İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/C. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/C. Madde (İYUK)

idari yargilama usulu kanunu 20c madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/C. Madde

Askeri Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Uyuşmazlıklara Dair Hükümler

  1. Bu madde; Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Asker alma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır.
  2. Dava dilekçelerinde, 3. maddenin ikinci fıkrasında sayılanlara ilaveten bu madde kapsamındakilerin sicili, varsa sınıfı ve rütbesi de gösterilir.
  3. Dilekçeler ile davalara ilişkin her türlü evrak, 4.maddede belirtilen yerlere ilaveten ilgili idari yargı merciine gönderilmek üzere en yakın amirlere verilebilir.
  4. Savaş hâlinde yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.
  5. Olağanüstü haller sebebiyle alınan tedbirlerin uygulanmasında görevlendirilenlerin naklen atanmalarına ilişkin iptal davalarında, yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.
  6. Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/C. Madde Açıklaması

1971 yılında 1488 sayılı Kanunla, Anayasada yapılan değişikliğe koşut olarak, 1973 yılında, 1740 sayılı Kanunla 521 sayılı Danıştay Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunuyla da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurularak, bu Kanunun 20. maddesinde tanımı yapılan kimi idari uyuşmazlıklar, bu mahkemenin görevine verilmişti. Anılan Kanunun 1. maddesine göre; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkeme olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi”, 16 Nisan 2017 gününde yapılan Anayasa Referandumuyla kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17. maddesiyle Anayasaya eklenen geçici 21.maddenin “E” fıkrasıyla, Askerî Yargıtay ve diğer askeri mahkemelerle birlikte kaldırılarak; görülmekte olan dosyalarından kanun yolu incelemesi aşamasında olanların, Danıştay’a; diğer dosyaların ise, idari yargı mercilerine dört ay içinde gönderilmesi öngörülmüştür.

30.6.2021 gün ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 24.6.2021 gün ve 7329 sayılı Askeri Ceza Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16. maddesiyle İdari Yargılama Usulü Kanununa eklenen 20/C maddesi de; kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevine giren bu işlem ve eylemler için, “asker kişileri ilgilendirme” koşuluyla ilgili kapsam değişikliği yaparak, dava dilekçesinin şekli, dilekçelerin verilebileceği yerler ve yürütmenin durdurulması müessesesi konularında kimi özel yargılama usulleri öngörmüştür. Gerçekte; İdari Yargılama Usulü Kanununun ilgili maddelerine, fıkra, bent ya da cümle eklemeleriyle yapılabilecek nitelikteki bu düzenlemelerin, ayrı madde ile düzenlenmesi, kanun yapma tekniğine uyan bir durum değildir.

  • İlgili Makale: 
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/C. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/
idari yargilama usulu kanunu 20 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 20 madde iyuk

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık