Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

dolandirildim ne yapmaliyim

Dolandırıldım ne yapmalıyım? Dolandırıcılık suçu, son zamanlarda çok fazla işlenen bir suç tipidir. Dolandırıcılık suçunda hileli davranışlar ile mağdurun rızası sakatlanır. Bu şekilde fail kendisi veya başkasına menfaat sağlar. Yani mağdurun iradesi sakatlanmak suretiyle mağdurdan haksız menfaat temin edilmektedir. Dolandırıcılık suçu gelişen teknoloji ile çok farklı biçimde işlenebilir. Bu nedenle her bir dolandırıcılık tipi için değişen tedbir ve deliller söz konusu olmaktadır. Bu nedenle profesyonel hukuki destek alınması son derece önemlidir. Dolandırıldım ne yapmalıyım sorusunun en net cevabı en yakın savcılığa veya karakola giderek şikayetçi olmaktır. Dolandırıcılık suçu mağduru, fiil ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde suç duyurusunda bulunmalıdır. Suç duyurusunda bulunma hakkını kullanmazsa, dolandırıcılığın basit halinde şikayet hakkı son bulur. Fakat internet üzerinden yapılan dolandırıcılık suçun nitelikli halini oluşturmaktadır. Bu nedenle zamanaşımı süre 8 ile 15 yıl arasında duruma göre değişmektedir. Dolandırıldım ne yapmalıyım sorusunu 2 tane net şu cevap verilir;

 1. Karakol veya savcılığa giderek şikayetçi olmalısınız.
 2. Suç nedeniyle uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararlarınızı hukuk mahkemelerinde açacağınız tazminat davası ile failden talep etmelisiniz.

Dolandırıcılık suçlarında mağdurun hileli davranışlarla iradesinin sakatlandığı hususunun savcılıkta delillendirilmesi ve ispat edilmesi çok önemlidir. Delil olmadan yapılan savcılık şikayetleri genellikle hukuki ihtilaf olarak değerlendirilmekte ve “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verilmektedir.  Dolandırıcılık suçu, günümüzde en sık karşılaşılan suç tiplerinden birisidir. Bu suçun mağdurları, profesyonel tekniklerle iradeleri sakatlanmakta ve büyük maddi zararlara uğratılmaktadırlar.  Teknoloji ve sosyal medyanın kullanımı artması sebebiyle artış gösteren dolandırıcılık suçlarından dolayı, “dolandırıldım ne yapmalıyım”, “dolandırıldım nereye şikayet edebilirim”, “dolandırıldım paramı nasıl alırım”  gibi sorular tarafımıza çok fazla sorulmaya başlandı. Bu makalemizde Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak dolandırıldım ne yapmalıyım sorusuna cevap vereceğiz.

dolandirildim ne yapmaliyim sikayet
dolandirildim ne yapmaliyim sikayet

Dolandırıldım Nasıl Şikayet Ederim?

TCK kapsamında malvarlığı aleyhine işlenen suçlardan olan dolandırıcılık, malvarlığına karşı işlenen suçlardan olmakla, mağdurun
irade sakatlığına sebebiyet verecek hileli eylemlerde bulunulması suretiyle haksız menfaat temin edilmesi eylemidir. Dolandırıcılık nasıl şikayet edilir? sorusunun yanıtı için 5271 sayılı yürürlükteki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “İhbar ve Şikayet” başlıklı 158. maddesinde düzenlenmiştir. 158. madde bir suç hakkında yapılacak şikayet ve ihbarın nasıl yapılması gerektiğini hüküm altına almıştır. CMK 158. maddede izah edilen şikayet prosedürünü adım adım sıralayarak izah edelim:

 • Suça dair ihbar veya şikayet için Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk güçlerine başvurulur. Mahkemeye, valiliye veya kaymakamlığa yapılan şikayet veya ihbarlar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına resen gönderilir.
 • Bir kamu görevinin yürütülmesi ile irtibatlı olarak işlendiği ileri sürülen bir suç sebebiyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan şikayet veya ihbar, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 • Şikayetin veya ihbarın soyut ve genel nitelikli olması halinde soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilir.
 • Şikayet veya ihbara konu fiilin suç teşkil etmediğinin herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması halinde de soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir.
 • Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilmesi gereken durumlarda, yani hemen üstteki iki durumda, şikayet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez.
 • Başlatılan ve devam edilen soruşturma neticesinde kovuşturma aşamasına geçilir ve bu aşamada suçun şikayete bağlı olduğu anlaşılırsa, mağdur açıkça şikayetinden vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam edilir.
 • Şikayete ilişkin yapılan inceleme sonucunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilirse, bu karar şikayetçiye veya ihbarda bulunana bildirilir. Bu karara karşı 5271 sayılı Kanun’un 173’üncü maddesinde düzenlenen usule göre itiraz edilebilir.
 • Yapılan soruşturma neticesinde yeterli şüpheye ulaşırsa savcı iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderir.
 • Ceza mahkemesi 15 gün içinde iddianameyi kabul eder veya iade eder.
 • Şayet 15 gün içinde iade etmezse iddianame kabul edilmiş sayılır.
 • Sonrası da ceza davasında yargılama süreci başlar.
 • Yapılan yargılama neticesinde CMK 223. madde kapsamında hüküm çeşitlerinden biri verilir.
 • Verilen karara karşı istinaf veya temyiz kanun yoluna şartları varsa başvurulur.
 • Sonrasında karar kesinleştikten sonra infaz aşamasına geçilir.

Başta internet ve dijital ödeme sistemleri olmak üzere, bilişim teknolojilerinin hızla ilerlemesi ve yaygın kullanımı, dolandırıcılık faaliyetlerinin eskiye kıyasla görece daha kolay icra edilmesine zemin hazırlamış durumda. Bu durumsa dolandırıcılık suçunun artışına paralel olarak dolandırıcılık mağdurlarının sayısında da büyük bir artışa neden olmuştur. Dolandırılan kişilerin bir an önce ilgili mercilere şikayet veya ihbarda bulunması, gerek suç hakkında ivedilikle aksiyon alınması ve faillerin yakalanması gerek başka kişilerin de dolandırıcılık mağduru olmaması adına son derece mühimdir. Uzman ve deneyimli bir ceza avukatından hukuki yardım almaksa, sürecin etkili bir biçimde yürütülmesi bakımından faydalıdır. Dolandırıcılık, herkesin karşılaşabileceği bir risktir. Bu durumda yapılacak en önemli şey sakin kalmak ve doğru adımları atarak zararın en aza indirilmesidir. Dolandırıldım ne yapmalıyım? Bu sorunun cevabını arayanlar için bu yazıda dolandırıcılık mağdurlarına rehber niteliğinde bilgiler sunacağız.

Sonuç olarak dolandırıldım ne yapmalıyım sorusunu 2 tane net cevap verilir. Bunlar;

 1. Karakol veya savcılığa giderek şikayetçi olmalısınız.
 2. Suç nedeniyle uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararlarınızı hukuk mahkemelerinde açacağınız tazminat davası ile failden talep etmelisiniz.

dolandirildim nereye sikayet edebilirim
dolandirildim nereye sikayet edebilirim

Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim?

Hemen hemen hepimiz dolandırıcıların hedefinde olabiliriz. Peki böyle bir dolandırıcılık vakıası başımıza gelmesi halinde ne yapmalıyız? Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere dolandırıcılık faaliyeti Türk Ceza Kanunu 158. maddede düzenlemiştir. Dolayısıyla dolandırılan kişilerin ilgili makamlara bu suçun işlendiğine dair şikayette bulunması gereklidir. Dolandırıcılık suçu takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Dolandırıcılık suçu mağduru olan kişi karakola veya savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olabilir. Dolandırıcılık mağduru olan, dolandırılan kişiler Cumhuriyet savcılığına suç duyurusuna bulunarak soruşturma başlatılmasını sağlayabilirler. Soruşturma sonunda yeterli şüphe elde edilirse Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlanarak kamu davası açılacaktır. Yani dolandırıldım nereye şikayet edebilirim sorusunun en net yanıtı en yakınınızdaki karakola veya savcılığa giderek ilgililer hakkında şikayetçi olabilirsiniz.

Dolandırıldım ne yapmalıyım? sorusunun ilk cevabı; dolandırılma olayının mağduru olunması halinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunmalıdır. Bu şikayetler aynı zamanda kolluk birimlerine ve ilgili diğer kurumlara da yapabilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki özellikle Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacak şikayetlerde eldeki bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması, karşı tarafa ulaşılması ve dolandırıcılık neticesinde elde edilenin geri alınması bakımından son derece önem teşkil etmektedir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu da “İhbar ve Şikayet” başlıklı 158.maddesinde düzenlediği hükümlerle yapılacak olan şikayetlerde bize yol göstermektedir. Anılan kanun maddesi şu hükümlere yer vermiştir:

 1. Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.
 2. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 3. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikayette bulunulabilir.
 4. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 5. İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.
 6. İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikayet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikayetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173 üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir.
 7. Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçu şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.

Günümüzde teknolojinin son derece ilerlemesi ve dolandırıcıların çeşitli yöntemler geliştirmeleri neticesinde dolandırıcılık suçunun mağdurları giderek artmaktadır. Dolandırıcılık suçunun mağduru olmamız halinde sadece kendimizin mağdur olmadığını bizle birlikte birçok kişinin mağdur olabileceğini düşünürsek yapılacak olan şikayetin geciktirilmeden mutlaka yapılması gerekmektedir. Dolandırıldım ne yapmalıyım diyenler için yazılmış bu yazıyı okumaya devam edin. Dolandırılma olayları en çok gerçekleştiği internet ortamına dikkat etmelerini öneririz.

dolandirildim ne yapmaliyim sikayet
dolandirildim ne yapmaliyim sikayet

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım Demeden Hangi Önlemler Alınmalıdır?

İnternet dolandırıcılığının önüne geçmek için çeşitli önlemler alabilirsiniz. İnternet dolandırıcılığı önlemlerini sıralamak gerekirse;
 • Kişisel bilgilerinizi, cihaz şifrelerinizi ve online hesap bilgilerinizi yabancılarla paylaşmayın.
 • Güçlü ve tahmini zor şifreler belirleyin.
 • Yeni bir cihaz aldığınızda eski cihazınızdaki tüm verileri silin ve eski cihazınızı fabrika ayarlarına geri döndürün.
 • İnternet bağlantınızın güvenli olduğundan emin olun ve güçlü bir şifre belirleyin.
 • Ara ara Wi-Fi ağınıza bağlanan cihazları kontrol edin, yabancı bir cihaz gördüğünüzde şifrenizi mutlaka değiştirin.
 • Bir güvenlik ya da antivirüs yazılımından destek alın, cihazlarınızı güncel tutmaya özen gösterin.
 • Dışarıdayken farklı bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda bu ağ bağlantısı ile hangi bilgilerinizin paylaşıldığını öğrenin. Güvenilir olmayan ağlara bağlanmayın.
 • Çeşitli devlet kurumlarından geldiği iddia edilen online para transferi ya da hesap bilgilerinin paylaşılması gibi talepleri dikkate almayın.
 • Online alışverişlerinizi bilinen, büyük markaların web sitelerinden yapın. Adını ilk kez duyduğunuz ya da TLS, SSL gibi güvenlik sertifikaları bulunmayan alışveriş sitelerini kullanmayın.
 • Ödeme sayfalarında web sitesi adreslerinin “https” ile başladığından emin olun.
 • Tanımadığınız kişilerden gelen e-posta ya da SMS’lerde bulunan linklere tıklamayın. Bu mesajlarda yer alan formları doldurmayın.
 • Yakınlarınızdan gelen şüpheli sosyal medya ya da e-postalarında istenenleri yapmadan önce yakınlarınızı arayın. Hesabı ele geçirilmiş ve kötü amaçlar için kullanılıyor olabilir.
 • İnternet bankacılığı dolandırıcılığı için sizi arayan, hesabınızın çalındığını söyleyen kişilere itibar etmeyin. Bu tip durumların önüne geçmek için sakıncalı bulduğunuz numaraları bankanıza ya da savcılığa bildirin.
 • Online bankacılık şifrelerinizi banka yetkilileri dahil kimseyle paylaşmayın.
 • Kredi kartı ekstrelerinizi dikkatli bir şekilde kontrol edin. Eğer ekstrede sizin yapmadığınız bir alışveriş bulunuyorsa hemen bankanızla iletişime geçin.
 • Adını yeni duyduğunuz ve daha önce işlem yapmadığınız bir web sitesine üye olmadan önce gizlilik politikası metnini mutlaka okuyun.
 • Tüm bu önlemler konusunda sadece sizin bilgi sahibi olmanız yetmez. İnternet dolandırıcılığına dair özellikle çocukları ve yaşlıları bilgilendirin. Ailenizin tüm üyelerinin bu maddelerin tümünden haberdar olmasını sağlayın.
 • İnternetten tanıştığınız kişilere para göndermeyin.
 • Açıklamasız para göndermeyin.

Bu yazımızda dolandırıldım ne yapmalıyım sorusunun cevabını size verdik. Bu soru dolandırıcılık suçu mağdurlarınca en çok merak edilen konulardan biridir. Dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık türleri, mağdurların ne yapması gerektiği, nereye şikayet edilebilecekleri, şikayet usulü ve paralarını nasıl geri alabilecekleri gibi merak konusu hususların izah ettik. Dolandırıldım ne yapmalıyım? sorusuna yanıt arayan kişilerce dikkatle okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Dolandırıcıya Para Gönderdim Ne Yapmalıyım?

Dolandırıcı kişiler Facebook, Twitter, Instagram, Twich gibi sosyal medyalarda açtıkları sahte hesaplarla kendilerini satıcı, askerlik arkadaşınız, yakın bir arkadaşı veya uzaktan bir akrabanız gibi tanıtarak ürün satmaya veya başının belada olduğunu, acilen paraya ihtiyacı olduğunu bildiren mesajlarla, belirli bir adrese para yollamanızı isteyerek sizleri dolandırabilir. Çeşitli siteler veya sosyal medya hesapları üzerinden fiyatının çok çok altında bir fiyatla satışa sunulan özellikle akıllı telefon, kıyafet, araç ve bazı elektronik eşyalarla ilgili bu reklamlar tamamen dolandırıcılık amacıyla yayınlanan reklamlardır. Bu tip sitelerden kesinlikle alışveriş yapmayın, hesaba para yatırmayın. Alacağınız ürünün piyasa değeri araştırmasını kesinlikle yapın. Mağdur olduğunuz bir durum karşısında derhal şikayet için en yakın emniyet birimine ya da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunun. Dolandırıldım ne yapmalıyım hususunda soruya cevap vermeden önce nerede dolandırıldığınız önemlidir. Zira burada şüphelilerin bulunması gereklidir. Bu durumda bazı siteler ve uygulamalar ip vermemektedir.

100 TL’den 100.000 TL’ye kadar dolandırılarak maddi zarara uğratılan vatandaşların sayısı çoğalmaktadır. Mağdur kişiler, uğradıkları maddi zararın giderilmesi maksadı ile Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmaları ve hukuk davası açmaları gereklidir. Bazı kişiler, dilekçeyi teslim ederken gerekli evrakları es geçerek hata yapmakta ve uğradıkları maddi zararın giderilememesine sebep olmaktadır.

Son dönemlerde sosyal medya uygulaması instagram veya facebook üzerinden birçok ürünün satışı gerçekleşiyor ve satıcılarla genellikle WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçerek siparişiniz veriyor ve ödemenizi yapıyorsunuz. Şayet ; instagram üzerinden bir butik sayfasından sipariş verdiniz, parayı hesaba geçtiniz ama ürün gönderilmedi. WhatsApp’tan yazıyorsunuz, size agresif tavırlar sergiliyorlar, paranızı istiyorsunuz vermiyorlar. Ve en son sizi Whatsapp’tan engellediler. Bu durumda ne yapmalısınız?

Bu durumda yapılması gereken, bankaya havale ettiğiniz ya da kredi kartı üzerinden ödeme yaptığınız banka dekontunun çıktısını almak. Whatsapp konuşmaları var ise, bunları da okunacak şekilde yazıcıdan (mümkünse) sayfa sayfa çıkartmak olacaktır. Elinizdeki bu belgelerle adliyelerde bulunan müracaat savcısına  veya karakola giderek orada size verilen ve tarif edildiği üzere yazabileceğiniz şikayet dilekçesini doldurmak olacaktır. Savcılığa yaptığınız başvuru ve verdiğiniz deliller neticesinde şüpheliler tespit edilecek ve soruşturma başlayacaktır. Yapılan soruşturma neticesinde savcılık bir karar verecektir. Soruşturma süreci biraz uzun sürebilir. Bu süreç ortalama 1 yıldır. Hesaba para atmanız gerekirse kesinlikle açıklama kısmına aldığınız ürüne dair ücreti gönderdiğiniz belirtiniz. Yani EFT veya havale kısmına; ” … ürünün ücretidir” veya “instagram üzerinden satın aldığım yeşil renkli samsung … marka telefon ücretidir.” şeklinde açıklama yazınız. Bu açıklama ile ileride bir sorun ile karşılaşmanız durumunda kendinizi açıklayabilirsiniz.

dolandirildim ne yapmaliyim
dolandirildim internet üzerinden

Dolandırıldım Paramı Nasıl Alırım?

Dolandırıldım ne yapmalıyım, paramı nasıl alırım, tazminat davası nasıl açarım gibi bir çok konuda tarafımıza soru yöneltilmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki dolandırıcının ceza alması sizin parayı geri alacağınız anlamına gelmez. Paranızı geri almak için ceza davasının yanında hukuk davası açılmalıdır. Bu şekilde dolandırılan kişiler paralarını geri alabilirler. Parayı geri alma yöntemleri suçun faili, mağduru, somut olayın özellikleri ve tahsil kabiliyetine göre değişir. Zarar, farklı şekillerde giderilebilir. Dolandırıcılık suçu, teknolojinin gelişmesi ile en sık karşılaşılan suç tiplerinden birisi haline gelmiştir. Dolandırılan kişiler gönderdiği paralarını bir çok şekilde alabilirler. Dolandırıcılık suçu nedeniyle uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararlarınızı hukuk mahkemelerinde açacağınız tazminat davası ile sanıktan talep edebilirsiniz. Dolandırılan kişilerin paralarını alması için başvurabilecekleri yollar şunlardır;

 • Dolandırıcıya karşı icra takibi başlatabilirler.
 • Dolandırıcıya karşı alacak davası açabilirler.
 • Dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında zararınızın giderilmesini sanık size teklif edebilir. (Suçun meydana gelmesinden sonra soruşturma veya kovuşturma aşamasında şüpheli/sanığın zararı gidermesi halinde alacağı cezada indirim yapılacaktır.)

Dolandırıcılık suçun mağdurları, profesyonel tekniklerle aldatılmakta ve büyük parasal zararlara uğratılmaktadırlar. Mağdurun aslında aldatıldığını öğrenmesi ve suçun farkına varması bile bazen günler hatta haftalar sürebilmektedir. Bu yüzden bu suçun mağduru olan kişilerde çoğu zaman bir çaresizlik ve şaşkınlık hali, ne yapacağını bilememe gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. İşte bu sebeplerle dolandırıcılık suçu mağdurlarının hukuki bir yardıma başvurmaları sağlıklı ve doğru karar alabilmeleri adına son derece önemlidir.

Dolandırıcılık Yöntemleri Nelerdir?

Günlük hayatımızda yaptığımız iş ve işlemlerin teknoloji ile olan ilişkisi gün geçtikçe artmakta dolayısıyla dolandırıcılar için yeni alanlar oluşturmaktadır. Öte yandan dolandırıcılar içinde bulunduğumuz kişisel, sosyal durumları da kullanarak bazı yöntemler geliştirmektedirler. Bazı belli başlı dolandırıcılık yöntemleri şu şekil sıralanabilir:

 • İnternet Aracılığıyla Dolandırıcılık
 • Online Saadet Zinciri Dolandırıcılığı
 • Forex Dolandırıcılığı
 • Telefon Dolandırıcılığı
 • Banka Hesabı Üzerinden Dolandırıcılık

Yukarıda örneğini verdiğimiz dolandırıcılık türlerinden ayrı başlıklar altında kısaca bahsedilmesi bu durumlarla karşılaşılması halinde daha temkinli olunması adına faydalı olacaktır. Dolandırıcılık suçu, hileli davranışlarla kişilerin aldatılarak yarar elde edilmesi şeklinde vücut bulur. Bu durum TCK’nın 157 ve 158.maddelerinde hükme bağlanıp suç olarak kabul edilmiştir. Son yıllardaysa bu suç nedeniyle emniyet ve savcılıklara yapılan başvuruların arttığını görmekteyiz. Dolandırıcılık suçunu işleyenlerin cezalandırılması adına mutlaka şikayette bulunularak emniyet ve savcılığın durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki mağdur sadece tek bir kişi olmayabilir tahmin edilenden çok daha fazla sayıda mağdur olabilmektedir.  Mağdurlar tek başlarına  savcılığa ve emniyete yapacakları şikayet ile durumun araştırılmasını sağlayabilirler. Ancak yapılan şikayetin dikkate değer olması için suça ilişkin eylemlerin delillendirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada bir avukattan yardım almanın önemi ortaya çıkmaktadır nitekim yapılacak suç duyurusu ve sonraki süreçler için mutlaka bir ceza avukatı ile çalışılmalıdır.

EFT, Fast, Hesaba Para Yatırma ile Dolandırıldım

Nitelikli dolandırıcılık ise Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddenin birinci fıkrasındaki haller arasında bilişim sistemlerinin kullanılması sayılmıştır. Bu maddeye göre bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçu, nitelikli halden hüküm kurulacaktır. Dolandırıcılık suçunun basit hali, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve buna ek olarak beş bin güne kadar adli para cezası gerektirmektedir. Bu suçun internet aracılığıyla işlenmesi halinde nitelikli hali meydana gelir. Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suç için ek cümle ile suçun alt sınırı yükseltilmiştir.  Dolayısıyla bu şekilde işlenen internet dolandırıcılığı suçunda hapis cezasının alt sınırı en az dört yıl olacaktır. Ayrıca hükmedilecek olan adli para cezası da suç sonucunda failin elde ettiği menfaatin en az iki katı olacaktır. İnternet dolandırıcılığı suçu, basın ve yayın araçlarının kolaylığından yararlanılmak suretiyle de işlenebilir. Bu durumda cezanın alt sınırı üç yıl olmaya devam edecektir.

Kişiler, internet üzerinden kendileriyle iletişime geçilmesi suretiyle dolandırıcılık suçunun mağduru halinde gelebilmektedir. Bazı durumlarda kişilerle bire bir iletişime geçilmeden bir link gönderilmesi suretiyle dahi dolandırıcılık gündeme gelebilmektedir. Kişilerin kendilerine gönderilen linki açmasıyla beraber çeşitli bilgileri dolandırıcılık suçunun failleri tarafından ele geçirilebilmektedir. Dolandırıcının hesabına para yatırarak yani EFT veya fast ile para gönderimi sağlayarak dolandırılmanız durumunda derhal bankanızı arayarak ilgili işlem hakkında bildirimde bulunmanız lazım. Bankı şüpheli bir işlem görürse para geçişini durdurabilir. İkinci yapmanız gereken ise derhal para gönderdiğiniz, telefonla konuştuğunuz veya irtibat kurduğunuz kişi hakkında savcılık veya karakola şikayet etmek olacaktır. Devamında şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılacaktır. Üçüncü yapmanız gereken ise paranızı almak için icra takibi veya hukuk davası açmaktır. Bu şekilde hem dolandırıcıların cezalandırılmasını hem de paranızı alınmasını sağlayabilirsiniz.

16 yorum

 1. Kübra 6 Kasım 2023 10:47 PM

  Umur bey yaksamlar size danışmak istediğim bisey var.tenders pool die bi firma para gönderdim ve dolandırılm ev hanimiyim ve 2 oğlumdan biri otizmli mağdurum ve ne yapacağımı bilmiyorum intihar etme durumuna geldim nolur yardımcı olun bana

 2. Hamiyet Duman 26 Kasım 2023 10:31 PM

  Umur bey n11 diye bı platformu insagram üzerinde iş ilanı verildi Bende aylardır işsizim evde yarı zamanlı bi iş sanıp onlarla çalışmak istediğim söyledim Telegram üzerinden beni Nevriye gül diye birine yönlendirdiler N11 Amazon çiçek Sepeti Bim çeşitli platformlarda gelen siparişler biriktigini zamanıda siparişlerin yerini ulaşması 5-10dakika telefonla bekleyen siparişleri gönderiyorsun dediler 22.11.2023 günü başladık sipariş almam için komisyon ödemem gerektiğini söylediler önce yüz lira sonra üç yuz sonra bin, sekiz bin derken otuz bin lirayı değişik ibanlara gönderip sipariş aldığımı söylediler paramı gönderecekleri zaman on bin daha istediler banka transfer ücreti bilmem ne ücreti diye param kalmadığını söyleyince parayı gonderemiyeceklerini bu parayı havale etmeden kazandığım parayı gonderemiyeceklerini söylediler Dolandırıldığı mi sonra anladım Lütfen bana yardımcı olun parayı borç alıp onlara gönderdim şu an borçluyum ve işsizim

 3. yusuf emre kahraman 29 Kasım 2023 2:14 AM

  umur bey ben 21 yaşında bir öğrenciyim discord üzerinden dolandırıldım lütfen bana yardımcı olun bu olaydan sonra kendi yapmış olduğum salaklığa çok üzüldüm ama sanırım beni en çok üzecek olan şey onun dışarıda dolaşması

 4. Umur Yıldırım 1 Aralık 2023 3:15 PM

  Öncelikle geçmiş olsun. Konunun detaylarını [email protected] mail adresine atar mısınız? Size yardımcı olalım.

 5. Umur Yıldırım 1 Aralık 2023 3:19 PM

  Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Gönderdiğiniz hesap sahibi ve numara sahibi hakkında şikayetçi olacaksınız. Karakola veya savcılığa giderek şikayetçi olabilirsiniz.

 6. sibel 19 Aralık 2023 7:41 PM

  Merhaba bende internet üzerinden dolandırıldım nasıl bir yol izlemem lazım.

 7. Serpil 20 Aralık 2023 7:52 PM

  Merhaba 2020 yılında 3500 tl internetten dolandırıldım ve mahkeme açtım kazandım karşı tarafın avukatı kaç tl taleb ettiğimi soroyor ne demeliyim

 8. semih 21 Aralık 2023 3:08 AM

  Umur bey iyi geceler cripto borsa üzerinden yatırım yaptım belli bir miktar görev yöntemi ile devam edicez dediler ve belli bir süre sonra hata yaptınız şu kadar yatırın geri verelim dediler vesaire vesaire oyaladilar paranızı alabilmek için 200.000 TL yatırın dediler hala irtibattayim bana yardımcı olun lütfen

 9. Yasemin 21 Aralık 2023 11:01 PM

  Bende bugun kedi sahiplenmek istedim ve dolandirildim iki numara bir instagram hesabi yazismalar ve dekontlar elimde aciklamakismindada yaxio engellediler biri telefona bakmiyor bankadan para iadesi istedim ama hesaplarina gecmistir o islemden sonuc alamam kesin

 10. Sinan 24 Aralık 2023 11:42 AM

  Umur bey şu konuda da bizi bilgilendirseniz seviniriz. Bizi dolandıran kişilerin belli bir süre geçtikten sonra sonucu nasıl öğrenebiliriz veya sürece nasıl takip edebiliriz.

 11. Umur Yıldırım 27 Aralık 2023 11:30 AM

  Şayet suç duyurusunda bulunduysanız savcılıkta dosyanızı inceleyerek gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Kadim Hukuk ve Danışmanlık - Ankara Avukat

 12. Umur Yıldırım 27 Aralık 2023 11:36 AM

  Savcılığa veya karakola başvurarak şikayetçi olabilirsiniz. Kadim Hukuk ve Danışmanlık - Ankara Avukat

 13. Umur Yıldırım 27 Aralık 2023 11:37 AM

  Merhaba. Dikkat ediniz. Bu yöntem çok kullanılan bir dolandırıcılık yöntemidir.

 14. Umur Yıldırım 27 Aralık 2023 11:37 AM

  Güncel zararınızı belirtmelisiniz.

 15. Umur Yıldırım 27 Aralık 2023 11:39 AM

  Savcılığa veya karakola giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Kadim Hukuk ve Danışmanlık - Ankara Avukat

 16. Umur Yıldırım 15 Mayıs 2024 1:12 AM

  selamlar

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık