0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlığın varlığından söz edilebilmesi ve dolayısıyla bir kişi hakkında işlemiş olduğu bu haksızlıktan dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda; suçun unsurlarına, ceza sorumluluğunun diğer şartlarına ve yaptırımlara ilişkin kurallar ceza hukukunun genel konularını oluşturmaktadır.

Genel olarak modern ceza hukuku iki ana kısımda oluşur. Genel ve özel kısımdır. Ceza kanunlarının özel kısmı, kanun koyucu tarafından ceza yaptırımları ile yasaklanan suçlardan oluşurken; genel kısmı, özel kısımda öngörülen ortak kulları kapsar. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükte kaldırılmıştır. Eski kanun gelişen ve değişen çağın gereklerine cevap veremez duruma geldiğinden bu denli köklü bir değişikliğe ihtiyaç uyulmuştur. Zira eski Türk Ceza Kanunu 1926 yılında hazırlanmış ve başka bir ülkeden aynen alınmıştır.

Ceza Yasasının özel kısmını oluşturan hükümler ile genel kısmını oluşturan hükümler ile genel kısmını oluşturan hükümler arasında oldukça ciddi yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Özel kısım hukuk düzeni tarafından ceza ile yaptırım uygulanan fiilleri kapsar. Yani hangi fiillerin suç olduğu, bu suçların cezasının ne kadar olduğu gibi. Genel kısım ise bu suçların hepsine uygulanan genel düzenlemeleri içerir. Haksız tahrik, meşru savunma, meşru savunmada sınırın aşılması gibi.

Ceza Davaları

Tüm hukuk kurallarının amacı, toplumsal düzeni sağlamaktır. Diğer hukuk disiplinleri gibi, ceza hukuku da kendi araçlarıyla bu genel amaca hizmet eder. Ceza hukuku, örneğin “kimseyi öldürme!”, “başkasının malını çalma!” şeklinde emir ya da yasak ihtiva eden normlar ve bu normların ihlâli halinde uygulanacak olan yaptırımlarla toplumsal düzeni korumayı amaçlar. Buna göre, ceza hukukunun temel işlevi; toplumsal yaşam bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlâlini suç olarak tanımlamak ve bunlar karşılığında uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir. Devlet, toplumsal düzeni koruma görevini, ceza hukuku kuralları olmaksızın etkin bir şekilde yerine getiremez. 5237 sayılı TCK’nın 1. maddesinde kanunun amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.”

Suç Madde Cezası
Soykırım 76 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
İnsanlığa Karşı Suçlar 77 1/(a) ağırlaştırılmış müebbet hapis; diğer bentler 8 yıldan az olmamak üzere hapis
Örgüt 78 Örgüt kuran ve yöneten kişi, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis, örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis
Göçmen Kaçakçılığı 79 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası
İnsan Ticareti 80 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası
Kasten Öldürme 81 Müebbet hapis cezası
Kasten Öldürme Nitelikli Haller 82 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 83 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar, diğer hallerde ie 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
İntihara Yönlendirme 84/1 2 yıldan 5 yıla kadar
84/2 4 yıldan 10 yıla kadar
84/3 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
84/4 Kasten öldürme suçundan sorumlu
Taksirle Öldürme 85/1 2 yıldan 6 yıla kadar
85/2 2 yıldan 15 yıla kadar hapis
Kasten Yaralama

Cebir Suçu  (108)

86 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
86/2 4 aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Neticesi Sebebi ile Ağırlaşmış Yaralama 87/1 86.md.’deki ceza 1 kat artırılır. Ceza birinci fıkraya giren hallerde 3 yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde 5 yıldan az olamaz.
87/2 86.md.’deki ceza 2 kat artırılır. Ceza birinci fıkraya giren hallerde 5 yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde 8 yıldan az olamaz.
87/3 Yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza. Kırık veya çıkığın hayati fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
87/4 86/1 hallerde 8 yıldan 12 yıla kadar, 86/3 hallerde ise 12 yıldan 16 yıla kadar hapis
Taksirle Yaralama 89 Üç aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
89/4 6 aydan 3 yıla kadar hapis
İnsan Üzerinde Deney 90/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
90/4 1 yıla kadar hapis
Organ veya Doku Ticareti 91/1 5 yıldan 9 yıla kadar – suçun konusunun doku olması halinde, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
91/2 1 yıla kadar hapis cezası
91/3 5 yıldan 9 yıla kadar – suçun konusunun doku olması halinde, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
91/4 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası
91/5 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
91/6 1 yıla kadar hapis cezası
91/8 Kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler
İşkence 94/1 3 yıldan 12 yıla kadar hapis
94/2a-b 8 yıldan 15 yıla kadar hapis
94/3 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence 95/1 94. md.’ye göre ceza, yarı oranda artırılır.
95/2 94. md.’ye göre ceza, bir kat artırılır.
95/3 8 yıldan 15 yıla kadar hapis
95/4 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
Eziyet 96 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
96/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Terk 97 3 aydan 2 yıla kadar hapis
Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 98/1 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
98/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Çocuk Düşürtme 99/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
99/2 2 yıldan 4 yıla kadar hapis (Çocuğun düşürtülmesine rıza gösteren kadın 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası)
99/3 6 yıldan 12 yıla kadar hapis –  ölüm halinde, 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası
99/4 3 yıldan 6 yıla kadar hapis- ölüm halinde, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis
99/5 2 yıldan 4 yıla kadar hapis
Çocuk Düşürme 100 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Kısırlaştırma 101/1 3 yıldan 6 yıla kadar hapis
101/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Cinsel Saldırı 102/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis – sarkıntılık düzeyinde kalması 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
102/2 12 yıldan az olmamak üzere hapis
102/4 Kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler
102/5 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
Çocukların Cinsel İstismarı 103/1-1.cümle 8 yıldan 15 yıla kadar hapis
103/1-2.cümle Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
103/1-3.cümle 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz.
103/2  16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis – 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza 18 yıldan az olamaz.
103/6 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Reşit olmayanla cinsel ilişki 104/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
104/2 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
Cinsel taciz 105 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası fiilin çocuğa karşı izlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası
Tehdit 106/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis – 6 aya kadar hapis veya adlî para cezası
106/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Şantaj 107 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 109 109/1 1 yıldan 5 yıla kadar

109/2 2yıldan 7 yıla kadar hapis

Eğitim ve Öğretin Hakkının Engellenmesi 112 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi 113 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Siyasi Hakların Kullanımının Engellenmesi 114 114/1  1 yıldan 3 yıla kadar hapis

114/2  2 yıldan 5 yıla kadar hapis

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme 115 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Konut Dokunulmazlığının İhlali 116 116/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis

116/2 6 aydan 1 yıla kadar hapis

116/4 1yıldan 3 yıla kadar hapis

 

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali 117/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası
117/2 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya 100 günden az olmamak üzere adlî para cezası
117/4 6 aydan 3 yıla kadar hapis
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi 118 118/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis

118/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis

Haksız Arama 120 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Dilekçe hakkının Kullanılmasının Engellenmesi 121 6 aya kadar hapis
Nefret ve Ayrımcılık 122 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma 123 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Haberleşmenin Engellenmesi 124/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
124/2 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
Hakaret 125 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Kişinin Hatırasına Hakaret 130/1 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
130/2 3 aydan 2 yıla kadar hapis
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 132/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
132/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
132/3 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Kişilerin Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması 133/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
133/2 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
133/3 2 yıldan 5 yıla kadar hapis veya dört bin güne kadar adli para cezası
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 134/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
134/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 135 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 136 2 yıldan 4 yıla kadar hapis
Verileri Yok Etmeme 138 1 yıldan 2 yıla kadar hapis
Hırsızlık 141 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Nitelikli Hırsızlık 142/1 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
142/2 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
142/3 5 yıldan 12 yıla kadar hapis
Hırsızlık – Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 144 2 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Yağma 148 6 yıldan 10 yıla kadar hapis
Nitelikli Yağma 149 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
Mala Zarar Verme 151 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri 152 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme 153/1 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
153/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 154 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
Güveni Kötüye kullanma 155 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Bedelsiz senedi kullanma 156 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Dolandırıcılık 157 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Nitelikli dolandırıcılık 158 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Dolandırıcılık Daha Az Cezayı Gerektiren Hal 159 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Kaybolmuş ya da Hata Üzerine Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 160 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Hileli İflas 161 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Taksirli İflas 162 2 aydan 1 yıla kadar hapis
Karşılıksız Yararlanma 163/1 2 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
163/2 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
163/3 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Şirket ya da Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi 164 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya bin güne kadar adli para cezası
Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 165 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve on bin gün kadar adli para cezası
Bilgi Vermeme 166 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 170/1 6 aydan 3 yıla kadar hapis
170/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması 171 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Radyasyon Yayma 172 3 yıldan 15 yıla kadar hapis
172/2 5 yıldan az olmamak üzere hapis
172/3 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
172/4 6 aydan 3 yıla kadar hapis
Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme 173/1 5 yıldan az olmamak üzere hapis
173/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis

 

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi 174/1 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
174/3 1 yıla kadar hapis
Akıl Hastası Üzerinde Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali 175 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama 176 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması 177 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
İşaret ve Engel Koymama 178 2 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 179/1 1 yıldan 6 yıla kadar hapis
179/2 3 aydan 2 yıla kadar hapis
Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma 180 3 aydan 3 yıla kadar hapis
Çevrenin Kasten Kirletilmesi 181/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis

 

181/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
181/4 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası
Çevrenin Taksirle Kirletilmesi 182/1 2 aydan 1 yıla kadar hapis
182/2 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
Gürültüye Neden Olma 183 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
İmar Kirliliğine Neden Olma 184/1 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
184/3 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Zehirli Madde Katma 185/1 2 yıldan 15 yıla kadar hapis
185/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıdaların Ticareti 186 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adli para cezası
Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma 187 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 188/1 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası
188/3 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası
188/3 Uyuşturucu ve uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması – veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az olamaz.
188/7 8 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 190/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası
190/2 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak 191 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Zehirli Madde İmal ve Ticareti 193 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini 194 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 195 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
Usulsüz Ölü Gömülmesi 196 6 aya kadar hapis cezası
Parada Sahtecilik 197/1 2 yıldan 12 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
197/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası
197/3 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Kıymetli Damgada Sahtecilik 199/1 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası
199/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası
199/3 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası
Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar 200 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası
Mühürde Sahtecilik 202/1 2 yıldan 8 yıla kadar hapis
202/2 1 yıldan 6 yıla kadar hapis
Mühür Bozma 203 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Resmi Belgede Sahtecilik 204/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
204/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek 205 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 206 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Özel Belgede Sahtecilik 207 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek 208 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması 209 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Resmi Belge Hükmünde Belgeler 210/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit 213 2 yıldan 4 yıla kadar hapis
Suç İşlemeye Tahrik 214/1 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası
214/2 15 yıldan 24 yıla kadar hapis
Suçu ve Suçluyu Övme 215 2 yıla kadar hapis cezası
Halkı Kin veya Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama 216/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
216/2 6 aydan 1 yıla kadar hapis
216/3 6 aydan 1 yıla kadar hapis
Kanunlara Uymamaya Tahrik 217 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma 219/1 1 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası
219/2 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun menfaat ve aidatını almaktan memnuiyet
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 220/1 2 yıldan 6 yıla kadar hapis
220/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
220/8 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması 223/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
223/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
223/3 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali 224 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
Hayasızca Hareketler 225 6 aydan 1 yıla kadar hapis
Müstehcenlik 226/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası
226/2 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
226/3 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası / 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
226/4 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
226/5 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Fuhuş 227/1 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
227/2 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası
227/3 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama 228 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezası
Dilencilik 229 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören 230/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis
230/3 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Çocuğun Soy Bağını Değiştirme 231/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
231/2 1 yıla kadar hapis
Kötü Muamele 232/1 2 aydan 1 yıla kadar hapis
232/2 1 yıla kadar hapis
Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali 233/1 1 yıla kadar hapis
233/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis
233/3 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması 234/1 3 aydan 1 yıla kadar hapis
234/3 3 aydan 1 yıla kadar hapis
İhaleye Fesat Karıştırma 235/1 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
235/3b 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Edimin İfasına Fesat Karıştırma 236 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
Fiyatları Etkileme 237 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası
Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma 238 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması 239/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
239/4 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma 240 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Tefecilik 241 2 yıldan 5 yıla kadar hapis beş bin güne kadar adli para cezası
Bilişim Sistemine Girme 243/1 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası
243/3 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme 244/1 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
244/2 6 aydan 3 yıla kadar hapis
244/4 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 245/1 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
245/2 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
245/3 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Yasak Cihaz ve Programlar 245/A 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Zimmet 247 5 yıldan 12 yıla kadar hapis
İrtikap 250/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
250/2 3 yıldan 5 yıla kadar hapis
250/3 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Denetim Görevinin İhmali 251 3 aydan 3 yıla kadar hapis
Rüşvet 252/1 4 yıldan 12 yıla kadar hapis
Nüfuz Ticareti 255 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası / 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
Görevi Kötüye Kullanma 257/1 6 aydan 2 yıla kadar hapis
257/2 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması 258 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
Kamu Görevlisinin Ticareti 259 6 aya kadar hapis veya adli para cezası
Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması 260 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf 261 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi 262 3 aydan 2 yıla kadar hapis
Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma 264 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Görevi Yaptırmamak İçim Direnme 265/1 6 aydan 3 yıla kadar hapis
265/2 2 yıldan 4 yıla kadar hapis
İftira 267/1 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
267/5 20 yıldan 30 yıla kadar hapis
Suç Üstlenme 270 2 yıla kadar hapis
Suç Uydurma 271 3 yıla kadar hapis
Yalan Tanıklık 272/1 4 aydan 1 yıla kadar hapis
272/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
272/3 2 yıldan 4 yıla kadar hapis
272/6 20 yıldan 30 yıla kadar hapis
272/8 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
Yalan Yere Yemin 275 1yıldan 5 yıla kadar hapis
Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Ve Tercümanlık 276 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs 277 2 yıldan 4 yıla kadar hapis/ 6 aydan 2 yıla kadar
Suçu Bildirmeme 278 1 yıla kadar hapis
Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 279 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi 280 1 yıla kadar hapis
Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme 281 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama 282/1 3 yıldan 7 yıla kadar hapis yirmi bin güne kadar adli para cezası
282/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Suçluyu Kayırma 283 6 aydan 5 yıla kadar hapis
Tutuklu Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme 284 1 yıla kadar hapis
Gizliliğin İhlali 285/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası
285/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası
285/5 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması 286 6 aya kadar hapis cezası
Genital Muayene 287 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs 288 50 günden az olmamak üzere adli para cezası
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma 289/1 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası
289/3 Adli para cezası
289/4 1 yıla kadar hapis
Resmen Teslim Olunan Mala El Konulması ve Bozulması 290 3 aydan 1 yıla kadar hapis
Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme 291 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması 292 6 aydan 1 yıla kadar hapis
Kaçmaya İmkan Sağlama 294/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
294/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis/ beş yıldan 8 yıla/ 8 yıldan 12 yıla
Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması 295 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Hükümlü veya Tutuklunun Ayaklanması 296 6 aydan 3 yıla kadar hapis
İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak 297/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
297/2 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme 298 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Cumhurbaşkanına Hakaret 299 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama 300/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
300/2 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama 301 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozmak 302 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Düşmanla İşbirliği Yapmak 303/1 Müebbet hapis cezası
303/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Devlete Karşı Savaşa Tahrik 304 10 yıldan 20 yıla kadar hapis
Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama 305 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama 306/1 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası
306/2 Müebbet hapis cezası
306/3 2 yıldan 8 yıla kadar hapis
306/4 3 yıldan 10 yıla kadar hapis
Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma 307/1 6 yıldan 12 yıla kadar hapis
307/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
307/3 1 yıldan 5 yıla kadar hapis
307/4 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
307/5 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım 308/1 5 yıldan 15 yıla kadar hapis
308/3 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
Anayasayı İhlal 309 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı 310 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Yasama Organına Karşı Suç 311 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Hükümete Karşı Suç 312 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan 313/1 15 yıldan 20 yıla kadar hapis / 20 yıldan 25 yıla kadar hapis
313/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası/ 6 yıldan 10 yıla kadar hapis
313/3 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Silahlı Örgüt 314/1 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
314/2 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
Silah Sağlama 315 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
Suç İçin Anlaşma 316 3 yıldan 12 yıla kadar hapis
Askerî Komutanlıkların Gaspı 317 Müebbet hapis cezası
Halkı Askerlikten Soğutma 318 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Askerleri İtaatsizliğe Teşvik 319/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
319/2 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma 320/1 3 yıldan 6 yıla kadar hapis
320/3 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Savaş Zamanında Emirlere Uymama 321 1 yıldan 6 yıla kadar hapis
Savaş Zamanında Yükümlülükler 322/1 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
322/4 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
Savaşta Yalan Haber Yayma 323/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
323/4 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve üç bin güne kadar adli para cezası
Seferberlikle İlgili Görevin İhmali 324 6 aydan 3 yıla kadar hapis
Düşman Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü 325 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Devlerin Güvenliğine İlişkin Belgeler 326/1 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası
326/2 Müebbet hapis cezası
Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Temin Etme 327/1 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
327/2 Müebbet hapis cezası
Siyasal veya Askerî Casusluk 328/1 15 yıldan 20 yıla kadar hapis
328/2 Müebbet hapis cezası
Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Belgeleri Açıklama 329/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
329/2 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
329/3 6 aydan 2 yıla / 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama 330/1 Müebbet hapis cezası
330/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Uluslararası Casusluk 331 1 yıldan 4 yıla kadar hapis
Askeri Yasak Bölgelere Girme 332/1 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
332/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik 333/1 5 yıldan 10 yıla kadar hapis üç bin güne kadar adli para cezası
333/2 Müebbet hapis cezası
333/3 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
333/4 6 aydan 2 yıla kadar hapis
Yasaklanan Bilgileri Temin 334/1 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
334/2 5 yıldan 10 yıla kadar hapis
Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini 335/1 8 yıldan 12 yıla kadar hapis
335/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Yasaklanan Bilgileri Açıklama 336/1 3 yıldan 5 yıla kadar hapis
336/2 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
336/3 6 aydan 2 yıla/ 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Yasaklanan Bilgileri Siyasal ve Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama 337/1 10 yıldan 15 yıla kadar hapis
337/2 Ağırlaştırılmış müebbet hapis
Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi 338/1 6 aydan 3 yıla kadar hapis
338/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis
Devlet Güvenliği ile İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma 339/1 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
339/2 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası
Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç 340 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret 341 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası

Ceza Hukuku Nedir?

Hukuk, insan davranışlarını düzenleyen kuralların oluşturduğu bilim dalıdır. Amacı toplumda barışı ve güvenliği sağlamak, birey haklarını güvence altına almak, anlaşmazlıkları çözmek için başvurulacak muhakeme sistemini oluşturmaktadır.

Ceza hukuku suç oluşturan fiillerin hangilerinin hangi koşullar altında suç olarak nitelendirilmesi gerektiğini ve bu davranışların karşılığında hangi yaptırımların ne şekilde uygulanacağını belirleyen hukuk dalıdır.

Bir başka ifadeyle ceza hukuku; “suç olarak nitelenen insan davranışlarını, bu davranışlara uygulanacak yaptırımları, uygulama koşullarını, hukuki sonuçlarının inceleyen ve belirleyen kuralların bütünüdür.”

Ceza hukuku ayrıca teknik ilerlemelere, örneğin Ceza Kanununda bilişim hırsızlığına ilişkin son değişikliklere ve kredi kartı sahtekarlığına yanıt vermek zorunda ve gelişmesi gerekmektedir.

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza hukuku; genel ve özel olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Ceza hukuku genel hükümler kısmı içinde suç ve suça uygulanan yaptırımlar, temel ve ortak özellikler incelenir. Özel kısmında ise her suçun özellikleri ayrı ayrı ele alınır. Bu nedenle ceza hukuku; ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler ve nihayetinde ceza muhakemesi hukuku adı altında incelenir.

Ceza hukuku genel hükümler birinci kitapta 1. madde ile 75. madde arasında düzenlenmiştir. Bu kısımda tüm suç ve cezalara ilişkin geçerli genel ilkeler yer alınır. Suçun unsurları, cezaların çeşitleri, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler gibi pek çok önemli konu incelenir.

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Ceza hukuku özel hükümler olarak adlandırılan 76-345 maddeleri ise tek tek her bir suç tipinin şartlarını ve cezalarını düzenlemektedir. Bu nedenle özel hükümler olarak isimlendirilir. Örneğin, hakaret, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, cinsel saldırı, şantaj bu kısımda yer alan suçlara örnek gösterilebilir. Fakat belirtmek gerekir ki Türk Hukuku’nda yer alan suç tipleri sadece Türk Ceza Kanunu özel hükümler ile sınırlı değildir. Farklı kanunlarda da suç tipleri düzenlenmiştir.

Ceza hukuku genel hükümler ile özel hükümler bir bütündür. Özel hükümler kısmında yer alan suç tiplerinin uygulanmasında genel hükümlerde yer alan ilke ve prensiplere dayanılarak, bu ilkeler çerçevesinde fail tarafından gerçekleştirilen eylemin suç oluşturup oluşturmadığı tespit edilir.

Örneğin; kendisine karşı haksız bir saldırıda bulunulan Ahmet’i öldüren Ayşe’nin eyleminin TCK’nin 81. Maddesinde düzenlenen kasten öldürme suçunu oluşturup oluşturmadığı ancak TCK 25. maddesinde düzenlenen meşru savunma hükümlerinin değerlendirilmesi ile tespiti mümkündür.

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza muhakemesi hukuku, ceza hukukunun ihlal edildiği iddiasının doğruluğunun araştırmasına faaliyetine denir. Ceza muhakemesi, bir suç işleyip işlemediği, işlemişse failinin ya da faillerinin kim olduğu, ceza sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, sorumluluğu varsa hükmedilecek cezanın türü, arama, gözaltı, tutuklama, elkoyma gibi hususları ele alan ceza hukuku dalına denir.

Ceza muhakemesi kanunu, suç işleyen kişi ile devlet arasındaki ilişkinin adil yargılama esaslarına uygun olarak yürütülmesini sağlayan bağlayıcı hukuk kurallarıdır. Yani ceza muhakemesi hukuku suç fiilinin nasıl araştırılacağını, kamu davasının nasıl açılıp, yürütüleceğini ve dava sonunda verilen karara karşı hangi yollara başvurulacağını kurala bağlar.

Ceza Hukuku İlkeleri

 • Kanunilik İlkesi
 • Kusursuz Ceza Olmaz İlkesi
 • Ceza Sorumluluğun Şahsiliği İlkesi
 • Hukuk Devleti İlkesi
 • İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi
 • Ceza Hukuku İlkelerinin Somutlaştırılması İlkesi

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak, fikri ve sınai haklar mevzuatından kaynaklanan ekonomik suçlar ile ilgili uyuşmazlıklar ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve hukuki yardımı Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimize sunmaktayız.  Uygulamanın içinden gelen avukatları sayesinde müvekkillerinin en doğru şekilde yargılanmasını ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla titiz şekilde çalışan Kadim Hukuk ve Danışmanlık aynı zamanda müvekkil/avukat gizliliğini de her aşamada dikkatle ele almaktadır.

Ceza Avukatı

Ceza hukukunda uzmanlaşmış avukata, ceza avukatı denir. Bir suçla itham edildiğiniz durumda hakkınızda ceza soruşturması başlatılır. Suç işlediğiniz ispat edilene kadar suçlu sayılmazsınız; fakat hakkınızda soruşturma veya kovuşturma başlatıldığı da bir gerçektir. Bu durumda ceza avukatıyla çalışarak, dava ile ilgili tüm bilgileri toplamak, hızlı bir çözüm bulmak ve maddi gerçeği ortaya çıkarmak için ceza avukatıyla çalışmanız gerekmektedir.

Ceza davaları; Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Hakimliği ve İcra Ceza Mahkemelerinde görülen davalara denir. Ceza avukata bu davaları yürütür.

Avukat, serbest meslek mensubudur. Avukatı yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Bu nedenle bir çok hak ve korumaya sahiptir. Ceza hukuku üstte anlatıldığı üzere çok detaylı ve geniş bir hukuku dalıdır. Bu nedenle ceza hukukunda uzmanlaşmış bir avukat ile çalışılması kişinin lehine olacaktır.

Ceza avukatı, müvekkiline başaramayacağı sonuçlar için umut veren avukat olmamalıdır. Bu nedenle ceza davalarında olumlu ve olumsuz tüm etkenleri müvekkiline açık şekilde aktarılmalıdır. Avukat umut taciri olmayıp hukuki bilgisini müvekkile aktaran kamu görevlisidir. Ceza avukatlığı, sonuç garanti eden, sonuca bağlı bir avukatlık türü değildir.

Ceza Hukuku Alanında Verilen Avukatlık Hizmetleri

 • Ağır Ceza Davaları
 • Asliye Ceza Davaları
 • Bilişim Davaları
 • Kovuşturma İşlemleri
 • Ceza Soruşturma İşlemleri
 • Suç Duyurusunda Bulunma
 • Ceza Kararlarına İtiraz
 • Cezalarda Mahsup Talebi
 • Ceza Kararlarının Temyizi
 • Ceza Kararlarının İstinafı
 • Çocuk Ceza Davaları

Ceza avukatı suç tiplerini doğru bilmesi, benzer suçlardan ayırt etmesi, adli hataların önlenmesi ve müvekkiline doğru hukuki yardım verebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle mesleki tecrübe ve birikimleri ile ceza davanızda maddi gerçeğin otaya çıkması için hukuki destek sağlar.

Ceza Mahkemeleri

 • Ağır Ceza Mahkemesi
 • Asliye Ceza Mahkemesi
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimlikleri

Adalet Bakanlığı’nın sitesine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.adalet.gov.tr/