Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği

bosanma dilekcesi

Boşanma dilekçesi boşanma davası tarafları olan eşlerin boşanmak için mahkemeye sundukları yazılı belgedir. Taraflar boşanma davası çekişmeli veya çekişmesiz olsun, tüm iddia ve taleplerini ,delillerini  mahkemeye boşanma dilekçesi ile sunmak durumundadır. Boşanma dilekçesinin Aile mahkemesine sunulması ile boşanma davası süreci başlamaktadır. Boşanmanın davasının ilk adımı, boşanma dilekçesi hazırlama evresidir. Boşanmak için dava dilekçesi; anlaşmalı boşanma dilekçesi ya da çekişmeli boşanma dilekçesi olarak yazılır. Boşanma dava dilekçesinin anlaşmalı mı, çekişmeli mi olacağı, eşlerin boşanma ile ilgili meselelerde anlaşmasına veya anlaşamamasına göre belli olur.  Boşanma davası açmak isteyenlerin ilk yapması gereken boşanma dilekçesi hazırlamaktır. Boşanma dilekçesi eşlerin anlaşma durumuna göre anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma dilekçesi olarak farklılık göstermektedir.

 • Anlaşmalı boşanma yoluna gidebilmek için Türk Medeni Kanunu’nda en az bir yıl evli kalma şartı getirilmiştir. Kanun hükmü ile aile birliğinin korunması amacı güdülmektedir. Taraflar evliliği sonlandırmaya ortak karar vermişlerse veya bir eşin boşanma açtığı boşanma davasını diğer eş de kabul ediyorsa anlaşmalı boşanma yoluna gidilebilir.
 • Eşler boşanma konusunda ortak bir karara ulamamışlarsa veya eşlerden biri boşanmak istediği halde diğer eş boşanmak istemiyorsa çekişmeli boşanma yoluna gidilebilir. Çekişmeli boşanma davası için tek eşin boşanmak istemesi

Boşanmayı düşünen eşler için Türk Medeni Kanunu 145.ve 184. maddeleri düzenlenmiştir. Anılan madde hükümlerine göre tarafların anlaşma durumuna göre anlaşmalı veya çekişmeli olarak boşanma davası açmak mümkündür. Aile toplumun çekirdeğidir. Aile birliğinin korunması en temel hak ve güvencelerden biridir. Bu sebeple güvence altına alınmıştır. Ancak anayasal güvence altına alınan aile birliği kimi zaman eşlerden biri için çekilmez hale gelebilir ve bu durumun sonucunda boşanma davası gündeme gelebilir.

bosanma dilekcesi ornegi
bosanma dilekcesi ornegi

Boşanma Dilekçesinde Neler Yer Alır?

Hukuk Muhakemesi Kanunu Md. 119 ile dava dilekçesinde bulunması gerekenler açıkça sayılmıştır. Boşanma dava dilekçesinde de aynı hususlar aranacaktır. Bu sebeple boşanma dava dilekçesinde bulunması gerekenler şunlardır:

 • Mahkemenin adı.
 • Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 • Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
 • Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
 • İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
 • Dayanılan hukuki sebepler.
 • Açık bir şekilde talep sonucu.
 • Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 • Boşanma dava dilekçesi yazılırken öncelikle giriş bölümünde hangi yetkili ve görevli yer mahkemesine hitaben yazıldığı ve dava tarafları bilgilerine yer verilir . Davanın konusu belirtilir.
 • Açıklamalar kısmına evlilik boyunca karşılaşılan sorunlar, evliliği bitirme sürecine getiren vakıalar, evliliği çekilmez hale getiren tüm sebeplere yer verilir.
 • Deliller kısmına davayı açmakla ileri sürülen vakıaların ispatına yarar deliller yazılır.
 • Hukuki sebepler bölümünde davalı tarafın davranışları ile hangi kanun maddelerinin ihlal edildiği belirtilir.
 • Sonuç ve talep bölümüne ise dava açmakla mahkemeden neler hükmedilmesinin istendiği açıkça belirtilir.(Tazminat, nafaka, koruma tedbirleri, velayet v.s.)

Boşanma dilekçesi elle veya bilgisayar ortamında veya daktilo ile yazılabilir. Bilgisayar ortamında yazılması veya daktilo ile yazılması okunması açısından daha kolay olacağı için tercih sebebidir.Anlaşmalı boşanma dilekçesi bir avukat tarafından yazılabileceği gibi boşanma davasını açmak isteyen eş tarafından da yazılabilir. Boşanma dilekçesinin avukat tarafından yazılması herhangi bir hak kaybı olmaması açısından tarafların yararınadır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanmak hususunda anlaşan eşlerin anlaştıkları ortak noktaları anlaşmalı boşanma dilekçesinde özellikle belirtmeleri gerekmektedir. Nafaka, anlaşılması halinde ödenmesi ödenecek maddi ve manevi tazminat ve çocuk varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağı hakkında eşlerin ne şekilde anlaştığı belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma davası açarken, anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte bir de hem mahkemeye sunulmak hem de taraflarca saklanmak üzere hazırlanmış, her iki eşin de imzaladığı anlaşmalı boşanma protokolü olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü 3 nüsha olacak şekilde düzenlenmelidir. Boşanma protokolü iki eş tarafından da imzalanmalıdır. Nüshalardan sadece bir tanesi mahkemeye sunulur, geri kalan ikisi eşlerde kalır.  Bu protokol ile birlikte bir anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlanır. Yazılan bu dilekçenin eşlerden en az biri tarafından imzalanması gereklidir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Çekişmeli boşanma davası; taraflar arasında maddi, manevi tazminat, nafaka, velayet gibi boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşılamadığı durumlarda açılır. Eşlerden birinin boşanmayı istememesi halinde de çekişmeli boşanma davası açılması söz konusu olur. Çekişmeli boşanma dilekçesi boşanmaya sebep olan olaylara ve davadaki taleplerin neler olduğuna göre değişkenlik göstermektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca boşanma dava dilekçesi içerisinde her olayın boşanmaya ne şekilde etki ettiği, olayların hangi delille ispatlanacağı, diğer eşten hangi taleplerde bulunulduğuna dair açık ve net şekilde yazılmalıdır.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi her boşanmada vakıalara göre değişkenlik göstermektedir. Nitekim her boşanmada yaşanan olaylar birbirinden tamamen bağımsızdır. Çekişmeli boşanma genel sebepler veya özel sebeplere dayanılarak açılabilir. Genellikle çekişmeli boşanma davaları ispatının daha kolay olması açısından genel sebep olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılır. Çekişmeli boşanma davası için özel sebepler zina, terk, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmedir. Taraflar yaşadıkları olaylara göre ilgili kanun maddesini sebep olarak göstermekte serbesttirler.

bosanma dilekcesi nasil yazilir
bosanma dilekcesi nasil yazilir

Boşanma Dilekçesini Mahkemeye Verme Süreci Nasıl İşler?

Boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra yetkili Aile Mahkemesinin bulunduğu adliyedeki hukuk mahkemeleri tevzi bürosuna dilekçe ile birlikte ekleri sunulur. Yetkili ve görevli mahkeme aşağıdaki kurallara göre tespit edilir. Medeni Kanun m.168’e göre, boşanma davasında yetkili mahkeme,

 • Eşlerden birinin yerleşim yeri, ya da
 • Boşanma davasının açılmasından önce son defa altı aydır birlikte oldukları  yer mahkemesidir.

Anlaşmalı boşanmada yetki kuralı genelden farklıdır. Anlaşmalı boşanma davası Türkiye’nin herhangi bir yerindeki aile mahkemesinde açılabilir. Aile mahkemesinin bulunmaması durumunda asliye hukuk aile mahkemesi sıfatıyla görevli olacaktır. Yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki tevzi bürosuna dilekçe sunulduktan sonra, harç ve giderler vezneye yatırılır. Böylelikle boşanma davası açılmış olur.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesi ’Ne

Davacı  :  İsim Soyisim – TC

Vekili   : Av. Umur Yıldırım

Davalı  : İsim Soyisim – TC

Dava Konusu            : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı Boşanma Talebimiz hakkındadır.

Açıklamalar  :

 1. Davalı ile …….yılından bu yana evli bulunmaktayız ve evliliğimizden …..isimli müşterek bir çocuğumuz bulunmaktadır.
 2. Şahsım ile davalı arasında, evlendiğimiz tarihten bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, karşılıklı olarak sevgi ve saygı azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Davalı ile yaklaşık bir yıldır fiilen ayrı yaşamaktayız. Aynı evi paylaşmamaktayız. Davalı ile olan evliliğimizin tek bağlayıcı unsuru müşterek çocuğumuzdu. Artık müşterek çocuğumuz da belli bir yaşa geldiği için fiili olarak bitmiş olan bu evliliğimizi resmi olarak da sonlandırmaya karar vermiş bulunmaktayız.
 3. Davalı ile aramızda baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğimizin devamını imkânsız hale getirmiştir. Davalı ile tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün değildir. Davalı da aynı düşüncededir. Davalı ile ekte sunulan …….. tarihli protokolü düzenleyerek boşanmanın mali sonuçları ile müşterek çocuğumuzun durumu hakkında anlaşma yapmış bulunmaktayız.
 4. Yukarıda saymış olduğumuz sebepler çerçevesinde evlilik birliğinin devam etmesi gerek şahsım gerekse de davalı eşim için mümkün olmadığından ve evlilik hayatı katlanılamaz bir hale gelmiş olduğundan dolayı evlilik birliğin temelden sarsılmış olması sebebiyle ekte sunulan protokol gereğince boşanmamıza karar verilmesi için sayın mahkemeye müracaat zarureti hasıl olmuştur.
 5. İşbu sebeplerle, ekteki protokolde göz önünde bulundurularak davalı ile boşanmamıza karar verilmesini talep ediyoruz.

Hukuki Sebepler: MK 166/3, HUMK ve sair yasal deliller.

Deliller  : Nüfus Kayıtları, Protokol ve her türlü yasal delil.

Netice ve Talep  : Yukarıda izah ettiğim sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve davalı ile tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden …….. tarihli protokol de göz önünde bulundurularak, davalı ile boşanmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 01.01.2023

                Davacı

              İsim imza                                                             

Ekler:

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Tarihli Boşanma Protokolü

Boşanma Dilekçesi Örneği

Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesi ’Ne

Davacı  :  İsim Soyisim – TC

Vekili   : Av. Umur Yıldırım

Davalı  : İsim Soyisim – TC

Dava Konusu  : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile;

 1. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması (TMK madde 166/1) nedeniyle tarafların boşanmalarına,
 2. Müşterek çocuk … velayet haklarının davanın işbu aşamasında tedbiren ve hükümle birlikte müvekkilim … verilmesine,
 3. Müşterek çocuk … için iş bu davanın açıldığı tarihten itibaren başlamak üzere, aylık 15.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, hükümle birlikte bu nafakanın iştirak nafakası olarak devamına, nafaka tutarına her yıl üfe oranında artış uygulanmasına,
 4. Davacı müvekkilim için iş bu davanın açıldığı tarihten itibaren başlamak üzere aylık 20.000,00 TL dava süresince tedbir ve dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devam etmesine, nafaka tutarına her yıl üfe oranında artış uygulanmasına.
 5. Aşağıda yazılı sebeplerle kusursuz davalı-karşı davacı müvekkil lehine 1.500.000,00 TL maddi ve 1.500.000,00 tl manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacı/karşı davalı eşten alınarak müvekkilimize ödenmesine,
 6. 6284 sayılı kanun kapsamında müvekkile karşı tehdit ve hakaret eylemlerinde bulunan davalı hakkında koruma kararı verilmesine,
 7. Müvekkile ait tüm ziynet eşyalarının iadesine karar verilmesi taleplerinin sunulmasına ilişkindir.

Açıklamalar  :

 1. Müvekkilimiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Ekte (EK-1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden … ve … adlarında … çocukları bulunmaktadır. Çocukların biri …, diğeri ise … yaşında olup, her ikisi de küçüktür.
 2. Müvekkilimiz ile davalı eşi arasında evliliklerinin ilk zamanlarında başlayan anlaşmazlıklar, günden güne artarak, günümüze kadar devam etmiştir. Anlaşmazlıkların temelinde, müvekkilimizin kayınvalidesinin ve kayınpederinin çiftin evliliklerine fazlasıyla karışması ve davalı eşin de, her defasında, annesinin ve babasının etkisinde kalarak hareket etmesi yatmaktadır. Bu durumda daha da hırslanan davalı eş zaman zaman müvekkilimizi tartaklamaktan, vurmaktan da geri kalmamaktadır. Bu husus, mahkemeniz huzurunda dinlenmelerini istediğimiz ve dilekçemiz ekinde (EK-2) sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır. Müvekkilimizin, davalı eşi ile olan birlikteliğine yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen birkaç geçmiş girişimi de bu nedenle başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
 3. Müvekkilimizin, her ikisi de henüz küçük olan müşterek çocuklarının hatırı için, yaklaşık … yıldır zoraki olarak devam ettirdiği işbu birliktelik, artık taraflar bakımından çekilmez hale gelmiştir. Müvekkilimiz ile davalı eşi arasında hemen her gün yaşanan tartışmalar ve kavgalar, müşterek çocukların psikolojisini de olumsuz etkilemektedir. Öyle ki, henüz okula gitmeyen …, son birkaç aydır sürekli olarak yatağını ıslatmakta, ilkokul … sınıfa devam eden … ise, sık sık okuldan ceza alarak eve dönmektedir. Derslerindeki başarısızlığı da cabasıdır. Bu konu ile ilgili olarak, … Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü uzmanlarınca düzenlenmiş olan …/…/… tarihli rapor (EK-3) ile … İlkokulu Disiplin Kurulu tarafından çeşitli tarihlerde verilen disiplin cezalarına ilişkin tutanaklar (EK-4), mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur.
 4. Eşler arasında edinilmiş malların taksimi ve müşterek çocukların velayeti konularında da anlaşma sağlanamadığı için, yapılacak bir protokol çerçevesinde anlaşmalı olarak boşanmaları da mümkün olmamıştır.
 5. Müvekkilimiz, ev hanımı olup, herhangi bir gelire sahip değildir. Şu anda, çocuğu birlikte, kendi anne ve babasının yanında kalmaktadır. Anne ve babasının ekonomik durumları iyi olmadığından, onlardan yeterli destek alamamaktadır. Müşterek çocuk küçük olup, anne bakımına ve ilgisine muhtaç durumdadırlar. Bu nedenle, dava süresince, müvekkilimiz için …-TL, çocuk için …-TL olmak üzere, toplam …-TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, müşterek çocukların dava süresince müvekkilimizin yanında kalmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.
 6. Ayrıca, olayların anlatılan şekilde gelişmesinde herhangi bir kusuru bulunmayan ve evliliğini kurtarmak için şimdiye kadar elinden geleni yapmış olan müvekkilimiz lehine ……..TL maddi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz. (Maddi tazminat istemi için önemli uyarı!!!! =)) Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir (4721 S. K. m. 174). Tazminat miktarı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak uygun miktarda tazminata hükmedileceğinden (YHGK. 2010/2-674 E. 2010/650 K, 2.HD 2009/19057 E. 2010/21221 K.); tazminat isteminin belirli veya belirlenebilir olup olmaması somut olayınıza göre değişiklik arz edecektir.)
 7. Davacı ve davalı arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başlanmıştır .
 8. Davalı ile müvekkilim arasındaki evlilik, davalının müvekkilime yönelik sorumsuz davranışları ve şiddet içeren tutumları nedeniyle çekilmez bir hal almıştır.
 9. Burada şiddetli geçimsizlik sebepleri açıklanmalı
 10. Burada Maddi ve manevi tazminat konusu açıklanmalı
 11. Burada vekalet ve nafaka hususu açıklanmalı
 12. Burada ziynet eşyalarının iadesine ilişkin açıklamalar bulunmalıdır.


Hukuki Sebepler:
MK 166/3, HUMK ve sair yasal deliller.

Deliller  : Nüfus Kayıtları, Protokol ve her türlü yasal delil.

Netice ve Talep         : Yukarıda izah ettiğim sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve davalı ile tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün olmadığından;

 1. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması (TMK madde 166/1) nedeniyle tarafların boşanmalarına,
 2. Müşterek çocuk … velayet haklarının davanın işbu aşamasında tedbiren ve hükümle birlikte müvekkilim … verilmesine,
 3. Müşterek çocuk … için iş bu davanın açıldığı tarihten itibaren başlamak üzere, aylık 15.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, hükümle birlikte bu nafakanın iştirak nafakası olarak devamına, nafaka tutarına her yıl üfe oranında artış uygulanmasına,
 4. Davacı müvekkilim için iş bu davanın açıldığı tarihten itibaren başlamak üzere aylık 20.000,00 TL dava süresince tedbir ve dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devam etmesine, nafaka tutarına her yıl üfe oranında artış uygulanmasına.
 5. Aşağıda yazılı sebeplerle kusursuz davalı-karşı davacı müvekkil lehine 1.500.000,00 TL maddi ve 1.500.000,00 tl manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacı/karşı davalı eşten alınarak müvekkilimize ödenmesine,
 6. 6284 sayılı kanun kapsamında müvekkile karşı tehdit ve hakaret eylemlerinde bulunan davalı hakkında koruma kararı verilmesine,
 7. Müvekkile ait tüm ziynet eşyalarının iadesine karar verilmesini,

Saygılarımla arz ve talep ederim. 01.01.2023

               Davacı

            İsim imza                                                            

Ekler:

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. … Esas Numaralı Soruşturma Dosyası

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık