Bıçak Taşımak

Bıçak Taşımak Suç mu?

Günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan bıçak, çakı vb. kesici aletleri, çoğu kişi dışarı çıkarken bile yanında bulunmaktadır. Örneğin; dağcılık, kampçılık veyahut izcilik sporları ile uğraşan bireylerin mutlaka yanında bulundurdukları bu aletler, son zamanlarda adeta gündelik bir eşya gibi ya da güvenlik amaçlı olmak üzere vatandaşlar tarafından da muhafaza ediliyor. Ancak bu noktada, söz konusu delici aletlerin bireylerin muhafaza etmesinde, üstünde bulundurmasında kanunen bir sakınca  olup olmadığı husus veyahut böyle bir yasak var mıdır var ise suç sayılacak mıdır konularına değinmek gerekecektir. Bıçak taşımak suç mu sorusunun cevabı bu nedenle önemli bir konudur.

Ceza hukuku bakımından bir suçun 6136 sayılı kanun kapsamında sayılan aletler ile işlenmesi suçun ağırlaştırıcı sebebi olabilir. Aynı şekilde 6136 sayılı kanun kapsamında suç teşkil eden aletler ayrıca cezalandırılmaktadır. 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu kapsamında alet ile suça karışmış olanlar ceza avukatı aracılığıyla davalarını yürütmeleri önerilir.

Bıçak Taşımak Yasak Mıdır?

Bu konuda 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu incelemek gerekecektir. İlgili kanuna göre; ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı ve bulundurulması özel kanunla veya kararla yetki verilmedikçe yasaktır. Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması söz konusu Kanun hükümlerine tabi değildir. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu aynı Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir. Bıçak taşımak yasak mı ? 2020 yılında yasal düzenlemeler bakıldığında yasaktır.

Halk arasında bıçak taşıma kanunu 2019 veya 2020 olarak bilinen bu yasal düzenleme doğrultusunda hangi aletlerin suç teşkil ettiği düzenlenmiştir.

Belirtilen hususlar doğrultusunda, bıçak taşımanın yasak olması için Kanun’da öngörülen niteliklere haiz olması gerektiğini belirtmiştik. Bu nedenle, Kanun’da öngörülen yasaklı nitelikte olmayan bıçakları taşıyan kişiler için ceza verilmesi hukuka aykırılık teşkil edecektir.

Örneğin, Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından 2019 / 27628 E. 2020/357 K. sayılı ve 08.01.2020 tarihli karar

“ Olay günü sanığın yanında arkadaşı Şahin Ş…. ile kolluk güçlerince yakaladıkları, şahısların üzerinde yapılan aramada Şahin Ş… isimli şahsın üzerinden 440 staınless steel ibareli sustalı çakı, sanığın üzerinde ise kelebek tabir edilen bıçağın çıktığı, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarının 05.04.2012 tarihli raporu ile Şahin Ş…’nin üzerinde çıkan bıçağın taşımakta olduğu nitelikler bakımından 6136 sayılı Yasanın 4. maddesine yasak olarak belirtilen sustalı çakı benzerlerinden olduğu, ancak; sanıkta ele geçen bıçağın 6136 sayılı Yasanın 4. maddesinde belirtilen yasak niteliğe haiz bıçaklardan olmadığının belirtilmesi karşısında sanığın atılı suçtan, beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 08.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

şeklinde olup söz konusu nitelikleri taşımayan bıçağı taşıyan kişiye ceza verilmemesi gerektiğini, söz konusu nitelikleri taşıyan bıçağı taşıyan kişiye ise ceza verilmesi gerektiğine ilişkindir.

Çakı, Bıçak, Muşta Taşımanın Cezası Nedir?

Söz konusu çakı, bıçak vb. gibi suç aleti vasfında olan aletlerin bulundurulması yasak olduğu kadar da suç sayılmaktadır. Kabahatler Kanunu’na göre delici, kesici, öldürücü, yaralayıcı alet taşıyan kişiler işleme tabi olup, söz konusu kişilere 189 Türk Lirası para cezası ya da Adli Sicil Kayıtları incelenerek ya da hal ve şartlara göre kişinin  saldırıda kullanma amaçlı bulundurma durumuna göre  3 aya kadar hapis cezası verilmektedir. Bu noktada yasal işlem yapma ya da ceza verme hususunda pratikte işleyen sistem;  kesici, delici ve bereleyici her türlü aletin kamu güvenliği açısından oluşturduğu tehlike, yer, zaman ve taşıyan kişinin suç eğilimi gibi kıstasların göz önünde bulundurulması ile oluşmaktadır.

Bıçak Taşımanın Cezası 2019

Kabahatler Kanunu’na göre 189 TL idari para cezası kesilir.. Bu cezalar çakı, muşta, bıçak, sopa, delici, kesici ve zarar verecek bütün aletler için geçerlidir.

Bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.

6136 numaralı kanunun 4. maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.

Bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ceza yarıdan bir katına kadar artırılır .

6136 numaralı Kanunun 4. maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.