0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Tebliğname Nedir? İtiraz Nasıl Yapılır?

11tebligname

Tebliğname, taraflardan birinin temyiz başvurusu üzerine dosyanın gönderildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerel mahkeme veya bölge adliye mahkemesi kararıyla ilgili görüşünü temyiz incelemesini yapacak olan Yargıtay Ceza Dairesine yazılı olarak bildirdiği belgedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, temyiz edilen karara ilişkin görüşünü tebliğnameyle yazılı bir şekilde açıklar. Tebliğname, savcılık tarafından düzenlenerek temyiz incelemesini yapacak olan Yargıtay Ceza Dairesine gönderilir. Yargıtay ilgili Ceza Dairesi tarafından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen tebliğname incelenir ve bu tebliğname Daire tarafından;

 • Hükmü temyiz etmiş olan sanık veya müdafii ile katılan veya vekiline,
 • Hükmü temyiz etmemiş olsa bile tebliğnamede aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüşe yer verilmiş olan sanık veya müdafi ile katılan veya vekiline tebliğ edilir.

Yapılacak tebligat, ilgililerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olacaktır. İlgili taraf, tebliğden itibaren bir hafta içinde tebliğnameye yazılı olarak cevap verebilir.

Tebliğname Nedir?

Tebliğname, taraflardan birinin temyiz başvurusu üzerine dosyanın gönderildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerel mahkeme veya bölge adliye mahkemesi kararıyla ilgili görüşünü temyiz incelemesini yapacak olan Yargıtay Ceza Dairesine yazılı olarak bildirdiği belgedir. Yani tebliğname, Yargıtay’a gelen ceza dosyaları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görüşlerini içeren belgedir. Yargıtay Ceza Dairelerine temyiz için gelen ceza dosyaları öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma tutanaklarını, savunmaları, ilk derece mahkemesi kararını, istinaf sonucu verilen kararı, temyiz dilekçelerini inceler. İncelemeleri sonucunda, sanık hakkındaki, kararının onanması, bozulması veya düzeltilerek onanmasına ilişkin sunduğu yazılı beyanına tebliğname denir.

Yargıtay’a yapılan temyiz başvuruları öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosya içerisinde bulunan yerel mahkeme kararı, istinaf kararı, yargılamayla ilgili yapılmış olan işlemleri, dilekçeleri inceler ve sonucunda bir tebliğname isimli bir evrak düzenler. Tebliğname, dosya içerisinde bulunan kararların, işlemlerin, dilekçelerin incelenmesi sonucunda temyiz nedenleri gözetilerek kararın onanması veya bozulmasına dair görüş belirtir ve dosyayla birlikte ilgili ceza dairesine gönderilir.

CMK Madde 297 – Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi

 1. 296 ncı maddeye göre hükmü veren bölge adliye mahkemesince reddedilmeyen temyiz istemine ilişkin dilekçesinin bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir.
 2. Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası, bölge adliye mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap verebilir.
 4. Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgililerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.
 5. 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır.
tebligname nedir
tebligname nedir

Tebliğname İçerisinde Bulunabilecek Hususlar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gelen dosyaya dair tebliğname hazırlanması amacıyla bir savcı görevlendirir. Savcı hazırlamış olduğu tebliğnameyi dosyayla birlikte ilgili ceza dairesine gönderir. Hazırlanmış olan tebliğname içerisinde üç karardan biri bulunur ve ceza dairesinin tebliğname içerisinde bulunan bu üç karardan birine hükmetmesini talep eder. Tebliğnamede bulunabilecek üç adet  husus şunlardır:

 • Kararın usul ve yasaya uygun olduğundan onanması
 • Kararın usul ve yasaya aykırı olduğundan bozulması
 • Kararın usul veya esas yönünden hata veya eksiklik içermesi nedeniyle düzeltilerek onanması

Tebliğnameye İtiraz Nasıl Yapılır?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 297. maddesinde tebliğnameye itiraz edilmesi hususuna değinilmiştir. İlgili madde gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri ve aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içerisinde yazılı olarak cevap verebilir. Aynı maddenin 4.fıkrasında ise yapılacak olan bu tebliğlerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılması halinde geçerli olacağını hükme bağlamıştır.

Tebliğnameye yapılan itiraz cevap olarak yazılı ve temyiz incelemesi yapılacak ceza dairesine sunar. Tebliğnameye itiraz edilmesiyle amaç Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcılığının tebliğnamede bulunan düşüncesini tartışamaya açmaktır.

Ek Tebliğname Nedir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyize konu dosyanın önüne gelmesiyle dosyadaki yerel mahkeme kararlarını, istinaf kararlarını ve dosyadaki diğer tüm işlemleri inceleyerek yazdığı tebliğname içerisinde eksiklikler yer alabilmektedir. İşte bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla ek tebliğname düzenlenir.

Tarafların temyiz istemleri hakkında ve temyiz edilen yerel mahkeme, istinaf mahkemesi kararlarının niteliği fark etmeksizin bunlar hakkında görüş verilmemesi eksiklik olarak görülüp ek tebliğname yazılmasını gerektirir. Tebliğnameye itiraz etmek ve süreci hızlı ve düzgün yürütme için ceza avukatı ile çalışmanız önerilir.

Tebliğname Örneği

T.C.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığına 

Bölüm : 16. Bölüm              Duruşma Talepli

Tebliğname No: 2019/…

Mahkemesi: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi

Karar Tarihi ve No: 25/06/2019 gün ve 2018/… E. 2019/… K.

Sanık: Silahlı terör örgütüne üye olma

Suç Suç Tarihi: 18/07/2017

Uygulama: Sanık hakkında; TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62, 53 ve 58/7 ve 58/9 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezasına, mükerrirleri özgü infaz rejimine ve infazdan sonra denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına yönelik Mahkeme kararına ilişkin istinaf başvurusunun, hüküm fıkrasındaki tekerrür uygulamasına dair bölümdeki “58/7 nci ve” ibaresi çıkartılarak hükmün düzeltilmesine karar verilmesi suretiyle esastan reddi

Tebliğ Tarihi: Sanık 03/07/2019 (Öğrenme ile). Sanık müdafii 03/07/2019

Temyiz Eden ve Tarihi: Sanık 03/07/2019, Sanık müdafii02/07/2019

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi.

 1. Hükmedilen cezanın süresine göre koşulları bulunmadığından, sanık ….’ın duruşmalı inceleme isteminin CMK’nın 299. maddesi gereğince REDDİ
 2. Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “18/07/2017” yerine “15/07/2016” olarak gösterilmiş olması mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olarak kabul edilmiştir.

Yapılan yargılamaya. dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanık ve müdafiinin usule, eksik incelemeye, sübuta, suçun unsurlarının oluşmadığına, ceza miktarının fazlalığına ve sair hususlara ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden, 5271 sayılı CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN ‘in , REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASI,

Talep ve dosya tebliğ olunur. 27/09/2019

                            ….

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Y.

   Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

tebligname ornegi
tebligname ornegi
Sıkça Sorulan Sorular

Tebliğname, taraflardan birinin temyiz başvurusu üzerine dosyanın gönderildiği yere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılısının yazılı olarak bildirdiği görüştür.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 297. maddesinde tebliğnameye itiraz edilmesi hususuna değinilmiştir. İlgili madde gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri ve aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içerisinde yazılı olarak cevap verebilir.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın