Memur Hukuku

Polis Okulu Yıl Sonu Mülakatı

Polis Okulu Yıl Sonu Mülakatı Nedir?

Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (POMEM, PMYO, PAEM) eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan adayların, mezun olabilmek için polislik eğitim sonu sınavına girmeleri ve bu sınavları başarıyla geçmeleri gereklidir. Polis okulu yıl sonu mülakatı 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılır. Pomem yıl sonu mülakatında adayların polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları için yeterli olup olmadıkları hususu değerlendirilir.

Pomem yıl sonu mülakatından elenenler neden elendiğine dair net bir cevap alamasa da genel olarak şu duyum kulaktan kulağa dolaşmaktadır. Polis okulu eğitimi süresince öğrencilerin güvenlik soruşturmaları devam etmekte ve problemli olanlar bitirme mülakatından elenmekte şeklinde genel bir söylenti hakimdir. Bu duyum doğru olsa dahi sizler mülakattan düşük not almanız sebebi ile elendiniz. Açılacak idari dava da mülakatın iptaline yönelik olacaktır.

idari davalar

Adayların,  Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) veya Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mezunu olarak polis memuru olmaları ya da Polis Amiri Eğitim Merkezi (PAEM ) mezunu olarak komiser yardımcısı kadrosunda göreve başlayabilmeleri için eğitim sonu sınavlarını başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan başarısız olan adaylar, polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanamazlar. Yıl sonu mülakatında başarısız olan adaylar sadece diploma alarak mezun olmaktadırlar.

Polislik dönem sonu yani yıl sonu mülakatında sorulan sorular genelde polislik mesleği ile ilgili ve sizin dönem boyunca aldığınız derslerden çıkacaktır.  Yani bu ders, mevzuat,  silah bilgisi, savunma taktikleri vs bunlardan çıkar. Çektiğiniz soruya tam ve eksiksiz cevap vermeniz önemlidir. Fakat soruya doğru cevap vermeseniz dahi başarılı olabilirsiniz. Önemli olan sizin orada ki tutumunuz ve kendinizi ifade etme yeteneğiniz.

Yılsonu mülakatı 2-3 dakika sürmektedir. Komisyon size numara çektirip bu numaranın karşılığı soruyu yöneltir ve cevaplamanızı ister. Sonrasında bir kaç soru daha sorarak mülakatı bitirir.

Bununla birlikte çok sayıda aday üniversite mezunu olmalarına ve POMEM eğitimini yüksek puan ve ortalamaya sahip olarak büyük bir başarıyla tamamlamalarına rağmen birkaç dakika bile sürmeyen bir sözlü sınavda kendilerine sorulan bir soru üzerinden değerlendirilmekte ve başarısız sayılmaktadırlar. Birkaç dakika içinde tek bir soru üzerinden adayın mesleki bilgi düzeyinin, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun değerlendirilemeyeceği açıktır. Zaten üniversite mezunu olan bir aday altı ayı bulan zorlu POMEM eğitimini başarıyla tamamlayarak bu niteliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bir kişinin yıllar boyu süren eğitim ve emeğinin birkaç dakikalık bir mülakat sonucunda heba edilmesi hukukla ve hakkaniyetle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

Ne yazık ki bir çok aday başarılı eğitim hayatlarına rağmen sözlü sınavda başarısız sayılmakta ve hayalleri olan polis üniformasını giyememektedir. Diğer taraftan, güvenlik soruşturmasında bir sorun olmamakla birlikte hakkında şüphe duyulan adayların sınavda başarısız olma bahanesiyle elendikleri de sıklıkla dile getirilmektedir.

Pomem yıl sonu mülakatına maalesef itiraz mümkün değildir. Sadece idari dava açılabilir. Pomem yıl sonu mülakatından elenenler 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Dava İdari Mahkemesinde açılmalıdır. Aynı şekilde dava sadece Ankara İdare Mahkemesine açılmalıdır. Aksi takdirde yetkisizlik kararı verilir ve 2-3 ay zaman kaybı yaşarsınız.

Polis Okulu Yıl Sonu Mülakatında Ne Sorulur? Nelere Dikkat Edilir?

PMYO, POMEM ve PAEM eğitim sonu mülakatları eğitim ve öğretim yılının son haftasında eğitim gördükleri okulda yapılır. Pomem bitirme mülakatında sorulan soruya doğru cevap verilen elenen veya soruya yanlış veya hiç cevap vermeyip başarılı olan adaylar vardır. Bu durum hukuk ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Fakat idare bu nokta da takdir yetkisini sınırsız kullanarak adaletsizliğe neden olmaktadır.

Pomem yıl sonu mülakatı; polis okulunu başarılı ile tamamlayan öğrencilerin tabi tutulduğu sözlü mülakata denir.  Yani polis okuldaki dersleri başarı ile tamamlamış olan polis öğrencileri bu mülakattan 70 üstü aldıkları takdir de  eğitimini tamamlamış olacaklar.

pomem yil sonu mulakat

Yapılan bu mülakat 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” uyarınca aşağıdaki şekil ve esaslara uygun olarak yapılır:

Sınav Şekli ve Esaslar;

MADDE 8 – (1) Soru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir.

(2) Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;

a) Mesleki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

(3) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir.

(4) Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.

(5) Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir.

(6) Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas olacak belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kurumunca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir.

(8) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.”

pomem yıl sonu mulakati elenme

Polis Okulu Yıl Sonu Mülakatından Elenen Adaylar Ne Yapmalı?

Yukarıda belirtildiği üzere polislik yıl sonu mülakatına itiraz edilemez. Bu sebeple yıl sonu mülakatına dava açmak zorunlu ve tek yoldurPolislik yıl sonu mülakatından elenen adayların 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne Yürütme Durdurma İstemli İptal Davası açmaları gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süre olup, geçirildiği takdirde dava açma hakkınız son bulacaktır.

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay içtihatları sözlü sınavların yazılı sınavların nesnel sonuçlarını ortadan kaldırmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bakımdan POMEM eğitim sonu sınavlarında başarısız olmanın nadiren ve istisnai durumlarda söz konusu olabilmesi gerekmektedir. Çünkü zaten üniversite mezunu olan ve POMEM eğitimlerini başarıyla tamamlayan adayların sözlü sınavlarda başarısız olmaları hayatın olağan akışına aykırıdır.

Tüm bunlara karşı adayların elinde hukuki mücadele dışında bir yol bulunmamaktadır. Açılacak iptal davalarında sınavın usulüne uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı, özellikle komisyonların usulüne uygun bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığı, soru ve cevapların kayıt atına alınıp alınmadığı araştırılmalı, sınav süreci detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Eğitim ve meslek hayatındaki başarılara vurgu yapılmalı, birkaç dakika bile sürmeyen bir sorudan ibaret bir mülakatta başarısız sayılarak haklarından mahrum bırakılmanın eğitim hayatının nesnel sonuçlarını ortadan kaldırdığı ve hayatın olağan akışıyla bağdaştırılamayacağı vurgulanmalıdır.

Dava sonucunda verilen iptal kararı ne yazık ki adayın doğrudan atanması sonucunu doğurmamaktadır. Mahkemeler adayın tekrar sınava alınması gerektiğini ifade etmektedirler. Bu yaklaşımın yaşanan mağduriyetleri gideremeyeceği açıktır. İdarenin sınavı iptal ettiren bir adaya karşı daha kararlı bir tutum izlemesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle iptal kararının doğrudan atamayı gerektirecek bir şekilde verilmesi ve bu yönde uygulanması daha isabetli olacaktır.

Polis okulu yıl sonu mülakat davaları idare mahkemesi görev alanına giren davalardır. Bu davalar sadece Ankara İdare Mahkemesi’ne açılır. Farklı bir ilde açılması durumunda yetkisizlik kararı verilerek dosyanız Ankara’ya gönderilir. Bu da 2-3 ay süre kaybetmeniz anlamına gelecektir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık;  polis okulu davarında, polislik mesleğinin içerisinden gelen ve uygulamaya hakim avukatlarıyla, mülakatın iptali için İdare Mahkemesi’ne açılacak yürütme durdurma istemli iptal davasını en iyi ve sorunsuz şekilde yürütmektedir.

Polis Akademisi; Polis Meslek Yüksekokulları’ndan (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri’nden  (POMEM) ve Polis Amiri Eğitim Merkezi’nden  (PAEM) yıl sonu mülakatı sebebiyle elenip Yürütme Durdurma veya İptal Davasını Kazanarak okula dönen adayların bu kararlarını 30 gün içerisinde uygulamaktadır.

Son olarak belirtmek isteriz ki; yıl sonu mülakatında size yöneltilen soruyu bilseniz dahi elenme ihtimaliniz vardır. Zira bu yönetmeliğin getirilmesinde amaç güvenlik soruşturması olumsuz olan adayların mülakat gibi idarenin takdirinde olan bir zemine alınarak denetlenebilirliğini azaltmak, kişilerin idari dava açarak geri dönmelerini engellemektedir.


kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

En yukarı çık