Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası

Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası

ruhsatsiz silahla adam vurma cezasi

Ruhsatsız silahla adam vurma cezası denildiğinde ruhsatsız silahla insan vurma cezası anlaşılmalıdır. Adam öldürme terimi eski TCK’da kalmıştır. Ruhsatsız silah ile adam vurma fiili içeriğinde iki ayrı suçu bulundurmaktadır. Bunlar Türk Ceza Kanunu 81. madde ve devamı maddelerde düzenlene kasten öldürme, kasten yaralama ve benzeri suçlar ile 6136 sayılı kanuna karşı muhalefet suçudur. Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre ruhsatsız bir şekilde silah bulundurmanın cezası 6136 sayılı kanunun 12. maddesinde duruma göre beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adlî para cezası olarak düzenlenmiştir. Ruhsatsız silahla adam vurma cezası; kasten öldürme olursa müebbet ve ruhsatsız silahtan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Yani müebbet ve 1 yıl (1/6 indirim yapılıyor genelde yani 10 ay) ceza verilir.

Bununla birlikte ruhsatsız silah bulundurma suçu ile birlikte TCK 81. madde kasten öldürme veya 86.madde kasten yaralama suçlarının işlenmesi durumunda da kişi bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaktadır. TCK 81. madde gereğince kişi müebbet hapis ile cezalandırılırken, TCK 86. madde gereği bir yıldan üç yıla kadar ceza ile karşı karşıya kalacaktır. Ancak işbu yaralama silahla işlenmesinden dolayı nitelikli hal sayılacak ve ceza yarı oranında artırılacaktır. Ruhsatsız silahla adam vurma cezası ne kadar sorusunun cevabını şimdi detaylı verelim.

Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası Ne Kadar?

Ruhsatsız silahla adam vurma cezası; kasten öldürme olursa müebbet ve ruhsatsız silahtan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Yani müebbet ve 1 yıl (1/6 indirim yapılıyor genelde yani 10 ay) ceza verilir. ayrıca Kasten öldürme fiili TCK 81. maddede düzenlenmiştir. Bu suçu işleyen kişi hakkında müebbet hapis cezası verilecektir. Bu düzenleme ile kişinin yaşam hakkı korunmaktadır. Yaşam hakkı diğer insanlara karşı korumak için adam öldürme suç olarak düzenlenmiştir. Suçun faili dışında herkes bu suçun mağduru olabilir. Bu suçun TCK 82. maddede sayılan nitelikli haller ile işlenmesi durumunda kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilecektir. Bu nitelikli haller;

 • Tasarlayarak,
 • Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 • Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 • Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı
 • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kadına karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
 • Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 • Kan gütme saikiyle,
 • Töre saikiyle,

Olarak sayılmıştır. Kişinin kasten öldürme suçunu ruhsatsız silah ile işlemesi durumunda, fail ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan dolayı cezalandırılacaktır. 6136 sayılı kanunun 12. maddesi gereğince kişi ayrıca bu suçtan beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. Ruhsatsız silah ile kasen adam öldürme suçunun işlenmesi TCK anlamında bir ağırlaştırıcı sebep değil iken 6136 sayılı kanun bakımından ayrı ceza gerektirir.

ruhsatsiz silahla adam vurma cezasi ne kadar
ruhsatsiz silahla adam vurma cezasi ne kadar

Ruhsatsız Silah ile Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu

İnsan öldürme suçu, mağdurun ölümü ile tamamlanır. Failin hareketinin hemen akabinde mağdurun ölmesi ile, araya zaman dilimi girmesi arasında fark yoktur. Ancak araya zaman girdiğinde, nedensellik bağının kesilip kesilmediği araştırılmalıdır. Suçun tamamlanma anı, ölümün gerçekleştiği andır. Adam öldürme suçu, zarar suçlarından olduğundan bu suça teşebbüs mümkündür Şöyle ki, fail, işlemeyi düşündüğü adam öldürme suçu açısından elverişli sayılan hareketlerle, doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde ol mayan nedenlerle hareketlerini tamamlayamazsa veya öldürme sonucuna ulaşamaz ise, eylem teşebbüs aşamasında kalmış sayılacaktır.

TCK’nın 35. maddesinde teşebbüs düzenlenmiştir. Öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılabilmesi için failde adam öldürme kastının bulunması gerekir.  Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun ruhsatsız bir silah kullanmak suretiyle işlenmesi durumunda ise kişi hem TCK bakımından kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacak hem de, fail ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan dolayı cezalandırılacaktır. 6136 sayılı kanunun 12. Maddesi gereğince kişi ayrıca bu suçtan beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Ruhsatsız Silah ile Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu TCK 86. maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kasten yaralama suçuna vücut veren kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suç bakımından kanuni düzenleme ile kişinin vücut bütünlüğü ve dokunulmazlığı korunmaktadır. Bunun yanında kişinin psikolojik ve ruhsal sağlığı da koruma altına alınmaktadır. Bunun dışında bu suçun silahla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılmaktadır. Kanun maddesinde silahla yaralama suçunun nitelikli hal olması sebebi ile, kişinin ruhsatsız silah ile yaralama eyleminde bulunması durumunda, kişi TCK bakımından nitelikli hal olması sebebi ile daha üst hadden ceza alacak ve ayriyeten 6136 sayılı kanun gereğince ruhsatsız silah bulundurma ve kullanmaya ilişkin ceza alacaktır.

Bu suçun nitelikli hallerinden birisi de silah kullanmak suretiyle yaralama fiilidir. Silahtan anlaşılması gereken yaralama fiiline vücud verecek her türlü alettir. Ateşli silah bakımından ise, namluya dokunulduğunda içindeki barutun ateşlenmesi sonucu mekanik olarak mermiyi itekleyen her tülü alet olarak tanımlanmıştır. Bu ateşli silahın ruhsatının bulunmaması durumunda yukarıda bahsedildiği üzere 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu da işlenmiş olacaktır .

Ruhsatsız Silah ile Havaya Ateş Etme

Bu konuda ortaya çıkan suçlar 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunun yanında TCK 170. maddede düzenlenen genel güvenliği tehlikeye atma suçudur. TCK 170. maddenin c fıkrasına göre silahla ateş eden kişi hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır. Bu madde ile korunan hukuki değer, kişilerin hayat, vücut bütünlükleri ve mal varlığı bakımından bir zarar tehlikesi doğmadan, güvenlik içerisinde yaşamaları üzerindeki haklarıdır. Suçla yasaklanan eylemlerin işlenmesi durumunda, kişilerin hayatları, sağlıkları veya mal varlıklarının zarar görmesi tehlikesi meydana gelmektedir. Tehlikenin somut olarak belirli kişi veya kişiler hakkında söz konusu olması gerekmemektedir. Belirsiz sayıda kişinin ve dolayısıyla toplumu oluşturan birçok kimsenin bu suçtan dolayı korunması sağlanmaktadır. Toplumun esenliğini ve güvenliğini sağlamak düşüncesi, bu fiillerin cezalandırılmasının temelini oluşturur.

Silah kavramı, TCK 6. maddede tanımlanmıştır. Ateş etme eylemi ancak ateşli silahlarla gerçekleştirilebilir. Ateşli silahlar. barut gazının sıkışmasını ve ateşlendiğinde içerisindeki cismi büyük bir hızla fırlatmayı sağlayan mekanik cihazlardı, Ağır veya hafif nitelikteki, uzun veya kasa namlulu tabanca, tüfek, top vb. aletler bu kapsamdadır. Ayrıca, mermi atmaksızın alev veya gaz çıkarmak suretiyle saldırıda kullanılabilen cihazını da ateşli silah sayılmaktadır.

Kuru sıkı tabir edilen silahların patlatılması ile bu suçun işlenip işlenemeyeceği tartışılmıştır. Ses ve gaz fişeği atan ve kurusıkı silah olarak da adlandırılan silahlar, 5729 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu çeşitli kararlarında, silah kavramının fonksiyonu gereği TCK 6. maddeye uygun olması gerektiğini belirterek, kuru sıkı silahlarla 170. maddedeki suçun işlenemeyeceğine karar verilmiştir. ” İstikrar kazanan uygulamada silah niteliğinde bulunmayan kurusıkı tabanca ile havaya ateş etme eyleminin 5237 sayılı TCK nim 170/1-c madde ve fıkrasında tanımlanan ve içinde silah öğesi bulunan suç tipine uygun olmayacağı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36/1. madde ve fıkrasında tanım yapılan gürültüye neden olma kapsamında olup idari yaptırımı gerektireceği kabul edilmektedir Yargıtay, tehdit gibi kimi suçlarda kuru sıkı tabancayla suçun işlenebileceği görüşündedir. Fakat, genel tehlike yaratmak bakımından kuru sıkı tabancanın suçu işlemeye elverişli bulunmadığını kabul etmiştir.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu

6136 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.” Ateşli silahın, 6136 Sayılı Kanunun 12’nci maddesinin 4. fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunacaktır. 6136 Sayılı Kanunun 12’nci maddesinin 4. fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır. Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılacaktır. Ruhsatsız silahla adam vurma cezası kasten öldürme, kasten yaralama ve olayı durumuna göre ayrı ayrı değerlendirmek gerekli.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık