Subaylık Başvurularında Hangi Durumlar Engel Teşkil Eder

Subaylık Başvurularında Hangi Durumlar Engel Teşkil Eder

subaylik basvurulari engel haller nelerdir

Milli Savunma Bakanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına personel temini amaçlı muvazzaf/sözleşmeli subay alımları ile harp okullarına öğrenci temini sırasında uygulanan esaslar ve başvuru şartları hakkında sıklıkla karşılaşılan “Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık Başvurularında Hangi Durumlar Engel Teşkil Eder?” ve “Harp Okulları Başvurularında Hangi Durumlar Engel Teşkil Eder?” sorularına makalemizde cevap bulabilirsiniz.

Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık Eğitimi ve Harp Okullarının Birbirinden Farkı Nedir? Ben Hangisine Başvurabilirim?

  • Muvazzaf Subaylar, dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitiren ve başvuru kılavuzunda belirlenmiş bölümlerde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkek adaylar arasından seçilirler. Aldıkları eğitimin sonunda muvazzaf subaylar SUTASAK adı verilen “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi” ne katılırlar ve bu eğitimi de başarı ile tamamladıklarında “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderilirler. Bu kursun başarı ile bitirilmesi ile birlikte, muvazzaf subaylar yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun görülen kadrolara atanarak görevlerine başlarlar. Muvazzaf subay başvuru kılavuzu bu hususu detaylı olarak düzenlemiştir. Dış kaynaktan muvazzaf subay eğitim süresi 6 aydır.
  • Sözleşmeli Subaylar da, aynı şartlara tabi olmakla birlikte ön sözleşme (Türk Silâhlı Kuvvetleri ile sözleşmeli subay veya astsubay adayları arasında alacakları eğitim konusunda ve yalnızca eğitimde geçirecekleri süre için) yapılarak askeri eğitime alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan durumları uygun olanlarla görevlerine ilişkin bir sözleşme yapılır ve bu kişiler de yine muvazzaf subaylar gibi“Teğmen” rütbesi ile istihdam edilirler.
  • Harp Okulu ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temel subay kaynağını oluşturan ve mezunlarına subaylık diploması yanında çeşitli mühendislikler ve uluslararası ilişkiler diploması veren askeri yükseköğretim kurumudur. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu olmak üzere üç ayrı kurum olarak askeri eğitim veren Harp Okullarına girebilmek için lise ve dengi okullardan mezuniyet şartı aranmaktadır. Dolayısıyla ÖSYM’nin yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve akabinde Yükseköğretim Kurumları Sınavından(YKS) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden kurum tarafından belirlenen puan üzerinde bir puan almış olmak gibi sınav şartları bulunmaktadır.

Subaylık Başvurularında Hangi Durumlar Engel sorusunun yanıtına geçmeden önce muvazzaf ve sözleşmeli subaylar arasındaki fark ile harp okullarını ele aldık. Makalemizin devamında bu kurumlara başvuruda aranan şartlar, engel teşkil eden durumlar gibi konular incelenecektir.

Muvazzaf/Sözleşmeli Subay ve Harp Okulu Olabilmek İçin Yaş Şartı Nedir?

  • Muvazzaf ve Sözleşmeli Subaylar için yaş şartı üç ayrı kritere tabi tutulmuştur: Mezun oldukları son düzey lisans olanlar için 27 yaşından büyük olmamak, lisansüstü olanlar için 32 yaşından büyük olmamak ve uzmanlık eğitimini tamamlamış doktorlar için 35 yaşından büyük olmamak şartı aranmıştır.
  • Harp Okulları için yaş şartı ise en fazla 20 yaşında olmak şeklinde düzenlenmiştir.
  • Muvazzaf /Sözleşmeli Subaylar ve Harp Okulları öğrencileri kadın ve erkek adaylar arasından seçilmektedir.

Askerlik Yoklama Kaçağı Olmamdan Dolayı Para Cezam Vardı ve Ödedim. Bu Durum Başvurumda Olumsuzluk Yaratır mı?

926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmeliğinin 6. maddelerinde düzenlenmiş olan genel şartlara bakılarak yönetilmektedir. Sayılan mevzuat uyarınca başvuru yapan adaylarda aranan şartlar arasında açıkça “Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak” ibaresi koyulmuştur. Dolayısıyla, para cezasına çevrilmiş olsa dahi yoklama kaçağı olmanız başvuru yapmanıza engel bir durumdur. Subaylık Başvurularında Hangi Durumlar Engel teşkil eder şeklindeki sorulara vereceğimiz yanıtlardan biri asker kaçağı olmanız olacaktır.

Geçmişte Harp Okulu/Polis Okulu/Sivil Okullardan vs. İlişiğim Kesildi. Muvazzaf/Sözleşmeli Subay ya da Harp Okulu Öğrencisi Olabilir miyim?

Muvazzaf Subay/Astsubay başvuru şartlarını düzenleyen mevzuat uyarınca bu kontenjanlara başvurabilmek için herhangi bir nedenle belirtilen kurumlardan ilişiği kesilmemiş, çıkarılmamış olmak şartı aranmıştır. Herhangi bir eğitim kurumundan çıkarılmış olmanız bu şart dolayısıyla başvurunuzu olumsuz yönde etkileyecektir.

Hakkımda Verilmiş Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı Başvuruya Engel midir?

Muvazzaf/Sözleşmeli Subay ve Harp Okulları başvurularında belirlenmiş şartlar arasında “Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ERTELENMİŞ, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak” şeklindeki düzenleme ile başvuruya sadece taksirli suçlardan dolayı aldığınız cezaların engel olmayacağı, diğerlerinin ise engel olacağı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda aldığınız HAGB kararını Subaylık Başvurularında Hangi Durumlar Engel şeklindeki sorularınıza karşı cevaplandırabilirsiniz.

Sözleşme Subayların Muvazzaf Subaylığa Geçmesi Mümkün müdür?

Sözleşmeli subay adayları ön sözleşmeden sonra askeri eğitime alınırlar ve bu eğitimi bitirenlerle sözleşme yapılır. Sözleşme süreleri üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmeleri yenilenebilir.   926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelikte bu şartlar açıklanmıştır.

Alım şartlarına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.sg.gov.tr/dis-kaynaktan-sozlesmelimuvazzaf-subay-temini

Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temin Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınacaklarda aranacak nitelikler, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavları ile astsubay adaylarının yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilecekler ile bunları istihdam edecek Türk Silâhlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Muvazzaf Astsubay Aday Adayı: Nitelikleri itibariyle astsubay adayı olmak üzere başvuru hakkına sahip kişiyi,

b) Muvazzaf Astsubay Adayı: Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınanları,

c) Temel Askerlik ve Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi: Muvazzaf astsubay adaylarına verilecek temel askerlik eğitimi ile onlara muvazzaf astsubaylık anlayışını kazandırmak amacıyla yaptırılacak eğitimi,

ifade eder.

Hukukî Dayanak

Madde 4 — (Değişik:RG-17/5/2011-27937)

Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 68 inci maddesine ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM

Kaynak, Aranacak Nitelikler ve Temin ile İlgili Esaslar

Kaynak

Madde 5 — Muvazzaf astsubay kaynaklarını; Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen lise ve dengi okullardan mezun olup, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülte bitirenlerden, bu Yönetmelikte öngörülen diğer niteliklere sahip olanlar teşkil eder.

Aranacak Nitelikler

Madde 6 — Muvazzaf astsubay adaylarında aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3) Sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak,

4) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya askeri okullardan çıkarılmamış olmak,

5) Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

6) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

7) Herhangi bir bayan veya erkekle nikahsız yaşamamak,

8) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

9) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

10) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

11) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

b) Öğrenimle ilgili şartlar:

Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen lise ve dengi okullardan mezun olup, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteyi kendi nam ve hesabına bitirmek gereklidir.

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli ve yukarıda belirtilen öğrenim seviyesine denk olduğunun yetkili makamlarca belirtilmiş olması ve onaylanması zorunludur.

c) Sağlık ve yaş ile ilgili şartlar:

1) Başvuru tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 28 yaşından, daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından gün almamış olmak,

2) Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına uygun olarak tam teşekküllü askerî hastahanelerden, sınıfında “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporu almak.

ç) Diğer nitelikler:

Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınacak muvazzaf astsubay adaylarında aranacak diğer nitelikler; kuvvet, sınıf ve varsa branşların kadro ihtiyacı dikkate alınarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

Duyuru, Başvuru Şekli ve Zamanı

Madde 7 — Dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımına ilişkin duyuru, başvuru şekli ve zamanına ilişkin esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

a) Duyurular, her yıl; basın yayın organları vasıtası ile kamuoyuna; resmî yazı ile askerî personele duyurulur. Yeteri kadar başvurunun sağlanması için gerekli tedbirler alınır. Duyuruların şekli ve içeriği ile başvuruların şekli ve zamanı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

b) (Değişik:RG-5/4/2014-28963)Muvazzaf astsubay alımına ilişkin faaliyet takvimi, astsubaylığa nasıp işlemleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

Başvuruların Kabulü, Seçim ve Sınav Esasları

Madde 8 — Muvazzaf astsubay aday adayları; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen makamlara, yürürlüğe konulacak yönergede belirtilen usullere uygun olarak başvururlar. Başvuruları kabul edilenler; genel kültür sınavı, fizikî yetenek değerlendirme testi ile mülâkata tâbi tutulurlar. Bu sınavlarda göz önünde tutulan değerlendirme ölçüt ve esasları; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda başarılı olanlar ve tam teşekküllü askerî hastahanelerden sınıfında “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporu alanlardan, ihtiyaç kadarı, muvazzaf astsubay adayı olurlar.

(Ek fıkra:RG-17/5/2011-27937) Sözleşmeli erbaş veya sözleşmeli er olarak görev yapanlar ile söz konusu personelden kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar; seçim ve sınav aşamalarında başarılı olmaları halinde, yapılacak sıralama sonucunda aynı puanı alan diğer adaylar arasından öncelikli olarak tercih edilir.

Yetiştirme

Madde 9 — Muvazzaf astsubay adaylarının yetiştirilmesiyle ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Muvazzaf astsubay adayları, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda astsubay meslek yüksekokulu, sınıf okulu, okul veya eğitim merkezlerinde temel askerlik eğitimine ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine tâbi tutulurlar.

b) Muvazzaf astsubay olabilmek için uygulanacak temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitirmek gereklidir.

c) Askerlik hizmetini yerine getirmiş olanların temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine ilişkin esaslar ile eğitim süresinin ne kadar olacağı; ihtiyaçlar göz önüne alınarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

ç) Uygulanacak olan eğitimin kapsamı, şekli ve üç aydan az olmamak üzere süresi; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

d) Çeşitli sebeplerle temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders, eğitim yapılan toplam gün sayısının üçte birine katılmayanlar başarısız sayılırlar.

e) Sağlık sebebiyle temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders, eğitim yapılan toplam gün sayısının üçte birine katılmayanlar müteakip eğitim döneminde eğitime katılırlar. Bu dönemde de sağlık sebebiyle başarısız olmaları hâlinde, başarısız sayılırlar.

f) Muvazzaf astsubay adayları, temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince eğitim ve öğretim, disiplin ve diğer idarî konularda; Türk Silâhlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerine tâbi olurlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Astsubaylığa Nasıp

Madde 10 — En az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri kendi nam ve hesabına bitiren ve muvazzaf astsubay olmak için başvurup, başvuruları uygun bulunanlardan temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarıyla bitirenlerin astsubaylığa nasıpları, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanunla değişik 82 nci maddesi ile Astsubay Sicil Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esaslarına göre

yapılır.

Deneme Süresi

Madde 11 — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanunla değişik 68 inci maddesi gereğince; uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri kendi nam ve hesabına bitirenlerden, bu Yönetmelik hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Atandığı görevde bir yıllık deneme süresine tâbi olacakların, deneme süresinin başlangıcı olarak, atandığı göreve başlama tarihi esas alınır.

Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hâli görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.

Bu şekilde ilişiği kesilenler, başka askerî öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

Astsubay Adaylarının İstifa Hakkı

Madde 12 — Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde Devlet tarafından kendilerine yapılan masrafları ödemek kaydıyla istifa edebilirler.

Çeşitli Nedenlerle Ayrılan veya İlişiği Kesilenlerin Askerlik Hizmeti

Madde 13 — Temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin bu eğitimde geçirdikleri süreler ile bu eğitimi müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi ile muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri, askerlik hizmetinden sayılır. Bunlardan en az dört yıl süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirmiş olanlar, seçime tâbi tutulmadan kısa dönem er statüsüne ayrılırlar. Toplam hizmet süreleri, askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Noksan hizmeti olanların bu süreleri tamamlatılır.

Sevk Tehir İşlemleri

Madde 14 — Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylık adaylığını kazanıp da, askerlik hizmetini yapmamış yedek subay aday adaylarının askere sevklerinin tehiri; ilgili astsubay meslek yüksek okulu, sınıf okulu veya eğitim merkezi komutanlıkları tarafından, yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesinin bağlı bulunduğu askerlik dairesi başkanlığına teklif edilir. Bu yükümlülerin askere sevklerinin tehiri, askerlik dairesi başkanlıkları tarafından, muvazzaf astsubay nasbedilinceye kadar yapılabilir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

 

Subaylık Başvurularında Hangi Durumlar Engel Teşkil Eder? adlı makalemizde sizleri karşılaşabileceğiniz olumsuzluklara karşı bilgilendirmeye çalıştık. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak, yaşayacağınız idari olumsuzluklarda hukuki destek vermekten mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz.

X
kadim hukuk ve danışmanlık