İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde (İYUK)

idari yargilama usulu kanunu 36 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde

Tam Yargı Davalarında Yetki

İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:

a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,

b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,

c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer idare mahkemesidir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde Açıklaması

İdari Yargılama Usulü Kanununun 36.maddesi, idari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan; yani, idari işlem ve eylemler den doğan tam yargı davalarında yetkili idare mahkemesini belirlemektedir. Bilindiği gibi, idari işlemlerden kişisel hakları doğrudan muhtel olanların açabilecekleri tam yargı davalar, İdari Yargı lama Usulü Kanununun 12.maddesinde; idari eylemden doğanlar ise, aynı Kanununun 13.maddesinde gösterilmiştir. 36’ncı madde, bu iki nedenden kaynaklanan tam yargı davalarında yetkiyi düzenlemiştir. Madde, girişinde de, açıkça, söylenildiği üzere, idari sözleşmeden doğan tazminat davalarını dışında tutmuştur. Bu davalar, 32.maddede öngörülen genel yetki kuralına göre belirlenecek idare mahkemesinde veya 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24.maddesinin 1.fıkrasının son paragrafında öngörülen durumlarda, Danıştay’da görülür. Madde, idari yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle uğranılan maddi ve/veya manevi zararların tazmini istemiyle, 28.madde uyarınca, açılacak tazminat (tam yargı) davalarını da kapsamaktadır. Bu, maddenin girişinde, tam yargı davalarından yalnızca idari sözleşmeden doğanları kapsamı dışında bırakmış olmasından anlaşılmaktadır.

 • İlgili Makale: 
 • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

idari yargilama usulu kanunu 36 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 36 madde iyuk

İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde Tam Yargı Davalarında Yetki Emsal Kararlar

Danıştay 15.Dairesi E:2015/3092, K:2015/2374

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde
 • Tam Yargı Davalarında Yetki

Dava konusu olayda, uyuşmazlığın ilk derece olarak Danıştay’da görülecek olan davalardan olmadığı gibi, zarara neden olduğu ileri sürülen idari eylemlerin birden fazla idare mahkemesinin yetki çevresinde kaldığı görüldüğünden, İdare Mahkemesince, mahkemenin yargı çevresi yönünden oluşan tereddütün giderilmesi yönünden dosyanın 2577 sayılı Kanunun 44. maddesi uyarınca, merci tayini için Danıştay’a gönderilmesi gerekirken, davanın görev yönünden reddedilerek Danıştay’a gönderilmesinde isabet bulunmamaktadır. Öte yandan, davacının, idarenin hizmet kusuru nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü maddi ve manevi zararın tazminine karar verilmesi istemiyle açılan bu dava, Danıştay’da ilk derece görülecek dava niteliği taşımadığından, uyuşmazlığın görüm ve çözümü yukarıda açıklanan kanun hükümleri uyarınca idare mahkemesinin görev alanı içinde bulunmaktadır.

Bu durumda, davacı tarafından, Kulu Devlet Hastanesinde başlayan hizmet kusurunun, Ankara Numune Hastanesinde devam ederek zarara uğranıldığı iddia edildiğinden, uyuşmazlığın, 2577 sayılı Kanun’un 36 (b) maddesi uyarınca, sağlık hizmetinin sona erdiği Ankara Numune Hastanesinin yetki sınırları içerisinde bulunduğu Ankara İdare Mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay’da ilk derece görülecek dava niteliği taşımayan davanın görev yönünden reddine, 2577 sayılı Kanunun 15.maddesi 1/a fıkrası ve 44. maddesi uyarınca dava dosyasının Ankara 13. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 28.04.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Danıştay 12.Dairesi E:2008/5983, K:2010/4520

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde
 • Tam Yargı Davalarında Yetki

Dava dosyasının incelenmesinde; davacının, T. Halk Bankası A.Ş. Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü emrinde şube müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken 29.6.2000 günlü işlemle T. Halk Bankası Disiplin Yönetmeliğinin 9/d maddesi uyarınca görevden çıkarma cezası ile cezalandırıldığı, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 30.5.2006 günlü, E:2006/1279, K:2006/1257 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, görevden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem nedeniyle uğranıldığı öne sürülen elem ve üzüntülerin karşılığı olarak 30.000.00 TL manevi zararın faizi ile birlikte tazmini istemiyle bakılmakta olan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, manevi zararı doğuran idari uyuşmazlık Erzurum 1. İdare Mahkemesince çözümlendiğinden, bu uyuşmazlıktan kaynaklanan tam yargı davasının da yukarıda aktarılan yasa hükmü uyarınca Erzurum İdare Mahkemesince çözümlenmesi gerekeceğinden, davanın yetki yönünden reddi suretiyle dosyanın Erzurum İdare Mahkemesine gönderilmesi gerekirken esası hakkında karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Danıştay 10.Dairesi E:2011/3185, K:2011/1269

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde
 • Tam Yargı Davalarında Yetki

Barışlar Petrol İnş. Nak. Taah. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Demirhan Eryılmaz tarafından; davacı şirkete ait tankere yüklenmiş olan akaryakıtın Erzincan İl Özel İdaresi Müdürlüğüne teslimi sırasında yapılan test sonucunda ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığından bahisle mühürlenmesi nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zarar karşılığı 33.250 TL maddi, 10.000 TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na karşı açılan dava sonucunda, Ankara 15. İdare Mahkemesince; zararın 10.7.2009 tarihinde Erzincan İlinde yapılan mühürleme işleminden kaynaklandığı gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 36/a maddesi uyarınca zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili olan Sivas İdare Mahkemesinin yetkili olduğu yolunda verilen 16.6.2010 tarih ve E:2009/1466, K:2010/815 sayılı yetki ret kararı ile Sivas İdare Mahkemesince; zararın 10.7.2009 tarihinde Erzincan İlinde yapılan mühürleme işleminden kaynaklandığı ancak, mühürleme işleminin davalı idare Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına yapıldığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 36/a maddesi uyarınca zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili olan Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu yolundaki 21.1.2011 tarih ve E:2010/1322, K:2011/47 sayılı yetki yönünden ret kararları üzerine ortaya çıkan yetki uyuşmazlığına ilişkin dosya 2577 sayılı Yasanın 43/1-b maddesi uyarınca incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı Yasanın 36/a maddesinde, tam yargı davalarında yetkili mahkemenin zararı doğuran uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili yer idare mahkemesi olduğu kurala bağlanmıştır. Dava konusu olayda da zararın 10.7.2009 tarihinde Erzincan İlinde yapılan mühürleme işleminden kaynaklanması karşısında uyuşmazlığın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Yasanın 36/a maddesi uyarınca Sivas İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.


Danıştay 10.Dairesi E:2010/2745, K:2010/3476

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde
 • Tam Yargı Davalarında Yetki

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde görev yapmakta iken, Tapu Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü emrine tekniker olarak atandığı, daha sonra Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirildiği, bu işleme karşı açılan davada Samsun 1. İdare Mahkemesinin 15.03.2007 tarih ve E:2006/3324, K:2007/317 sayılı kararıyla işlemin iptal edildiği, davacının 1.11.2007 tarihli işlemle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na tekniker olarak atandığı, geçici görevlendirme süresince hizmet sınıfı dışında görevlerde çalıştırıldığından bahisle uğradığını ileri sürdüğü maddi ve manevi zararların tazmini istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının geçici görevlendirme işleminin iptali üzerine 2577 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca geçici görevlendirme süresince hizmet sınıfı dışında görevlerde çalıştırıldığından bahisle uğradığını ileri sürdüğü maddi ve manevi zararların tazmini isteminden kaynaklanan uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, 2577 sayılı Yasanın 36/a maddesi uyarınca geçici görevlendirme işlemine ilişkin idari uyuşmazlığı karara bağlayan Samsun İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.


Danıştay 5.Dairesi E:2011/3909, K:2011/3917

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde
 • Tam Yargı Davalarında Yetki

577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 36/a maddesinde; idari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkemenin zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili idare mahkemesi, 33/1. maddesinde; kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi, 33/2. maddesinde ise; kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idaresi mahkemesi olduğu hükme bağlanmıştır.

Dava, görevden uzaklaştırma ve başka yere atanma işlemlerinden kaynaklandığı ileri sürülen maddi ve manevi zararların tazmini isteğiyle açıldığından, yetki uyuşmazlığının, 2577 Sayılı Yasanın, tazminat isteğinin çözümünde yetkili mahkemenin belirlenmesine ilişkin 36/a maddesi hükmü uyarınca karara bağlanması zorunludur. Görevden uzaklaştırma işlemine karşı açılan davanın çözümünde davacının görevden uzaklaştırıldığı yerdeki mahkemenin yetkili olması, nakil işlemine karşı açılan davada ise hem eski, hem yeni görev yeri mahkemesinin yetkili olması karşısında; her iki işleme de birlikte bakmaya yetkili olan İstanbul İdare Mahkemesi’nin bu davada yetkili mahkeme olarak kabulü uygun bulunmuştur.


Danıştay 13.Dairesi E:2017/1299, K:2017/1880

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde
 • Tam Yargı Davalarında Yetki

Dosyanın incelenmesinden; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 31.08.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2016/305888 ihale kayıt numaralı “Mühendislik Fakültesi 6 Bölümün İhtiyacı Malzeme Alımı” ihalesinde, davacı şirketin 23.08.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun davalı idarenin 25.08.2016 tarihli yazısı ile reddedilmesi üzerine Kamu İhale Kurumu’na gidildiği, Kamu İhale Kurulu’nun 28.09.2016 tarih ve 2016/UM.II-2384 sayılı kararıyla ihalenin 6. kısmının iptal edildiği, idarece ihalenin hukuka aykırı olarak yapılması nedeniyle dava açılması öncesinde zorunlu bir başvuru yolu olan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmak zorunda bırakıldıkları ve bunun için başvuru bedeli ödedikleri ileri sürülerek itirazen şikâyet sırasında ödenmek zorunda kalınan 3.372,00.-TL başvuru bedelinin yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, tazminat talebinin, davacı şirket tarafından 23.08.2016 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin 25.08.2016 tarihli işleminden kaynaklandığı dikkate alındığında, uyuşmazlığın çözümü yetkisinin davacının şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemi tesis eden ‘nün bulunduğu yerin bağlı olduğu idare mahkemesi olan Konya İdare Mahkemesi’ne ait olduğu sonucuna varılmıştır.


İdari Yargılama Usulü Kanunu 36. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık