Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

anahtar teslim tutanagi ornegi

Anahtar teslim tutanağının nasıl düzenlenmesi gerektiği evini tahliye etmek durumunda kalan kiracılar bakımından önem arz etmektedir.  Günümüz ekonomik şartlarında ev sahiplerinin kira hususunda anlaşmaya varamadıkları kiracılarını ev veya işyerlerinden tahliye etmek istemesi söz konusu olmaktadır. Tahliye davaları sonucunda anahtar tesliminin nasıl yapılacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Anahtar teslimi için anahtar teslim tutanağı düzenlenmesi uygulamada oldukça sık rastlanan ve önemle takip edilmesi gereken bir konudur. Zira anahtarı teslim etmeyen veya anahtarı teslim ettiği halde teslim ettiğini ispat edemeyen kiracının kiraya verene karşı sorumlulukları devam etmektedir.

Kiracının evi fiziki olarak boşaltması hukuki anlamda kiralananın tahliye edilmesi sonucunu doğurmaz. Kiralanan yerin tahliye edilmiş sayılması için kiralanana ait anahtarın usulüne uygun olarak kiralayana teslim edilmesi gerekmektedir. Çoğu zaman sadece anahtar teslimi yeterli olmakta iken bazı durumlarda anahtar tesliminin tutanak altına alınması hak kayıpları yaşanmaması ve kiracının mağdur edilmemesi bakımından önemlidir. Anahtar teslim tutanağı düzenlenerek imza altına alınması ile kiracının kiralayana karşı sorumlulukları sona ermektedir.

Anahtar Teslim Tutanağı Nedir?

Anahtar teslim tutanağı kiralananı tahliye eden kiracının artık kiralanan sebebiyle sorumluluğu kalmadığını kiralananı tümü ile boşattığını ve anahtarı kiralayana teslim ettiğini ispata yarayan belgedir. Usulüne uygun bir tahliye yapılabilmesi için kiralanan yerin fiziken boşaltılması yeterli olmayıp anahtarların da kiraya verene teslim edilmiş olması gerekir. Anahtarın teslim edilirken de bu durumun tutanak altına alınması gerekir. Kiracı kiralananı teslim ile birlikte anahtarı da teslim ettiğine dair bir anahtar teslim tutanağı düzenlenir. Anahtar teslim tutanağının taraflarca imzalanması ile ev tahliye edilmiş sayılır. Anahtar tesliminin tutanak alına alınmaması sonucunda kiracının evi tahliye etmesini ispatlaması zor olacaktır. Bu durum da kiracı açısından ileride telafisi güç zararlar meydana gelmesine sebep olabilir. Evi tahliye ettiğini ve anahtarı teslim ettiğini ispatlayamayan kiracının kiraya verene karşı yükümlülükleri devam edebilir.

Taşınmazın tahliyesi durumunda genel olarak kiracı ve kiraya veren anahtar teslim tutanağının düzenlenip imzalanması karşılıklı olarak kira ilişkisini sonlandırırlar. Ancak kiralananın tahliyesi hususunda ev sahibinin zorluk çıkardığı durumlar olabilir. Kiraya verenin anahtarı teslim almaktan kaçınması olarak da adlandırdığımız bu durumda kiracının sorumluluklarından kurtulabilmesi için anahtarı usullere uygun şekilde teslim etmesi gerekir. Aksi durumda kiraya verene karşı kira borcu veya aidat borcu gibi ödeme kalemleri ortaya çıkabilir. Bu durumun önlenmesi bakımından kanun koyucu kiracıyı korumak adına bir takım düzenlemeler yapmıştır. Kiraya verenin anahtarı teslim almaması durumunda kiracı;

  • Kiralananın tahliye edildiğini ispat adına mahkemeden anahtarın teslim edilmesi için tevdii mahalli tespit edilmesini isteyebilir. Mahkemeye başvuru sonucu mahkemece bir tevdi mahalli belirlenir ve kiracı anahtarı bu yere teslim etmek ile sorumluluğundan kurtulur. Anahtarın tevdi mahalline bırakıldığı ve evin tahliye edildiğine dair kiraya verene bildirim yapılması gerekmektedir. Kiraya verene durumun haber verilmesi ile kiracının sorumluluğu sona erer.
  • Mahkemeden tevdi mahalli tayin edilmesi talebi dışında, notere anahtarın teslim edilmesi ile de sorumluluktan kurtulabilir. Anahtarın notere teslim edilmesi ve bu durumun kiraya verene ihtar edilmesi sonucunda kiracı sorumluluklarından kurulmuş olur.
anahtar teslim tutanagi
anahtar teslim tutanagi

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği 1

ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

KİRACI: Adı, Soyadı veya Unvanı (T.C Kimlik Numarası veya Vergi  Numarası)   İkametgâh Adresi

VEKİLİ: Av. Umur Yıldırım

KİRAYA VEREN: Adı, Soyadı veya Unvanı (T.C Kimlik Numarası veya Vergi  Numarası)   İkametgâh Adresi

KONUT BİLGİLERİ:

AÇIKLAMALAR

Yukarıda adresi verilen mecur …….. nedeniyle kiracı ……. Tarafından tahliye edilmiştir.  Kiracı tarafından  kiralanan ……… (Boş/eşyalı vb.) olarak kiralayan .………  ‘a teslim edilmiş olup, kiracı içeride hiçbir eşyasının kalmadığını; ev sahibi evine ve hiçbir eşyasına zarar gelmediğini açıkça beyan ve taahhüt eder. İş bu tutanak taraflarca kabul edilmiş olup imza altına alınmıştır.  Tarih

Kiralayan: Ad Soyad / İmza

Vekili (Varsa): Ad Soyad İmza

Kiracı: Ad Soyad / İmza

Vekili (Varsa): Ad Soyad İmza


Anahtar Teslim Tutanağı Örneği 2

ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

KİRAYA VEREN: Adı, Soyadı veya Unvanı (T.C Kimlik Numarası veya Vergi  Numarası)   İkametgâh Adresi

VEKİLİ: Av. Umur Yıldırım – Adres

KİRACI :Adı, Soyadı veya Unvanı (T.C Kimlik Numarası veya Vergi  Numarası) İkametgâh Adresi

ANLAŞMA ŞARTLARI:

  1. Bu anahtar teslim tutanağı kiraya veren …..vekili….. ile kiracı …… vekili…….arasında akdedilen ../../…. Kira başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile ……….adresinde mukim taşınmazın karşılıklı anlaşma kapsamında sözleşmenin karşılıklı olarak feshi ve taşınmazın tahliyesine ilişkin olarak düzenlenmiştir.
  2. Kiraya veren ile kiracı arasındaki ../../…. Tarihli kira sözleşmesi bu tutanak ile karşılıklı olarak feshedilmiştir.
  3. Kiralanan dairenin anahtarı, bu anahtar teslim tutanağı ile birlikte kiraya veren …..vekili avukat …… teslim edilmiştir.
  4. İş bu anahtar teslim tutanağı …../…../… tarihinde 2 nüsha olacak şekilde kiraya veren vekili ile kiracı vekili tarafından akdedilerek imza altına alınmıştır.

Kiraya Veren Vekili                         Kiracı Vekili

İsim Soyisim İmza                                 İsim Soyisim İmza


Anahtarın Teslim Edildiği Nasıl İspat Edilebilir?

Anahtarın teslim edilmesi anahtar teslim tutanağı düzenlenmesi ve taraflarca imza altına alınması ile ispat olunabilir. Tutanak düzenlenmemesi halinde ve kiraya verenin anahtarı teslim almaması durumunda mahkemece belirlenen tevdii mahalline bırakıldığının kiraya verene bildirilmesi ile ispat olunabilir. Bir diğer şekilde anahtarın notere teslim edildiğinin kiraya verene ihtar edildiği ve ihtarın kiraya verene ulaştığına dair tebliğ şerhi ile ispat edilebilir. Peki tüm bu durumlar olmadan anahtarların teslim edildiği ve kiracının sorumluluğunun kalmadığı nasıl ispat edilebilir?

Anahtar teslim tutanağı düzenlenememesi ve noter veya tevdi mahalline de anahtarın teslim edilmemesi durumunda kiracı anahtarı teslim ettiğini Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile belirtilen ispat hükümleri çerçevesinde yapabilir. HMK’nın senetle ispat zorunluluğu başlıklı   200. Maddesi hükmüne göre; “Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle ikibinbeşyüz Türk Lirasından aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.”  Şeklinde düzenlenmiştir. Madde hükmünde belirtilen sebeple ispat sınırı 2024 yılı için 23.452,08 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda bir yıllık kira bedelinin belirtilen sınırın üzerinde kalması durumunda anahtarın teslim edildiği ancak yazılı deliller ile ispat olunabilir.

Anahtar Teslim Tutanağı Yargıtay Kararları

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 03.10.2013 T., 2013/11733 E. 2013/13552 K. Sayılı karar:

Kural olarak anahtar teslim edilmediği sürece kiralananın kiracının kullanımında olduğunun kabulü gerekir. Yasal anahtar teslimi bizzat anahtarı kiralayana vermek suretiyle veya tevdi mahalli tayin edilerek tevdi mahalline teslimi ya da notere anahtarın teslimi suretiyle gerçekleşir. Kiralananın tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için kiracının anahtar teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olması, anahtar tesliminin davalı kiracı tarafından yazılı belge ile kanıtlanması gerekir.

Olayımıza gelince; davalı kiracı tarafından kiralayana gönderilen … 13. Noterliğinin 12/11/2012 tarih ve 34492 sayılı ihtarnamesi ile kiralanan dükkanın imar projesinde garaj olarak görünmesi sebebiyle belediye ekiplerince içindeki eşya ve ürünler ile birlikte mühürlenerek kapatıldığı belirtilerek kira sözleşmesinin feshedildiği ve anahtarların notere teslim edildiği bildirilmiş, 12/11/2012 tarih ve 34491 sayılı anahtar emanet alma tutanağı ile kiralananın anahtarlarının anılan noterliğe teslim edildiği anlaşılmıştır. Her ne kadar anahtarların notere teslim edildiğine ilişkin kiralayana yapılan bir tebligata rastlanmamış ise de, davacı kiralayan vekili … 13. Noterliğinin 12/11/2012 tarih ve 34491 sayılı anahtar emanet alma tutanağını dava dilekçesi ekinde sunup adı geçen noterliğin bu tutanağının 15.11.2012 tarihinde tebliğ edildiğini dilekçesinde belirtmiştir. Bu durumda kiralananın davanın açıldığı tarihte tahliye edildiğinin anlaşılmasına göre mahkemece tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davalı kiracının kiralanandan tahliyesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.


Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 07.06.2017 T. 2017/3478 E. 2017/8514 K. Sayılı kararı

Kiralananın tahliye edildiğinin (kiracının kiralananı iade borcunu yerine getirdiğinin) kabul edilebilmesi için, kiralananın fiilen boşaltılması yeterli değildir; anahtarın da kiralayana teslim edilmesi gerekir. Kiralayanın anahtarı teslim almaktan kaçınması veya başka bir sebeple anahtarın teslim edilememesi durumunda mahkemeden tevdi mahalli kararı alınması ve anahtarın mahkemece belirlenen yere teslim edilmesi gerekir. Anahtarın teslimine ilişkin tutanağın kiralayana tebliğ edildiği tarih anahtar teslim tarihi sayılır.

Taraflarca imzası inkar edilmeyen 26.02.105 tarihli tutanak ile, kiralanan binaya ait anahtarların iş bu tutanak ile ev sahibine teslim edildiği bildirilmiştir. Bu durumda kiralananın 26.02.2015 tarihine kadar davalının kullanımında olduğunun ve kiracılık ilişkisinin bu tarihe kadar devam ettiğinin kabulü gerekir. Dolayısıyla davalı kiracı bu tarihe kadar olan kira ödemelerinden sorumludur. Bu durumda mahkemece anahtar teslim tarihi olan 26.02.2015 tarihine kadar olan kira alacağının davalı kiracıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın tümden kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık