlerinin Cezası

Basit Cinsel Saldırı Suçu (TCK m.102/1)

Basit cinsel saldırı suçunun yaptırımı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.

Sarkıntılık Düzeyinde Basit Cinsel Saldırı Suçu (TCK m.102/1-2.cümle)

5237 Sayılı TCK m.102/1-2.cümlede düzenlenmiş olan sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK m.102/2)

5237 Sayılı TCK m.102/2’de düzenlenmiş olan nitelikli cinsel saldırı suçunun cezası 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıdır.

Cinsel Saldırı Suçu Özel Görünüşleri

Cinsel saldırı suçu incelenirken suç genel teorisine göre suçun maddi ve manevi unsurları tek tek ele alınmış, ayrıntılı olarak açıklama yapılmıştır. Suçun özel görünüşleri ile vurgulanmak istenen bu suça ilişkin teşebbüs, içtima ve iştirak hallerinde cezalandırmanın nasıl şekilleneceğidir. Makalemizin devamında basit cinsel saldırı, sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı hallerinin teşebbüs, iştirak ve içtima hallerine ilişkin özel durumlar ayrıntılı olarak izah edilecektir.

 • Teşebbüs

Basit Cinsel Saldırı Suçunda Teşebbüs: Basit cinsel saldırı suçuna teşebbüs mümkündür. Bu durumda genel hükümler uygulanmaktadır. Genel hükümler ile kastedilen ise TCK m.35’te düzenlenmiş olan teşebbüs hükümlerinin uygulanacağıdır. Teşebbüs bu maddede yer alan tanımına göre failin, icra hareketlerine başlaması ancak elinde olmayan nedenlerle icra hareketleri yarıda bırakması durumunda gerçekleşmiş sayılmaktadır. Yine TCK m.36’da tanımlanan gönüllü vazgeçme hali suçta görülürse, fail o ana kadar işlenen hareket başka bir suça vücut veriyorsa bu suçtan sorumlu olur.

Örnek vermek gerekirse fail mağduru öpmeye yeltenmiş, sarılmak için kollarını açmış, dolanacak iken mağdurun kaçıp kurtulmuş ya da çevreden bağırtı nedeniyle fail bu tür eylemlerden vazgeçmek zorunda kalmışsa bu suça teşebbüs söz konusu olur. Öte yandan basit cinsel saldırı suçunda cinsel davranışla müştekiyi kolundan tutan sanığın bu eylemiyle basit cinsel saldırı eylemi artık tamamlanmıştır. Burada asıl yürümesi gereken hedef öpme ve/veya okşamaydı diyerek bu halde bu suça teşebbüsten söz edilemez. Artık suç tamamlanmıştır ve teşebbüsten değil suçtan hüküm kurulması gerekmektedir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunda Teşebbüs: Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs de mümkündür ve genel hükümlere göre cezalandırılmaktadır. Organ ya da sair cisim sokmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı eyleminde bu suça teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi için sanığın cinsel saldırı amacıyla icra hareketlerine başlaması ancak harici ve ciddi bir engel nedeniyle sanığın fiili tamamlayamaması gerekmektedir. Bu durumda dahili orantılılık ilkesine riayet edilerek cezaya üst sınırdan indirim yapılmak suretiyle basit halinden daha az ceza verilmemelidir. Erken boşalma varsa teşebbüs olduğu kabul edilmektedir.

 • İştirak

Basit Cinsel Saldırı Suçuna İştirak: Bu suça iştirak mümkündür ve fail genel hükümlere göre cezalandırılır. Müşterek fail, müşterek hakimiyet durumunda söz konusu olup TCK m.37 kapsamında iştirake konu olur. Burada müşterek failin asıl failin işlediği suçu bilerek hareket etmesi önemlidir. Bu durum söz konusu değilse ve failin ne yaptığını bilmeden hareket ediyorsa TCK m.39 kapsamında faile yardım ederek yardımcı fail olur.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçuna İştirak: Nitelikli cinsel saldırı suçuna iştirak mümkündür. Yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere müşterek fail, yardımcı fail ve azmettiren sıfatlarıyla asli failin yanında cezalandırılmaları mümkündür. Yani burada da basit cinsel saldırıda olduğu gibi TCK m.37 ve m.39 uyarınca sorumluluk mevcuttur.

 • İçtima

Basit Cinsel Saldırı Suçunda İçtima: Basit cinsel saldırı suçunda içtima bakımından bu suçun TCK m.102/3 maddesi fıkrasında tanımlı nitelikli hali bakımından yine TCK m.102/5’te tanımlı neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri bakımından TCK m.42’de yer alan içtima kuralları uygulanmaktadır. Bu suçun cebir kullanarak işlenmesi halinde sanık mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanmışsa gerçek içtima hükümlerine göre kasten yaralama suçundan da sorumlu tutulacaktır. Öte yandan eğer fail cinsel taciz suçu ile birlikte cinsel saldırı suçunu da işlerse cinsel tacizden ceza almayacak, yalnızca cinsel saldırı fiili nedeniyle cezalandırılacaktır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ise somut olaya göre değerlendirilmekte olup eylem süresi ile sınırlı kalan hallerde bu suçtan ayrıca hüküm kurulmamalıdır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunda İçtima: Burada TCK m.42 kapsamındaki bileşik suç hükümlerine göre hareket etmek gerekmektedir. Bu yönüyle bu suç tipinde içtimada;

 • Mağdurda zeka geriliği varsa bu durumun 18 yaşından büyük olması sebebiyle çocukların cinsel istismarı suçundan, vücuda temas aranması ile cinsel taciz suçundan ayrılır.
 • Belli orandaki cebir eylemi ayrı suç oluşturmaz.
 • Kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olunması halinde ayrıca kasten yaralama suçu oluşur.
 • Tehditte ayrıca araç olarak kullanılmışsa TCK m.42 gereği tehditten ayrı hüküm kurulmayacaktır.
 • Konut dokunulmazlığının ihlali ve hürriyetten yoksun kılma suçları da işlenmişse bu suçlardan da sorumlu tutulacaktır.
 • Ancak cinsel saldırı eylemi ile sınırlı olarak mağdurun bulunduğu ortamda işlenmesi halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hüküm kurulmamalıdır.

TCK 42. madde ile ilgili emsal kararları Yargıtay’ın sitesinde inceleyebilirsiniz. https://www.yargitay.gov.tr/

 • Zincirleme Suç- Teselsül

Basit Cinsel Saldırı Suçunda Zincirleme: Basit cinsel saldırı suçu TCK m.43 uyarınca değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, zincirleme suç hükümlerine göre cezalandırılmayı gerektirmektedir.

Cinsel saldırı suçunda zincirleme bir durum söz konusu olduğunda fail artık 102/1 hükmüne göre değil, nitelikli hal olan 102/2 hükmü uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Bu kapsamda;

 • Her mağdura karşı yapılan eylem ayrı suç oluşturur.
 • Bir mağdura karşı ara vermeden birden fazla cinsel saldırı eylemi tek suç oluşturacak, belli süre ara verildikten sonra tekrar bu hareketlerden biri veya birkaçının yapılması durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır.
 • Eylemler arasında uzun süre varsa ve failin kastını yenilediği ortaya koyulursa bu halde eylem sayısınca cezalandırılacaktır.
 • Fail aynı suç işleme kararı ile önce basit sonra nitelikli şeklini işlerse yine cinsel saldırı suçunun nitelikli şekli zincirleme olarak işlenmiş olacaktır.

Cinsel Saldırı Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı

 • Cinsel Saldırı Suçu Adli Para Cezasına Çevirme

Adli para cezası hem tek başına hem de hapis cezası ile birlikte hükmedilebilen türde bir cezadır. Adli para cezası bir yılın altındaki cezaların belirli bir günlük miktarla çarpılarak bulunan ücretin Devlet hazinesine ödenmesi şeklinde bir yaptırım türüdür. Cinsel saldırı suçunun müeyyidesi, ceza miktarı bakımından adli para cezasına çevrilmeye uygun değildir. Bu suçta yalnızca sarkıntılık düzeyinde kalmış olan halinin 15 yaşından küçük çocuklar tarafından işlenmesi durumunda hapis cezasının adli paraya çevrilme şartına uyması nedeniyle bu durum uygulanabilmektedir.

 • Cinsel Saldırı Suçu Erteleme

Cinsel saldırı suçunda mahkeme yargılamasından geçen sanığın hapis cezasının ertelenmesi durumu söz konusu değildir. Erteleme halinde bazı şartlar konulmak suretiyle hükümlü olarak cezaevinde geçirilecek olan sürenin mahkeme tarafından bu şartlar sağlandığı sürece ertelenmesidir. Ancak bu suç tipinde erteleme uygulanmamaktadır.

 • Cinsel Saldırı Suçu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

HAGB kararı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiş ve birtakım kurallar çerçevesinde sanığın bu denetim hükümlerine uyması halinde ceza kararına ilişkin herhangi bir sonuç doğurmaması durumudur. Hakkında böyle bir karar verilen sanık, denetim süresinin sonunda sanki bu suçu hiç işlememiş gibi adli sicili temiz bir şekilde hayatına devam eder. Ancak bu kararın uygulanabilir olması için bir şart da mahkeme yargılaması neticesinde hükmedilen cezanın hapis cezasının 2 yıl veya daha az süreli olmasıdır. Bu değerlendirme kapsamında cinsel saldırı suçunun sarkıntılık hali dışındaki halleri için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkün değildir.

Cinsel Saldırı Suçu Soruşturma ve Kovuşturma Aşaması

 • Cinsel Saldırı Suçu Soruşturma Aşaması

 Cinsel saldırı suçunda şikayet husus esas alındığı takdirde TCK m.102/1.fıkra suçunda soruşturma ve kovuşturma şikayete tabidir. Hem tasaddi düzeyindeki basit cinsel saldırı suçu hem de sarkıntılık düzeyindeki basit cinsel saldırı suçunda soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi mağdurun şikayetinde bağlıdır. Bunlar dışında ise eşe karşı işlenen cinsel saldırı suçu şikayete tabi tutulmuştur. Suçun diğer halleri ise yani nitelikli cinsel saldırı suçunun takibi şikayete başlı olmayıp soruşturması ve kovuşturması resen yapılmaktadır. Şikayete bağlı olan durumlarda şikayet süresi 6 aydır.

 • Cinsel Saldırı Suçu Kovuşturma Aşaması

Takibi şikayete bağlı olan suçlarda şikayetten vazgeçme soruşturma ve kovuşturma aşamasının her ikisinde de mümkündür. Mağdurun bu suça ilişkin şikayetinden vazgeçmesi soruşturma aşamasında gerçekleştiğinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilirken kovuşturma aşamasında bu şikayetten vazgeçmesi halinde mahkeme davanın düşmesine karar vermektedir. Şikayetten vazgeçmeden vazgeçmek mümkün değildir.

Cinsel saldırı suçunda yalnızca sarkıntılık suçu ve eşe karşı işlenen cinsel saldırı suçunun takibi yani soruşturulması ve kovuşturulması şikayet üzerine yapılmaktadır. Bunun dışındaki cinsel saldırı suçlarının tümü savcılık makamı tarafından kendiliğinden soruşturmaya tabi tutulur ve kovuşturması yapılır.

Cinsel Saldırı Suçu Gözaltı ve Tutukluluk Hali

Gözaltı hükümleri Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. Cinsel suçlar hakkındaki gözaltı hükmü, CMK m.91’in 4.fıkrasında toplumsal düzenin bozulması bakımından büyük önem arz eden suçlar arasında sayılmıştır. Bu hükme göre hem bu suçun asıl faili olarak görülen, hem de suçun işlenmesi anında yardımcı olan ya da iştirak eden şüpheliler hakkında gözaltı uygulanabilecektir.

Tutuklama ise yine CMK’da hüküm altına alınmış bir tedbir olup kişi hakkında tutuklama uygulanması için bu suçu işlediği yönündeki kuvvetli suç şüphesinin ve aynı kanunun m.100’de sayılmış olan koşulların bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda CMK m.100/3-a-5’in 1.bendi uyarınca cinsel saldırı suçunun temel şekli yani m.102/1 hariç tüm cinsel saldırı suçları tutuklama nedenidir.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme

 • Cinsel Saldırı Suçunda Şikayet Süresi

 Cinsel saldırı suçunda yalnızca eşe karşı işlenen cinsel saldırı suçunda ve sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel saldırı suçu için şikayet öngörülmüştür. Bu suçlarda yukarıda da ayrınıtılı olarak arz ve izah ettiğimiz gibi; mağdurun suça maruz kalmasından itibaren 6 aylık bir sürede şikayet hakkını kullanması gerekmektedir.

 • Cinsel Saldırı Suçunda Zamanaşımı

Suçlar, cezalandırılmaları açısından bazı zamanaşımlarına tabi tutulmuştur. Dava zamanaşımı olarak tanımlanan bu durum davanın bu süreler içerisinde açılmaması ya da açılsa da davanın bu süreler içerisinde sonuçlandırılmaması ile bu davanın düşmesi anlamında gelmektedir. Cinsel saldırı suçunda ikili bir ayrıma gidilmiş olup; sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçunda şikayet hakkı kullanılması durumunda dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak öngörülmüşken; suçun diğer tüm hallerinde dava zamanaşımı süresi 15 yıl olarak kabul edilmiştir. Zamanaşımı dolmadığı sürece soruşturmaya her zaman başlanabilecekken sonrasında hak iddiasında bulunulamayacaktır.

 • Cinsel Saldırı Suçunda Uzlaşma

 Hangi suçların uzlaşma kapsamına alındığı hangilerinin bu kapsamda olmadığı cezaya ilişkin kanunlarda açıkça belirtilmektedir. Alternatif çözüm yollarından biri olan uzlaştırma kurumu cinsel saldırı suçları bakımında uygulanamamaktadır.

 • Cinsel Saldırı Suçunda Etkin Pişmanlık

Kişinin, işlediği suçtan dolayı kendi özgür iradesiyle suçun tamamlanmasında sonra pişman olması ve suçun zararlarını ortadan kaldırması ya da suç ortakları, azmettiren, müşterek fail isimlerini kolluk makamlarına bildirmesi sonucunda bu suçun cezasında indirim alması yahut hiç cezalandırılmaması durumuna etkin pişmanlık adı verilmektedir. Cinsel saldırı suçlarında korunan hukuki yarar cinsel dokunulmazlık ve vücut bütünlüğü olması nedeniyle bu hükümlerin uygulanma imkanı bulunmamaktadır.

 • Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme

 Basit cinsel saldırı suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleri, diğer hallerinde ise Ağır Ceza Mahkemeleridir. Ağır ceza mahkemesi, 1 başkan, 2 üye ve 1 cumhuriyet savcısından oluşur. Kararlar başkan ve üyeler tarafından verilir.

Cinsel Saldırı Suç Duyurusu Örneği

Not: Dilekçe örnek amaçlı hazırlanmış, dilekçedeki olay kurgudan ibarettir. Açıklamalar ve talep kısmında gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.

ANKARA BATI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MAĞDUR             :   AD SOYAD/TC

                                               ADRES

ŞÜPHELİ             :  AD SOYAD/TC

                                               ADRES

SUÇ                     :   Cinsel Saldırı

SUÇ TARİHİ         : …/…/…

AÇIKLAMALAR

 • Ankara ilinde faaliyet gösteren …….. şirketinde personel olarak çalışmaktayım, olay tarihinde personel müdürümüz olan A.K. mesai sonrasında arşiv düzenlemesi yapacağını söyleyerek işyerinde kalmamı istemiştir. Mesai sonrası arşivde bulunurken şüpheli A.K. yanıma gelerek ilk önce elleriyle vücudumu ellemeye başlayınca kendisine yapmamasını söylediğimde kolumu bükerek zorla benimle cinsel ilişkiye girerek bana karşı cinsel saldırıda bulunarak tecavüz etmiştir. ……………(Bu kısımları kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.)
 • OLAYI ANLATINIZ
 • …………………(Bu kısımları kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.)

HUKUKİ NEDENLER       :  TCK. M.102/1 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM      : Şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak Türk Ceza Kanununun m.102/1 gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

                                                                                           AD SOYAD – İMZA

Cinsel Saldırı Suçu Yargıtay Kararları

“Sanığın gece vakti mağdurenin evine üst kısmından girdiği, üç katlı olan evin iç koridorunda mağdure ve çocuğunun kaldığı bölümün kapısını zorlamaya başladığı ve mağdureyle cinsel ilişki yaşamak istediğini söylediği ve devamında kapının kırılan camı yerine tahta ile kapatılan kısmını zorlayarak elini içeri sokup kapıyı açmaya çalıştığı sırada mağdurenin mutfaktan aldığı bıçakla sanığın kolunu yaralamasından sonra olay yerinden kaçtığı olayda sanığın eylemlerinin TCK m.102/2 uyarınca nitelikli cinsel saldırı suçunun icra hareketlerini oluşturmadığı, hazırlık hareketleri kapsamında kaldığı, bu eylemleriyle kanunun 105.maddesinde düzenli suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması… (Yargıtay 14.CD, 2013/1436E.ve 2014/12356K.sayılı kararı).


“…şehirlerarası otobüste yolculuk yapan 26 yaşındaki katılanın uyuduğu sırada öndeki koltukta oturan sanığın elini uzatmak suretiyle katılanın bacaklarını okşadığı … hakkında TCK’nın 102/1.maddesi ile tayin edilen temel cezanın aynı kanunun 102/3-a.maddesi gereğince artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini… (Yargıtay 14.CD, 2015/2517E.ve 2016/5412K.sayılı kararı.)


“…hastanesinin 17.09.2014 tarihli raporunda duygulanım bozukluğu ve hipertansiyon tanısı konulan ve %51 oranında engelinin bulunduğu belirtilen katılanın suç tarihi itibariyle kendisine yönelik işlenen eylem karşı beden veya ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan rapor alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde sanık hakkında TCK’nın 102/3-a maddesi gereğince cezada artırım yapılması…(Yargıtay 14.CD, 2015/5495E.ve 2015/8668K.sayılı kararı)


Cinsel Saldırı Suçu Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • Cinsel Saldırı Eşe Karşı Olur mu?

 Eşinin rızası olmaması durumunda eşe karşı, fail/sanık konumundaki eşin anormal (anal) yoldan organ ve sair cisim ithali durumunda cinsel saldırı suçunun oluşup oluşmadığı merak konusudur. TCK m.102 uyarınca eşe karşı cinsel saldırı suçu işlenebilmektedir. Eşin rızası olmamasına rağmen sanığın bu rızasız eylemi gerçekleştirmesi suç teşkil edecek ve şikayete tabi olarak soruşturulup kovuşturulabilecektir. Ancak eşin bu anormal birlikteliğe rızası olması halinde ceza hukuku anlamında eş bu suça vücut vermiş olmayacaktır.

 • Sanığın Eşine Normal/Vajinal Yoldan Organ ve Sair Cisim Sokulması Durumunda Cinsel Saldırı Suçu Oluşacak mıdır?

 Örneğin, regl döneminde/ özel günlerinde eşin rızası olmamasına rağmen eşi ile cinsel ilişkisinde de eşe karşı cinsel saldırı suçu oluşacaktır. Ancak eşin bu durumuna rağmen rızası varsa bu suç oluşmayacaktır. Kaldı ki, kanun hükmü uyarınca eşe karşı cinsel saldırı suçu daha önce de belirttiğimiz gibi eşin şikayetine bağlı kılınmıştır.

 • Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozma Suç Mudur?

Evlenme vaadiyle kızlık bozma eylemi yeni TCK ile suç olarak tanımlanmamıştır. Kızlık zarı bozulması tıbben beden sağlığını bozmaz ama toplumsal yapı bakımından ruh halini bozuyorsa bu durum TCK’nin 102/5 maddesindeki suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halini oluşturacaktır.

Kaldı ki, 6545 sayılı TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 58,59,60 ve 61.maddeleriyle sırasıyla 5237 sayılı TCK’nin 102,103,104 ve 105.maddelerinde önemli bir değişiklikler ile TCK’nin 102.maddesinin 5.fıkrasındaki “suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur” şeklindeki hükümleri maddenin metninden çıkarılarak “mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması” hükmü ortadan kaldırılmıştır.

Cinsel saldırı veya cinsel istismar eylemlerindeki kasten yaralamalarda bu suçun TCK m.102/4 maddesindeki ağırlaştırılmış halini oluşturacaktır.

Cinsel saldırı suçu, cezası ve niteliği bakımından hayati öneme sahip bir suç tipidir. Mağdurların çok dikkatli davranması ve hukuki süreci deneyimli bir avukatla yürütmesi gerekmektedir. Hak kaybı yaşamamak adına; hukuki prosedürlerin her aşamasına hakim olan tecrübeli uzman ekibimizle birlikte Kadim Hukuk Bürosu olarak cinsel saldırı suçu mağdurlarına hizmet vermekten gurur duyacağımızı bilmenizi isteriz. www.kadimhukuk.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Paylaş