Polislik Güvenlik Soruşturması

Polislik güvenlik soruşturması da tıpkı diğer kamu görevlilerine uygulandığı gibi mesleğe girişte belirli bir aşamaya gelen aday polislere son aşama olarak uygulanan ve belli başlı bir prosedürü olan araştırmaya verilen isimdir. Polislik mesleği kolluk kuvvetlerinin başında yer alan ve halkın güvenliğini sağlama açısından önemli bir yere sahip olan bir meslek grubudur. Dolayısıyla bu mesleğe tabi kişilerin kamu güvenliğini sarsacak nitelikte tahkikatları yahut genel güvenlik algısını sarsacak boyutta geçmişlerinin olması kamu idaresi tarafından bu şahısların tercih edilmemesi için yeterli ve geçerlidir. Polislik güvenlik soruşturması da tam olarak bu yüzden yapılmaktadır.

Polis alımlarında KPSS, fiziksel yeterlilik (spor)ve sözlü mülakatı geçtikten sonraki süreçte aylarca beklemelerinin asıl nedeni adayların güvenlik soruşturmasının uzun sürmesidir. Bu aşamada adayların tabiri caizse her şeyine bakılıyor. En ufak bir ayrıntı elenmelerine neden olabiliyor. Peki polislik güvenlik soruşturması nedir ? Nelere dikkat edilir ? Polislik güvenlik soruşturmasından elenenler ne yapmalı?

Polislik güvenlik soruşturması 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu kapsamında yapılır. Zira Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişler Bakanlığı’na bağlıdır. Polis, kamu düzen ve güvenliğini koruyan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler olarak tanımlanabilir.

PAEM Güvenlik Soruşturması

Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 17/1 uyarınca “POMEM’lere geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde POMEM Müdürlükleri tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar POMEM Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.” şeklinde mevzuatta düzenleme mevcuttur. İntibak eğitimi ile birlikte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması başlatılır.

Polislik güvenlik soruşturma sonuçlarını Polis Akademisinin sitesinde öğrenebilirsiniz. https://www.pa.edu.tr/

Polis adaylarının Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 7/j’de aranılacak niteliklerde güvenlik soruşturması ve araştırmasının olumlu olması şartı vardır. Nitekim, polislik gizlilik dereceli birimlerden olduğu için devletin iç güvenliği açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Güvenlik soruşturması, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 4/g’de “Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini” ifade ettiğini düzenlemiştir. Anayasa madde 70’te kamu hizmetine girme hakkı “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” olarak düzenlenmektedir. Güvenlik soruşturması ile kişinin kamuda çalışmasında bir sakınca olup olmadığını; kamu hizmetine girme hakkının olup olmadığını gösteren bir rapordur. Kamu hizmetine girme hakkının kullanılabilmesi adına güvenlik soruşturması kişilerin kamu görevine girerken taşıması gereken şartlar arasında sayılan ve yapılan araştırmanın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması gereken soruşturmadır.

Arşiv araştırması, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 4/f’de “Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını” ifade etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 48/8’de 03.10.2016 tarihli 676 sayılı KHK 74. maddesi uyarınca devlet memurluğuna alınacak kişiler için “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” şartı öngörülmüştür.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 11’de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar belirtilmiştir. Buna göre polis adayının kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle:

 • Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,
 • Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,
 • Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
 • Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni

araştırılır. Araştırılacak hususlara bakıldığında kişiye ait özel hususların dikkate alındığı anlaşılacaktır. Polis adaylarının kendilerine bilgilerin araştırılması nedeniyle kişinin aile bireyleri veya yakınları sebep gösterilerek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması mevzuata aykırı olur.

Polislik güvenlik soruşturması aileyi kapsar mı? Sorusunun cevabı üstte verilmiştir. Zira bulunduğu ortam deyiminden aileyi de kapsadığı açıktır. Bu sebeple 3. derece aile yakınlarınıza kadar araştırma yapılır.

Polislik güvenlik soruşturması otel kayıtları detaylı olarak incelenir. Otelde kimle kaldığınız, ne kadar kaldığını, kaç defa otele gittiğiniz ve kalınan kişinin eşiniz ve nişanlınız dışında 3.bir kişinin olup olmadığına bakılır

Polis adayları Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Güvenlik Soruşturması, Emniyet Teşkilat Kanunu, 4045 sayılı Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine Ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’na tabiidirler.

POMEM Güvenlik Soruşturmasında Elenenler Ne Yapmalı?

POMEM güvenlik soruşturmasinda elenenler İdare Mahkemesine, 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Peki polislik güvenlik soruşturmasında elenenler hangi sebeple elenir? Polislik güvenlik soruşturmasında elenme sebepleri;

 • Kişinin eğitim gördüğü ilkokul, ortaokul, lise, üniversitesi veya dershaneler.
 • 2. ve 3. Dereceye kadar akrabalar.
 • Akrabaların cezai ve idari soruşturmaları.
 • Cemaat bağlantıları (Fetö, Dhkpc, Pkk).
 • Kişinin twitter, facebook, instagram gibi sosyal mecralardaki paylaşımları.
 • Terör örgütü lehine yardım ve paylaşımları.
 • Kişinin yurt dışı bağlantıları.
 • 1. Dereceden akrabaların yüz kızartıcı suçlarının olması.
 • Devam eden ve sonuçlanmayan ceza soruşturmaları.
 • Adli sicil kayıtları.
 • Otel kayıtları.

Polis Adayları için Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Polis adayları için güvenlik soruşturması nasıl yapılır? sık sık tarafımıza yöneltilen sorulardandır. Polislik mesleği niteliği itibariyle devletin iç güvenliğini, kamu düzenini ve devletin birliğini sağlaması nedeniyle detaylı bir soruşturma ve araştırma yapılması gereken stratejik kurumlardandır. Bu nedenle 657 kapsamındaki diğer memurlar hakkında sorun teşkil etmeyen hususlar polis alımında sorun teşkil edebilir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 7/1’de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır.” şeklinde açıklanmıştır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 8/2’de “Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince birinci fıkra dışında kalanlar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması ilgili kurumun talebi doğrultusunda yapılır.” olarak düzenlenmektedir. Böylece Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında tutulan kayıtlara ulaşmaya, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkilidir.

Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 21/1’de kesin kayıt-kabul ile ilgili “Geçici kaydı yapılan adayların 7 inci maddede belirtilen esaslara göre POMEM Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır…” düzenlemesi mevcuttur. Geçici kaydı yapılan polis adaylarının intibak eğitimlerinin başında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaya başlanır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 12/b’de “Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya mahalli mülki idare amirliklerince (a) bendi kapsamındaki talepler hariç yapılması öngörülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine gerçekleştirilir. İllerden gelen talepler valilikler aracılığı ile yapılır.” denmektedir.

Yukarıdaki maddeler ışığında öncelikle polis adaylarının kuruma başvurarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu eksiksiz doldurmaları gerekir. Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 21/1’e göre POMEM Müdürlüklerinin talebi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya mahalli mülki idare amirliklerince yapılması öngörülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 12/b uyarınca, gerçekleştirilir.

Güvenlik soruşturması yapılırken olumsuz durumu olanların evrağının bir kopyası Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Diğer kurumlar tarafında da güvenlik soruşturması yapılırken olumsuz durumu olanları kurumlar kendi aralarında paylaşır.

Polislikte güvenlik soruşturması ne zaman yapılır? sorusunun cevabı ise okula girmeden itibaren başlar. Okul süresince devam eder. Okula girmeniz güvenlik soruşturmanızın olumlu olduğu anlamına gelmez.

Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 20/2’de “Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan adaylar bir daha POMEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.” denmektedir. İlgili madde kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma olumsuz sonuçlanan kişi POMEM giriş sınavlarına tekrar başvuramaz.

Polislik Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği madde 12/c’de “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılır. Soruşturma ve araştırma sonucunu içeren bilgi ve belgeler ilgilinin işlemini yapan makamlardaki dosyasında asgari “gizli” gizlilik derecesinde aidiyet konusuna göre fiziki ve/veya elektronik ortamda muhafaza edilir.” denmektedir. İlgili madde uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma talebi üzerine; arşiv araştırması sonuçlarını en geç 30 iş günü, güvenlik araştırması sonuçlarını ise en geç 60 iş günü içinde cevaplandırmakla yükümlüdür. İş günü resmi tatil ve hafta sonlarının dahil edilmediği günlerdir. Haftada 5 iş günü varsa 60 iş günü 80-90 normal güne denk gelmektedir.

Polislik Güvenlik Soruşturması Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 20/2’de “Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan adaylar bir daha POMEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.” denmektedir.

Polis adayları tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı kurum tarafından yazılı olarak yapılacak resmi tebligatla öğrenilir. Polis adayları aynı zamanda ikamet ettiği yer emniyet müdürlüklerinden veya karakollardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunu öğrenebilir. Ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun neden olumsuz geldiğine dair kişiye herhangi bir bilgi verilmez.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasının tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari dava açılmalıdır. Söz konusu idari dava İdare Mahkemesi’nde görülmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Polis Adaylarında Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar Ne Yapmalı?

Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar madde 21’de “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dosyaları POMEM Müdürlüğü tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.” denmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı onayıyla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ilişiği kesilir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının gizliliği sebebiyle neden olumsuz sonuçlandığına dair bir açıklama yapılmamaktadır. Kişinin neden olumsuz sonuçlandığına dair bilgi sahibi olması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması neticesinde ilişiğinin kesilmesi işleminin iptalinin istenmesi için yasal süre içerisinde dava açma hakkı kullanılmalıdır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle ilişiği kesilen polis adayları tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde idari işlemin iptali için idari işlemi yapan idari merciiye karşı idari merciin bulunduğu yer İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmalıdır. 60 günlük süre hak düşürücü niteliktedir, aksi takdirde dava açma hakkı sona erer.

Açılacak olan idari davada; işlemin iptali, maddi ve özlük haklar talep edilir. Dava lehe sonuçlandığı takdirde kişinin ataması yapılıp tüm maaşlar toplu alınacaktır. Bu nedenle davanın idare hukuk avukatı eliyle yürütülmesi kişinin menfaatini koruma bakımından hayati önem arz etmektedir. Zira idare avukatı en kısa sürede, sizlerin menfaatini koruyarak davanın lehe sonuçlanması için hukuki desteği sağlayacaktır.

Ancak her alanda olduğu gibi idari davalarda uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile emsal kararlar ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için idare hukukunda uzman bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir; böylece ilerde karşılaşabilecek hukuki sorunlar önlenecektir. İdare hukuku avukatı size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlayacaktır.