0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

PAEM, POMEM ve PMYO Öğrencilikten Çıkarılma (Okuldan Atılma)

11pmyo ogrencilikten cikarilma okuldan atilma

Polis Akademisi, 2015 yılında gerçekleştirilen hukuki düzenleme ile birlikte, çağın gereklerine uygun ve gelişmiş demokratik ülkelerdeki eğitim sistemleriyle çok daha uyumlu bir şekilde, akademik ve teknik bakımdan daha güçlü bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu dönüşümün neticesinde, yeni kurulan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) bünyesinde polis yöneticisi ve Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) vasıtasıyla polis memuru yetiştirmenin yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitim sorumluluğu da Polis Akademisi’nin görev sahasına dahil edilmiştir. Polis Akademisi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Polis Akademisine bağlı kurumlardan atılan öğrenciler 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Okuldan atılma disiplin cezası önemli bir disiplin cezasıdır. Bu nedenle idare hukukunda uzman avukat ile çalışılması önerilir.

Polis akademisi içerisinde çeşitli eğitim birimleri mevcuttur. Sıralamak gerekirse;

 • Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM)
 • Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM)
 • Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO)
 • Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
 • Adli Bilimler Enstitüsü
 • Trafik Enstitüsü’dür.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi: Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri: Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 2 yıllık yüksekokul mezunlarından ve 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilmektedir.

Polis Meslek Yüksek Okulları: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü: Enstitü, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün öğretim üyesi ihtiyacını karşılamayı, Güvenlik Bilimleri alanında uzman personel yetiştirmeyi ve güvenlik çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde akademik katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Adli Bilimler Enstitüsü: Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde Delil Bilimi (Kriminalistik) Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Anabilim Dalı ve Bilişim, Teknoloji ve Mühendislik Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Enstitü bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, programın gerektirdiği tüm donanıma sahip olması, teorik ve pratik uygulamaları öğrenmesi ve bunları uygulayabilir duruma gelmesi amaçlanmaktadır. Modern teknolojilerle ve bilimsel yöntemlerle, yeni teknolojiler geliştirmek üzere çalışarak yargıya ve topluma hizmet edebilecek, dünya standartlarına erişmiş araştırmacı-eğitici adli bilimciler yetiştirilmesini amaçlanmaktadır.

Trafik Enstitüsü: Kurulan Trafik Enstitüsü ile trafik ve ulaşım alanında ihtiyaç duyulan uzman personel ile akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir.

PAEM, POMEM ve PMYO ilişik kesilme (Okuldan atılma) ile ilgili danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İdare Hukuku Avukatı ile irtibata geçebilirsiniz.

pmyo okuldan atilma
pmyo okuldan atilma

 

PAEM, POMEM ve PMYO Öğrencilerinin Polis Akademisi ile İlişiklerinin Kesilmesi

Paem, Pomem ve Pmyo öğrencileri, yukarıda belirtilen şartları taşıdıkları takdirde eğitime hak kazanacaklardır. Nitekim eğitim öğretim dönemi içerisinde, okula başvuran adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması veya belirtilen özelliklerin artık mevcut olmaması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir. Bu durumda okuldan atılma işlemiyle aynı sonuçları doğuracaktır.

Polis Akademisi disiplin mevzuatı gereğince de, başvuru şartlarından hariç, eğitim öğretim esnasında öğrencilere tanınan ceza kredileri ile de çeşitli yaptırımlar uygulanabilecektir. Bu yaptırımların amacı cezalandırma sisteminden çok, akademinin disiplinli bireyler yetiştirme amacına yöneliktir.

Her öğrenci için öğrenci disiplin işlemlerini yürüten birimce bir öğrenci sicil fişi tutulur. İşlenen disiplin suçları ile verilen disiplin cezaları ve ödüller bu sicil fişlerine işlenir. Okuldan atılma işlemi disiplin puanıyla olacaksa bu siciller çok önemlidir. Emniyet mensubu olan PAEM öğrencileri hariç, eğitim ve öğretime başlayan her öğrenciye yüz (100) disiplin notu verilmiş kabul edilir. Öğrencilerin disiplinsiz hareketlerinden dolayı kendilerine verilen cezaların karşılığı olan ceza puanları, bu yüz (100) disiplin notundan düşürülür. FYO ve PMYO öğrencileri için, her eğitim-öğretim yılı sonunda, başarılı öğrencilerin o yıl içinde aldıkları disiplin ceza puanlarının yarısı silinir. Aynı sınıfı tekrar eden öğrencinin okumuş olduğu ilk sınıfta aldığı disiplin cezası puanları yarıya düşürülmez. İçinde bulunulan yıla ait akademik takvim içerisinde herhangi bir zamanda PAEM, POMEM öğrencileri için (20) yirmi, FYO ve PMYO öğrencileri için (40) kırk disiplin ceza puanını aşanların, yılsonu başarı notu dikkate alınmaksızın haklarında Disiplinsizlik sebebiyle eğitim kurumundan çıkarılma hükümleri uygulanır. İçinde bulunduğu akademik yılda işlediği fiillerden dolayı beş (5) veya daha aşağı ceza puanı alan ve derslerinde başarılı olup sınıfını geçen öğrencilerden, bir sonraki yıl disiplin suçu işlemeyenlerin aldığı bu ceza puanları ilgilinin müracaatı aranmaksızın tamamen sicilden silinir ve bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında nelerin araştırılacağını bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/yurutmenin-durdurulmasi-sartlari-itiraz-iyuk-27/

pomem ogrencilikten cikarilma okuldan atilma
pomem ogrencilikten cikarilma okuldan atilma

Disiplin Notları

Yetkili disiplin amirleri ve disiplin kurullarınca verilen cezalar karşılığında yüz (100) disiplin notundan aşağıdaki esaslara göre indirim yapılır.

 • Ceza Nöbeti: Sıfır (O) puan
 • Uyarma: Bir (1) puan
 • Kınama: Birbuçuk (1,5) puan
 • Hafta sonu izinsizliği: Her gün için iki (2) puan,
 • Eğitim kurumundan uzaklaştırma: Her gün için üç (3) puan
 • Eğitim kurumundan çıkarma: Yüz ( 100 ) puan

Soruşturma evrakı hazırlanarak re ‘sen verilen cezalarda yukarıda belirtilen disiplin puanlarının yarısı verilir. Ancak, Sınıflar Büro Amiri, Sınıf Amirleri ve Sınıf Komiserlerince re ‘sen verilen cezalar nedeniyle disiplin puanı düşülmez.

Öğrencinin aldığı ceza puanı toplamı PMYO için (20) yirmi’ye, PAEM ve POMEM için (10) on’a ulaştığı zaman idare tarafından, bu durum öğrenciye ve ailesine yazılı olarak bildirilir. PMYO öğrencileri için ceza puanı toplamı otuz’a (30), PAEM ve POMEM öğrencileri için(15) onbeş’e ulaştığı zaman öğrenci, kurumun rehberlik ve psikolojik danışma büro amirliğine sevk edilir. Verilen rapora göre öğrencinin durumu yetkililerce değerlendirilerek okul içinde rehabilitasyona tabi tutulur veya diğer idari işlemler tesis edilir. 40 puanı aşanlar ise okuldan atılır.

Disiplinsizlik Sebebiyle Eğitim Kurumundan Çıkarılma (Okuldan Atılma)

Disiplin puanı toplamı yukarıda belirtilen esaslara göre;

 • FYO ve PMYO öğrencileri için kırk’ı (40),
 • PAEM ve POMEM öğrencileri için yirmi’yi (20)

Aşan öğrenci yılsonu başarı durumu değerlendirilmeksizin ve sadece verilen disiplin cezaları ile karşılıkları olan disiplin puanları dikkate alınarak, ilgili disiplin kurulunun kararı, Başkanın önerisi ve Genel Müdür onayı ile eğitim kurumundan çıkarılır. Polis okulundan ilişiği kesilen öğrenciler 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.

Eğitim Kurumundan Çıkarma Cezası (Okuldan Atılma)

Öğrencinin, bir daha Polis Akademisine bağlı hiçbir eğitim öğretim kurumu öğrenciliğine alınmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir. Eğitim kurumundan çıkarma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır;

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 302 ile 339 uncu maddeleri arasında yer alan, (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç) Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar ile Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçlarından birini işlemek,
 • Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve sövme, onu temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini tahrip etme, kırma, kirletme ya da bu suçları işlemeye teşvik etme,
 • Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, sahtecilik, kalpazanlık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, tüketim ve kullanım kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açıklamak veya açıklanmasına neden olmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kasten adam öldürme, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira suçlarından bir ya da birden fazlasını işlemek,
 • Siyasal partilere üye olmak veya siyasi partilerin, ideolojik amaçlı faaliyet yürüten dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak veya siyasi partilerin yararına veya zararına çalışmak veya siyasal eylemlerde bulunmak veya görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık ve kapalı yer toplantılarına, gösteri yürüyüşlerine, katılmak,
 • Eğitim kurumunda yetkisi olmaksızın arama yapmak, herhangi bir kimsenin eşyalarına el koymak, zorla veya rızası olmadan postalarını açmak gibi eylemde bulunmak, başkalarını bu tür eylemlere kışkırtmak,
 • Kişilere veya gruplara dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak ve kişiler arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, yazı yazmak, resim yapmak veya bu tür eylemleri internet veya herhangi bir kitle iletişim aracı yolu ile yapmak, yaptırmak veya bu tür eylemleri öven yayınları bulundurmak,
 • Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak veya bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını engellemek ya da buna katılmak ya da katılmaya tahrik ya da teşvik etmek ya da arkadaşlarını disiplinsizliğe ve suç işlemeye teşvik etmek,
 • Öğrenimi sırasında veya izinli olduğu zamanlarda sivil veya resmî elbiseli olarak siyasi veya ideolojik mahiyetteki konferanslara bilerek katılmak, bu gibi faaliyetleri düzenlemek veya siyasi mahiyetli dernek, lokal, şube gibi yerlere gitmek,
 • Depresantlar, Stimulantlar, Halisünojenler, uyarıcı, yatıştırıcı, hayal gördürücü veya Türkiye de mevcut mevzuatlarda “Uyuşturucu madde” tanımına uyan veya uymayan fakat “keyif verici” olarak kullanılan doğal veya sentetik olarak üretilmiş veya benzeri maddeleri, yasal olarak reçete ile satılan ve doktor tavsiyesi olmadan yukarıda sayılan etkileri göstermesi için kullanmak, üretmek, saklamak, taşımak, satmak, satın almak veya yakalanacağı sırada ortadan kaldırmak, bu gibi maddeleri eğitim kurumuna getirmek, eğitim kurumunda muhafaza etmek veya ticaretini yapmak, bu gibi maddelerin kullanımını teşvik etmek veya özendirecek faaliyette bulunmak, kaçakçılık yapmak veya tüm bu eylemleri yapanlarla ilişki kurmak, yardım etmek, aracılık etmek,
 • Siyasi, ideolojik mahiyetteki her türlü basın veya yayın organı için yazı yazmak, ilân vermek, resim göndermek, basın ve yayın organlarına veya mensuplarına haber ve mesaj vermek, resim ve film aldırmak, beyanatta bulunmak, röportaj yapmak,
 • Sınav öncesinde veya esnasında başkasını kopya sağlamaya zorlayıcı her türlü eylemde bulunmak,
 • Disiplin soruşturması ile ilgili veya disiplin kurulunun çalışmalarını zor kullanarak yahut tehditle engellemek veya engellemeye çalışmak,
 • Arkadaşının veya bir başkasının iffet ve namusuna rızaen veya zorla tecavüz etmek, hem cinsiyle ilişkiye girmek veya buna teşebbüs etmek veya iffetsizliği sabit olmak ya da cinsel tatmin amaçlı üç ve daha fazla kişiyle toplantı düzenlemek veya düzenlenmiş toplantılara katılmak, bilerek başkalarını bu tür yerlere davet etmek veya götürmek veya pornografik resim, film ve benzerini çekmek veya çektirmek ya da tamamen çıplak olarak birden fazla kişi ile bilerek bir arada bulunmak.
 • Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da bu örgüt üyelerini veya kaçak kişileri güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya bu örgütler ile mensupları lehinde propaganda yapmak, övücü söz söylemek, yazı yazmak, bunlara ait sembol, işaret ve amblemleri taşımak, taşıtmak, bulundurmak,
 • Eğitim kurumunda içtimalara, törenlere, etütlere, derslere, yoklamalara, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara veya uygulama çalışmalarına girilmesine veya yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, öğrencileri dışarı çıkarmak, bu yolda kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak, bu faaliyetlere girilmemesi veya engellenmesi için propaganda yapmak, kışkırtmak veya zorlamak ya da karar alınmasını sağlamak, alınan karara katılmak veya karar uyarınca bu faaliyetine katılmamak,
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun uyarınca bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini izinsiz olarak bulundurmak, taşımak, kullanmak ya da kendisine eğitim veya benzeri amaçlarla teslim edilmiş olan silah veya mühimmatı satmak, başkasına vermek, izinsiz olarak eğitim alanının dışına veya eğitim kurumu dışına çıkarmak,
 • Eğitim kurumu içinde veya dışında, tek veya toplu halde Devlet büyüklerine, Emniyet Teşkilatı polis amirlerine, eğitim kurumu; yöneticilerine, amirlerine, üstlerine, öğretim elemanlarına, memurlarına veya güvenlik kuvvetlerine karşı; fiili saldırıda bulunmak veya dövmek veya dövme girişiminde bulunmak, söz, yazı veya fiil ile hakaret etmek veya tehdit etmek veya bu gibi hareketleri düzenlemek yahut kışkırtmak,
 • Bir veya birden fazla kişiye her ne sebeple olursa olsun insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden kişinin acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştirmek, maddi ve manevi eziyet ve işkence yapmak veya yaptırmak,
 • Yol kesmek, adam kaçırmak veya rehin almak, soygun yapmak, görevli olduğunu beyan ederek resmi sıfat ve görevi kullanarak menfaat temin etmek veya sayılan eylemlerden birine teşebbüs etmek,
 • Yasadışı kuruluşlara üye olmak, ilişki kurmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak, bu gibi kuruluşların sloganını söylemek veya sembol veya işaretini söz ve hareketleriyle yapmak, bir yerlere yazmak, çizmek, lehine konuşmalar yapmak, başkalarının aynı şekilde davranmasını teşvik etmek, bu tür kuruluşların adını kullanarak başkalarını tehdit etmek.
 • Siyasi ve ideolojik amaçlarla yabancı bayrak, sembol, rozet taşımak, kullanmak, sözlü, yazılı ve benzeri şekillerde yayın yapmak, bu amaçla marşlar ve sloganlar söylemek, resim, afiş, pankart taşımak veya benzeri şekillerde hareket ve davranışlarda bulunmak,
 • Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği ilkesine, Atatürk’ün manevi şahsiyetine Cumhuriyetin niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi kişisel veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya başkalarını katılmaya zorlamak ve bu konularda propaganda yapmak,
 • Geçerli mazereti olmaksızın eğitim/öğretime, staja, uygulamalı kampa veya diğer eğitim faaliyetlerine beş gün veya daha fazla geç gelmek, verilen izinlerden aralıksız olarak beş gün veya daha fazla geç dönmek veya dönmemek, beş gün veya daha fazla süre ile eğitim kurumundan firar etmek veya uygulamalı kamp eğitimine katılmamak,
 • Genelevlere veya birleşme yerlerine veya fuhuş yapılan evlere veya konsomatris çalıştırılan bar, pavyon ve gazino ve benzeri yerlere gitmek, genelev ya da fuhuş yapılan yerlerle, bar, pavyon, gazino ve benzeri yerlerde çalışan kadınlarla ya da çevresinde iffetsizlikle tanınan kadın ya da erkeklerle karı – koca gibi yaşamak ya da ilişki kurmak ya da küçük yaşta kız veya erkekle veya kadın veya erkekle cinsel ilişkiye girdiği sabit olmak ya da ilişki kurmak veya güvenlik açısından sakınca bulunan kişilerle birlikte yaşamak veya ilişkiye girmek,
 • Umuma açık yerlerde alkollü içki içmek, eğitim kurumuna sarhoş veya içki içerek gelmek veya kurumda içki içmek veya kuruma alkollü içki getirmek ya da muhafaza etmek veya resmi giysiyle gizlenemeyecek derecede sarhoş olarak görünmek,
 • Eğitim kurumunda arkadaşlarına veya başkalarına ait eşya veya benzeri şeyleri habersiz almak veya çalmak,
 • Resmi makamlarca kendisine teslim edilen kimlik kartı ve benzeri her türlü resmi belgeyi bir başkasına vermek veya kullandırmak,
 • İntihara teşebbüs etmek, teşvik veya azmettirmek,
 • Eğitim kurumu içinde veya dışında arkadaşını darp etmek ya da kavgayı fiilen ilk olarak başlatmak,
 • Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ortak hareket etmek veya ilişki kurmak,
 • Suç kanıtlarını yok etmek veya bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak ya da saklamak, saklanmasına yardımcı olmak yahut değiştirmek,
 • Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza atmak veya attırmak,
 • Polislik mesleğinin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak veya medya kuruluşlarına bilgi, yazı, demeç vermek, aynı fiilleri internet ve benzeri araçlarla işlemek olarak sıralanmıştır.

Soruşturmanın Yapılış Şekli ve Soruşturmayı Tamamlama Süresi

Soruşturmacı; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen esaslar çerçevesinde tanık dinler, olay yerinde inceleme yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir, gerektiğinde bunları istinabe yoluyla da yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, ifadeyi yazan ile ifade sahibi, yer gösterme sırasında hazır bulunanlar ile belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında tanığın kimliği, açık adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir. Tüm yetkililer ve personel; soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.

Disiplin soruşturmasına, suçun öğrenilmesine müteakip Disiplin yönetmeliğinin 37. maddesinde belirtilen süreler içerisinde en kısa zamanda başlanır. Soruşturma kararı geciktirilmeden soruşturmacıya bildirilir. Eğitim kurumundan çıkarılmayı gerektiren fiillerle ilgili disiplin soruşturmaları en geç otuz (30) gün içinde, diğerleri ise en geç yirmi (20) gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma emrini veren disiplin amiri gerekçeyi uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini zamanaşımı süresini de dikkate alarak uzatabilir.

Savunma Hakkı

 • Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, ifadesini vereceği tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde, ifadesini vermek üzere hazır bulunması istenilir.
 • Öğrenciye yollanacak davetiyede; davete özürsüz olarak uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, ifade vermek hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve dosyada mevcut diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli soruşturma raporunun tanzim edileceği bildirilir. Bu soruşturmalar sırasında geçerli bir özür bildiren veya zorunlu nedenlerle ifade verme konusundaki davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden üç gün süre verilir ve yazılı ifadesini vermesi istenir.
 • Soruşturma; öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür. Ancak, savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkân verilmez.
 • Hazırlanan soruşturma raporu üzerine yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu başkanı veya görevlendireceği üye ya da yetkili kişi, hakkında soruşturma yapılanın savunmasını üç gün içerisinde alır. Öğrenciye savunma konusunda gönderilecek yazıda üç gün içerisinde savunmasını yapmadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı, belirtilir.

Soruşturma Raporu

Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda; soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği ve vatandaşlık numarası, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan ifadeler özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. Varsa, belgelerin asıl veya onaylı suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan disiplin amirine tevdi edilir.

Öğrencinin, disipline aykırı fiili işledikten sonra başka bir eğitim kurumuna geçmesi veya eğitim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması; soruşturma açılmasına, soruşturmanın devamına veya gerekli disiplin kararının alınmasına, engel teşkil etmeyecektir.

Soruşturmanın Sonuçlandırılması ve Karar

Soruşturma raporu ve dosyası, soruşturma yaptırmaya yetkili disiplin amiri tarafından incelenerek ya doğrudan sonuçlandırılır veya yetkili disiplin kuruluna derhal sevk edilir. Disiplin kurulu, başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır. Kurulda; raportörün açıklamaları dinlendikten sonra dosyanın görüşülmesine geçilir. Kurul, öğrencileri dinleyebileceği gibi gerek görürse tanık ve soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu; soruşturma raporunda önerilen ceza ile bağımlı olmayıp, bu cezayı kabul edip etmemekte serbesttir. Disiplin amiri veya disiplin kurulu gerekçeli olarak başka bir cezanın verilmesine de karar verebilir. Ayrıca, eksik olarak değerlendirdiği soruşturma dosyasını zamanaşımı süresini de göz önünde bulundurarak ara kararı ile aynı veya başka bir soruşturmacıya gönderebilir. Eğitim kurumundan çıkarma cezasının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyanın tamamlandığı tarihten itibaren en geç onbeş (15) gün içinde karar vermek zorundadır.

Ceza nöbeti, uyarma, kınama, hafta sonu izinsizliği ve üç güne kadar (üç gün hariç) uzaklaştırma cezaları sadece hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye bildirilirken;  Eğitim kurumundan çıkarma cezası verildiği takdirde, ayrıca ilgili Emniyet birimlerine ve öğrencinin bağlı bulunduğu askerlik şubesine, yazılı olarak bildirilir.

Zamanaşımı

Eğitim kurumundan çıkarma cezalarında altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarının işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin cezası verildikten sonra açılan dava sonunda verilen iptal veya yürütmenin durdurulması kararı üzerine yeniden işlem tesis edilmesi gereken hallerde zamanaşımı süresi işlemez. Zamanaşımı süresi;

 • Ani suçlarda fiilin bütün unsurlarının tamamlandığı,
 • Sürekli suçlarda kesintinin gerçekleştiği,
 • Zincirleme suçlarda, son disipline aykırı fiilin işlendiği,
 • Teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı,
 • İştirak halinde işlenen toplu suçlarda ise; fiile toplu suç özelliğini verecek derecede iştirak halinin tamamlandığı, andan itibaren disiplin suçu oluşmuş sayılır ve zamanaşımı süresi başlar.

İdarenin disiplin cezası olarak tesis ettiği, eğitim kurumundan çıkarma cezası işlemine karşı tebliğden itibaren, idare mahkemelerinde 60 gün içerisinde iptal davası açılabilmektedir.

PAEM, POMEM ve PMYO Giriş Şartları

Okuldan atılma yani öğrencilikten ilişiğin kesilmesine anlatmadan önce PAEM, POMEM ve PMYO’ya nasıl girilir hususunu anlatmakta fayda vardır.

Polis amirleri eğitimi merkezi öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • KPSS’ de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocaktarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

PAEM’e başvuran adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak; Önlisans, lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler.
 • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 • Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocaktarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
 • Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı sunmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Polis Meslek Yüksek Okulu öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak.
 • ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.
 • Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, yukarıda belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak.
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocaktarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
 • Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
 • Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
 • Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

olarak belirtilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Disiplin puanı; FYO ve PMYO öğrencileri için kırk'ı (40), PAEM ve POMEM öğrencileri için yirmi’yi (20) aşan öğrenci okuldan çıkarılır. (Okuldan atılır.)

Okuldan atılan PAEM, POMEM ve PMYO öğrencisi 60 gün içinde idare mahkemesine, yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın