Ağırlaştırılmış Müebbet ve Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl?

Ağırlaştırılmış Müebbet ve Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl?

muebbet hapis cezasi kac yil yatar

Müebbet hapis cezası kaç yıl sorusu, çoğu zaman ceza davalarının neticesinde merak edilen ve yaptırımların ne anlama geldiğini öğrenmek isteyenlerce tarafımıza sorulur. Müebbet hapis cezası kaç yıl sorusu, ceza hukukunda suç sayılan fiili işleyen faile mahkemece hükmedilen özgürlüğü kısıtlayıcı cezaların düzenlendiği hapis cezası yaptırımı içinde değerlendirilir. Halk arasında ağırlaştırılmış müebbet cezası ömür boyu hapiste yatmak demektir. Fakat hukukta karlığı bu şekilde değildir. Müebbet hapis cezası kaç yıl ve müebbet kavramının yakinen anlaşılabilmesi için “hapis cezası” terimi kısaca açıklanmalıdır. 3 farklı hapis vardır. Bunlar Türk Ceza Kanununun 45 ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. Türk Ceza Kanununun 46. maddesine göre hapis cezaları şunlardır:

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.
 • Müebbet hapis cezası.
 • Süreli hapis cezası.

Müebbet kaç yıl sorusu TCK 48. Maddede açıklanmıştır. Bu madde kapsamında müebbet kaç yıl hususu, kişinin yaşamı boyunca süren hapis cezası şeklinde ifade edilmiştir. Müebbet kaç yıl sorusu, genellikle ceza ve ağır ceza davası olan kişilerce merak edilen bir sorudur. Hukukun suç saydığı fiillerin işlenmesi nedeniyle mahkemece hükmedilen cezai yaptırımlar içinde şüphesiz en ağır ve ciddi sonuçlar doğuran yaptırım müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Oldukça ağır ve ciddi bir ceza olduğu için de müebbet kaç yıl veya ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl şeklinde korku ve endişeyle yanıtı aranır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu yazımızda; müebbet hapis cezalarının infaz şekilleri, infaz yerleri ve kaç yıl olduklarını inceleyeceğiz.

muebbet kac yil yatar
muebbet kac yil

Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl?

Müebbet hapis cezası kaç yıl başlığı altında incelenen müebbet hapis, aşağıda sayılan suçların işlenmesi halinde uygulanmaktadır:

 • Kasten öldürme (TCK 81)
 • Askeri komutanlıkların gasp edilmesi (TCK 317)
 • Düşman ile iş birliğinde bulunma suçu (TCK 303)
 • Savaş sırasında yaşan haber yaymak (TCK 323)
 • Gizli kalması gereken bilgileri ifşa etmek (TCK 330)
 • Devlet güvenliğine dair belgeler ile işlenen suçlar (TCK 326)
 • Devlet sırlarından yararlanma ve devlet hizmetlerinde sadakatsizlik (TCK 333)
 • Devlet güvenliğine dair bilgileri temin etmek (TCK 327)

Müebbet hapis cezası kaç yıl yani müebbet hapis cezasının infaz süresi ömür boyudur. Fakat koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılması halinde ceza infaz kurumunda yirmi dört yıl geçirilmektedir. Bunun için belirli bir sürenin iyi halli geçirilmesi şarttır. Müebbet kaç yıl sorusuna yanıt verdikten sonra diğer durumlarda koşullu salıverilme kurumundan yararlanılabilmesi için infaz kurumunda geçirilmesi gerekli süreler aşağıdaki gibidir:

 • Müebbet ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyete karar verilmişse otuz altı sene,
 • Birden çok müebbet hapis cezası mahkumiyete karar verilmesi durumunda otuz sene,
 • Ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapis cezasına mahkumiyet kararında durumunda en fazla otuz altı sene,
 • Müebbet ile süreli hapis cezasına mahkumiyet kararı durumunda en çok otuz sene,
 • Tekerrür halinde işlenmiş bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde ise otuz üç senedir.

Ömür Boyu Hapis Cezası Kaç Yıl Yatar?

Yukarıda sayılan suçların işlenmesi halinde suçun failine verilen müebbet hapis cezasının infaz süresi yaşam boyudur. Bir diğer ifade ile müebbet kaç yıl şeklinde sıkça sorulan soru, hayat boyudur şeklinde cevaplanabilir. Fakat koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanıldığı takdirde durum değişmektedir. Bu takdirde ceza infaz kurumunda yani cezaevinde 24 sene geçirilmektedir. Ancak bu durum için belirli bir süre iyi halli ve gereken koşulları sağlayarak geçirilmelidir. Koşullu salıverilme hükümlerinden istifade edilebilmesi adına cezaevinde geçirilmesi gereken süreler şu şekilde ifade edilir:

 • Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet halinde 36 yıl,
 • Birden fazla müebbet halinde 36 yıl,
 • Ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapis halinde en çok 36 yıl,
 • Müebbet ile süreli hapis halinde en fazla 30 yıl,
 • Tekerrür şeklinde işlenen suç nedeniyle müebbet halinde 33 yıldır.
muebbet hapis cezasi kac yildir
agirlastirilmis muebbet hapis cezasi kac yildir

Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Şekli

Müebbet hapis cezasına mahkum olanlar da haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için Kanunda gösterilen esaslar uyarınca gözleme tâbi tutulurlar. Gözlem süresi altmış günü geçemez. Hükümlü; kişiliğine, sair hallerine, suçun işlenmesindeki özelliklere göre gerektiğinde gözleme tâbi tutulmayabilir. Gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayı görüşü ile birlikte Adalet Bakanlığına gönderir. Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça belirlenir.

Müebbet hapis cezasının infazında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasındaki infaz rejimi uygulanmaz. Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini, yüksek güvenlikli kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaç yıl sorusu cevaplamadan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını açıklamak gereklidir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türk Ceza Kanununun 47. maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununun 47. maddesine göre; “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.” Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bazı suçların işlenmesi sebebiyle uygulanır. Bu suçlar Türk Ceza Kanununda şu şekilde sıralanmıştır;

 1. Soykırım suçu TCK 76. madde
 2. Nitelikli kasten öldüre suçu TCK 82. Madde
 3. Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama TCK 337. madde
 4. İşkence suçu işleyerek öldürme TCK 94. madde
 5. Cinsel saldırı suçu neticesinde öldürme TCK 102. madde
 6. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu TCK 302. madde
 7. Siyasal veya askeri casusluk TCK 328. madde
 8. Gizli kalması gereken bilgileri açıklama TCK 330. madde
 9. Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini TCK 335. madde

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl?

Cezaevinde belli bir süreyi iyi hal ile geçirmiş hükümlü koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kural olarak 30 yıldır. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 107. maddesinde koşullu salıverilmeye ilişkin düzenleme şu şekildedir; ‘’Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekir.’’

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak, Türk Ceza Kanununun;

 1. Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
 2. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
 3. İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
 4. Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
 5. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkum olan çocuklar,
 6. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
 7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkum olan çocuklar,
 8. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,

cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan çocuklar ile 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar hakkında koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanır.

Koşullu Salıverilme Hükümlerinden Yararlanmak İçin İnfaz Kurumlarında Geçirilecek Süre

Ceza Türüİnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süre
Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet36 yıl
Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet30 yıl
Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyetEn fazla 36 yıl
Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyetEn fazla 30 yıl
Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyetEn fazla 28 yıl
Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet36 yıl

Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuz altı yıl ceza infaz kurumunda geçirilmelidir. Örneğin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte yağma suçundan 4 yıl süreli hapis cezası alan kişi, cezaevinde 32 yıl kalacaktır. Çünkü kanun süreli hapis cezasının miktarı 36 yıllık azami süreyi geçtiğinde koşullu salıverilme süresinin 36 yıl olduğunu düzenlemektedir. Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz altı yılını ceza infaz kurumunda geçirdikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Bölüm, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci Bölüm, “Milli Savunmaya Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaç yıl yatar?

Bir kişi hakkında birden fazla ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirse (Bu cezanın bir kısmı müebbet bir kısmı ağırlaştırılmış müebbet olabilir.) kişinin koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanması için geçmesi gereken süre 36 yıldır. Yani 36 yıl sonunda koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılabilir.

agirlastirilmis muebbet hapis cezasi ne kadar
agirlastirilmis muebbet hapis cezasi kac yil

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Edileceği Cezaevi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 9. maddesine göre; Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezaları “yüksek güvenlikli” kapalı cezaevlerinde infaz edilir. Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları (listesine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.adalet.gov.tr/Birimler/CİK) , iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir.

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları – Madde 9

 1. Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır.
 2. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
 • İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78),
 • Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188),
 • Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

Mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Cezasının İnfaz Şekli ve Yeri

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 23. maddesine göre;

 • Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır.
 • Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.
 • Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.
 • Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir.
 • Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez olmak üzere aşağıdaki bentte gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir.
 • Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez.
 • Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.
 • Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkum koğuşlarında uygulanır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hangi cezaevinde infaz edileceği Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’da düzenlenmiştir. Bahse konu kanunun 9. maddesine göre; ‘’Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezaları “yüksek güvenlikli” kapalı cezaevlerinde infaz edilir.’’ Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları bir ya da 3 kişilik odalara sahiptir. Bunun dışında özellikleri şu şekildedir:

 • İç ve dış güvenlik görevlilerine sahiptir
 • Firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmıştır
 • Oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulur
 • Farklı odalarda barınan hükümlüler arasındaki iletişim sıkı güvenlik rejimlerine tabidir.
Müebbet hapis cezası kaç yıl  veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaç yıl sorularını ceza avukatı ile görüşerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Adli ve Terör Suçlarında Müebbet, Ağırlaştırılmış Müebbet ve Süreli Hapis Cezalarında Ne Kadar Yatar?

ADİ SUÇLAR:

 • AĞIRLAŞTIRILMIŞ  MÜEBBET HAPİS

Şartla tahliye süresi, (5275 sk.nun 107/2.md.si gereğince) 30 yıldır. Bu 30 yılını tamamını hükümlü infaz kurumunda çektiği taktirde koşullu salıverilmeden yararlanır.(İndirim yoktur)

Bihakkın tahliye süresi, (5275 sk.nun 107/6. md.si gereğince) 45 yıldır.

 • MÜEBBET HAPİS

Şartla tahliye süresi, (5275 sk.nun 107/2.md.si gereğince) 24 yıldır. Bu 24 yılın tamamını hükümlü infaz kurumunda çektiği taktirde koşullu salıverilmeden yararlanır.(İndirim yoktur)

Bihakkın tahliye süresi, (5275 sk.nun 107/6. md.si gereğince) 36 yıldır.

 • DİĞER SÜRELİ  HAPİS CEZALARINDA

Şartla tahliye süresi, Hükümlüler (5275 sk.nun 107/2. md.si gereğince)Cezalarının (2/3)’nü infaz kurumunda iyi halliolarak geçirdikleri takdirde, şartla tahliyeden yararlanırlar. (Yani (1/3) Şartla Tahliye indiriminden yararlanırlar)

Bihakkın tahliye süresi, Cezanın toplam süresi kadardır.

Şartla salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre; 5275 Sayılı  Kanunun 107/3. maddesinde belirtildiği üzere:

 • Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis   cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde 36 yıldır,
 • Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde 30 yıldır,
 • Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla36 yıldır,
 • Bir müebbet hapis cezası  ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 30 yıldır,
 • Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 28 yıldır.

TERÖR SUÇLARI:

 • AĞIRLAŞTIRILMIŞ  MÜEBBET HAPİS

Şartla tahliye süresi, (5275 sk.nun 107/4.md.si gereğince) 36 yıldır. Bu 36 yılın tamamını hükümlü infaz kurumunda çektiği taktirde koşullu salıverilmeden yararlanır.(İndirim yoktur.)

Bihakkın tahliye süresi, (5275 sk.nun 107/6. md.si gereğince) 54 yıldır.

 • MÜEBBET HAPİS

Şartla tahliye süresi, (5275 sk.nun 107/4.md.si gereğince) 30 yıldır. Bu 30 yılın tamamını hükümlü infaz kurumunda çektiği taktirde koşullu salıverilmeden yararlanır.(İndirim yoktur.)

Bihakkın tahliye süresi, (5275 sk.nun 107/6. md.si gereğince) 45 yıldır.

 • DİĞER SÜRELİ  HAPİS CEZALARINDA

Şartla tahliye süresi, Hükümlüler (5275 sk.nun 107/4. md.si gereğince)Cezalarının (3/4)’nü infaz kurumunda iyi halliolarak geçirdikleri takdirde, şartla tahliyeden yararlanırlar. (Yani (1/4) Şartla Tahliye indiriminden yararlanırlar)

Bihakkın tahliye süresi, Cezanın toplam süresi kadardır.

Şartla salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre; 5275 Sayılı  Kanunun 107/4. maddesinde belirtildiği üzere:

 • Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde 40 yıldır,
 • Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde 34 yıldır,
 • Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla40 yıldır,
 • Bir müebbet hapis cezası  ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla34 yıldır,
 • Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 32 yıldır.

5275 Sayılı  Yasanın 107/16 md.si gereğince, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlardan birinin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde, şartla salıverilme hükümleri uygulanmayacaktır.. Hükümlü cezasının tamamını infaz kurumunda bitirene kadar serbest kalamayacaktır. Müebbet hapis cezası kaç yıl sorusu suçun türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle önce hangi suçtan dolayı ceza aldığınızı sonrasında müebbet hapis cezası kaç yıl sorusunu sormanız doğru olacaktır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık