Ankara En İyi İcra Avukati

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Günlük yaşamlarında insanlar birbirleri ile birçok borçlu-alacaklı ilişkisi kurmaktadırlar. Kurulan bu ilişkide borçlu alacaklıya karşı bir yükümlülük altına girmektedir. Bu yükümlülükler, bir şeyi teslim etme, bir parayı ödeme, bir hakkı verme, bir işin yapma gibi alacaklı ile gerçekleştirilmiş anlaşmaya göre farklılıklar gösterebilen yükümlülüklerdir. Borçlu bu yükümlülükleri kendi isteği ile yerine getirmez ise, başka bir ifade ile bir paranın bir senedin veya bir hakkın alacaklısı, alacağını tahsil edemez ise kendi imkanlarıyla zor kullanarak borçludan tahsil edilemez. Kanunlarca zorla tahsil etme yetkisi tanınan icra iflas hukukuna başvurmaktadır. İcra ve iflas hukuku kapsamında avukatlık hizmeti veren avukata da; Ankara en iyi icra avukatı denir.

Bu aşamada işin içine icra iflas hukukuna ilişkin hükümleri uygulamakla yükümlü olan ve harç ve gider ödeyerek başvurduğumuz icra iflas dairesi girer. İcra avukatı ücretleri, avukatın tecrübe ve emeğine göre değişkenlik göstermektedir. Fakat ortalama olarak dava değerinin %10 ile %25 arasında değişkenlik göstermektedir. İcra avukatı ücretleri asgari ücret tarifesi altında olmamalıdır.

Ankara en iyi icra avukatı aslında halk arasında ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu durum pratikte daha çok icra işi yapan avukatı tarif eder.

Öyle ki, Ankara Hukuk Bürosu avukatlar arasında Ankara İcra Avukatı, Ankara Boşanma Avukatı, Ankara Ceza Avukatı gibi resmi bir ayrım söz konusu değildir. Bu nedenle bir avukatın yalnızca icra davalarına bakabilmesi gibi bir durum bulunmamaktadır. Ülkemizde yer alan mevcut hukuk sistemimize göre, bir avukatlık ruhsatına haiz mesleği icra etmesine engel bir durumu olmayan her avukat bütün davalara girebilmektedir. Bütün davalara girebilen avukatlar, icra avukatı olabilmek için hukuk eğitimlerinde ayrı bir eğitim ya da belge almamaktadırlar. Tamamlanan hukuk eğitimi ile hukuk fakültesinde mezun olup yasal stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatına sahip olan avukatlar, şehir ve alan fark etmeksizin bütün davalara bütün şehirlerde girmeye hak kazanmaktadırlar. Belirtildiği üzere, bu bilgiler ışığında yinelemek gerekir ki, Ankara en iyi icra avukatı avukatın edinmiş olduğu tecrübeler neticesinde toplum tarafından atfedilen unvanlardan bir tanesidir.

İcra ve İflas Hukukunun Konusu Nedir?

İcra ve iflas hukuku denildiğinde her ne kadar insanların aklına sadece para alacaklarının tahsili gelse de icra ve iflas hukukunun konusu para alacakları ve para alacaklarının tahsili ile sınırlı bir hukuk dalı değildir. İcra ve iflas hukuku çoğunlukla;

-Bir mahkeme kararının yerine getirilmesi

-Bir menkulün teslimi

-Bir çocuğun teslimi

-Tahliye Emri

Nafaka alacaklarının tahsili

-İpoteğin Paraya Çevrilmesi

-Bir gayrimenkulün tahliyesini ve teslimi

-Bir kambiyo Senedinin tahsili

-İşçi alacaklarının tahsili

-Herhangi bir para konusu alacağın tahsili

-Alacak ve Teminatları

-İrtifak alacakları

gibi hususlar ile ilgilenen ve ilgili hususlara dair hükümler içeren hukuk dalıdır.

İcra Avukatının Gerçekleştirdiği İcra Yolu ile Takip Türleri Nelerdir?

İcra hukuku çerçevesinde takip gerçekleştirilmesi, yukarıda da belirtildiği üzere, borcunu ödemeye istekli olmayan borçluya devlet zoru ile borcunun ödetilmesi için gerçekleştirilen süreci ifade etmektedir. Alacaklının burada en iyi icra avukatına başvurarak bir icra takibi başlatması gerekmektedir. En iyi icra avukatı tarafından 3 türlü icra takibi başlatılabilir. Bunlar, ilamlı icra, ilamsız icra ve kambiyo senetlerine özgü icra takibi olmak üzere üç türdür.

İlamlı İcra Takibi

İlamlı icra takibinde, öncelikle söz konusu uyuşmazlığa dair bir mahkemeden mahkeme kararı alınmalıdır, yani bu icra takibi için mahkeme ilamı gerekmektedir. Daha sonrasında ise, bu mahkeme ilamı ile en iyi icra avukatı ile bir ilamlı icra takibi başlatılmalıdır.

İlamsız İcra Takibi

İlamsız icra takibinde ise, herhangi bir mahkeme kararı yani bir mahkeme ilamı bulunmamaktadır. Burada herhangi bir belgeye dahi ihtiyaç olmadan yetkili bir icra dairesine başvurulur. En iyi icra avukatı ile birlikte gerçekleştirilecek bu ilamsız icra takibi başvurusunda, borcunu ödemeyen borçluya bir ödeme emri çıkarttırılır. İlamsız icra takibinin yaygın olarak kullanılan bir diğer ifadesi ise, adi haciz yoluyla takiptir.

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibi

Kambiyo senetlerine özgü takipte ise, yukarıda bahsedilen genel haciz yolları ile takipten ayrı bir düzenleme mevcuttur. Kambiyo senetleri, kıymetli evrak hukukuna özgü evraklara dayanılarak haciz yolu ile takip yapılmasını ifade etmektedir. Kıymetli evrak hukukuna özgü evrak olarak,  poliçe, bono ve çeklere dayanılarak gerçekleştirilecek takibin en iyi icra avukatı ile yapılması genel haciz yoluyla takipten çok daha önemli bir husustur. Kambiyo senetlerine özgü takip karmaşık bir yapıya sahip olup diğer takip türlerinden daha teknik olması nedeniyle mutlaka uzman bir icra avukatı ile çalışılması gereken bir takip türüdür.

İcra Avukatı Nasıl Bulunur? En İyi İcra Avukatının Özellikleri Nelerdir?

İcra avukatı, güvenilir olması son derece büyük bir önem teşkil eden, tahsil kabiliyetine sahip, işini ehliyle yapabilen, dinamik, bilgili ve icra iflas hukukundaki yenilikleri takip edebilecek genç birisi olması hem alacaklı hem de borçlu açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Ankara icra takip işlerinizi halletmek için büyük bir ildir. Bu sebeple işlerinizi uzayabilir. Bu konuda profesyonel destek almanız gerekir.

İcra avukatı ile birlikte yürütülmesi gereken davalar ve işlemler şu şekilde sıralanabilir:

 • İcra takibi (İlamlı İcra Takibi, İlamsız İcra Takibi, Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takibi)
 • İflas Davası
 • İcra Ceza Davası
 • İtirazın İptali Davası
 • İhtiyati Tedbir Talepli Haciz Davası
 • İhalenin Feshine İlişkin Dava
 • İstirdat Davası
 • Menfi Tespit Davası
 • İflas Masasına Alacağın Kaydettirilmesi İşlemi
 • İcra İhalelerine Katılma İşlemi
 • Tasarrufun İptali Davası gibi konular ile ilgili mutlaka en iyi icra avukatına başvurulmalıdır. Aksi takdirde ya bir alacaklı olarak alacağınızdan veya hakkınızdan ya da bir borçlu olarak ciddi miktarda bir malvarlığınızdan olabilirsiniz. İcra avukatı danışma hizmeti ve avukatlık hizmeti bulunmaktadır. Bu şekilde hizmetlerden yararlanarak icra işlerinizi çözebilirsiniz.Paylaş