İdari Yargılama Usulü Kanunu 42. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 42. Madde (İYUK)

idari yargilama usulu kanunu 42 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 42. Madde

Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar

  1. Bağlantının varlığı yolunda idare ve vergi mahkemelerince veya bu konuda yapılacak itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştayca bağlantı hakkında karar verilinceye kadar usuli işlemler durur.
  2. Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara bakmakla yetkili kılınan mahkeme veya Danıştay, davalara bırakıldığı yerden devam eder.
  3. Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay kararları kesindir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 42. Madde Açıklaması

Bağlantı hakkında gerek tarafların talebi üzerine gerekse de re’sen bağlantı kararı verilmesi durumunda Danıştayca ve bölge idare mahkemesince bağlantı hakkında nihai karar verilene kadar bütün usuli işlemler durur. Bu usuli işlemler İYUK’ta ve İYUK’un 31. maddesi gereğince HMK’da öngörülen tüm iş ve işlemlerdir. Bağlantı hakkında nihai karar verilince davaya bakmakla yetkili kılınan ve ya davaya bakan yargı mercileri yargılamaya kaldıkları yerden devam ederler. Ancak, mahkemelerin önceki mahkeme tarafından yapılan ve eksik gördüğü bazı usuli işlemleri yapmasında herhangi bir engel bulunmadığı sonucunu çıkarmak mümkündür.

Danıştay veya bölge idare mahkemesinin bağlantının bulunup bulunmadığı yolunda verdikleri kararlar kesindir. Bağlantıya ilişkin kararlar davalar hakkındaki nihai kararlar aleyhine istinaf veya temyiz yoluna başvurulması halinde de yeniden tartışma konusu olmazlar. Ancak, bu kararların kesin oluşunun, uyuşmazlık hakkında verilen nihai kararın temyizi halinde temyiz başvurusunu inceleyen dava dairesinin veya Dava Daireleri Kurulunun bağlantı yönünden yapa cağı incelemeye engel teşkil etmeyeceğini ifade eden kararlara da rastlanmaktadır.

  • İlgili Makale: 
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 42. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/
idari yargilama usulu kanunu 42 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 42 madde iyuk

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık