İdari Yargılama Usulü Kanunu 34. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 34. Madde (İYUK)

idari yargilama usulu kanunu 34 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 34. Madde

Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki

  1. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir.
  2. Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye veya mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 34. Madde Açıklaması

İdari Yargılama Usulü Kanununun 34.maddesinin l. fıkrasında, taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme gösterilmiştir. Gerçekte; İdari Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesinde yazılı idari dava türlerinin hiçbirinin konusu, taşınmaz mallar değildir. Dolayısıyla; taşınmaz mallara ilişkin davalardan anlaşılması gereken, taşınmaz malları konu edinen idari davalar değil; idari uyuşmazlığın kaynağı olan taşınmaz mallarla ilgili bir isteği karşılayan ya da taşınmaz mallar üzerindeki bir hakkı ihlal eden idari işlemleri konu edinen davalardır.

Nitekim; fıkra, imar, kamulaştırma, yıkım, işgal, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara (taşınmaz mallara) bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin davalarda yetkili mahkemenin taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesi olduğunu söylerken de, yukarıda sözünü ettiğimiz gerçekten hareket etmiştir.

  • İlgili Makale: 
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

idari yargilama usulu kanunu 34 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 34 madde iyuk

İdari Yargılama Usulü Kanunu 34. Madde Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki Emsal Kararlar

Danıştay 13.Dairesi E:2016/2232, K:2016/2042

  • İdari Yargılama Usulü Kanunu 34. Madde
  • Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki

Dosyanın incelenmesinden, Nevşehir ili, ilçesi, Köyü, sayılı parsellerde kayıtlı olan taşınmazlar üzerinde lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak davacı şirket tarafından yapılan bağlantı başvurusunun, hat kapasitesi nedeniyle reddedilmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığın, 2577 sayılı Kanun’un 34/1. maddesi kapsamında imar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasına veya taşınmaza bağlı hak kapsamında bulunan bir işleme yönelik olmadığı, bu bağlamda; taşınmazın doğrudan kendisiyle ilgi olmayan ve lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak davacı şirket tarafından yapılan bağlantı başvurusunun, hat kapasitesi nedeniyle reddedilmesine ilişkin işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünün, 2577 sayılı Kanun’un 32. maddesi kapsamında genel yetki kuralı uyarınca, dava konusu işlemi tesis eden ‘nin bulunduğu Konya ilinin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu Konya İdare Mahkemesi’nin yetkisine girdiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu uyuşmazlığın görüm ve çözümünde Konya İdare Mahkemesi’nin Yetkili Olduğuna, dava dosyasının Konya 2. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine, kararın  taraflara bildirilmesine, 30.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Danıştay 14.Dairesi E:2011/13018, K:2011/1728

  • İdari Yargılama Usulü Kanunu 34. Madde
  • Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın, Taşınmaz mallara ve kamu idarelerine ilişkin davalarda yetki başlıklı 34/1. maddesinde, imar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkemenin taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu kuralı yer almaktadır.

Bu durumda, İstanbul’da bulunan otele ait turizm işletme belgesinin iptalinden kaynaklanan uyuşmazlığın görüm ve çözümü, anılan yasa kuralı uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olan İstanbul idare Mahkemesine ait olduğundan, işin esasını inceleyen Ankara 3.İdare Mahkemesi kararında yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 25.03.2010 günlü, E:2009/380, K:2010/499 sayılı kararın bozulmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 18.10.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İdari Yargılama Usulü Kanunu 34. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık