Genel Haciz Talebi – İcra Müdürlüğü Genel Sorgu

Genel Haciz Talebi – İcra Müdürlüğü Genel Sorgu

genel haciz talebi

Genel haciz talebi; İcra ve İflas Kanununda para ve teminat alacakları için başvurulan bir takip yoludur. Alacaklının bu takibi başlatabilmesi için elinde herhangi bir belge olmasına gerek yoktur. Bu nedenle genel haciz yoluyla takip uygulamada en çok başvurulan takip yoludur. Genel haciz talebi diğer bir değişle, borçlunun borcunu ödemediği durumlarda alacaklının başvurduğu bir yasal işlemdir. Bu talep, alacaklının borçlunun mal varlığını haczetmek ve alacağını tahsil etmek amacıyla gerçekleştirdiği bir adımdır.

Para alacaklarının tahsili adına kullanılan ve tercih edilen yöntemlerden biri olan genel haciz yoluyla takibi ve genel haciz talebi dilekçesinin örneğini bu yazımızda Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak sizlerle paylaştık. Genel haciz yoluyla takip en sık başvurulan takip yoludur. Bu nedenle takip talebi dilekçesi son derece titiz ve dikkatli hazırlanmalıdır. Haciz, borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklının, borçlunun mal varlığı üzerine yasal olarak el koyabilmesi işlemidir. Haciz işlemi, yargı organları tarafından gerçekleştirilir ve genellikle alacaklının talebi üzerine başlatılır. Bu işlem, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının haklarını korumaya yöneliktir.

Genel Haciz Talebi Nedir?

Genel haciz yoluyla takip para alacakları için kullanılabilen ve en çok tercih edilen yoldur. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için elinde herhangi bir belge olmasına bile gerek yoktur. İcra dairesine gidip “A şahsının bana 10.000TL borcu var” şeklindeki beyan dahi icra takibi açmak için yeterlidir. Bu işleme genel haciz talebi denir. Takip talebi, takibi başlatan işlem olup; yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda yapılabilir.

İcra takibinin kesinleşip kesinleşmediği her takip yolu yönünden farklılık gösterir. Genel haciz yolu ile yapılan takipte ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren borçlu 7 gün içerisinde borca itiraz etmezse takip kesinleşir. Borçlu 7 gün içerisinde borca veya imzaya itiraz ederse takip durur. Bu aşamadan sonra alacaklı haciz işlemi yapamaz. Alacaklının alacağını ispatlaması gerekir.

Takip talebinde alacaklı ve borçluya ait kimlik ve adres bilgileri, alacaklıya ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, alacaklıya ya da avukatına ait banka adı ve alacaklı hesap numarası, somut ve net olarak alacağın miktarı ile faiz talep ediliyorsa faizin başladığı tarih ile faiz oranı belirtilmek zorundadır. Alacaklının takip talebinde bulunması üzerine icra müdürünün düzenlediği bir ödeme emrinin borçluya gönderilmesiyle birlikte itiraz edilmemesi halinde takip kesinleşmiş olur. Genel haciz talebi ise takibin kesinleşmesi ile birlikte uygulanabilir hale gelmektedir.

Genel haciz talebi dilekçesi ile icra müdürlüğünden borçlunun, EGM sistemi olan POLNET üzerinden üzerine otomobil, motorsiklet, kamyon vb olup olmadığının, Tapu Müdürlüğü sistemi TAKPAS üzerinden borçluya ait herhangi ev, arsa, daire  olup olmadığının, PTT sistemi üzerinden posta çekinin olup olmadığının, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK sistemi üzerinden çalışıp çalışmadığının sorgulanması ve varsa üzerine haciz şerhi düşülmesidir. Borçlunun SGK üzerinden çalıştığı yer tespit edilirse ilgili kurumu 89/1 gönderilerek maaşlarının 1 / 4’ünün icra dairesi hesabına yatırılması talep edilir. Bu şekilde alacaklı borcunu karşılaması sağlanır.

genel haciz talebi dilekce ornegi
genel haciz talebi dilekce

İcra Müdürlüğü Genel Haciz

Kesinleşmiş icra takibinin sonucunda borca ya da yetkiye yönelik herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda borçlunun mal varlığının sorgulanması için talepte bulunulabilecektir. İcra müdürlüğü genel haciz talebi ve sorgu talebi dilekçesi örneği kullanılarak borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarının sorgulanması ve bunların üzerine haciz şerhi konulabilmesi sağlanmaktadır. İlanlı icra takibi icra müdürlüğüne başvurularak yapılır.

Hakkınızda açılmış icra takibi olup olmadığını Uyap Vatandaş üzerinden sorgulayabilirsiniz. Uyap vatandaşa buradan girebilirsiniz. https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/index.jsp?v=1288

Genel haciz talebinde birkaç farklı sistem üzerinden sorgu yapılması talep edilebilmektedir. Bunları kısaca açıklamak gerekirse;

 • POLNET Sorgusu: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sisteminden borçlunun otomobil, motosiklet, kamyonet, panelvan gibi herhangi bir aracı olup olmadığı sorgulanmakta, varsa üzerine haciz şerhi konulabilmektedir. Şerh üzerine 6 ay içinde satış istenmemesi haciz şerhini düşürecektir.
 • TAKBİS Sorgusu: Tapu ve Kadastro Bilgi Sorgulama anlamına gelen bu sorguda borçlunun taşınmaz mallarının sorgusu yapılmakta ve haciz şerhi konulabilmektedir. Bu şerh 1 yıllık süreçte satış istenmediği takdirde düşmektedir.
 • PTT Posta Çeki Sorgusu: Borçlunun posta çeki hesabı bulunması halinde bu çek hesabına haciz uygulanması işlemidir.
 • SGK Sorgusu: Borçlunun maaşlı çalışan olması halinde maaşının kanunca belirlenen oranlarda kesilerek her ay icra müdürlüğüne ödenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Genel Haciz Talebi Dilekçesi

T.C. ANKARA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya Numarası: 2021/….. E.

Yukarıda dosya bilgileri bulunan takip dosyasında;
 • Borçlu adına kayıtlı taşınmazların UYAP üzerinden sorgulanmasını ve sorgulama sonucunda borçlular adına taşınmazların tespit edilmesi halinde bu taşınmazlara haciz şerhi konulması için ilgili Tapu Müdürlüklerine müzekkere yazılmasını,
 • Borçlu adına kayıtlı araçların UYAP üzerinden sorgulanmasını ve sorgulama sonucunda tespit edilmeleri halinde haciz şerhi konulmasını,
 • Borçlu adına kayıtlı posta çeki hesaplarının UYAP’tan sorgulanması ve mevcut olması halinde haciz konulmasını,
 • Borçlu bir işyerinde ücretli olarak çalışıp çalışmadığının tespiti için UYAP üzerinden SGK sorgusu yapılmasını,
Saygılarımla talep ederim. Taleplere ilişkin olarak UYAP üzerinden masraf yatırılmıştır.  20.09.2021
                            Alacaklı Vekili
                       Av. Umur Yıldırım
                          (E – imzalıdır.)

Sorgu Talebi Dilekçesi Örneği

                     T.C.

ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No : 2019 / …

ALACAKLI: Ahmet YASİN

ALACAKLI VEKİLİ: Av. Umur YILDIRIM

BORÇ MİKTARI: 9.988.561,00 TL

Yukarıda bilgileri verilen icra takip dosyasında;

 1. Borçluların adına kayıtlı araç olması halinde UYAP sisteminden haciz şerhi konulmasına, takyidat ve model bilgilerinin çıkartılmasını,
 2. UYAP sistemi üzerinden PTT Posta çek hesabının sorgulanmasını ve PTT hesabı olması halinde haciz konulması için ilgili PTT Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını,
 3. UYAP/TAKBİS sistemi üzerinden sorgulamalar yapılarak, borçlu/borçlular adına kayıtlı taşınmazların tespiti yapılarak, varsa haczi tesis edilmek üzere ilgili kurum ve tapu müdürlüklerine müzekkere gönderilmesini veya sistem üzerinden haciz konulmasını,
 4. Borçlunun UYAP üzerinden yapılan SGK sorgusunda aşağıda isim ve adres bilgileri verilen işyerinde çalışmakta olduğu görülmüştür. İlgili işyerine maaş haciz müzekkeresi yazılmasını,
 5. Borçlunun …… Bankasında adına kayden hesabı olması halinde nezdinde bulunan vadeli ve vadesiz tüm hesapları ile adına gelecek tüm havaleler ve her türlü hak ve alacaklarının haczi için ……… şubesine müzekkere yazılmasını,
 6. Borçlu şirketin …….. vergi numaralı …… Vergi Dairesi nezdinde bulunan ihracat bedelleri, iade KDV alacağı, vs. tüm hak ve alacaklarının haczedilmesi için müzekkere yazılmasını,
 7. UYAP Sistemi üzerinde borçlu/borçluların alacaklısı olmuş olduğu dosyaların (mümkünse Türkiye geneline ilişkin değilse Ankara iline ilişkin) sorgulanmasını, var ise mevcut dosyalara alacak miktarınca haciz tesis edilmek üzere ilgili kurum ve müdürlüğe müzekkere yazılmasını saygıyla talep ve arz ederim. 23.03.2020

                                                 Alacaklı Vekili

                                       Av. Umur YILDIRIM

Genel sorgu talebi ve haciz talebi işlemlerinin vakit kaybetmeksizin gerçekleştirilmesi alacağınıza kavuşmanız açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konu ve diğer tüm hukuki anlaşmazlıklarınız da Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak siz değerli müvekkillerimize hizmet vermekten onur duyarız. İcra avukatı genel haciz talebini sizin yerinize gerçekleştirecektir.

X
kadim hukuk ve danışmanlık