Polislikten Komiserliğe Geçiş

Polislikten Komiserliğe Geçiş

polislikten komiserlige gecis

Polislikten komiserliğe geçiş yani meslek içi komiserlik mümkündür. Meslek içi yapılan bu alımlar kanunda tek tek düzenlenmiştir. 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda polislikten komiser yardımcılığına geçiş “İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır” ifadesiyle hükme bağlanmıştır. Aynı madde içerisinde şartların ve sınavın ilgili yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiştir. Polislikten komiserliğe geçiş şartları kanunda düzenlenmiştir. Meslek içinden yani emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
 • Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak,
 • Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
 • Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
 • Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

Bu şartları sağlayan polis memurları polislikten komiserliğe geçiş için başvuru yapabilir. Başvuru neticesinde yapılacak yazılı ve sözlü mülakattan başarılı olursa komiser yardımcısı olabilir. Polis memurunun komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser gibi yükselme durumu yoktur. Bu nedenle komiser yardımcısı olmak önemlidir.

polislikten komiserlige gecis sartlari
polislikten komiserlige gecis sartlari

Polis Memuru Nasıl Komiser Yardımcısı Olur?

Öncelikle polis memuru olduktan sonra “komiser” olabilirsiniz. Polislikten komiserliğe geçiş için çeşitli şartları yerine getirmeniz gereklidir. Bunun için bazı şartları yerine getirmiş olmanız gerekiyor. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55. maddesinde “ihtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm gereğince bir polis memurunun komiser yardımcısı olabilmesi için:

 • Meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olması,
 • Lisans mezunu olması,
 • Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması,
 • Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirmesi gerekmektedir.

Polis memurlarının komiser yardımcısı olabilmeleri için gereken şartlar detaylı olarak Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Anılan Yönetmelik hükümlerine göre bir polis memurunun komiser yardımcısı olarak atanabilmesi için

 • Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) başvuru ve giriş şartlarını ve ayrıca sağlık koşullarını taşıması
 • PAEM giriş sınavlarında başarılı olması,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
 • PAEM eğitimini başarıyla tamamlaması,
 • Eğitim sonu sınavında başarılı olması gerekmektedir.

Polislikten komiserliğe geçişin tüm detayları Yönetmelikte şu şekilde düzenlenmiştir:

Polislikten Komiserliğe Geçiş Duyuru, Başvuru Zamanı ve Şekli

 • PAEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
 • Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.
 • Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır.
 • Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.
 • Şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

Polislikten Komiserliğe Geçişte Adaylarda Aranılan Şartlar

PAEM’e başvuru yapacak Emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
 • Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak,
 • Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
 • Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,(1)
 • Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

Polislikten Komiserliğe Geçişte Başvuruda İstenen Bilgi ve Belgeler

Adaylar;

 • C. kimlik numarasını,
 • Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
 • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
 • Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı,
 • Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

Polislikten Komiserliğe Geçiş Başvuru Usulü

 • Emniyet mensubu adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki eğitim şube müdürlüklerine/büro amirliklerine, merkez teşkilatında ise PAEM’e başvururlar. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.
 • Eksik belge ile, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Başvuru ile ilgili olarak verilen bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
 • Müracaatlar, müracaat kabul komisyonunca değerlendirilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir.
Polis Akademisi Resmi İnternet Sitesi: https://www.pa.edu.tr/
polislikten komiserlige gecis egitim suresi
polislikten komiserlige gecis egitim suresi

Polislikten Komiserliğe Geçişte Sınavlar

 • PAEM’e giriş sınavı, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
 • Emniyet mensubu adaylar için ayrıca fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından önce çoktan seçmeli yazılı test sınavı yapılır.
 • Sınavların zaman ve yerleri, Başkanlıkça belirlenir ve ilan edilir.

Yazılı Sınav

 • Yazılı sınav, test  şeklinde yapılır.
 • Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur.
 • Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıdaki gibidir.
  1. Polis meslek mevzuatı %30,
  2. Ceza muhakemesi hukuku %10,
  3. Ceza hukuku %10,
  4. Anayasa hukuku %10,
  5. İdare hukuku %10,
  6. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,
  7. İnsan hakları %10,
  8. Genel kültür %10.
 • Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık ihtiyaçlar çerçevesinde başarı puanını değiştirebilir.

Yazılı Sınava İtiraz

 • Yazılı sınav sonuçlarının ilanını takip eden iki iş günü içerisinde bizzat aday tarafından başvuru merkezlerine veya doğrudan PAEM’e yazılı olarak itiraz edilebilir.
 • Başvuru merkezlerine yapılan itirazlar bir iş günü içerisinde PAEM’e ulaştırılır.
 • İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir.
 • Sonuçlar Başkanlık internet sayfasında duyurulur.
 • PAEM’e her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Fiziki Yeterlilik Sınavı

 • Yazılı sınavda başarılı olan emniyet mensubu adaylar fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
 • Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
 • Adaylar erkek ve kadın kategorisinden sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Müdürlükçe belirlenir ve Başkanlık onayı ile uygulanır.
 • Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak zorunludur.
 • Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir ve bu sınavda başarılı olanlar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavına alınırlar.

Mülakat sınavı

 • Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına tabi tutulurlar.
 • Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır.
 • Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
 • Değerlendirmede adayın;
  1. Konu hakkında bilgi düzeyi,
  2. Kendisinden istenileni kavrama,
  3. Özgüveni,
  4. İfade etme yeteneği,
  5. Beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır.
 • Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
 • Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.
 • Mülakat sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden başvuruda bulunamazlar.
 • Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlıkça ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav Sonuç Listesinin Belirlenmesi ve İlanı

 • Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; Emniyet mensubu olan adaylar için, yazılı sınav puanının % 25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
 • Emniyet mensubu adaylar için, PAEM giriş puanına göre erkek ve kadın için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.
 • Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlık internet sayfasında ilan edilir.

Polislikten Komiserliğe Geçiş İntibak Eğitimi, Sağlık Kurulu Raporu ve PAEM’e Kayıt

 • PAEM’e geçici kaydı yapılacak adaylar en çok bir ay süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde adaylara sağlık kurulu raporu aldırılır ve bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.
 • İntibak eğitimine alınan öğrenci adaylarının geçici kayıtları intibak eğitiminin başlangıcından itibaren Müdürlükçe yapılır.
 • Geçici kayıt sırasında, PAEM’e giremeyecekleri anlaşılan, başarı listesinin ilanından en geç beş gün içerisinde Müdürlüğe başvuruda bulunmayan veya intibak eğitiminden ayrılan adayların yerine, yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, çağrı tarihinden itibaren en geç üç gün içinde Müdürlüğe bizzat müracaat etmek zorundadır. 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç, süresi içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar.
 • Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki PAEM eğitim programı planlamasına dahil edilir.
 • Geçici kaydı yapılan adayların tahkikatları Başkanlıkça tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan adaylar ile istifa eden, ya da vefat eden adayların dosyaları Müdürlük onayı ile işlemden kaldırılır.
 • İntibak eğitimini tamamlayan adaylardan, kesin kayıt için sağlık kurulu raporu ve noter tasdikli yüklenme senedi istenir. Sağlık kurulu raporu olumsuz olan ve on beş gün içinde yüklenme senedini getirmeyen adayların dosyası Müdürlük onayı ile işlemden kaldırılır.
 • Müdürlükçe PAEM’e kesin kayıtları yapılan öğrencilere PAEM öğrenci kimlik kartları verilir.
 • Sağlık kurulu raporu olumsuz olan adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında “Polis Amirleri Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenlerin şartları taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için PAEM’e planlamaları yapılır.

Eğitim Sonu Sınavı ve Atanma

 • PAEM öğrencilerinin komiser yardımcısı olarak atanabilmeleri için öğrenim süresini başarı ile tamamlamaları ve eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
 • PAEM’i başarı ile bitiren öğrencilere, Başkan ve Müdür tarafından imzalanan sertifika verilir ve eğitim sonu sınavına girmeye hak kazanırlar.
 • Sınav yerleri ve tarihleri Başkanlıkça belirlenir ve sınav tarihinden en az on beş gün önce Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.
 • Sınav, mezuniyeti müteakip en geç bir ay içinde yapılır.
 • Eğitim sonu sınavında Soru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir.
 • Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;
  1. Mesleki bilgi düzeyi,
  2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  3. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.
 • Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir.
 • Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.
 • Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir.
 • Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas olacak belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.
 • Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kurumunca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir.
 • Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
 • Sınavda başarılı olan adaylar Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre komiser yardımcısı olarak atanır.

Polislikte Komiserliğe Geçiş İdari Dava

16 Temmuz tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı  polis Amirleri Eğitim Merkezi  Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi gereğince meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş  ve 45 yaşından gün almamış lisans mezunu, kıdemli baş polis memuru, baş polis memurları ve polis memurlarının katılabileceği  ilk Derece Amirlik Eğitim Sınavı yapılacaktır. Bir polis memurunun komiser yardımcısı olarak atanması için yapılması gereken ve yukarıda özetlenen tüm iş ve işlemler iptal davasına konu olabilecek idari işlemler kapsamında bulunmaktadır. PAEM giriş sınavı başvurusuyla başlayıp eğitim sonu sınavı ve atamayla sona eren bu sürecin herhangi bir aşamasında hukuka aykırı bir durum olduğunu ve haksızlığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız süresi içinde yetkili ve görevli İdare Mahkemelerine başvurabilirsiniz. Meslek hayatınızı doğrudan ilgilendirmesi ve spesifik bir konu olması nedeniyle alanında uzman olan avukatlardan profesyonel hukuki destek almanız yerinde olacaktır.

Polislikten komiserliğe geçiş; yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve diğer şartlarının taşınması halinde mümkündür. Polislikten komiserliğe geçiş ile ilgili idari davalar ise, polislik görevini yerine getirirken komiserliğe geçiş yapmak için işlem yapan ve başarısız olup geçişi kabul edilmeyen kişilerin açtıkları davalardır. Polislikten komiserliğe geçiş ile komiser olmak isteyen kişilerin girdikleri yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı, mülakat sınavı vb. işlemlerin tamamı idari işlemdir. Bütün bunların idari işlem olmaları sebebiyle, süreç sonucunda başarısız olan aday bu işleme karşı idare mahkemesinde iptal davası açabilir. İşte bu davalar polislikten komiserliğe geçiş ile ilgili idari davalar olarak adlandırılmaktadır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık